منو
 کاربر Online
341 کاربر online
تاریخچه ی: انسانشناسی

تفاوت با نگارش: 27

Lines: 1-160Lines: 1-182
 V{maketoc} V{maketoc}
 !تعریف انسان شناسی !تعریف انسان شناسی
-هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان یا بعد یا ابعادی از وجود او، یا گروه و قشر خاصی از انسان ها می پردازد می توان انسان شناسی نامید . +هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان یا بعد یا ابعادی از وجود او، یا گروه و قشر خاصی از انسان ها می پردازد می توان انسان شناسی نامید . ((سنت نبوی)).
 انسان شناسی و انواع مختلف و متنوعی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز می شوند. انسان شناسی و انواع مختلف و متنوعی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز می شوند.
 !انواع انسان شناسی !انواع انسان شناسی
  این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دینی تقسیم نمود.  این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دینی تقسیم نمود.
 اما با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کلان یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد.  اما با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کلان یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد.
 اندیشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش گرفته اند. و ((انسان شناسی در مکاتب)) نتیجه بررسیهای آنان می باشد. اندیشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش گرفته اند. و ((انسان شناسی در مکاتب)) نتیجه بررسیهای آنان می باشد.
 برخی به بررسی مسأله با روش تجربی پرداخته و ~~green:انسان شناسی تجربی~~ را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته های علوم انسانی است . برخی به بررسی مسأله با روش تجربی پرداخته و ~~green:انسان شناسی تجربی~~ را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته های علوم انسانی است .
  گروهی راه درست شناخت انسان را سیر وسلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با تلاش هایی که از طریق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را ~~green:انسان شناسی عرفانی ~~ نامید دست یافته اند.  گروهی راه درست شناخت انسان را سیر وسلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با تلاش هایی که از طریق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را ~~green:انسان شناسی عرفانی ~~ نامید دست یافته اند.
  جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تلاش فکری خود را ~~green:انسان شناسی فلسفی~~ نامیده اند .  جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تلاش فکری خود را ~~green:انسان شناسی فلسفی~~ نامیده اند .
   
 سرانجام گروهی با استمداد از متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و ((انسان شناسی دینی )) را پایه گذاری کرده اند .  سرانجام گروهی با استمداد از متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و ((انسان شناسی دینی )) را پایه گذاری کرده اند .
 !انسان در اسلام !انسان در اسلام
 انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد . انسان اسلام تنها یک‏ حیوان مستقیم القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می‏رود و سخن‏ می‏گوید نیست . ((انسان و حیوان)) یکی نیستند. انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد . انسان اسلام تنها یک‏ حیوان مستقیم القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می‏رود و سخن‏ می‏گوید نیست . ((انسان و حیوان)) یکی نیستند.
  این موجود از نظر قرآن ژرف‏تر و مرموزتر از این است که‏ بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد .   این موجود از نظر قرآن ژرف‏تر و مرموزتر از این است که‏ بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد .
 قرآن انسان را مدحها و ستایشها کرده و هم مذمتها و نکوهشها نموده است‏ .  قرآن انسان را مدحها و ستایشها کرده و هم مذمتها و نکوهشها نموده است‏ .
-عالی‏ترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن درباره‏ء انسان است ، او را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و جار پایان پست‏تر شمرده است . از نظر قرآن انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد ، و هم می‏تواند به‏ " اسفل سافلین " سقوط کند . این خود انسان است که باید در باره‏ء خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید .
سخن خویش را از ستایشهای انسان در قرآن تحت عنوان " ارزشهای انسان‏ " آغاز می‏کنیم .
+عالی‏ترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن درباره‏ء انسان است ، او را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و جار پایان پست‏تر شمرده است . از نظر قرآن انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد ، و هم می‏تواند به‏ " اسفل سافلین " سقوط کند . این خود انسان است که باید در باره‏ء خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید .
سخن خویش را از ستایشهای انسان در قرآن تحت عنوان " ارزشهای انسان‏ " آغاز می‏کنیم .
   
