>>
||جزر و مدها به بالا آمدن و پائین رفتن سطح آب اقیانوسها مربوط هستند، جزر یعنی پائین رفتن آب و مد یعنی بالا آمدن سطح آب.|| />
>>
    
 منو
 کاربر Online
485 کاربر online
تاریخچه ی: انرژی جزر و مد

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-44Lines: 1-56
-V{maketoc}
! تعریف جزر و مد:

جزر و مدها به بالا آمدن و پائین رفتن سطح آب ((اقیانوس)) ها مربوط هستند جزریعنی پائین رفتن آب و مد یعنی بالا آمدن سطح آب.

! تاریخچه:

در قرن یازدهم از انرژی جزرومد در ساحل ((اقیانوس اطلس)) در فرانسه ، انگلستان و اسپانیا با قراردادن دستگاه هایی استفاده شد. استفاده عملی از ((انرژی جزرومد)) در ابعاد تجربی بزرگ در قرن نوزدهم ادامه داده شد. تسیسات استفاده از انرژی جزرومد در انگلستان ، آلمان ، ایتالیا ، شوروی سابق و آمریکا بکار گرفته شد. /> />((ماشین های جزرومد))ی قدیمی قسمت کوچکی از انرژی جزرومد موجود را برای تولید ((انرژی مکانیکی)) فراهم می کردند. ((توان مکانیکی)) چنین ماشین هایی بین 30 تا 100 کیلو وات بوده است. استفاده از انرژی جزر و مد برای تولید ((الکتریسته)) اخیراً پیشنهاد شده است ((تکنولوژی نو)) و ((مهندسی پیشرفته)) در ساختن ((سد آب|سدهای آب)) و ((توربین ها)) و بالا رفتن قیمت دیگر ((منابع انرژی)) سبب توسعه بیشتر استفاده از انرژی جزرومد شده است.

! منشء جزر و مد:

اساساً جزرومد بر اثر ((نیروی برهمکنش|نیروهای بر همکنش)) جاذبه ای و ((سینما تیک))ی دستگاه ((«زمین)) ـ ((ماه «قمر زمین»|ماه)) ـ ((خورشید))) بوجود می آید. تثیرات خورشید و ماه بر روی زمین، ((تئوری تعادلی جزر و مد)) را مشخص می کند. ((نیروی مولد جزر و مد))ی سایر ((اجسام سماوی)) به علت دوری فاصله یا کوچکی ((جرم)) قابل چشم پوشی هستند. جزر و مد ها اثر قابل ملاحظه ای در پارامتر های مداری دستگاه زمین ـ ماه را دارند. حرکت ماه را در بررسی دقیق جزر و مد دخیل می دانند. کل نیروهای مولد جزر و مد کوچک است. نیروی اساسی مولد جزر و مد مربوط به ماه است.

! انرژی جزر و مد و انتخاب محل:

کل انرژی جزر و مدی توزیع شده روی ((زمین)) حدود 3x106 Mw است. مهمترین عامل تخمین انرژی جزر و مدی عبارتست از ((ارتفاع جزر و مد)) و ((سطح حوضه جزر و مد))ی است ماکزیمم ((انرژی)) که می توان به هنگام دوره جزر و مد تولید کرد، عبارت است از Emax= d g s h2 در این فرمول h ارتفاع جزر و مد و S سطح محصور و d جرم مخصوص آب و g ((شتاب گرانش زمین)) است. /> />اولین طرح بزرگ ((انرژی الکتریکی)) از جزر و مد در ((فرانسه)) در سال 1966 شروع به کار کرد. در این واحد ((ضریب توان)) ، ((تبدیل انرژی جزر و مد به الکتریسته)) در حدود 18 تا 25 در صد است. انرژی جزر و مد آلوده کننده نیست و برای ((موجودات دریایی)) نیز اثرات کمی دارد.

