منو
 صفحه های تصادفی
وردلیت
عبدالله بن اسحاق بن ابراهیم
صدرالدین عمر خجندی
تعاریف و اصطلاحات انرژی
سیمای قیامت در قرآن
درجه شهرداریهای کشور
مورفولوژی ویروس
دیوان اشراف
استان کهکیلویه و بویراحمد
آلبوم کعبه
 کاربر Online
353 کاربر online
تاریخچه ی: انسانشناسی

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-21Lines: 1-182
-انسان در جهان بینی اسلا می داستانی شگفت دارد ,انسان اسلام تنها یک حیوان مستقیم القامه که ناخنی هن دارد و باد و ا راه می رود و سخن می گوید نیست .
این موجود ازنظر قرآن رف تر و مرموزتر از این است که بتوان آن را با این ند کلمه تعریف کرد.
ام ,انسان را مدحها و ستایشها کرده وهم مذمتها و نکوهشها نموده است .عالی ترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن درباره انسان است .او را از آسمان وزمین وازفرشته برتر ودرهمان حال از دیو و ارایان ست تر شمرده است .انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خوس بگمارد و هم میتواند به اسفل السافلین سقو کند.
این خود انسان است که باید درباره خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خوی شرا تعیین نماید.
انسان گونه موجودی است
زشت ... یا زیبا....
کتاب: انسان در قرن
ملف: شهید مطهری
((ارزش واقعی انسان))
((آزادی و اختیار انسان))
+V{maketoc}
!تعریف
انسان شناسی />
هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان یا بع
یا ابعادی از وجود او، یا روه و قشر خاصی از انسان ها می پردازد می توان انسان شناسی نامید . ((سنت نبوی)).
انسان شناسی و انواع مختلف و متنوعی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز می شوند.

!انواع انسان شناسی

این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دینی تقسیم نمود.
اما با تو
جه به نوع نگرش به انسان شناسی کلان یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد.
اندیشمند
ان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش گرفته اند. و ((انسان شناسی در مکاتب)) نتیجه بررسیهای آنان می باشد.

برخی به بررسی مسأ
له با روش تجربی پرداخته و ~~green:انسان شناسی تجربی~~ را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته های علوم نسانی است .

روهی راه درست شناخت انسان را سیر وسلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با تلاش هایی ه از طریق انجام اده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را ~~green:انسان شناسی عرفانی ~~ نامید دست یافته اند.

جمعی دیگر
از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تلاش فکری خود را ~~green:انسان شناسی فلسفی~~ نامیده اند .

سرانجام گروهی با استمداد از متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و ((انسان شناسی دینی )) را پایه گذاری کرده اند .!انسان در اسلام

انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد .
انسان اسلام تنها یک حیوان مستقیم القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه میرود و سخن میگوید نیست . ((انسان و حیوان)) یکی نیستند.
این موجود از نظر قرآن ژرفتر و مرموزتر از این است که بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد .

ق
انسان را مدحها و ستایشها کرده و هم مذمتها و نکوهشها نموده است .
عالیترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن درباره‏ء انسان است ، او را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و جار پایان پستتر شمرده است . از نظر قرآن انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد ، و هم می‏تواند به‏ " اسفل افلین " سقوط کند . این خود انسان است که باید در باره‏ء خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید .
سخن خویش
را از ستایشهای انسان در قرآن تحت عنوان " ارزشهای انسان‏ " آغاز می‏کنیم .

::{picture=thinker1.jpg}::
!ارزشهای انسان

. __1__ ~~brown:انسان خلیفه‏ء خدا در ز
مین است~~ .

" ر
وزی که خواست او را بیافریند ، اراده خویش را به فرشتگان اعلام‏ کرد . آنها گفتند :
آیا موجودی می‏آفرینی که در زمین تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت ؟

او گفت : من چیزی می‏دانم که شما نمی‏دانید " بقره / . 30 ) .

" او
ست که شما انسانها را جانشینهای خود در زمین قرار داده تا شما را در مورد سرمایه‏هایی که داده است در معرض آزمایش قرار دهد " انعام / . 165 .

. __2__ ~~brown:ظر
فیت علمی انسان بزرگترین ظرفیتهایی است که یک مخلوق ممکن است‏ داشته باشد~~ .

