منو
 صفحه های تصادفی
امام عسگری علیه السلام و پیشگویی قتل خلیفه عباسی
رابرت گدارد
روابط میان قبائل شکارچی – خوشه چین در آمریکای باستان
انواع استفاده‌های کاربردی از گیاهان در فضای سبز
آنتلریت
ریا
برش نماها درتلویزیون
کرمهای اینترنتی
داستانی در مورد اهمیت وفای به عهد
نام، کنیه، القاب امام حسن علیه السلام
 کاربر Online
723 کاربر online
تاریخچه ی: انرژی

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-264Lines: 1-254
-V{maketoc} />
__انرژی Energy__ /> />
+

__انرژی Energy__

 
 __فهرست مقالات انرژی____فهرست مقالات انرژی__

 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی__
 __مباحث کاربردی__
 
 
 
 
 ((منابع انرژی)) ((منابع انرژی))
 ((ماشینهای بادی)) ((ماشینهای بادی))
 
 
 
 
 ((انرژی الکتریکی)) ((انرژی الکتریکی))
 ((چوب)) ((چوب))
 
 
 
 
 ((انرژی مغناطیسی)) ((انرژی مغناطیسی))
 ((زغال سنگ)) ((زغال سنگ))
 
 
 
 
 ((انرژی الکترومغناطیسی)) ((انرژی الکترومغناطیسی))
 ((نفت)) ((نفت))
 
 
 
 
 ((انرژی گرمایی)) ((انرژی گرمایی))
 ((کشتیهای بادی)) ((کشتیهای بادی))
 
 
 
 
 ((انرژی خورشید)) ((انرژی خورشید))
 ((تولید انرژی)) ((تولید انرژی))
 
 
 
 
 ((انرژی آب)) ((انرژی آب))
 ((ذخیره انرژی)) ((ذخیره انرژی))
 
 
 
 
 ((انرژی باد)) ((انرژی باد))
-((سرمایش)) +((سیستم سرمایش))
 
 
 
 
 ((انرژی جزر و مد)) ((انرژی جزر و مد))
-((جمع کننده های انرژی)) +((جمع کنندههای انرژی))
 
 
 
 
 ((انرژی موج)) ((انرژی موج))
-((آبگرمکن های خورشیدی)) +((آب گرمکنهای خورشیدی))
 
 
 
 
 ((انرژی شیمیایی)) ((انرژی شیمیایی))
-((منابع تولید انرژی های بالا)) +((منابع تولید انرژیهای بالا))
 
 
 
 
 ((انرژی جنبشی انتقالی)) ((انرژی جنبشی انتقالی))
 ((فیزیک انرژی بالا)) ((فیزیک انرژی بالا))
 
 
 
 
 ((انرژی جنبشی دورانی)) ((انرژی جنبشی دورانی))
 ((انرژی تراز فرمی)) ((انرژی تراز فرمی))
 
 
 
 
 ((انرژی پتانسیل)) ((انرژی پتانسیل))
 ((تعاریف و اصطلاحات انرژی)) ((تعاریف و اصطلاحات انرژی))
 
 
 
 
 ((انرژی پتانسیل الکتریکی)) ((انرژی پتانسیل الکتریکی))
 ((ناگفته‌های انرژی)) ((ناگفته‌های انرژی))
 
 
 
 
 ((انرژی پتانسیل گرانشی)) ((انرژی پتانسیل گرانشی))
 ((جهان و بحران انرژی)) ((جهان و بحران انرژی))
 
 
 
 
 ((انرژی پتانسیل کشسانی)) ((انرژی پتانسیل کشسانی))
 ((انرژی حیات)) ((انرژی حیات))
 
 
 
 
 ((انرژی داخلی)) ((انرژی داخلی))
-((انرژی مگنتو هیدرودینامیکی)) +((انرژی مگنو هیدرودینامیک|انرژی مگنتو هیدرودینامیکی))
 
 
 
 
 ((انرژی مکانیکی)) ((انرژی مکانیکی))
 ((انرژی فوزیون هسته‌ای)) ((انرژی فوزیون هسته‌ای))
 
