منو
 صفحه های تصادفی
هلیوتروپ
سوسک
تابع ثابت
گرافهای تهی
رژیم کم هیدرات کربن
ارکان خاتميت
Promethium
انواع کوه
کوپیاپیت
انتگرالهای چند گانه
 کاربر Online
308 کاربر online
تاریخچه ی: انسانشناسی

تفاوت با نگارش: 17

Lines: 1-107Lines: 1-182
-__تعریف انسان شناسی__
هر منظومه معرفتی را که به بررسی انسان بعد یا ابعادی از وجود او یا گروه و قشر خاصی از اسان ها می پردازد می توان انسان شناسی نامید . انسان شناسی و انواع مختلف و متنوعی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز می شوند.
+V{maketoc}
!تعری انسان شناسی
-__نواع انسان شناسی__ +ه منظومه معرفتی را که به بررسی انسان یا بعد یا ابعادی از وجود او، یا گروه و قشر خاصی از انسان ها می پردازد می توان انسان شناسی نامید . ((سنت نبوی)).
انسان شناسی و انواع مختلف و متنوعی دارد که به لحاظ روش یا نوع نگرش از یکدیگر متمایز می شوند.
- این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دینی و با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کلان یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد.
اندیشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش گرفته اند. برخی به بررسی مسأله با روش تجربی پرداخته و انسان شناسی تجربی را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته های علوم انسانی است . گروهی راه درست شناخت انسان را سیر وسلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با تلاش هایی که از طریق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را انسان شناسی عرفانی نامید دست یافته اند جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تلاش فکری خود را انسان شناسی فلسفی نامیده اند و سرانجام گروهی با استمداد از متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و ((انسان شناسی دینی ))را پایه گذاری کرده اند .
کتاب: انسان شناسی
نویسنده: محمود رجبی
صفحه: 21
+!انواع انسان شناسی
 + این مقوله را می توان بر اساس روش به انسان شناسی تجربی ،عرفانی ،فلسفی و دینی تقسیم نمود.
 +اما با توجه به نوع نگرش به انسان شناسی کلان یا کل نگر و انسان شناسی خرد یا جزء نگر تقسیم کرد.
 +اندیشمندان برای حل معماها و پرسش های مطرح شده درباره انسان در طول تاریخ بشر راههای مختلفی را در پیش گرفته اند. و ((انسان شناسی در مکاتب)) نتیجه بررسیهای آنان می باشد.
-__انسان در اسلام __
انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد . انسان اسلام تنها یک‏ حیوان مستقیم القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می‏رود و سخن‏ می‏گوید نیست ، این موجود از نظر قرآن ژرف‏تر و مرموزتر از این است که‏ بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد .
قرآن انسان را مدحها و ستایشها کرده و هم مذمتها و نکوهشها نموده است‏ . عالی‏ترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن درباره‏ء انسان است ، او را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و جار پایان پست‏تر شمرده است . از نظر قرآن انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد ، و هم می‏تواند به‏ " اسفل سافلین " سقوط کند . این خود انسان است که باید در باره‏ء خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید .
سخن خویش را از ستایشهای انسان در قرآن تحت عنوان " ارزشهای انسان‏ " آغاز می‏کنیم .
__ارزشهای انسان __
. 1 انسان خلیفه‏ء خدا در زمین است .
" روزی که خواست او را بیافریند ، اراده خویش را به فرشتگان اعلام‏ کرد . آنها گفتند :
+برخی به بررسی مسأله با روش تجربی پرداخته و ~~green:انسان شناسی تجربی~~ را بنیان نهاده اند که دربرگیرنده همه رشته های علوم انسانی است .

گروهی راه درست شناخت انسان را سیر و
سلوک عرفانی و دریافت شهودی دانسته و با تلاش هایی که از طریق انجام داده اند به نوعی شناخت از انسان که می توان آن را ~~green:انسان شناسی عرفانی ~~ نامید دست یافته اند.

