منو
 کاربر Online
301 کاربر online
تاریخچه ی: انرژی حیات

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-29
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-تمامی حیات به انرژی وابسته است.برای درک این حقیقت، لازم است،به آغاز چیزی برگردیم که آن را حیات می نامیم. اما برای چنین کاوشی هیچ ابزار مشاهده مستقیمی وجود ندارد.اگر چه ماشینهای فضایی در اختیار ماست،اما چیزی به نام ماشین زمان در دست نداریم. ساان فضایی ما که بر کره فاقد حیات ماه رفته اند،شاهد سفر خود را تا رسیدن به سیارات دور دست ادامه دهند،و دستگاههای حساس الکترونیکی ما شاید با موشکافی بیشتری وارد عمل شوند وبا دقت زیادتری ماده تشکیل دهنده مریخ یا محیط پیرامون زهره را بررسی کنند. ولی در حال حاضر آن قدر اطلاعات در باره حیات در اختیارمان نمی گذارد که با تاریخ کره زمین قابل مقایسه باشد.
!حیات در دیگر سیارات منظومه شمسی ا لحاظ ریاضی
برای اکثر دانشمندان،از لحاظ ریاضی حتمی است که دورترین نقاط این عالم،کراتی با شرایط کاملا مشابه شرای کره زمین وجود داشته باشند،اما این کرات میلیونها سال نوری از ما فاصله دارند حتی اگر نمونه ای اولیه مولکولها را در داخل پاکتی در جایی روی کره زمین پیدا کنیم،نمی توانیم مطمئن باشیم که ابن نمونه محفوظ وذخیره شده،مصرف سو پی است که اجزای اولیه حیات را تشکیل داده است.
+تمامی ((حیات)) به ((انرژی)) وابسته است. برای درک این حقیقت ، لازم است، به آغاز چیزی برگردیم که آن را حیات مینامیم. اما برای چنین کاوشی هیچ ابزار مشاهده مستقیمی وجود ندارد. اگر چه ((ماشین فضایی|ماشینهای فضایی)) در اختیار ماست، اما چیزی به نام ((ماشین زمان)) در دست نداریم. ((مساان فضایی)) ما که بر کره فاقد حیات ماه رفتهاند، شاهد سفر خود را تا رسیدن به سیارات دور دست ادامه دهند، و ((دستگاه الکترونیکی|دستگاههای حساس الکترونیکی)) ما شاید با موشکافی بیشتری وارد عمل شوند و با دقت زیادتری ماده تشکیل دهنده ((مریخ)) یا محیط پیرامون ((زهره)) را بررسی کنند. ولی در حال حاضر آنقدر اطلاعات درباره حیات در اختیارمان نمیگذارد که با ((تاریخچه پیدایش زمین|تاریخ کره زمین)) قابل مقایسه باشد.
!((حیات در دیگر سیارات منظومه شمسی)) ا لحاظ ریاضی
برای اکثر ((دانشمندان)) ، از لحاظ ریاضی حتمی است که دورترین نقاط این عالم ، کراتی با شرایط کاملا مشابه شرای کره زمین وجود داشته باشند، اما این کرات میلیونها ((سال نوری)) از ما فاصله دارند حتی اگر نمونهای اولیه مولکولها را در داخل پاکتی در جایی روی کره زمین پیدا کنیم، نمیتوانیم مطمئن باشیم که این نمونه محفوظ و ذخیره شده ، مصرف ((سوپ|سوپی)) است که اجزای اولیه حیات را تشکیل داده است.
 !عناصر اولیه انرژی !عناصر اولیه انرژی
- عمر زمین در حدود 4.5 میلیارد سال است،و تقریبا 3 میلیارد سال قبل پوسته آن حالت نسبتا پیداری پیدا کرد. ظاهرا این توافق کلی وجود دارد که جو زمین فاقد اکسیژن آزاد بودهاما حاوی گازهایی چون متان،بخارآب،آمونیاک،کربن دی اکسید،کربن مونواکسید و نیتروژن _ یعنی گروه بندیهای اساسی که می توانند با یکدیگر واکنش کنند،بوده است.این گازهای جو اولیه زمین در آمایشگاه تحت تاثیر بارهای الکتریکی و پرتو فرانبخش قرار داداه شد و بر اثر آن آمینو اسیدها و ملکولهی آلی لازم برای آن چیزی که فرایند حیات نامیده می شود، به وجود آمد.

و
اکنش نیرومند این گازها در مقابل نور فرانبخش دارای اهمیت است،زیرا چون در جو اولیه اکسیژن آزاد وجود نداشته است،تابشهای فرانبخش خورشیدی نی توانسته است به وسیله اوزون () تغییر یابد. از این بابت جنین تابشایی بسیار شدید بودهاند. احتمالا،قسمت اعظم این واکنش شیمیایی در قسمت فوقانی جو انجام نشد و مولکولهای حاصله توسط باران به دریا منتل شدند و در آنجا یکدیگر راتحت تاثیر قرار داند،با جع شدن مولکولها،به نوبه ود مولکولهای پیچیه تری بوجود آمد.