-::{picture file=img/daneshnameh_up/thinker1.jpg}:: +::{picture=thinker1.jpg}::
 !ارزشهای انسان !ارزشهای انسان
-. __1__ انسان خلیفه‏ء خدا در زمین است . +. __1__ ~~brown:انسان خلیفه‏ء خدا در زمین است~~ .
-" روزی که خواست او را بیافریند ، اراده خویش را به فرشتگان اعلام‏ کرد . آنها گفتند : +" روزی که خواست او را بیافریند ، اراده خویش را به فرشتگان اعلام‏ کرد . آنها گفتند :
 آیا موجودی می‏آفرینی که در زمین تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت ؟  آیا موجودی می‏آفرینی که در زمین تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت ؟
-او گفت : من چیزی می‏دانم که شما نمی‏دانید " بقره / . 30 ) . 
- " اوست که شما انسانها را جاشینهی خود در زمین قرار داده تا شما را در ورد سرمایههایی که داد است در معرض زمایش قرار دهد " انعام / . 165 . +او گفت : من یی میدانم که شما می‏داید " قره / . 30 ) .
-. __2__ ریت عمی انسان گین ریتایی ات ک یک مخلوق مک است داشه با . + " ست ک شما انسانها نینهای ود در زی قرار داه تا شا را در مورد سرمای‏هایی ک داده است در معرض آزمایش قار دهد " انم / . 165 .
-" تمام اسماء را به آدم آموخت ( او را به همه‏ء حقایق آشنا ساخت ) . +. __2__ ~~brown:ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیتهایی است که یک مخلوق ممکن است‏ داشته باشد~~ .

"
تمام اسماء را به آدم آموخت ( او را به همه‏ء حقایق آشنا ساخت ) .
  آنگاه از فرشتگان ( موجودات ملکوتی ) پرسید : نامهای اینها را بگویید چیست .   آنگاه از فرشتگان ( موجودات ملکوتی ) پرسید : نامهای اینها را بگویید چیست .
 گفتند : ما جز آنچه تو مستقیما به ما آموخته‏ای نمی‏دانیم ( آنچه‏ را تو مستقیما به ما نیاموخته باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت ) .  گفتند : ما جز آنچه تو مستقیما به ما آموخته‏ای نمی‏دانیم ( آنچه‏ را تو مستقیما به ما نیاموخته باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت ) .
 خدا به آدم گفت : ای آدم ! تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده .  خدا به آدم گفت : ای آدم ! تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده .
 همینکه آدم فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد ، خدا به فرشتگان گفت :  همینکه آدم فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد ، خدا به فرشتگان گفت :
-نگفتم که من از نهانهای آسمانها و زمین آگاهم ( می‏دانم چیزی را که حتمانمی‏دانید ) و هم می‏دانم آنچه را شما اظهار می‏کنید و آنچه را پنهان‏ می‏دارید ؟ " (بقره / 31 - . 33 ) +نگفتم که من از نهانهای آسمانها و زمین آگاهم ( می‏دانم چیزی را که حتمانمی‏دانید ) و هم می‏دانم آنچه را شما اظهار می‏کنید و آنچه را پنهان‏ می‏دارید ؟ " (بقره / 31 - . 33 )
-. __3 __او فطرتی خدا آشنا دارد .
به خدای خویش در عمق وجدان خویش آگاهی‏ دارد . همه‏ء انکارها و تردیدها ، بیماریها و انحرافهایی است از سرشت‏ اصلی انسان یا همان ((فطرت انسان)) .
+. __3 __~~brown:او فطرتی خدا آشنا دارد~~ .