جمعی دیگر از راه تعقل و اندیشه فلسفی به بررسی زوایای وجود انسان دست یازیده و او را از این منظر مورد تحقیق قرار داده و نتیجه تلاش فکری خود را ~~green:انسان شناسی فلسفی~~ نامیده اند .

سرانجام گروهی با استمداد از متون دینی و روش نقلی درصدد شناخت انسان برآمده و ((انسان شناسی دینی )) را پایه گذاری کرده اند .!انسان در اسلام

انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد . انسان اسلام تنها یک‏ حیوان مستقیم القامه که ناخنی پهن دارد و با دو پا راه می‏رود و سخن‏ می‏گوید نیست . ((نسان و حوان)) یکی نیستند.
این موجود از نظر قرآن ژرف‏تر و مرموزتر از این است که‏ بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد .

قرآن انسان را مدحها و ستایشها کرده و هم مذمتها و نکوهشها نموده است‏ .
عالی‏ترین مدحها و بزرگترین مذمتهای قرآن درباره‏ء انسان است ، او را از آسمان و زمین و از فرشته برتر و در همان حال از دیو و جار پایان پست‏تر شمرده است . از نظر قرآن انسان موجودی است که توانایی دارد جهان را مسخر خویش سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد ، و هم می‏تواند به‏ " اسفل سافلین " سقوط کند . این خود انسان است که باید در باره‏ء خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین نماید .
سخن خویش را از ستایشهای انسان در قرآن تحت عنوان " ارزشهای انسان‏ " آغاز می‏کنیم .

::{picture=thinker1.jpg}::
!
ارزشهای انسان />
. __1__ ~~brown:انسان خلیفه‏ء خدا در زمین است~~ .

"
روزی که خواست او را بیافریند ، اراده خویش را به فرشتگان اعلام‏ کرد . آنها گفتند :
 آیا موجودی می‏آفرینی که در زمین تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت ؟  آیا موجودی می‏آفرینی که در زمین تباهی خواهد کرد و خون خواهد ریخت ؟
-او گفت : من چیزی می‏دانم که شما نمی‏دانید " بقره / . 30 ) . " اوست که شما انسانها را جانشینهای خود در زمین قرار داده تا شما را در مورد سرمایه‏هایی که داده است در معرض آزمایش قرار دهد " انعام / . 165 .  
-. 2 ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیتهایی است که یک مخلوق ممکن است‏ داشته باشد .
" تمام اسماء را به آدم آموخت ( او را به همه‏ء حقایق آشنا ساخت ) . آنگاه از فرشتگان ( موجودات ملکوتی ) پرسید : نامهای اینها را بگویید چیست . گفتند : ما جز آنچه تو مستقیما به ما آموخته‏ای نمی‏دانیم ( آنچه‏ را تو مستقیما به ما نیاموخته باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت ) .
+او گفت : من چیزی می‏دانم که شما نمی‏دانید " بقره / . 30 ) .

" اوست که شما انسانها را جانشینهای خود در زمین قرار داده تا شما را در مورد سرمایه‏هایی که داده است در معرض آزمایش قرار دهد " انعام / . 165 .

. __
2__ ~~brown:ظرفیت علمی انسان بزرگترین ظرفیتهایی است که یک مخلوق ممکن است‏ داشته باشد~~ .

"
تمام اسماء را به آدم آموخت ( او را به همه‏ء حقایق آشنا ساخت ) .
آنگاه از فرشتگان ( موجودات ملکوتی ) پرسید : نامهای اینها را بگویید چیست .