! تکنیک های استفاده از انرژی جزر و مد:

یکی از روش های ساده و قدیمی استفاده از انرژی جزر و مد ایجاد یک ((حوض)) تنها است. این تکنیک فقط یک حوض را با مسدود کردن ((خلیج)) حاصله از ((مصب رود)) یا خلیج اصلی توسط یک ((سد)) مورد استفاده قرارمی دهد. />
در طول ((دوره تناوب)) یا بالا آمدن ، آب از((دریچه)) های راه های کانالی حوض را پر می کند وقتی که سطح آب در حوض بالاتر از سطح آب دریا هست ((انرژی پتاسیل)) آب مسدود شده حوض با گذشتن از ((توربین مولد الکتریسته)) انرژی تولید می کند.
در این طرح حدود 5 ساعت تولید و 6 تا 7 ساعت پرکردن مجدد و توقف مشخص می شود. تکنیک ((انرژی)) خروجی یک راهه حوض تنها با قرار دادن ((توربین زر و مد|توربین)) ; مولدی که می تواند ((موتور پمپ)) کمکی به هنگام عملیات پرکردن مجدد مورد استفاده قرار گیرد، اصلاح می شود. /
> />طرح دیگر عبارت از یک حوض با دو راه است. که تولید ((انرژی)) بر اثر ((حرکت)) آب از طرف ((دریا)) به حوض و از طرف حوض به دریا صورت می گیرد. با بکار بردن چنین دستگاهی انرژی بیشتری نسبت به طرح قبلی تولید می شود. با وجود این انرژی تولید شده در این طرح مانند طرح یک راهه آن چنان زیاد نیست. بنابر این توربین های طرح دوراهه بسیار بزرگ و گران قیمت هستند. ((انرژی خروجی)) تکنیک مولد یک دو راهه نیز باید با ((پمپ)) کمکی اصلاح شود توسعه ((طرح انرژی جزر و مد لارانس)) برای دو راه عملیات حوض تنها با پمپ بوده است.

! مباحث مرتبط با انرژی جزر و مد:

*((د )) />*((وبین ها))
+

able bgcolor=#00FF0E align=center>
/>


{img src=img/daneshnameh_up/d/d8/جزرومد.JPG}
!
تاریخچه
در قرن یازدهم از انرژی جزر و مد در ساحل ((اقیانوس اطلس)) در فرانسه ، انگلستان و اسپانیا با قراردادن دستگاههایی استفاده شد. استفاده عملی از انرژی جزر و مد در ابعاد تجربی بزرگ در قرن نوزدهم ادامه داده شد. تسیسات استفاده از انرژی جزر و مد در انگلستان ، آلمان ، ایتالیا ، شوروی سابق و آمریکا بکار گرفته شد.

ماشینهای جزرومدی قدیمی قسمت کوچکی از انرژی جزر و مد موجود را برای تولید ((انرژی مکانیکی)) فراهم میکردند. توان مکانیکی چنین ماشینهایی بین 30 تا 100 کیلو وات بوده است. استفاده از انرژی جزر و مد برای ((تولید الکتریسته)) اخیرا پیشنهاد شده است. تکنولوژی نو و مهندسی پیشرفته در ساختن سدهای آب و توربینها و بالا رفتن قیمت دیگر ((منابع انرژی)) سبب توسعه بیشتر استفاده از انرژی جزر و مد شده است.
>
>
align=left>

{img src=img/daneshnameh_up/3/3c/جزرومد1.JPG}
!منش جزر و مد
اساسا جزر و مد بر اثر نیروهای برهمکنش جاذبهای و سینماتیکی دستگاه ((زمین)) ـ ((ماه «قمر زمین»|ماه)) ـ ((خورشید)) بوجود میآید. تثیرات ((خورشید)) و ((کره ماه|ماه)) بر روی زمین ، تئوری تعادلی جزر و مد را مشخص میکند. نیروی مولد جزر و مدی سایر ((اجرام آسمانی|اجسام سماوی)) به علت دوری فاصله یا کوچکی ((جرم)) قابل چشم پوشی هستند. جزر و مدها اثر قابل ملاحظهای در پارامتر های مداری دستگاه زمین ـ ماه را دارند. حرکت ماه را در بررسی دقیق جزر و مد دخیل میدانند. کل نیروهای مولد جزر و مد کوچک است. نیروی اساسی مولد جزر و مد مربوط به ماه است.
!انرژی جزر و مد و انتخاب محل
کل انرژی جزر و مدی توزیع شده روی زمین حدود 3x106 Mw است. مهمترین عامل تخمین انرژی جزر و مدی عبارتست از ارتفاع جزر و مد و سطح حوضه جزر و مدی است. ماکزیمم انرژی که میتوان به هنگام دوره جزر و مد تولید کرد، عبارت است از ~~green:__Emax= d g s h2__~~ در این فرمول __h__ ارتفاع جزر و مد و __S__ سطح محصور و __d__ جرم مخصوص آب و __g__ ((شتاب گرانش زمین)) است.