 
 
 
-((انرژی هسته ای))((ماشین)) +((انرژی هستهای))((ماشین بادی))
 
 
 
 
-((انرژی های فسیلی)) +((انرژیهای فسیلی))
  
 
 
 
 
 ((انرژی نورانی)) ((انرژی نورانی))
  
 
 
 
 
 ((انرژی همبستگی هسته)) ((انرژی همبستگی هسته))
  
 
 
 
 
 ((انرژی همبستگی اتم)) ((انرژی همبستگی اتم))
  
 
 
 
 
 ((قانون بقای انرژی مکانیکی)) ((قانون بقای انرژی مکانیکی))
  
 
 
 
 
 ((هم ارزی جرم و انرژی)) ((هم ارزی جرم و انرژی))
  
 
 
 
 
 ((انرژی زمین گرمایی)) ((انرژی زمین گرمایی))
  
 
 
 
 
 ((انرژی برگشت پذیر)) ((انرژی برگشت پذیر))
  
 
 
 
 
 ((انرژی برگشت ناپذیر)) ((انرژی برگشت ناپذیر))
  
 
 
 
 
 ((انرژی آزاد)) ((انرژی آزاد))
  
 
 
 
 
 ((انرژی سکون ذرات)) ((انرژی سکون ذرات))
  
 
 
 
 
 ((قضیه انرژی)) ((قضیه انرژی))
  
 
 
 
 
 ((قضیه کار و انرژی)) ((قضیه کار و انرژی))
  
 
 
 
 
 ((انرژی درونی)) ((انرژی درونی))
  
 
 
 
 
 ((مهار انرژی)) ((مهار انرژی))
  
 
 
 
 
 ((ژول واحد انرژی)) ((ژول واحد انرژی))
  
 
 
 
 
 ((شارش انرژی)) ((شارش انرژی))
  
 
 
 
 
-((کار)) +((کار و انرژی|کار))
  
 
 
 
 
-((توان)) +((توان الکتریکی|توان))
  
 
 
 
 
 ((نیروی پایستار)) ((نیروی پایستار))
  
 
 
 
 
 ((نیروی ناپایستار)) ((نیروی ناپایستار))
  
 
 
 
 
 ((کار نیروی اصطکاک)) ((کار نیروی اصطکاک))
  
 
 
 
 
 ((قانون هوک)) ((قانون هوک))
  
 
 
 
 
->
>>
>
! اطاعات الیه در مرد انرژی:

از زمانی که انسانهای اولیه شروع به استفاده از انرژی کرده اند تا حال ، انرژی به __انرژیهای قدیمی__ و __انرژیهای نو__ تقسیم بندی می شود. />
*انرژیهای قدیمی شامل: ((چوب)) ، ((زغال سنگ)) ، ((انرژی باد)) (برای ((کشتیهای بادی))) ، ((نفت)) و....می باشند.
*انرژیهای نو شامل: ((انرژی خورشید)) ، باد (برای ((ماشین های بادی)) امروزی) ، ((هیدروژن)) ، ((اتم)) ، ((انرژی هسته ای)) و....هستند. /> />! تعریف انرژی: /> />در تعریف انرژی می توانیم بگوییم که: انرژی توانایی انجام ((کار)) .
یعنی تمامی موجودات برای انجام کار باید ((غذا)) مصرف کنند تا این غذا بصورت ((انرژی)) در ماهیچه های آنها ذخیره شود که در موقع لازم بتوانند از آن استفاده کنند. />
با پیشرفت ((انقلاب تکنولوژیک)) تمامی دستگاه ها و ماشینها به نوعی از انرژی های مختلف استفاده کنند. مثلا ماشین ((بنزین)) مصرف نکند برای ما نمی تواند کار انجام دهد یا ((یخچال)) ((انرژی الکتریکی)) مصرف نکند نمی تواند عمل ((سرمازایی|سرمایش))ی انام دهد. />
! موقعیت جهانی انرژی:

