منو
 صفحه های تصادفی
اثر مایسنر
آیه اکمال دین
ارتداد اسود عنسی و مبارزه ایرانیان با او
تغذیه مناسب براى یادگیرى
درون گوش
امپراتور ارغوانی
آسیب شناسی فرهنگی - اجتماعی انقلاب اسلامی
تیره خشخاش
فرستنده کربنی
اندرو نیکول
 کاربر Online
782 کاربر online
تاریخچه ی: انرژی همبستگی هسته

!دید کلی
مفاهیم ((ساختار اتم|ساختار اتمی)) و ((ساختار هسته|هسته‌ای)) این است که اتم مرکب از هسته و ((الکترون|الکترونهایی)) ‏است که ‏آن را احاطه کرده‌اند و اینکه هسته از ((پروتون)) و ((نوترون)) ساخته شده است به این پرسش ‏‏اساسی می‌انجامد که:‏ آیا جرم یک اتم خنثی با مجموع جرمهای پروتونها ، نوترونها و الکترونهایی که آن اتم ‏خنثی را تشکیل ‏می‌دهند. برابر است یا نه؟‏ این پرسش را به دقت می‌توان پاسخ داد. زیرا جرم پروتون ، نوترون و الکترون و همچنین جرم‏های تقریبا ‏تمام اتمهای گوناگون معلوم هستند.
{picture=enerjihambastegi.jpg}
!منشأ انرژی همبستگی هسته
در فیزیک یک اصل کلی است که می‌گوید: برای متلاشی کردن یک سیستم یا مجموعه پایدار ‏باید کار ‏انجام داد. مثلا اگر سیستمی از نوترونها و پروتونها ، که ((هسته اتم)) را ایجاد می‌کنند، پایدار باشد. برای از ‏هم سوا کردن آنها باید انرژی مصرف نمود.‏ جرم کلی یک هسته پایدار باید کمتر از مجموع جرمهای جداگانه نوترونها و پروتونهای تشکیل ‏دهنده آن ‏باشد. از طریق محاسبه و تجربه معین شده است که اختلافی بین مجموع جرم ‏نوکلئونهای هسته و جرم هسته ‏پایدار وجود دارد. این اختلاف جرم معادل انرژی هست که جهت ‏متلاشی کردن کامل هسته لازم است. این ‏انرژی موسوم به ((انرژی همبستگی اتم)) می‌باشد.‏
!محاسبه انرژی همبستگی هسته
بررسی جرمهای اتمی شناخته شده نشان می‌دهد که برای هر نوع اتم ، ((جرم اتمی)) همواره ‏کمتر از ‏مجموع جرمهای ذرات تشکیل دهنده به حالت آزاد آنهاست. ساده‌ترین اتم که دست ‏کم شامل یک پروتون ، ‏یک نوترون و یک الکترون باشد دوتریم است. در این مورد جرمها عبارتند ‏از:‏
||جرم سکون یک پروتون = __amu__ ‏1.007276‏‏
جرم سکون یک نوترون = __amu__‏ 1.008665‏
جرم سکون یک الکترون = __amu‏__ 0.000549‏
جرم سکون ذرات تشکیل دهنده در حالت آزاد = __amu__‏ 2.016490‏
جرم سکون اتم دوتریوم = 2.014102‏ __amu__‏
تفاوت (‏__Δm__ = 0.002388amu‏)‏||
تفاوت جرم سکون ، ‏Δm‏ ، ممکن است کوچک به نظر آید، لیکن به علت ضریب C2 در ‏رابطه ‏E = mC2 این تفاوت جرم با تفاوت انرژی قابل ملاحظه‌ای مطابقت دارد. بنابرین ‏تفاوت جرم (‏Δm) با تفاوت انرژی (‏ΔE‏) با رابطه ~~green:‏ΔE = CΔm2~~ به هم مربوط می‌شوند. ‏یک ضریب تبدیل مناسب ‏برای تبدیل جرم اتمی (برحسب واحد جرم اتمی) به انرژی (برحسب مگا الکترون ‏ولت) عبارت ‏است از (‏amu = 93.1Mev‏).‏

بنابرین اگر تشکیل یک اتم دوتریوم را به هنگام ترکیب یک پروتون و یک نوترون (و اتصال با ‏یک ‏الکترون) را در نظر بگیریم، در این فرآیند مقدار جرمی برابر با: ‏Mev = 1amu/931Mev x ‎‎0.002388 amu‏ 2.22 به هنگام ترکیب این سیستم از ذرات ترکیب شونده آن ، پیش از آن که به ‏صورت یک اتم ‏دوتریوم در آمده باشد، به اطراف تابیده است.‏ انرژی از دست رفته مورد نظر را که از محاسبه تفاوت در جرم سکون حاصل شده ، می‌توان با ‏نتیجه یک ‏آزمایش مستقیم مقایسه کرد. وقتی هیدروژن با نوترون ((بمباران نوترونی|بمباران)) می‌شود. یک نوترون ‏به صورت واکنش زیر ‏گیر می‌افتد:


::__‎~~green:10n + 11H → 21H + γ~~__

::
در این واکنش هیچگونه اجزای ذره‌ای که انرژی جنبشی زیادی داشته باشند، ایجاد ‏نمی‌شود. بنابراین جرمی ‏برابر ‏amu‏‏ ‎0.002388‎‏ که تفاوت سبکتر شدن ‏‎21H‏ از ‏‏10n + 11H است، بوسیله ((اشعه گاما)) ربوده می‌شود. ‏انرژی این اشعه از طریق آزمایش معین و معلوم شده ‏که ‏MeV‏ 22.2 یعنی درست همان مقدار پیشگویی شده ‏است.‏
!برهمکنش هسته دوتریوم با اشعه گاما
واکنش معکوس ، یعنی واکنشی که در آن دوتریم با اشعه گاما بمباران می‌شود، نیز ‏بررسی شده‌است:‏
*اگر انرژی پرتوهای ‏اشعه‏ کمتر از ‏MeV ‏22.2 باشد، این واکنش صورت نمی‌گیرد. اما اگر ‏پرتوهای ‏V‏ با ‏انرژی ‏MeV ‏22.2 یا بیشتر بکار گرفته شوند، واکنش صورت می‌گیرد. یعنی ‏پروتون و نوترون از هم جدا ‏و آشکار پذیر می‌شوند.


::~~green:‎__21H + γ → 10n + 11H‎__~~::


*به دنبال گیر اندازی یک نوترون بوسیله ‏‎11H‏ ، انرژی در یک ‏‏اشعه گاما آزاد می‌شود. این انرژی (‏MeV‏ 22.2) انرژی اتصال دوترون نامیده می‌شود. ‏این انرژی را ‏می‌توان انرژی‌ دانست که وقتی یک پروتون و یک نوترون برای ایجاد یک ‏هسته باهم ترکیب می‌شود، آزاد ‏می‌گردد. برای حصول واکنش معکوس ‏‏(وقتی‎21H ‎‏ با ((اشعه ایکس)) بمباران ‏می‌شود) انرژی باید جذب ‏شود.


*بنابراین می‌توان چنین پنداشت که انرژی اتصال مقدار انرژی لازم برای شکستن ‏هسته به ذرات هسته‌ای ‏سازنده آن است. ‏
!انرژی هسته‌ای
مفهوم انرژی هسته‌ای برای تمام مواردی که اجزایی ساده بوسیله نیرویی به هم ‏می‌پیوندند و یک سیستم ‏پیچیده بوجود می‌آورند، بکار می‌آید. مثلا زمین در مداری ‏به دور خورشید قرار گرفته و با ((نیروی گرانشی|جاذبه گرانشی)) ‏به آن متصل است و در این صورت برای ‏جدا شدن و گریز از خورشید باید مقداری انرژی جنبشی اضافی به ‏آن داده شود.

در یک ((اتم هیدروژن)) ‏eV‏ ‏13 لازم است تا الکترون از قید هسته‌ای که با ((نیروی الکتریکی|جاذبه الکتریکی)) ‏به آن اتصال ‏یافته خلاص شود. برعکس ، وقتی یک هسته ‏عریان‎11H ‎‏ الکترونی را گیر ‏می‌اندازد و به یک اتم هیدروژن ‏خنثای پایدار معمولی مبدل می‌شود. سیستم مقداری انرژی برابر با ‏eV‏ 13 ‏بوسیله ‏تابش از دست می‌دهد و این درست انرژی فوتون گسیل یافته‌ای است که در این ‏فرآیند یعنی ، فرآیند ‏گیراندازی الکترون ، مشاهده می‌شود. اما فقط انرژیهای اتصال ‏هسته‌ای آنقدر بزرگ‌ هستند که تفاوت جرم ‏مربوط به آنها قابل اندازه‌گیری می‌شود.‏
!مباحث مرتبط با عنوان
*((الکترون))‏
*((انرژی هسته‌ای))‏
*((انرژی همبستگی اتم))‏
*((بمباران نوترونی))
*((پروتون))‏
*((ساختار اتمی))
*((ساختار هسته ای))
*((واحد جرم اتمی)) ‏
*((ساختار هسته‌ای))‏
*((سوخت هسته‌ای))‏
*((‏گیراندازی الکترون))
*((گیر اندازی نوترون))
*((نوترون))‏
*((نوکلئون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:15 ]   7   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:14 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [13:06 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [12:46 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 بهمن 1383 [12:17 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [16:46 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [05:12 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..