گفتند : ما جز آنچه تو مستقیما به ما آموخته‏ای نمی‏دانیم ( آنچه‏ را تو مستقیما به ما نیاموخته باشی ما از راه کسب نتوانیم آموخت ) .
 خدا به آدم گفت : ای آدم ! تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده .  خدا به آدم گفت : ای آدم ! تو به اینها بیاموز و اینها را آگاهی ده .
 همینکه آدم فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد ، خدا به فرشتگان گفت :  همینکه آدم فرشتگان را آموزانید و آگاهی داد ، خدا به فرشتگان گفت :
-نگفتم که من از نهانهای آسمانها و زمین آگاهم ( می‏دانم چیزی را که حتمانمی‏دانید ) و هم می‏دانم آنچه را شما اظهار می‏کنید و آنچه را پنهان‏ می‏دارید ؟ " (بقره / 31 - . 33 ) +نگفتم که من از نهانهای آسمانها و زمین آگاهم ( می‏دانم چیزی را که حتمانمی‏دانید ) و هم می‏دانم آنچه را شما اظهار می‏کنید و آنچه را پنهان‏ می‏دارید ؟ " (بقره / 31 - . 33 )
-. 3 او فطرتی خدا آشنا دارد ، به خدای خویش در عمق وجدان خویش آگاهی‏ دارد . همه‏ء انکارها و تردیدها ، بیماریها و انحرافهایی است از سرشت‏ اصلی انسان .
" هنوز که فرزندان آدم در پشت پدران خو
یش بوده ( و هستند و خواهند بود ) خداوند ( با زبان آفرینش ) آنها را بر وجود خودش گواه گرفت و آنها گواهی دادند " (اعراف / . 172 ).
" چهره‏ء خود را به سوی دین نگه‏دار ،
همان که سرشت خدایی است و همه‏ء مردم را بر آن سرشته است " (روم / . 43 ). ((فطرت انسان))
+. __3 __~~brown:او فطرتی خدا آشنا دارد~~ . />
به خدای خویش در عمق وجدان خویش آگاهی‏ دارد . همه‏ء انکارها و تردیدها ، بیماریها و انحرافهایی است از سرشت‏ اصلی انسان یا همان ((فطرت انسان)) .
-. 4 در سرشت اسان علاوه ر عناصر مادی که در اد و گیاه و حیوان وود دارد ، عری ملکوتی الهی وجود دارد . انا ترکیی است از طبیعت و ماورای طبیعت ، از ماده و نی از سم و جان . ((( وح بعد غیر مدی اسان )))
"
ن که ه چه را فی نیکو آفری و آفرینش اسان را ز گل آغاز کرد ، س ل و ا از شیره‏ء شیای که بی ست است رارداد ، آنگاه او را بیاراست و از رح خویش در او دید " ( / 7 - . 9 ) .
+" نو که فردان دم در ت دران ی بوده ( و تن و واهند ود ) دان ( ا ن آفرین ) آنا را ر وش گاه گت آنها گوای دادد " (ا / . 172 ).
-. 5 ((آری ان))، آفرینی حساب شده است تصادفی نیست . انساموود اناب شه و یده است .
" خدا
و دم را بر گید وه‏اش را پذیرفت او ا هدایت کرد " ( / . 121 ) .
+" چر ر به سو دین نگدار ، همان که ش دیی است و مه‏ مدم را بر شت ات " (م / . 43 ).
-. 6 او شخصیتی مستقل و آزاد دارد ، امانتدار خداست ، رسالت و مسؤولیت دارد ، از او خواسته شده است با کار و ابتکار خود زمین را آباد سازد و با انتخاب د یکی از دو راه عادت و شقاوت را ختیار کند .
" هم
ان امانت خویش را بر آسمان و مین و کوه‏ها عرضه کردیم ، همه از پذیرش ن امتناع ورزیدند و از قبول آن ترسیدند ، اما انسان بار امانت‏ را به دوش کید و آن را پذیرفت . همانا او تمگر و نادان بود " (احزاب / . 72 ) .
" ما انسان
را از نطفه‏ای مرکب و ممزوج آفریدیم ا او را مورد آزماش‏ قار دهیم ، پس او را شنو و بینا قرار دادیم . هماا راه را به او نمویم ، او خود یا ساسگزار است و یا کافر نعمت . ( یا راه راست را که نمودیم خوهد رفت و به سعادت خواهد رسید و یا کفران نعمت کرده ، منحرف می‏گردد " (دهر / . 3 ) .
+. __4__ ~~brown:در سرشت انسان اوه ر نار مای که در ماد و گیاه و یوان وود دارد ، نری مکوی و اهی وود دارد~~ .
-. 7 ا زیک کرات ذاتی و شرافت ذاتی بر خوردار است ، خدا و ا بر بسیی از مخلوقات خویش برری ده است . او آنگاه خویتن وقع خد را درک و حساس‏ی‏کند که ن کمت و رات را ر خد ک کند و خود را برتر ز پستیها و نئتها و اسارتها و هوترانیها بمارد .