*سرنوشت انسان ها بر این روال است که در مقابل خطر متحد می شوند. ولی بر عکس در مورد ((مراکز هسته ای بزرگ جهان|مراکز هسته ای)) عقاید بسیار متفاوت است. زیرا بعضی از ملت ها از دیگری می ترسند.در چنین شرایطی، قانون طبیعی اتحاد به علت استفاده نادرست توسط قانون دیگر طبیعت به نام عدم اعتماد جایگزین می شود. /
>
*بخشی از مردم به ((انرژی)) توجه بیشتری دارند. و تنها راه حل را در افزایش مصرف ((انرژی الکتریکی)) که از ((نرژی هسته ای|انرژی اتمی)) تولید می شود، می دانند و تصور می کنند که افزایش تکنیک، سبب کاهش خطر به میزان قابل توجه برای همه خواهد بود. آنان در ((اتم)) ، در ادامه آنچه که در ((شیمی)) ، در ((صنعت هواپیمایی|هواپیمایی)) ، در ((پزشکی)) و در ((تحقیقات فضای)) انجام یافته، پیشرفت حتمی را می بینند. /
>
*بعضی دیگر از انرژی اتمی بیمناک هستند آنها ((بمب اتمی)) را به خاطر می آورند که به توسط ((مواد رادیواکتیو)) ((تشعشع هسته ای|تععا هسته ای)) نامری را به وجود می آورند. ک برای ((می زیست)) بسیار زیان بار است. /> />*رداران استفاده از انرژی های یر هسته ای، اجتماع ((طبیعت)) و ((لم)) را ویا هستند تا رو های دیگری را برای ((مناب تولید انرژی|تولید انرژی)) و برای انرژی گیری به وجود می آورند. />
/>*((رفه جویی انرژی))
+


!دم
از زمانی که انسانهای اولیه شروع به استفاده از انرژی کردهاند تا حال ، انرژی به __انرژیهای قدیمی__ و __انرژیهای نو__ تقسیم بندی میشود.>>
*انرژیهای قدیمی شامل: چوب ، زغال سنگ ، ((انرژی باد)) (برای کشتیهای بادی) ، ((نفت)) و ... میباشند.


*انرژیهای نو شامل: ((انرژی خورشید)) ، باد (برای ((ماشین بادی|ماشینهای بادی)) امروزی) ، ((هیدروژن)) ، ((اتم)) ، ((انرژی هستهای)) و ... هستند.

این روزها همه صحبت از ((مصرف انرژی|صرفه جویی در مصرف انرژی)) است و دانشمندان بیشترین تلاش خود را صرف پیدا کردن راههایی برای بدست آوردن انرژی بیشتر و ارزانتر می‌کنند و از ((انرژی باد|باد)) ، ((انرژی خورشید|خورشید)) ، ((انرژی جزر و مد|جزر و مد دریاها)) و ((انرژی هسته‌ای|انرژی موجود در اتمها)) نیز مدد می‌جویند. اما جالب است بدانید که همین دانشمندان هم به سختی می‌توانند، تعریف دقیقی از انرژی ارائه کنند.

در حقیقت اگر انرژی را به صورت "کار ذخیره شده" یا "توانایی انجام کار" تعریف کنیم، توانسته‌ایم تا حدود زیادی تعریفی از انرژی ارائه نمائیم. هر چند که این تعریف چندان جامع و کامل نیست. در حقیقت وجود ما و دنیای اطراف ما بدون وجود انرژی و حتی تبدیل آن به صورتهای گوناگون امری محال است. ''__لذا انرژی نه از بین می‌رود ونه به وجود می‌آید!__''

در تعریف انرژی می‌
توانیم بگوییم که: انرژی توانایی انجام کار است. یعنی تمامی موجودات برای انجام کار باید غذا مصرف کنند تا این غذا بصورت انرژی در ماهیچههای آنها ذخیره شود که در موقع لازم بتوانند از آن استفاده کنند. با پیشرفت و انقلاب تکنولوژیک تمامی دستگاهها و ماشینها به نوعی از انرژیهای مختلف استفاده می‌کنند. مثلا ماشین ((بنزین)) مصرف نکند برای ما نمیتواند کار انجام دهد یا یخچال انرژی الکتریکی مصرف نکند، نمیتواند عمل سرمایشی انجام دهد.