اولین طرح بزرگ انرژی الکتریکی از جزر و مد در فرانسه در سال 1966 شروع به کار کرد. در این واحد ((ضریب توان)) ، ((تبدیل انرژی جزر و مد به الکتریسته)) در حدود 18 تا 25 در صد است. انرژی جزر و مد آلوده کننده نیست و برای موجودات دریایی نیز اثرات کمی دارد.
>
>
align=left>


{img src=img/daneshnameh_up/8/8f/کشش_دریا.JPG}


!
تکنیکهای استفاده از انرژی جزر و مد
یکی از روشهای ساده و قدیمی استفاده از انرژی جزر و مد ایجاد یک حوض تنها است. این تکنیک فقط یک حوض را با مسدود کردن خلیج حاصله از مصب رود یا خلیج اصلی توسط یک سد مورد استفاده قرار میدهد. در طول دوره تناوب یا بالا آمدن آب از دریچههای راههای کانالی حوض را پر میکند. وقتی که سطح آب در حوض بالاتر از سطح آب دریا هست، انرژی پتاسیل آب مسدود شده حوض با گذشتن از توربین مولد الکتریسته انرژی تولید می کند. در این طرح حدود 5 ساعت تولید و 6 تا 7 ساعت پرکردن مجدد و توقف مشخص میشود. تکنیک انرژی خروجی یک راهه حوض تنها با قرار دادن توربین ، مولدی که میتواند موتور پمپ کمکی به هنگام عملیات پر کردن مجدد مورد استفاده قرار گیرد، اصلاح میشود.

طرح دیگر عبارت از یک حوض با دو راه است. که تولید انرژی بر اثر حرکت آب از طرف دریا به حوض و از طرف حوض به دریا صورت میگیرد. با بکار بردن چنین دستگاهی انرژی بیشتری نسبت به طرح قبلی تولید میشود. با وجود این انرژی تولید شده در این طرح مانند طرح یک راهه آن چنان زیاد نیست، بنابراین توربینهای طرح دو راهه بسیار بزرگ و گران قیمت هستند. انرژی خروجی تکنیک مولد یک دو راهه نیز باید با پمپ کمکی اصلاح شود، توسعه طرح انرژی جزر و مد لارانس برای دو راه عملیات حوض تنها با پمپ بوده است.
!مباحث مرتبط با انرژی جزر و مد
*((بدیل نژی زر و م به الکتریسته))  *((تئوری تعادلی جزر و مد)) *((تئوری تعادلی جزر و مد)) -*((نیروی مولد جزر و مد))
*((ار
تفاع جزر و مد))
*((سطح حوضه جز
ر و مد))
*((ت
بدیل انرژی جزر و مد به الکتریسته)) +*((توربین))  *((توربین مولد الکتریسته)) *((توربین مولد الکتریسته))  *((توربین جزر و مدی)) *((توربین جزر و مدی))  +*((سطح حوضه جزر و مد))  *((طرح انرژی جزر و مد لارانس)) *((طرح انرژی جزر و مد لارانس)) -*((پمپ))   *((موتور پمپ)) *((موتور پمپ))  +*((نیروی مولد جزر و مد))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 آذر 1384 [07:12 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [07:11 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [07:09 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 آذر 1384 [07:07 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [10:52 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [20:08 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..