منو
 صفحه های تصادفی
اثر کامپتون
صفاریان
جا گیری و دفع توپ دروازه بان
گندم
شغل کارشناس امور اداری
بدهی امام علی علیه السلام پس از شهادت
Molybdenum
شیمی سرامیک
امیرکا
پیشینه ی زیاریان
 کاربر Online
420 کاربر online
تاریخچه ی: انسان و دنیا

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-11Lines: 1-122
-اام بار() رای رکی و ریدگی مار خود بیرون ده بود واسة ربهی و ستگی ب کمک ن نر ک اراش ودند اه میت. ر این ال ردی بنا مد ن منک که ا هاد باد د تاا به نوای یرون دین آده ود اما را در ن ال دی در هن آد که ر این مرد ی (اام) دیا را پیجویی میکند. و بر ن ش که اام را نیتی کد. س نیک به اما سلا اد. : یا زاوار ات مد یفی چو شما در ب دیا بیرون ید ن م در نین قتی و در چنین گمایی ار دای نوات در مچ حی مر شما فرا رد چه وضی برای شما دید واهد م شایسته شما نیت ک دنال دنیا بروید و متحمل نج و مت شوید؟
اا ار دها را ا دو ان خود برداش و به دیوار تکیه زد و گ: «ار من در همین ال می در ح بات و انا ویفه از نا رته ام. یرا ای کار ین اع بندی است. و یال کدی ه بادت منر به کر نماز دعا ره ا. من دگی و خر ارم. ا کار نکنم و حمت نکم. باید دت اجت به ی تو و امال تو دراز ک. من در رز می روم که احتیا خود را از کس و ناکس ب نم. وتی اید ا رارید مرگ رسان بام که در ال میت و خلاکاری و تل فران الهی اش. نه ر چنی الی که در ال اات امر خدا هستم. که مرا مو رده بار دو دیگران نباشم و رز ودم را خود تحی نم اهد با شنیدن این با وجه اشتباه ود و فمی که اه ی را می‌یموه.
+در ایجا مقدمتا باید طلبی ر اطر نشان کنیم ا منظور کملا روشن گرد :
V{maketoc}

!غرا
یز سان

^__~~brown:بشر
مکوم است از غریز خود پیروی کند . ر جود بشر غرایزی نهاده شده‏ تا او را به سوی هدفی ک ر متن خلقت منظور اس بشاند . ابته مقصود این نیست که بشر چشم بسته باید تابع غرایز خود اشد ، مقصود این است ه‏ وجو غرایز ، عبث یست ، نمی توا آنه را نادید گرفت ، می توان نها را همل گذاش و نباید ه معارضه و مبارزه کلی ها پرداخت . ~~__^

رایز را باید صلاح و تعدیل رهبری کرد ، که این مطلب دیگری است .

مثلا در ا
نسا تمی به فرزند هت . این تمای امر کوکی نی ، از شاهکارهای لقت لهی ات . ار ای مایل نبود ، خلقت ادامه نمی یت‏ . منتها در کارخاه خلقت این ای به صورت یک ام لذیذ و یرین در کام هر حیوانی ریخت شده است تا هر نسلی‏ در خدمت نس آیده ویش باشد و از این خدمت نیز لذت ببرد .

ای علاقه‏ را تنها در نل قبلی قرار نداده ست . در انسان ، نسل بعد را نی ب نسل‏ قبلی علاقمن رانیده است ، اما نه ه آ شدت که شت را به آینده‏ علاقمند کرده ت . ای علاه‏ها رمز پیونداست .

یکی دیگر از غرایز بشری حس حقیقت جویی و دانش طلبی و کاوش است . ممکن است مردم را در زمانی موقت از تحقق و دانش و کاوش منصرف کرد ، اما برای همیشه نمی توان بر د روح حقیقت جویی و دانش طلبی بش قیام‏ کرد .

ا دوستی

از جمله غرایز انان مال دوستی ست . البته مال دوستی یک غریز‏ مستقیم در اسان نی ، یعنی اینچنین نیست که ان ال را به خاطر ما دوست بدارد و مورد علاه و باشد ا ن ه سب طبع و غریزه ، حوایج‏ مدی زندگی خود را می‏خواهد رفع کند و در پاه‏ای اجتماعات منند تماع‏ ما وسیله رفع حوایج ، پول و ثروت است ار اسان پو داشته باشد کلید همه قفلها را در ست دارد اگر نداشته باشد همه درا به رویش سته‏ می‏ماند ز این ظر ، آدمی پول را به عوان کلید مه قفلها از نظر مادیات‏ زندگی دوست می‏دارد .