" هم
نا ما بنی آدم را کرام بخشیدیم و آنان ا بر صحرا دریا ( خشک تر ) مسلط کردیم و بر بسیاری از خلوقات خویش برتری دادیم( اساء / . 70 )
+اا ترکیبی است ا بی و ماوری یت ، اده و می ، م و ا . ارت ی(( رو بد یر مدی انا ))اسا اس.
-. 8 دانی ی را ا ، ک لهای فی زشت و یبا ر درک می‏کن .
" سو
د به فس انسن اتدال ن ، که ناپاکیها و پاکیها را او هم کر( مس / 8 و . 9 " ) .
+" آن که ه چ آید نیکو فید رینش ن ر ا گل آغا کد ، ل ا از یره‏ کشیدهی آبی ست اس رادا ، آنگاه او را بیارات از روح ی در و مید " (سجده / 7 - . 9 ) .
-. 9 ز با یاد خدا با ی دیگر آرام نمی‏گید . خواست ینهیت س ، به هر چه برسد از آن سیر و دلزده می‏شود مگر آنکه ه ات و نهایت ( خدا ) بیوندد .
" هما
ناتنها بای او دلها آرام می‏گیرد " (رعد / . 28 )
" ای
انسان ! تبه سوی پورد گا خوی بسیار کوشنده هستی و عاقبت او ر دیدار خواهی کرد " (انقق / . 6 ).
+. __5__ ~~brown:((ی انا))، ینی سب شده ت ، ادی نی . انسان وودی انخب شده و برگیده ا ~~.
-. 10 نمهای زین رای انسان آفریده شده است .
" ه
مانا اوست که آنچه در زمین است برای ما آفرید " (جاثیة / . 13 ) . " آچه ر آسنها و نچه می است سخر او قرار داده ست ( پس‏ او حق بهره‏گیی مشرو همه‏ء ینها را دارد " .
+" ان آدم را بر گید ها پیرت او را های کر " (ه / . 121 ) .
-. 11 او رای ی آفرید که ا خدای وی ا پرسش ک و فرمن‏ و ا بپذیرد . پ او ویها اات امر خدست .
" ه
مانا ن و ان ا نییدیم مگ رای اینکه ما پستش کن " ( ایا / . 56 )
+. __6__ ~~brown:او یی ستقل و آزاد دارد ، اتدار خدا رس و مولیت ارد ، ز او خوست شده ات با کر و اتکار خود مین را باد سازد و با اناب یکی ز و راه عات و شوت ا ختیا کند~~ .
-. 12 و جز در راه پرستش خدای خویش و جزبا یاد او خو را نمی‏یابد ،و اگر خدای خویش را فراموش کند خود را فراموش می‏کند و نمی‏داند که‏ کیست و برای چیست ه باید کد و کجا باید برود .
" همانا
از آنان مباشید که خدا را فرامو کدند و خداند خودشان را ازید وان برد " (حشر / . 18 ).
+((زادی و اخیار انسان)) ازمه موی و.
-. 13 او همینکه ا ین هان برو و رده‏ که حجا چره‏ ان ات‏ دور فکنده شود سی حقی وید که ام بر ا نهان س بوی آکار گرد .
"
همانا ده را کنار زدیم ، اکنون دیده‏ا تیز ات " (ق / . 22 ) .
+" همانا امنت ویش ا بر آسمان و مین و که‏ه رض کردیم ، همه ا ذیر ن امتنا وریدند و قل آ تریدد ، ام اان بار اانت‏ به وش کشید و آن ا پذیرف . همانا ا مر و نادان بود " (ازا / . 72 ) .
-. 14 او تنها برای مسائل مادی کار نمی‏کند ، یگانه محرک او حوایج مادی‏ زندگی نیست . او احیانا برای هدفها و آرمانهایی بس علی می‏جنبد و می‏جوشد . او ممکن است که از حرکت و تلاش خود جزر رضای آفریننده ، مطلوبی دیگر نداشته باشد .
" ای نفس آرامش یافته ! همانا به سوی پرورد گارت باز گرد با خشنودی‏ متقابل : تو از او و او از تو خشنود " فجر / . 28 .
" خداوند به مردان و زنان با ایمان باغها و عده کرده است که در آنها نهرها جاری است ، جاویدان در آنجا خواهند بود و هم مسکنهای پاکیزه ، اما خشنودی خدا از همه‏ء اینها برتر و بالاتر است . آن است رستگاری بزرگ " توبه / . 72 .
+" ما انسان را از نطفه‏ای مرکب و ممزوج آفریدیم تا او را مورد آزمایش‏ قرار دهیم ، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم . همانا راه را به او نمودیم ، او خود یا سپاسگزار است و یا کافر نعمت . ( یا راه راست را که نمودیم خواهد رفت و به سعادت خواهد رسید و یا کفران نعمت کرده ، منحرف می‏گردد " (دهر / . 3 ) .