به خدای خویش در عمق وجدان خویش آگاهی‏ دارد . همه‏ء انکارها و تردیدها ، بیماریها و انحرافهایی است از سرشت‏ اصلی انسان یا همان ((فطرت انسان)) .
-" هنوز که فرزندان آدم در پشت پدران خویش بوده ( و هستند و خواهند بود ) خداوند ( با زبان آفرینش ) آنها را بر وجود خودش گواه گرفت و آنها گواهی دادند " (اعراف / . 172 ). +" هنوز که فرزندان آدم در پشت پدران خویش بوده ( و هستند و خواهند بود ) خداوند ( با زبان آفرینش ) آنها را بر وجود خودش گواه گرفت و آنها گواهی دادند " (اعراف / . 172 ).
-" چهره‏ء خود را به سوی دین نگه‏دار ، همان که سرشت خدایی است و همه‏ء مردم را بر آن سرشته است " (روم / . 43 ). +" چهره‏ء خود را به سوی دین نگه‏دار ، همان که سرشت خدایی است و همه‏ء مردم را بر آن سرشته است " (روم / . 43 ).
-. __4__ در سرشت انسان علاوه بر عناصر مادی که در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد ، عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد . انسان ترکیبی است از طبیعت و ماورای طبیعت ، ماده و معنی ، جسم و جان . به عبارت دیگر(( روح بعد غیر مادی انسان ))انسان است. +. __4__ ~~brown:در سرشت انسان علاوه بر عناصر مادی که در جماد و گیاه و حیوان وجود دارد ، عنصری ملکوتی و الهی وجود دارد~~ .
-" ن که ه چه را فرید نیکو آفری و آفرینش انسن را از گل کرد ، سس سل او را شیه‏ کده‏ای ک بی پت ست ارداد ، نگاه و را بیاراست و روح وی در او دمید " (سد / 7 - . 9 ) . +نان رکیی اس از ی اورای ی ، ماده منی سم ان . ه بارت یگ(( روح د غیر مادی انس ))انسان است.
-. __5__ ((آفرین انا))، آفرینشی سا د ا ، صادی نیست . ااوی انتا ده و برگزیده اس . +" آن که هر چه را آفری نیکو د و آفرینش نسان ا آغا کد ، س نسل ا ا از شیرء کشیدی ک بی پست است قاداد ناه او را بیاراست و از روح خویش در او دمید " (سده / 7 - . 9 ) .
-" اون آ ا بر گید وه‏ ا ذیفت و ا ا یت کد " (ه / . 121 ) . +. __5__ ~~brown:((آفرینش نان)) آفیشی ساب د صادفی یت . اان‏ ووی انتخاب ده و رگزیده است ~~.
-. __6__ او شخیی ستل و آزاد ارد ، امانتدار خداست رسالت و مؤولیت دارد ، از او وسته شده ات با کار و ابتکار خ زمین را آباد سازد با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت و شقاوت را اختیر کند . ((زادی اختیار انسان)) لازمه مسئولیت اوست. +" خد دم را ر گید و وها را یرت و او را هدای کرد " ( / . 121 ) .