در حقیقت انرژی همواره
از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود و همین امر کارها را به سرانجام می‌رساند. برای نمونه انرژی موجود در دریاچه‌های پشت سدها ، انرژی ارتفاعی است. خودورهای در حال حرکت ، مثل بسیاری از اشیا متحرک دیگر ، دارای انرژی حرکتی هستند. در کمان تیراندازی انرژی کششی نهفته است و در ((ابرها|ابرهای باران زا)) نیز می‌توانیم ((نرژی الکتریکی)) را بیابیم. اما این انرژی کار آمد و مهم ا چونه اندازه گیری می‌کنند!؟
!موقعیت جهانی انرژی
*سرنوشت انسانها بر این روال است که در مقابل خطر متحد میشوند. ولی بر عکس در مورد ((مراکز هستهای بزرگ جهان|مراکز هستهای)) عقاید بسیار متفاوت است. زیرا بعضی از ملتها از دیگری میترسند. در چنین شرایطی ، قانون طبیعی اتحاد به علت استفاده نادرست توسط قانون دیگر طبیعت به نام عدم اعتماد جایگزین میشود.>>
*بخشی از مردم به انرژی توجه بیشتری دارند و تنها راه حل را در افزایش مصرف انرژی الکتریکی که از ((رق هستهای|انرژی اتمی)) تولید میشود، میدانند و تصور میکنند که افزایش تکنیک ، سبب کاهش خطر به میزان قابل توجه برای همه خواهد بود. آنان در اتم ، در ادامه آنچه که در شیمی ، در ((صنعت هواپیمایی|هواپیمایی)) ، در ((پزشکی)) و در ((کاوش فضایی|تحقیقات فضایی)) انجام یافته ، پیشرفت حتمی را میبینند.>>
*بعضی دیگر از انرژی اتمی بیمناک هستند آنها ((بمب اتمی)) را بخاطر میآورند که به توسط ((مواد رادیواکتیو)) ((تشعشعات هسته‌ای نامرئی)) را بوجود می‌آورند، که برای محیط زیست سیار زیان بار است.


*طرفداران استفاده از انرژیهای غیر هسته‌ای ، اجتما
ع بیعت و علم را ویا هستند تا روشهای دیگری را برای ((منابع تولید انرژی|تولید انرژی)) و برای انرژی گیری بوجود می‌آورند.
!
اندازه گیری انرژی
بدون تردید اندازه گیری انرژی با توجه به اه
میت زیاد آن ، باید بسیار قیق باشد، آن هم با ارزش روز افزون انرژی ، که دنیا را دگرگون ساخته است. برای اندازه گیری انرژی واحدهایی وجود دارند که معروفترین آنها "کیلو وات - ساعت" (KWh) است. میزان مصرف برق هر وسیله برقی خانگی را با همین واحد اندازه گیری می‌کند.
!منابع انرژی
ما
برای تأمین نرژی مود نیاز خود سه گروه انرژی را در اختیار داریم. گروه اول مواد سوختی سنگواره‌ای ، از قبیل زغال سنگ ، نفت و گاز طبیعی هستند که بازمانده گیاهان وجانورانی می‌باشند که میلیونها سال قبل می‌زستهاند. جالب اینکه ، این منابع بسیار مهم انرژی ، که می‌توان از آنها دارو و بسیاری از مواد مصنوعی ارزشمند دیگر را تهیه کرد، در حجم وسیعی سوزانده می‌شوند.