. __7 __~~brown:او ازیک کرامت ذاتی و شرافت ذاتی بر خوردار است ، خدا او را بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری داده است ~~.

او آنگاه خویشتن واقعی خود را درک و احساس‏می‏کند و به ((خودشناسی)) میرسد که این کرامت و شرافت را در خود درک کند و خود را برتر از پستیها و دنائتها و اسارتها و شهوترانیها بشمارد . ((ارزش واقعی انسان)) درمکتب اسلام متبلور می شود.

" همانا ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم و آنان را بر صحرا و دریا ( خشک و تر ) مسلط کردیم و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری دادیم( اسراء / . 70 )

. __8__ ~~brown:او از وجدانی اخلاقی برخوردار است ، به حکم الهامی فطری زشت و زیبا را درک می‏کند~~ .

" سوگند به نفس انسان و اعتدال آن ، که ناپاکیها و پاکیها را به او الهام کرد( شمس / 8 و . 9 " ) .

. __9__ ~~brown:او جز با یاد خدا با چیز دیگر آرام نمی‏گیرد ~~. خواستهای او بی‏ نهایت است ، به هر چه برسد از آن سیر و دلزده می‏شود مگر آنکه به ذات‏ بی حد و نهایت خدا بپیوندد .

" هماناتنها بایاد او دلها آرام می‏گیرد " (رعد / . 28 )

" ای انسان ! توبه سوی پرورد گار خویش بسیار کوشنده هستی و عاقبت او را دیدار خواهی کرد " (انشقاق / . 6 ).

.__
10__ ~~brown:نعمتهای زمین برای انسان آفریده شده است . رابطه ((انسان و دنیا)) دراسلام به درستی تعریف شده است.~~

" همانا اوست که آنچه در زمین است برای شما آفرید " (جاثیة / . 13 ) .

" آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است مسخر او قرار داده است ( پس‏ او حق بهره‏گیری مشروع همه‏ء اینها را دارد " .

. __11__ ~~brown:او را برای این آفرید که تنها خدای خویش را پرستش کند و فرمان‏ او را بپذیرد~~ . پس او وظیفه‏اش اطاعت امر خداست .

" همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا پرستش کنند " ( ذاریات / . 56 )

. __12__ ~~brown:او جز در راه پرستش خدای خویش و جزبا یاد او خود را نمی‏یابد ،و اگر خدای خویش را فراموش کند خود را فراموش می‏کند و نمی‏داند که‏ کیست و برای چیست و چه باید کند و کجا باید برود ~~.