-" هما امانت خوی ر آسما و زمین و که‏ه ضه کردیم ، همه از ی ما وین و از قبول آن تریدد ، ما انسا بار امانتا به و کشی و آن را ذیرفت . همن او تمگر و اان و " (اا / . 72 ) . +. __6__ ~~brown:او شخصیتی متل و آزاد دارد ، امانتدار خت رسات و مسؤوی رد ، از ا و ات ک و ابتکار د من ا آباد سازد با انتاب و یکی ز دو را ات و شاو ایا کند~~ .
-" م انسان را از نطفه‏ای مرکب و ممزوج آفریدیم تا او را مو آزمایش‏ قرار یم ، پس او را شنوا بینا قار دادیم . همانا راه را به او نمودیم ، او خود یا سپسگزار است و یا کار نعمت . ( یا راه راست را که نمودیم خواهد رفت و به سعادت خواهد رسید و یا کفران نعمت کرده ، منحرف می‏گردد " (دهر / . 3 ) . +((زادی و ایار سان)) امه مسویت اوست.
-. __7 __ا ازیک کرامت ذاتی شرافت ذاتی بر خوردار است دا او را بر سیاری از مخوقات خوی رری اده ات . ا آنگا خویشتن واقعی خود ر دک و اساس‏ی‏کن و ((ون)) میسد که این کات و رات را ر و درک کند و د را رتر از ستیا و دنائتها و اسارت و شوانیها بشارد . (زش واقی انسان)) درمکتب اسلام متبلور می شود. +" هماا امات خو را بر سمان و زمی و کوه‏ه ره کردیم همه ا ذیرش آن اتناع وریدن و ا ول سین ، ام انا ار اانت را ه و کشید و را پیرفت . انا او ستگ و ان بد "زا / . 72 ) .
-" همانا ا نی آدم ا کرام یدیم و نان را را و دریا ( خشک و ر ) مس کریم و ر سیری ا موات خوی بری ادم( ر / . 70 ) +" ما انسا را ز نطفه‏ای مرکب و ممزوج آفریدیم ا او را مود میش‏ قرار دهیم ، پس او ا شنوا و بینا قرار دیم . همن راه را به او نمودیم ، او خود ی سپاسگزار است ی کافر نمت . ( ی راه اس را که نمودیم خواه ت و ب سعادت خوهد ری و یا کفان نعمت کرده منف می‏گر " (دهر / . 3 ) .
-. __8__ او از انی اقی برخوردار است ، ه کم اهامی فری ت و زیبا را درک می‏کند .
"
وگن ب نف اسا اعتدال که نپکیه و پکیها ا ه او لهم کرد( شمس / 8 و . 9 " ) .
+. __7 __~~brown:او ازیک کرا اتی و شت ذاتی بر خوردار است ، ا ا را ر یاری ات ی ی اه ا ~~.
-. __9__ او ز با یا خدا ا چی دیر ام نمی‏یرد . خوتای او بی نهایت ت ه ر چ بر از آ سی و ده ی‏ گر نکه ب ذای و نهایت ا بیوندد . +او نگاه خویشتن واقی خود ا درک و ساس‏می‏ند و به ((خواسی)) میرسد که این کرامت و افت ا ر خد درک د خود را بر از ستیه و دتها سارت شهوترنیها بشا . ((زش واقعی انسان)) درمکتب لام متبور می شود.
-" همانانا ایا او دل رام ی‏گید " / . 28 ) +" همانا م بنی آد را کامت بخشیدیم و آنان ا بر صحرا و دریا ( خشک و تر ) مسلط کردی و ر سیاری از مخلوقات خیش برتری ادیم( اسر / . 70 )
-" ای اان ! و ی پرور ار وی سر ک ی و اقبت او را دیدار خاهی کرد " (انقاق / . 6 ). +. __8__ ~~brown:او از دانی ی برخوردار ت ، ه حک هی ی زشت و یبا را درک یکن~~ .