" تمام اسماء را به آدم آموخت ( او را به همه‏ء حقایق آشنا ساخت ) .
آنگاه از
فرشتگان ( موجودات ملکوتی ) پرسید : نامهای اینها را بگویید چیست .

گفتند : ما جز آنچه تو مست
قیما به ما آموته‏ای نمی‏دانیم ( آنچه‏ را تو مستقیما به ما نیاموخته باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت ) .

خ
دا به آدم گفت : ای آدم ! تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده .
همینکه آدم فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد ، خدا به فرشتگان گفت :
نگفتم که من از نهانهای آسمانها و زمین آگاهم ( می‏دانم چیزی را که حتمانمی‏دانید ) و هم می‏دانم آنچه را شما اظهار می‏کنید و آنچه را پنهان‏ می‏دارید ؟ " (بقره / 31 - . 33 )

. __3 __~~brown:او فطرتی خدا آشنا دارد~~ .

به خدای
خویش در عمق وجدان خویش آگاهی‏ دارد . همه‏ء انکارها و تردیدها ، بیماریها و انحرافهایی است از سرشت‏ اصلی انسان یا همان ((فطرت انسان)) .

" هنوز که فرزندان آدم در پش
ت پدران خویش بوده ( و هستند و خواهند بود ) خداوند ( با زبان آفرینش ) آنها را بر وجود خودش گواه گرفت و آنها گواهی دادند " (اعراف / . 172 ).

" چهره‏ء خود را به سوی دین نگه‏دار ، همان
که سرشت خدایی است و همه‏ء مردم را بر آن سرشته است " (روم / . 43 ).

. __4__ ~~brown:در سرشت انسان علاوه بر عناصر ماد
ی که در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد ، عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد~~ .

انسان ترکی
بی است از طبیعت و ماورای طبیعت ، ماده و معنی ، جسم و جان . به عبارت دیگر(( روح بعد غیر مادی انسان ))انسان است.

" آن که هر چه را آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد ، سپس نسل او را از شیره‏ء کشیده‏ای که آبی پست است قرارداد ، آنگاه او را بیاراست و از روح
خویش در او دمید " (سجده / 7 - . 9 ) .

. __5__ ~~brown:((آفرینش انسان))، آفرینشی حساب شده است ،
تصادفی نیست . انسان‏ موجودی انتخاب شده و برگزیده است ~~.

" خداوند آد
م را بر گزید و توبه‏اش را پذیرفت و او را هدایت کرد " (طه / . 121 ) .

. __6__ ~~brown:ا
و شخصیتی مستقل و آزاد دارد ، امانتدار خداست ، رسالت و مسؤولیت دارد ، از او خواسته شده است با کار و ابتکار خود زمین را آباد سازد و با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت و شقاوت را اختیار کند~~ .

((آزاد
ی و اختیار انسان)) لازمه مسئولیت اوست.

" همانا امانت خوی
ش را بر آسمان و زمین و کوه‏ها عرضه کردیم ، همه از پذیرش آن امتناع ورزیدند و از قبول آن ترسیدند ، اما انسان بار امانت‏ را به دوش کشید و آن را پذیرفت . همانا او ستمگر و نادان بود " (احزاب / . 72 ) .

" ما
انسان را از نطفه‏ای مرکب و ممزوج آفریدیم تا او را مورد آزمایش‏ قرار دهیم ، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم . همانا راه را به او نمودیم ، او خود یا سپاسگزار است و یا کافر نعمت . ( یا راه راست را که نمودیم خواهد رفت و به سعادت خواهد رسید و یا کفران نعمت کرده ، منرف می‏گردد " (دهر / . 3 ) .

. __7 __~~brown:ا
و ازیک کرامت ذاتی و شرافت ذاتی بر خوردار است ، خدا او را بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری داده است ~~.

او آ
نگاه خویشتن واقعی خود را درک و احساس‏می‏کند و به ((خودشناسی)) میرسد که این کرامت و شرافت را در خود درک کند و خود را برتر از پستیها و دنائتها و اسارتها و شهوترانیها بشمارد . ((ارزش واقعی انسان)) درمکتب اسلام متبلور می شود.

" همانا ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را بر صحرا و دریا ( خشک و تر ) مسلط کردیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری دادیم( اسراء / . 70 )

. __8__ ~~brown:او از
وجدانی اخلاقی برخوردار است ، به حکم الهامی فطری زشت و زیبا را درک می‏کند~~ .