" همانا از آنان مباشید که خدا را فراموش کردند و خداوند خودشان را ازیاد خودشان برد " (حشر / . 18 ).

. __13__ ~~brown:او همینکه از این جهان برود و پرده‏ء تن که حجاب چهره‏ء جان است‏ دور افکنده شود ، بسی حقایق پوشیده که امروز بر او نهان است بروی آشکار گردد~~ .

" همانا پرده را کنار زدیم ، اکنون دیده‏ات تیز است " (ق / . 22 ) .

. __
14 __~~brown:او تنها برای مسائل مادی کار نمی‏کند ، یگانه محرک او حوایج مادی‏ زندگی نیست~~ .

او احیانا برای هدفها و آرمانهایی بس علی می‏جنبد و می‏جوشد . او ممکن است که از حرکت و تلاش خود جز رضای آفریننده ، مطلوبی دیگر نداشته باشد . ((نیازهای مادی و معنوی انسان)) مجموعاً موجب حرکت انسانها می شوند .

"
ای نفس آرامش یافته ! همانا به سوی پرورد گارت باز گرد با خشنودی‏ متقابل : تو از او و او از تو خشنود " فجر / . 28 .

"
خداوند به مردان و زنان با ایمان باغها وعده کرده است که در آنها نهرها جاری است ، جاویدان در آنجا خواهند بود و هم مسکنهای پاکیزه ، اما خشنودی خدا از همه‏ء اینها برتر و بالاتر است . آن است رستگاری بزرگ " توبه / . 72 .

p/f/f6/
taremastaneh2.jpg" width=250 align=left vspace=5 border=1>


^~~green:بنابر آنچه گف
ته شد از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف‏ خداوند ، خلیفه و جانشین او در زمین ، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ، و جودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏شود و به سوی قوت و کمال سیر می‏کند و بالا می‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‏گیرد ، ظرفیت‏ علمی و عملی‏اش نا محدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی بر خوردار است‏ ، احیانا انگیزه هایش هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد ، حق بهره گیری‏ مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش و ظیفه دار است . ~~^!ضد ارزشها

''~~brown:در عین حال ، همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشها و ملامتها قرار گرفته است ~~. ''

" او بسیار ستمگر و بسیار نادان است " احزاب
/ . 72 .

" او نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است " حج / 66

" او آنگاه که خود را مستغنی می‏بیند طغیان می‏کند " علق / . 7 .

" او عجول و شتابگر است " اسراء / . 11 .