-.__ 10__ نمهای زی رای انسان آریده شده ات . اه ((اان و نیا)) دراا ه دستی تعریف شد است. +" سوگن ه انسان اتال ن که ناکیها و پکیها را ا لهام کرد( مس / 8 . 9 " ) .
-" ماا اوست که آچه ر زمین اس ی شم آید " اثی / . 13 ) . +. __9__ ~~brown:او جز با یاد خدا با چیز دیگر آرا نمی‏گیرد ~~. خواستای او بی‏ نهایت است ، به ر چه رسد از آن سی و له میشود مگ آکه ه ذات‏ بی حد و نهای خدا بپیوندد .
-" آنچه در آسمانها و ه زمین ات مسخر او قرار داده ا ( پس‏ ا ح بهره‏گیری مروع همه‏ء اینها ر دارد " . +" همانانها یا او دلها ا ی‏گیر " (رد / . 28 )
-. __11__ ا ا ای ین رید ه تنها دای خویش ا پرستش کند ا او را پذیرد . پ و ظیفه‏ ااعت امر خداست . +" ای اان ! وه وی پرد ا خویش سیار کوشند تی عابت او را یدر وای ک " (انقاق / . 6 ).
-" ما ن و انس را نیفریدی مگ رای اینک ا پرسش کند " ( ریات / . 56 ) +.__ 10__ ~~brown:عمای مین برای انسان فرید ده ست . رابطه ((انسا نیا)) دراسلم ب درستی ریف شده است.~~
-. __12__ او جز در راه رستش خدای خیش و جزبا یاد او و را نمی‏یابد ،و ار خدای خیش ا راموش د خود را فاموش می‏کند و نمی‏داند که‏ کیست و برای چی چه اید کند و کجا ای برود . +" هاا او در مین است برای م آید " (جای / . 13 ) .
-" همانا از آنا مید ک را رامو کردند ن وشا ازید وان بر " (ر / . 18 ). +" آنچه در آسمانها و آنچ می مسخر او را داد ( و هه‏گیی مرو همه‏ اینها ر رد " .
-. __13__ او همینکه از این جهان رود و پرده‏ء تن که اب چه ا ست دور افکنده ود بی ای پوید که اموز بر او نهن ات روی کا گدد . +. __11__ ~~brown:او را برای این فرید که تنها ای ی ا ستش کند و فرمان و ا بپید~~ . س ا ویها اات مر ا .
-" همانا د را کنار زدیم ، اکو ی تی ات " (ق / . 22 ) . +" همانا ج و س را نیافریدیم مگ برا اینک ت کنند " ( ذایات / . 56 )
-. __14 __او نه رای سل مدی کر می‏کن یگانه مرک او وایج مادی‏ زندگی نی . و ایانا ای هها آرمنیی ی می‏جنبد و می‏جوشد . او ممکن ست که از حرک و تلاش خود ز رضای آفریننه مطلوبی دیر داشته باشد . ((نیازهای مادی و معنوی انسان)) مجموعاً موجب حرکت انسانها می وند . +. __12__ ~~brown:او ر راه رس دای ی و جبا یا او ود را نمی‏ید و اگ ای یش را رامو کند خ فاوش می‏کند و نمی‏دان که کیت و رای چی و چه باید کند و کجا باید رود ~~.
-" ای نفس آرامش یافته ! همانا به سوی پرورد گارت باز گرد با خشنودی‏ متقابل : تو از او و او از تو خشنود " فجر / . 28 . +" همانا از آنان مباشید که خدا را فراموش کردند و خداوند خودشان را ازیاد خودشان برد " (حشر / . 18 ).