برخی از مولکولها
نسبت به بقعیه در جذب عناصر محیط خارجی فعالتر بودند (منند موجودات بعدی که برای دستیابی به خوراک با یکدیگر رقابت می کنند)،و بنابر این به حساب مولکولهای نبل تر،بزر ندند.این عمل،نمونه ابتدایی انتخاب طبیعی به شمار می رفت.
!فرار عناصر ج
و زمین
هیدروژن،سبک ترین گ
از موجود در سطح زمین استکه به سرعت از جو زمین فرار می کند.هارولداروی ( ) شیمیدان امریکایی و برنده جایزه نوبل،برآورد کرده است که 2 میلیارد سال قبل مقدار هیدروژن کاهش یافت تا به مقدار کنویش رسد.با فقدان هیدروژن،آمونیاک ( )و متان( ) نا پایدار بودند و از جو نا پدید می شدند. اما،ساخت ماده آلی در مان زمان ورت گرفت و فرایند ایجاد ماده آلی به حالتی خود تاب در آمد.
!ویژگی سیستم های ز
نده />بنا به نظر جان.ه.ورتروپ،بیوشیمیدان امریایی که در جایزه وبل شیمی سال 1946 سهیم بود،خصوصیت هر سیستم زنده این است که برای ساخت هر چه بیشتر خود،انرژی مصرف می کند.این مطلب،هر گونه وکنش خود کاتالیزر را (که در آن ماده یمیایی موثر در واکنش به صورت نتیجه واکنش ظاهر می شود) از تعریف موجود زنده مستثنی م کند.همچنین،بلورهایی که با بازسازی خود و آزاد کردن انرژی تشکیل می شوند،از این قائده پیروی نمی کنند.ویژگی انرژی در این است که بلور را به سوی صقوط و موجود نده را به جانب صعود می راند.
+((عمر زمین)) در حدود 4.5 میلیارد سال است، و تقریبا 3 میلیارد سال قبل پوسته آن حالت نسبتا بیداری پیدا کرد. ظاهرا این توافق کلی وجود دارد که ((جو زمین)) فاقد ((اکسیژن)) آزاد بوده اما حاوی گازهایی چون ((متان)) ، ((بخار آب)) ، ((آمونیاک)) ، ((دی اکسید کربن)) ، ((مونو اکسید کربن)) و ((نیتروژن)) یعنی گروه بندیهای اساسی که میتوانند با یکدیگر واکنش کنند، بوده است. این گازهای جو اولیه زمین در آمایشگاه تحت تاثیر ((بار الکتریکی|بارهای الکریکی)) و ((امواج فرابنش|رتوی فرابنش)) قرار دادا شد و ب ار آن ((مینو اسید|مینو اسیدها)) و ملکوهای آلی ازم رای آن چیزی که فریند یات نامیده میشود، به وجود مد.
 +واکنش نیرومند این گازها در مقابل نور فرابنفش دارای اهمیت است. زیرا چون در جو اولیه اکسیژن آزاد وجود نداشته است، تابشهای فرابنفش خورشیدی نمی‌توانسته است به وسیله ((اوزون)) (O3) تغییر یابد. از این بابت چنین تابشهایی بسیار شدید بوده‌اند. احتمالا ، قسمت اعظم این ((واکنش شیمیایی)) در قسمت فوقانی جو انجام نشد و مولکولهای حاصله توسط ((باران)) به ((دریا)) منتقل شدند و در آنجا یکدیگر را تحت تاثیر قرار داند، با جمع شدن مولکولها ، به نوبه خود مولکولهای پیچیده‌تری بوجود آمد. برخی از مولکولها نسبت به بقیه در جذب عناصر محیط خارجی فعالتر بودند (مانند موجودات بعدی که برای دستیابی به خوراک با یکدیگر رقابت می‌کنند) و بنابراین به حساب مولکولهای تنبل‌تر ، بزرگ نشدند. این عمل ، نمونه ابتدایی انتخاب طبیعی به شمار می‌رفت.
 +!((فرار عناصر جو زمین))
 +هیدروژن ، سبک‌ترین گاز موجود در سطح زمین است که به سرعت از جو زمین فرار می‌کند. ((هارولداروی)) (Harold Ureg) شیمیدان امریکایی و ((برندگان جایزه نوبل شیمی|برنده جایزه نوبل)) ، برآورد کرده است که 2 میلیارد سال قبل مقدار هیدروژن کاهش یافت تا به مقدار کنونیش رسد. با فقدان هیدروژن ، ((آمونیاک)) (NH4)و ((متان)) (CH4) ناپایدار بودند و از جو ناپدید می‌شدند. اما ساخت ماده آلی در همان زمان صورت گرفت و فرآیند ایجاد ماده آلی به حالتی خود تاب در آمد.
 +!((ویژگیهای موجودات زنده|ویژگی سیستم‌های زنده))
 +بنا به نظر ((ورتروپ|جان.ه.ورتروپ)) ، بیوشیمیدان امریکایی که در جایزه نوبل شیمی سال 1946 سهیم بود، خصوصیت هر سیستم زنده این است که برای ساخت هر چه بیشتر خود ، انرژی مصرف می‌کند. این مطلب ، هر گونه واکنش خود ((کاتالیزر)) را (که در آن ماده شیمیایی موثر در واکنش به صورت نتیجه واکنش ظاهر می‌شود) از تعریف ((موجودات زنده|موجود زنده)) مستثنی می‌کند. همچنین ، ((بلور شناسی|بلورهایی)) که با بازسازی خود و آزاد کردن ((انرژی)) تشکیل می‌شوند، از این قائده پیروی نمی‌کنند. ویژگی انرژی در این است که ((بلور)) را به سوی سقوط و موجود زنده را به جانب صعود می‌راند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آب))
 +*((انرژی))
 +*((اوزون))
 +*((باران))
 +*((تاریخچه پیدایش زمین))
 +*((جهان و حیات))
 +*((حیات))
 +*((حیات در کائنات))
 +*((حیات در کره زمین))
 +*((دریا))
 +*((فرار عناصر جو زمین))
 +*((ناگفته‌های انرژی))
 +*((مواد آلی))
 +*((موجردات زنده))
 +*((ویژگی سیستم‌های زنده))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 17 آذر 1383 [06:44 ]   3   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [08:37 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:46 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..