"
سوگند به نفس انسان و اعتدال ن ، که ناپاکیها و پاکیها را به او الهام کرد( شمس / 8 و . 9 " ) .

. __9__ ~~brown:او ج
ز با یاد خدا با چیز دیگر آرام نمی‏گیرد ~~. خواستهای او بی‏ نهایت است ، به هر چه برسد از آن سیر و دلزده می‏شود مگر آنکه به ذات‏ بی حد و نهایت خدا بپیوندد .

" هماناتنها بایاد او دلها آرام می‏گیرد " (رعد /
. 28 )

" ای انسان ! توبه سوی پرورد گار خویش بسیار کوشنده هستی و عاقبت او را دیدار خواهی کرد " (انشقاق /
. 6 ).

.__ 10__ ~~brown:نعمتها
ی زمین برای انسان آفریده شده است . رابطه ((انسان و دنیا)) دراسلام به درستی تعریف شده است.~~

" همانا اوست که آنچه در
زمین است برای شما آفرید " (جاثیة / . 13 ) .

" آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است مسخر او قرار داده است ( پس‏ او حق بهره‏گیری مشروع همه‏ء اینها را دارد "
.

. __11__ ~~brown:او را برای این آفرید که تنها خدای خویش را پرستش کند و فرمان‏ او را بپذیرد~~ . پس او وظیفه‏اش اطاعت امر خداست .

" همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این
که مرا پرستش کنند " ( ذاریات / . 56 )

. __12__ ~~brown:او جز در راه پرستش خدای خویش و جز
با یاد او خود را نمی‏یابد ،و اگر خدای خویش را فراموش کند خود را فراموش می‏کند و نمی‏داند که‏ کیست و برای چیست و چه باید کند و کجا باید برود ~~.

" همانا از آنان مباشید که خدا را فراموش کردند و خداوند خودشان را ازیاد خودشان برد " (حشر / . 18 ).

. __13__ ~~brown
:او همینکه از این جهان برود و پرده‏ء تن که حجاب چهره‏ء جان است‏ دور افکنده شود ، بسی حقایق پوشیده که امروز بر او نهان است بروی آشکار گردد~~ .

" همانا پرده را کنار زدیم ، اکنون دیده‏ات تیز است " (
ق / . 22 ) .

. __14 __~~brown:او تنها ب
ری مسائل مادی کار نمی‏کند ، یگانه محرک او حوایج مادی‏ زندگی نیست~~ .

او احیانا برای هدفها و آر
منهایی بس علی می‏جنبد و می‏جوشد . او ممکن است که از حرکت و تلاش خود جز رضای آفریننده ، مطلوبی دیگر نداشته باشد . ((نیازهای مادی و معنوی انسان)) مجموعاً موجب حرکت انسانها می شوند .

" ای نفس آرامش یافته ! همانا به سوی پرورد گارت باز گرد با خشنودی‏ متقابل
: تو از او و او از تو خشنود " فجر / . 28 .

" خداوند ب
ه مردان و زنان با ایمان باغها وعده کرده است که در آنها نهرها جاری است ، جاویدان در آنجا خواهند بود و هم مسکنهای پاکیزه ، اما خشنودی خدا از همه‏ء اینها برتر و بالاتر است . آن است رستگاری بزرگ " توبه / . 72 .
^~~green:بنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از
طرف‏ خداوند ، خلیفه و جانشین او در زمین ، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ، و جودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏شود و به سوی قوت و کمال سیر می‏کند و بالا می‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‏گیرد ، ظرفیت‏ علمی و عملی‏اش نا محدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی بر خوردار است‏ ، احیانا انگیزه هایش هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد ، حق بهره گیری‏ مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش و ظیفه دار است . ~~^!ضد ارزشها

''~~brown:در عین حال ، همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشها و ملامتها قرار گرفته است ~~. ''

" او بسیار ستمگر و بسیار نادان است " احزاب / . 72 .

" او نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است " حج / 66

" او آنگاه که خود را مستغنی می‏بیند طغیان می‏کند " علق / . 7 .

" او عجول و شتابگر است " اسراء / . 11 .