. __13__ ~~br
own:او همینکه از این جهان برود و پرده‏ء تن که حجاب چهره‏ء جان است‏ دور افکنده شود ، بسی حقایق پوشیده که امروز بر او نهان است بروی آشکار گردد~~ .

" همانا پرده را کنار زدیم ، اکنون دیده‏ات تیز است " (ق / . 22 ) .

. __14 __~~brown:او تنها برای مسائل مادی کار نمی‏کند ، یگانه محرک او حوایج مادی‏ زندگی نیست~~ .

او احیانا برای هدفها و آرمانهایی بس علی می‏جنبد و می‏جوشد . او ممکن است که از حرکت و تلاش خود جز رضای آفریننده ، مطلوبی دیگر نداشته باشد . ((نیازهای مادی و معنوی انسان)) مجموعاً موجب حرکت انسانها می شوند .

"
ای نفس آرامش یافته ! همانا به سوی پرورد گارت باز گرد با خشنودی‏ متقابل : تو از او و او از تو خشنود " فجر / . 28 .

" خداوند به مردان و زنان با ایمان باغها وعده کرده است که در آنها نهرها جاری است ، جاویدان در آنجا خواهند بود و هم مسکنهای پاکیزه ، اما خشنودی خدا از همه‏ء اینها برتر و بالاتر است . آن است رستگاری بزرگ " توبه / . 72 .
^~~green:بنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف‏ خداوند ، خلیفه و جانشین او در زمین ، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ، و جودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏شود و به سوی قوت و کمال سیر می‏کند و بالا می‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‏گیرد ، ظرفیت‏ علمی و عملی‏اش نا محدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی بر خوردار است‏ ، احیانا انگیزه هایش هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد ، حق بهره گیری‏ مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش و ظیفه دار است . ~~^
-" خداوند به مردان و زنان با ایمان باغها وعده کرده است که در آنها نهرها جاری است ، جاویدان در آنجا خواهند بود و هم مسکنهای پاکیزه ، اما خشنودی خدا از همه‏ء اینها برتر و بالاتر است . آن است رستگاری بزرگ " توبه / . 72 .  
-بنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف‏ خداوند ، خلیفه و جانشین او در زمین ، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ، و جودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏شود و به سوی قوت و کمال سیر می‏کند و بالا می‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‏گیرد ، ظرفیت‏ علمی و عملی‏اش نا محدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی بر خوردار است‏ ، احیانا انگیزه هایش هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد ، حق بهره گیری‏ مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش و ظیفه دار است .  
 !ضد ارزشها !ضد ارزشها
-در عین حال ، همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشها و ملامتها قرار گرفته است . +''~~brown:در عین حال ، همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشها و ملامتها قرار گرفته است ~~. ''
-" او بسیار ستمگر و بسیار نادان است " احزاب / . 72 . +" او بسیار ستمگر و بسیار نادان است " احزاب / . 72 .
-" او نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است " حج / 66 +" او نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است " حج / 66
-" او آنگاه که خود را مستغنی می‏بیند طغیان می‏کند " علق / . 7 . +" او آنگاه که خود را مستغنی می‏بیند طغیان می‏کند " علق / . 7 .
-" او عجول و شتابگر است " اسراء / . 11 . +" او عجول و شتابگر است " اسراء / . 11 .
-" او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ، ما را در هر حال ( به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده ) می‏خواند . همینکه گرفتاری‏ را از او بر طرف کنیم گویی چنین حادثه‏ای پیش نیامده است " یونس / . 12 . +" او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ، ما را در هر حال ( به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده ) می‏خواند . همینکه گرفتاری‏ را از او بر طرف کنیم گویی چنین حادثه‏ای پیش نیامده است " یونس / . 12 .
   
 !انسان زشت است یا زیبا ؟  !انسان زشت است یا زیبا ؟
 چگونه است ؟ آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست ، آن هم‏ زشت زشت و زیبای زیبا ؟  چگونه است ؟ آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست ، آن هم‏ زشت زشت و زیبای زیبا ؟
 آیا انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش نور است و نیمی‏ ظلمت ؟ چگونه است که قرآن ، هم او را منتها درجه مدح می‏کند و هم منتها درجه مذمت ؟ !  آیا انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش نور است و نیمی‏ ظلمت ؟ چگونه است که قرآن ، هم او را منتها درجه مدح می‏کند و هم منتها درجه مذمت ؟ !
 حقیقت این است که این مدح و ذم ، از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر نکوهیدنی ، نظر قرآن‏ به این است که انسان همه‏ء کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به‏ فعلیت برساند ، و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد .  حقیقت این است که این مدح و ذم ، از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر نکوهیدنی ، نظر قرآن‏ به این است که انسان همه‏ء کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به‏ فعلیت برساند ، و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد .
-شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی ک ه بالقوه دارد " ایمان " است . از ایمان ، تقوا و عمل صالح و کوشش در راه خدا بر می‏خیزد ، به وسیله‏ء ایمان‏ است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‏شود و به صورت یک ابزار مفید در می‏آید . و ((علم و ایمان)) لازم و ملزوم یکدیگرند. 
-پس انسان حقیقی که خلیفة الله است ، مسجود ملائکه است ، همه چیز برای‏ اوست و بالاخرش دارنده‏ء همه‏ء کمالات انسانی است ، انسان بعلاوه‏ء ایمان‏ است ، نه انسان منهای ایمان . انسان منهای ایمان ، کاستی گرفته و ناقص‏ است . چنین انسانی حریص است ، خونریز است ، بخیل و ممسک است ، کافر است ، از حیوان پست‏تر است . +شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد " ایمان " است . از ایمان ، تقوا و عمل صالح و کوشش در راه خدا بر می‏خیزد ، به وسیله‏ء ایمان‏ است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‏شود و به صورت یک ابزار مفید در می‏آید . و ((علم و ایمان)) لازم و ملزوم یکدیگرند.