هم
چنانکه گفیم با یک امر طبیی و غریزی نمی توان مبارزه رد بدین‏ معنی که برای همیشه نمی وان ن را تعطی کرد هرچند م است در یک‏ دت محد جامعه را بان سو کشاند و هم ممکن است افرادی محدود ر برای‏ همیشه بدان سو شاد ، اما بشر و جامعه بشری را نمی توان از مقتضیت یکی‏ از غرایز برای همیشه منصرف کرد ، مثلا: />
__ ~~brown:ا
کان ندارد که توانیم همه افراد ا برای همیه قنع‏ کنیم که راضی شوند همه درها به رویشان بسته باشد و از آن کلید مرموز وجادویی به نام " پول " ی " ثروت " به عنوان یک شی‏ء لید و منفور دوری گزینن . ~~__

ح
الا ر با نام خدا و با نام دین ، با این غرایز مبارزه شود ، اگر تحت‏ نام و عنوان دین ، تجرد و رهبانیت مقدس شمرده شود و ازدواج پلیدی ، اگر تحت آن نام و عنوان ، جهل موب نجات معرفی گردد و لم بب گمراهی ، اگر با آن نام و عنوان ، ثروت و قدرت و تمکن مایه بدبختی شناخته شود و فقر و ضعف و دستنارسی مایه سعادت و خوشبختی ، چه عوارضی دست می‏دهد ؟

اسای ا در ظر یی که از طرفی تحت تأثیر جاذبه دینی و تلقینا دینی است و ز طرف دی تحت تأثیر جاذبه شدید این امور ، بالاخره یا این طرف را می‏گیرد یا آن طرف را و یا مانند بسیاری از مردم در کشاکش
ین دو جاذبه گرفتار می‏شود ، از کسانی می‏شود که درباره‏شان گفته‏اند :

ی
ک دست به مصحفیم و یک دست به جام ::گه نزد حلالیم و گی ند حرام::

روحیه مذبذب پیدا می‏کند : "
« لا الی هؤلاء و لا الی هؤلاء »" . ر واقع ، یک بیمار روانی درست و حسابی می‏شود با همه عوارض و آثارش .

^
~~darkorange:کار د
ین و سالت ین محو غرای یست ، تعدیل و اصلاح و رهبری و حکوم سلط بر آنهات . چون غرایز را نمی وا و ناید از ین برد قهرا در اجتاعاتی که با نام دا و دین و مذهب برای نابودی غرایز یام می‏کنند و خداپرتی را با زندگی متضاد معفی ی کنند ، خو این معانی و مفاهیم عالی شکست می‏ورند و متریالیسم و سایر مکبهای ضد خدایی و ضد دینی رواج می‏یرد . ~~


^

ل
هذا دون تردید باید گفت که زاهد مابان هل هر محیطی که بدبختانه ر یان خود ما هم زیاد ستند از عوامل هم گرایش دم به مایگی می‏باشند .

اس می‏گوید تعلیمات لیسایی ، بشر را ر میان دو بدبختی و حرمن قار می‏دهد :
ی
ا بختی دنیا و حرمان از نعمتهای آن ، و ی بدبختی و حرمان از آخرت و حور و قصور آن .

می‏گوید از نظر
کلیا انسان الزاما باید یکی از دو دبختی ا تحمل کند : یا به دبختی دیا تن دهد و خود را مروم و منزوی نگه دارد و در مقابل در آخرت و جهان یر از ذتا بهره‏مند گدد ، یا ار ست در دنیا از عمتها و لذتها بهره‏مند باشد باید بپذیرد که در آخرت محروم خواهد ماند .

اولین سؤال و ایرادی
که بر این منطق وارد است از ناحیه منطق و توحید و خداناسی است .

آخر چرا
خدا الزاما بشر را به تحمل یکی از دو بدبختی‏ محکوم کرده است ؟

چرا جمع میان د
و خوشبختی نا ممکن است

گر خداوند بخیل است ؟ ! مر از خزانه رحمت او ک می‏شود !

!چه م
انعی دارد خدا م خوشبختی دنیا را بری ما بخواهد هم خوشبختی آخرت را ؟

ا
گر دایی در کار است که از وجود و قدرت غیر متناهی لبریز ات ، بایستی سعادت کامل‏ ما را بخواهد و ار عادت کامل م ا می‏خواهد ، هم خوشبختی دنیای ما را می‏خواهد و هم خوشبختی آخرت ما را .

برتراند راس
ل از کسای است که این تعلیم کلیسایی سخت او را آزار می‏داده است و شاید این تلی ثیر فراانی در گرایشهای د خدایی و ضد دینی او داشت است .