" او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ، ما را در هر حال
( به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده ) می‏خواند . همینکه گرفتاری‏ را از او بر طرف کنیم گویی چنین حادثه‏ای پیش نیامده است " یونس / . 12 .!
انسان زشت است یا زیبا ؟

چگونه است ؟ آیا انسان از نظر
قرآن یک موجود زشت و زیباست ، آن هم‏ زشت زشت و زیبای زیبا ؟
آیا انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش نور است و نیمی‏ ظلمت ؟ چگونه است که قرآن ، هم او را منتها درجه مدح می‏کند و هم منتها درجه مذمت ؟ !

حقیقت این است که این مدح و ذم ، از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر نکوهیدنی ، نظر قرآن‏ به این است که انسان همه‏ء کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به‏ ف
علیت برساند ، و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد .

شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد " ایمان " است . از ایمان ، تقوا و عمل صالح و کوشش در راه خدا بر می‏خیزد ، به وسیله‏ء ایمان‏ است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‏شود و به صورت یک ابزار مفید در می‏آید . و
((علم و ایمان)) لازم و ملزوم یکدیگرند.

''~~darkorange:پس انسان حقیقی که خلیفة الله است ، مسجود ملائکه است ، همه چیز برای‏ اوست و بالاخرش دارنده‏ء همه‏ء کمالات انسانی است ، انسان بعلاوه‏ء ایمان‏ است ، نه انسان منهای ایمان . انسان منهای ایمان ، کاستی گرفته و ناقص‏ است . چنین انسانی حریص است ، خونریز است ، بخیل و ممسک است ، کافر است ، از حیوان پست‏تر است . ~~''

در قر
آن آیاتی آمده است که روشن می‏کند انسان ممدوح چه انسانی است و انسان مذموم چه انسانی است . از این آیات استنباط می‏شود که انسان فاقد ایمان وجدا از خدا انسان واقعی نیست .

انسان اگر به
یگانه حقیقتی که با ایمان به او ویاد او آرام می‏گیرد بپیوندد ، دارنده‏ء همه‏ء کمالات است و اگر از آن حقیقت - یعنی خدا - جدا بماند ، درختی را ماند که از ریشه‏ء خویشتن جدا شده است . ما به عنوان نمونه دو آیه را ذکر می‏کنیم :

__~~green:« و العصر إن الانسان لفی خسر إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر » (سوره‏ء عصر
) . ~~ __

__~~green:سوگند به عصر ، همانا انسان در زیان است ، مگر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده و یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کرده‏اند . ~~__

²ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس ، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم‏ أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئک کالانعام بل هم أضل اعراف / . 179 .

" همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‏ایم ( پایان‏ کارشان جهنم است
) ، زیرا دلها دارند و با آنها فهم نمی‏کنند ، چشمها دارند و با آنها نمی‏بینند ، گوشها دارند و با آنها نمی‏شنوند . اینها مانند چهار پایان بلکه راه گم کرده‏ترند " .


منبع:کتاب انسان در قرآن نویسنده : شهید مطهری صفحه 8-15

کتاب: انسان شناسی نویسنده: محمود رجبی صفحه: 21


!در همین ارتباط ببینید:
 ((شکسته شدن حرمت انسان)) ((شکسته شدن حرمت انسان))
 ((حرمت مؤمن)) ((حرمت مؤمن))
-((انسان و حیوان)) 
-((علم و ایمان)) 
-((ارتباط ماده و معنا)) 
-((نیازهای مادی و معنوی انسان)) 
 ((اصالت فرد یا اجتماع)) ((اصالت فرد یا اجتماع))
-(( روح بعد غیر مادی انسان ))
((آفرینش انسان))
((انسان شناسی در مکاتب))
((انسان و دنیا))
+


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:39 ]   31   یاسر ناظم نیا      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:38 ]   30   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:03 ]   29   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [14:53 ]   28   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [11:29 ]   27   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [10:57 ]   26   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [10:56 ]   25   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:21 ]   24   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:17 ]   23   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:14 ]   22   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [15:09 ]   21   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [15:08 ]   20   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [15:03 ]   19   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [14:31 ]   18   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [14:18 ]   17   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [14:15 ]   16   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [02:20 ]   15   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [08:26 ]   14   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [06:45 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [05:21 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [16:19 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [03:51 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [03:27 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [13:32 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [13:32 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [12:40 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [14:37 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [14:24 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [14:17 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [14:10 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 تیر 1383 [09:29 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..