''~~darkorange:
پس انسان حقیقی که خلیفة الله است ، مسجود ملائکه است ، همه چیز برای‏ اوست و بالاخرش دارنده‏ء همه‏ء کمالات انسانی است ، انسان بعلاوه‏ء ایمان‏ است ، نه انسان منهای ایمان . انسان منهای ایمان ، کاستی گرفته و ناقص‏ است . چنین انسانی حریص است ، خونریز است ، بخیل و ممسک است ، کافر است ، از حیوان پست‏تر است . ~~''

در قرآن آیاتی آمده است که روشن می‏کند انسان ممدوح چه انسانی است و انسان مذموم چه انسانی است . از این آیات استنباط می‏شود که انسان فاقد ایمان وجدا از خدا انسان واقعی نی
ست .
-در قرآن آیاتی آمده است که روشن می‏کند انسان ممدوح چه انسانی است و انسان مذموم چه انسانی است . از این آیات استنباط می‏شود که انسان فاقد ایمان وجدا از خدا انسان واقعی نیست . انسان اگر به یگانه حقیقتی که با ایمان به او ویاد او آرام می‏گیرد بپیوندد ، دارنده‏ء همه‏ء کمالات است و اگر از آن حقیقت - یعنی خدا - جدا بماند ، درختی را ماند که از ریشه‏ء خویشتن جدا شده است . ما به عنوان نمونه دو آیه را ذکر می‏کنیم : +انسان اگر به یگانه حقیقتی که با ایمان به او ویاد او آرام می‏گیرد بپیوندد ، دارنده‏ء همه‏ء کمالات است و اگر از آن حقیقت - یعنی خدا - جدا بماند ، درختی را ماند که از ریشه‏ء خویشتن جدا شده است . ما به عنوان نمونه دو آیه را ذکر می‏کنیم :
-« و العصر إن الانسان لفی خسر إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر » (سوره‏ء عصر) . +__~~green:« و العصر إن الانسان لفی خسر إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر » (سوره‏ء عصر) . ~~ __
-سوگند به عصر ، همانا انسان در زیان است ، مگر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده و یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کرده‏اند . +__~~green:سوگند به عصر ، همانا انسان در زیان است ، مگر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده و یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کرده‏اند . ~~__
 ²ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس ، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم‏ أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئک کالانعام بل هم أضل اعراف / . 179 .  ²ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس ، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم‏ أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئک کالانعام بل هم أضل اعراف / . 179 .
-" همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‏ایم ( پایان‏ کارشان جهنم است ) ، زیرا دلها دارند و با آنها فهم نمی‏کنند ، چشمها دارند و با آنها نمی‏بینند ، گوشها دارند و با آنها نمی‏شنوند . اینها مانند چهار پایان بلکه راه گم کرده‏ترند " . +" همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‏ایم ( پایان‏ کارشان جهنم است ) ، زیرا دلها دارند و با آنها فهم نمی‏کنند ، چشمها دارند و با آنها نمی‏بینند ، گوشها دارند و با آنها نمی‏شنوند . اینها مانند چهار پایان بلکه راه گم کرده‏ترند " .
 منبع:کتاب انسان در قرآن نویسنده : شهید مطهری صفحه 8-15 منبع:کتاب انسان در قرآن نویسنده : شهید مطهری صفحه 8-15
 کتاب: انسان شناسی نویسنده: محمود رجبی صفحه: 21 کتاب: انسان شناسی نویسنده: محمود رجبی صفحه: 21
 !در همین ارتباط ببینید: !در همین ارتباط ببینید:
 ((شکسته شدن حرمت انسان)) ((شکسته شدن حرمت انسان))
 ((حرمت مؤمن)) ((حرمت مؤمن))
-((ارتباط ماده و معنا)) 
 ((اصالت فرد یا اجتماع)) ((اصالت فرد یا اجتماع))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:39 ]   31   یاسر ناظم نیا      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [12:38 ]   30   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:03 ]   29   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [14:53 ]   28   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [11:29 ]   27   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [10:57 ]   26   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [10:56 ]   25   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:21 ]   24   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:17 ]   23   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:14 ]   22   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [15:09 ]   21   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [15:08 ]   20   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [15:03 ]   19   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [14:31 ]   18   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [14:18 ]   17   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [14:15 ]   16   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [02:20 ]   15   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [08:26 ]   14   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [06:45 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [05:21 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [16:19 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [03:51 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [03:27 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [13:32 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [13:32 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [12:40 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [14:37 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [14:24 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [14:17 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [14:10 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 تیر 1383 [09:29 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..