" او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ، ما را در هر حال ( به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده ) می‏خواند . همینکه گرفتاری‏ را از او بر طرف کنیم گویی چنین حادثه‏ای پیش نیامده است " یونس / . 12 .!انسان زشت است یا زیبا ؟
-بنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجودی است برگزیده از طرف‏ خداوند ، خلیفه و جانشین او در زمین ، نیمه ملکوتی و نیمه مادی ، دارای فطرتی خدا آشنا ، آزاد ، مستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان ، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ، ملهم به خیر و شر ، و جودش از ضعف و ناتوانی آغاز می‏شود و به سوی قوت و کمال سیر می‏کند و بالا می‏رود اما جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی‏گیرد ، ظرفیت‏ علمی و عملی‏اش نا محدود است ، از شرافت و کرامتی ذاتی بر خوردار است‏ ، احیانا انگیزه هایش هیچ گونه رنگ مادی و طبیعی ندارد ، حق بهره گیری‏ مشروع از نعمتهای خدا به او داده شده است ولی در برابر خدای خودش و ظیفه دار است .  
-ضد ارزشها  
-در عین حال ، همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشها و ملامتها قرار گرفته است .  
-" او بسیار ستمگر و بسیار نادان است " احزاب / . 72 .  
-" او نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است " حج / 66  
-" او آنگاه که خود را مستغنی می‏بیند طغیان می‏کند " علق / . 7 .  
-" او عجول و شتابگر است " اسراء / . 11 .  
-" او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ، ما را در هر حال ( به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یا ایستاده ) می‏خواند . همینکه گرفتاری‏ را از او بر طرف کنیم گویی چنین حادثه‏ای پیش نیامده است " یونس / . 12 .  
-" او تنگ چشم و ممسک است " اسراء / . 100 .  
-" او مجادله گرترین مخلوق است " کهف / . 54 .  
-" او حریص آفریده شده است " .  
-" اگر بدی به او رسد ، جزع کننده است و اگر نعمت به او رسد بخل‏  
-کننده است " کهف / . 54 .  
-__زشت یا زیبا ؟ __ 
 چگونه است ؟ آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست ، آن هم‏ زشت زشت و زیبای زیبا ؟  چگونه است ؟ آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست ، آن هم‏ زشت زشت و زیبای زیبا ؟
 آیا انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش نور است و نیمی‏ ظلمت ؟ چگونه است که قرآن ، هم او را منتها درجه مدح می‏کند و هم منتها درجه مذمت ؟ !  آیا انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش نور است و نیمی‏ ظلمت ؟ چگونه است که قرآن ، هم او را منتها درجه مدح می‏کند و هم منتها درجه مذمت ؟ !
 حقیقت این است که این مدح و ذم ، از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر نکوهیدنی ، نظر قرآن‏ به این است که انسان همه‏ء کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به‏ فعلیت برساند ، و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد .  حقیقت این است که این مدح و ذم ، از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است : نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر نکوهیدنی ، نظر قرآن‏ به این است که انسان همه‏ء کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به‏ فعلیت برساند ، و این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن باشد .
-شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی ک ه بالقوه دارد " ایمان " است . از ایمان ، تقوا و عمل صالح و کوشش در راه خدا بر می‏خیزد ، به وسیله‏ء ایمان‏ است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‏شود و به صورت یک ابزار مفید در می‏آید .
پس انسان حقیقی که خلیفة الله است ، مسجود ملائکه است ، همه چیز برای‏ اوست و بالاخرش دارنده‏ء همه‏ء کمالات انسانی است ، انسان بعلاوه‏ء ایمان‏ است ، نه انسان منهای ایمان . انسان منهای ایمان ، کاستی گرفته و ناقص‏ است . چنین انسانی حریص است ، خونریز است ، بخیل و ممسک است ، کافر است ، از حیوان پست‏تر است .
در قرآن آیاتی آمده است که روشن می‏کند انسان ممدوح چه انسانی است و انسان مذموم چه انسانی است . از این آیات استنباط می‏شود که انسان فاقد ایمان وجدا از خدا انسان واقعی نیست . انسان اگر به یگانه حقیقتی که با ایمان به او ویاد او آرام می‏گیرد بپیوندد ، دارنده‏ء همه‏ء کمالات است و اگر از آن حقیقت - یعنی خدا - جدا بماند ، درختی را ماند که از ریشه‏ء خویشتن جدا شده است . ما به عنوان نمونه دو آیه را ذکر می‏کنیم :
« و العصر 0 إن الانسان لفی خسر إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر » (سوره‏ء عصر) .
سوگند به عصر ، همانا انسان در زیان است ، مگر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده و یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کرده‏اند .
+
شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد " ایمان " است . از ایمان ، تقوا و عمل صالح و کوشش در راه خدا بر می‏خیزد ، به وسیله‏ء ایمان‏ است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج می‏شود و به صورت یک ابزار مفید در می‏آید . و ((علم و ایمان)) لازم و ملزوم یکدیگرند.