کسا
نی که ین فکر را تبلیغ رده و می‏کند ، خیا کده‏اند که علت اینکه در ین یک سلسله چیزها از قبیل شرا و قما و زنا و ظلم و غیره نهی شده‏ این است که این امور سعادت و خوشبختی و بهجت می‏آورد و دین با خوشی و بهجت مخالف است و خدا خواسته او در دنیا خوشی و سعادت و مسرت نداشته‏ باشد تا بتواند در آخرت خوشبخت باشد ! و حال اینکه امر ، درست برعکس‏ این است .

!علت حرا
مها و الها />
این جلو
یریها و محدودیتها به خاطر این است که این امور موجب بدبختی‏ و یرگی زنی می‏گردد . اگر خدا گفت شراب مخور ، معنایش این نیست که‏ اگر شراب بخوری در دنیا خوشبخت می‏شوی و خوشبختی دنیا با خوشبختی آخرت‏ ناسازگار است ، بکه چون راب موجب بدبختی است ، هم در دنیا و هم در آخرت از آن جلوگیری شد است .

__~~orange:تمام م
حمات اینین اند ، یعنی: اگر موجب دبختی نبودند حرام نمی شدند ~~. __

و
همچنین در مورد واجبات ، یعنی:

__ ~~orange:واجبات چون موجب خو
شبختی هستند و در همین زندگی دنیا نیز اثر نیک دارند واجب ه‏ان ، ه ینکه واجب‏ شده‏اند تا قدری از خوشبختی دنیا بکاهند . ~~__

ق
آن با کمال صراحت فواید و ملح واجبات و مضار و مفاسد حرمات را توضی می‏دهد . ملا در دو آیه نیخشی نماز و روزه را بیان میکند ی‏فرماید :

__~~green:« استعین
و بالصبر و الصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین » ~~__ ( بقره / . 45)
   
 +__~~green: از شکیبایی و نماز کمک جویید و آن نماز بسی سنگین است مگر برای‏ خشوع پیشگان . ~~__
 +و درباره روزه می‏فرماید :
 +__~~green:« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم‏ لعلکم تتقون »~~ __( بقره / . 183 )
 +__~~green:ای کسانی که ایمان آورده‏اید ! روزه بر شما نوشته شده است ، همچنانکه‏ بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد ، شاید که با تقوی شوید . ~~__
 +یعنی نماز بخوانید و روزه بگیرید تا روحتان نیرومند گردد و اخلاق زشت‏ از شما زدوده شود . نماز و روزه نوعی کار و عمل و نوعی تمرین و تربیت‏ اند که جلوی فحشاء و کارهای زشتتان را می‏گیرند .
 +در این تعلیمات ، نه تنها مسائل زندگی و مسائل معنوی را با یکدیگر متناقض نمی داند ، بلکه مسائل معنوی را وسیله سازش بیشتر با یک محیط زندگی سعادتمندانه معرفی می‏کند .
 +تعلیمات خلاف حقیقت برخی مبلغین ، موجب گشت که مردم از دین فراری‏ شوند و خداشناسی را مستلزم قبول محرومیت و تحمل بدبختی و ذلت این جهانی‏ بپندارند .
 +منبع : علل گرایش به مادیگری
 +نویسنده : استاد مرتضی مطهری
 +صفحه 164
 +مراجعه شود به:
 +*(( متصوفه))
 +*(( طلب دنیا))
 +*((اخلاق و دنیاپرستی ))
 +*((تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا ))
 +*((حقیقت رابطه دنیا و آخرت))
 +*((کاربردهای مختلف دنیا در قرآن))
 +*((بردگان و آزادگان))
 +*((حقیقت زهد))
 +*((دنیا مزرعه آخرت))
 +*((خداپرستی یا زندگی))
 +*((امام علی علیه السلام و نامرغوب ترین خرما )) و ((پرهیز از تکلف))
- ماخذ: بحار‌الانوار ج 11صفحه: 82 داستان راستان صفحه: 78-76 
-(( متصوفه)) 
-(( طلب دنیا)) 
-((اخلاق و دنیاپرستی )) 
-((تفسیر غلط از زهد و ترک دنیا )) 
-((حقیقت رابطه دنیا و آخرت)) 
-((کاربردهای مختلف دنیا در قرآن)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [15:56 ]   14   یاسر ناظم نیا      جاری 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:49 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:48 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [13:46 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [16:54 ]   10   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 تیر 1384 [13:17 ]   9   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [17:01 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [16:54 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:23 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:20 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [13:35 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [04:41 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [05:06 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:35 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..