''~~darkorange:
پس انسان حقیقی که خلیفة الله است ، مسجود ملائکه است ، همه چیز برای‏ اوست و بالاخرش دارنده‏ء همه‏ء کمالات انسانی است ، انسان بعلاوه‏ء ایمان‏ است ، نه انسان منهای ایمان . انسان منهای ایمان ، کاستی گرفته و ناقص‏ است . چنین انسانی حریص است ، خونریز است ، بخیل و ممسک است ، کافر است ، از حیوان پست‏تر است . ~~''

در قرآن آیاتی آمده است که روشن می‏کند انسان ممدوح چه انسانی است و انسان مذموم چه انسانی است . از این آیات استنباط می‏شود که انسان فاقد ایمان وجدا از خدا انسان واقعی نیست .

انسان اگر به یگانه حقیقتی که با ایمان به او ویاد او آرام می‏گیرد بپیوندد ، دارنده‏ء همه‏ء کمالات است و اگر از آن حقیقت - یعنی خدا - جدا بماند ، درختی را ماند که از ریشه‏ء خویشتن جدا شده است . ما به عنوان نمونه دو آیه را ذکر می‏کنیم :

__~~green:
« و العصر إن الانسان لفی خسر إلا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر » (سوره‏ء عصر) . ~~ __

__~~green:
سوگند به عصر ، همانا انسان در زیان است ، مگر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده و یکدیگر را به حق و صبر و مقاومت توصیه کرده‏اند . ~~__
 ²ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس ، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم‏ أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئک کالانعام بل هم أضل اعراف / . 179 .  ²ولقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس ، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم‏ أعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها أولئک کالانعام بل هم أضل اعراف / . 179 .
-" همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‏ایم ( پایان‏ کارشان جهنم است ) ، زیرا دلها دارند و با آنها فهم نمی‏کنند ، چشمها دارند و با آنها نمی‏بینند ، گوشها دارند و با آنها نمی‏شنوند . اینها مانند چهار پایان بلکه راه گم کرده‏ترند " . 
-منبع:کتاب انسان در قرآن شهید مطهری صفحه 8-15 +" همانا بسیاری از جنیان و آدمیان را برای جهنم آفریده‏ایم ( پایان‏ کارشان جهنم است ) ، زیرا دلها دارند و با آنها فهم نمی‏کنند ، چشمها دارند و با آنها نمی‏بینند ، گوشها دارند و با آنها نمی‏شنوند . اینها مانند چهار پایان بلکه راه گم کرده‏ترند " .


منبع:کتاب انسان در قرآن نوسنده : شهید مطهری صفحه 8-15

کتاب: انسان شناسی نویسنده: محمود رجبی صفحه: 21


!در همین ارتباط ببینید:
-((ارزش واقعی انسان)) 
-((آزادی و اختیار انسان)) 
 ((شکسته شدن حرمت انسان)) ((شکسته شدن حرمت انسان))
 ((حرمت مؤمن)) ((حرمت مؤمن))
-((انسان و حیوان)) 
-((علم و ایمان)) 
-((ارتباط ماده و معنا)) 
-((نیازهای مادی و معنوی انسان)) 
 ((اصالت فرد یا اجتماع)) ((اصالت فرد یا اجتماع))
-((انسان شناسی در مکاتب))
((انسان و دنیا))
((خودشناسی))
+


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 12 تیر 1385 [13:39 ]   31   یاسر ناظم نیا      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [13:38 ]   30   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:03 ]   29   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [15:53 ]   28   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [12:29 ]   27   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [11:57 ]   26   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [11:56 ]   25   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [17:21 ]   24   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [17:17 ]   23   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [17:14 ]   22   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:09 ]   21   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:08 ]   20   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 02 تیر 1384 [16:03 ]   19   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [15:31 ]   18   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [15:18 ]   17   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [15:15 ]   16   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 اردیبهشت 1384 [03:20 ]   15   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [09:26 ]   14   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [07:45 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [06:21 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [17:19 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:51 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [04:27 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [14:32 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [14:32 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [13:40 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [15:37 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [15:24 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [15:17 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [15:10 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 تیر 1383 [10:29 ]   1   آزاده امیری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..