گوه دوم منابع انرژی تجدید شدی است. مانند خورشید ، باد ، جزر و مد ، نیروی آب و گرمای محیط ، که بدون دخالت انسان خود به خود تجدید می‌شوند و به محیط زیست نیز صدمه نمی‌زنند. متأسفانه استفاده چندانی از اینگونه انرژیها به عمل نمی‌آید. گروه سوم نیز "((سوخت هسته‌ای|مواد وختنی هسته‌ای))" مانند "((اورانیوم))" و "((پلوتونیوم))" هستند که انرژی ظم و شگفت آوری را برای ما به ارمغان می‌آورند و این انرژی از هسته اتم به عمل می‌آید. جالب است بدانید که از سوختن یک کیلوگرم زغال سنگ تقریبا هشت کیلو وات ساعت حرارت بدست می‌آید، در صورتی که از یک کیلوگرم اورانیم 23000000 کیلو وات ساعت حرارت حاصل می‌شود. البته این انرژی در صورت استفاده نادرست خطرات غیر قابل باوری را به همراه می‌آورد.

انرژی را به صورت دیگر نیز دسته بندی می‌کنند. برای نمونه آن را به دو دسته انرژی اولیه و ثانویه تقسیم بندی می‌کنند. "انرژی اولیه" انرژی بدست آمده از موادی است که بطور
طبیعی وجود دارند، که از جمله می‌توان از ((نفت خام)) ، گاز و غال سنگ نام برد. در حالی که "انرژی ثانویه" آن دسته از انرژیهایی هستند که از ناقلان انرژی اولیه بدست می‌آیند. مانند ((جریان الکتریکی)) ، بنزین و مواد سوختنی گرمازا. مأسفانه ، هنوز علم انسان آنقدر پیشرفت نکرده است که از قسمت اعظم انرژی استفاده کند، زیرا تنها قسمت بسیار کوچکی ز آن بصورت مفید به مصرف می‌رسد که از این مقدار کم ، بیشترین سهم به مصرف در لوازم خانگی اختصاص دارد و صنایع در ردیف دوم قرار دارند و وسایل نقلیه عمومی در ردیف کم مصرف‌ترین وسایل قرار دارند.
{picture=mhd.jpg}
!چشم انداز
نیاز جهانی
به انرژی اولیه در حال حاضر حدود 12 میلیارد تن SKE (واحد زغال سنگ) در سال است و مسلما این مقدار انرژی مورد نیاز ، پیوسته بیتر و بیشتر هم خواهد شد و این در حالی ست که ار انسانها با صرفه جویی زیاد هم انرژی را مصرف کنند، تا یکصد سال دیگر موادی مثل نفت خام و گاز پایان می‌رسند و زغال سنگ نیز حداکثر تا دو قرن دیگر پاسخگوی بخشی از نیاز شدید انسان به انرژی خواهد بود. ذخایر اورانیوم قابل استخراج زمین نیز توانایی تولید 153 میلیارد تن SKE انرژی را دارند.

این مقدار در ن
گاه نخست ناچیز به نظر م‌رسد ولی با توجه به دستیابی انسان به فن‌آوریهای جدید می‌تواند چندین قرن مسأله انرژی را حل کند، اما برای آینده دور ناچیز است! به هر حال احتمال یافتن انرژیهای نو در قرنهای آینده هم غیر ممکن نیست و می‌توان آن را بدست آورد، مشروط بر اینکه آلودگی ناشی از مصرف انرژی طبق روند کنونی پیش نرود و محیط زیست انسان و سایر جانداران را به مخاطره نیندازد.
>در حقیقت ما به اندازه مواد موجود انرژی داریم. سنگ ، ساعت و انسان همه یک وجه اشتراک دارند که همان جرم آنهاست که وزن مخصوص است. هر چیزی که جرم دارد ماده است. البته ناقلان انرژی بدون جرم نیز وجود دارند. برای نمونه امواج نوری جزو این دسته هستند. تا آغاز قرن کنونی چنین فرض می‌شد که جرم و انرژی دو چیز متفاوت هستند و هرگز به یکدیگر تبدیل نمی‌شوند. اما در اوایل قرن حاضر "آلبرت انیشتین" ثابت کرد که ماده فقط یکی از شکلهای متعدد قابل تصور انرژی است. او با فرمول معروف خود ~~green:__E = mc2</sup>__~~ که رابطه بین سرعت ، جرم و انرژی را بیان می‌کند، سخن از تبدیل ماده به انرژی را به میان آورد و دنیای علم را دگرگون ساخت و واکنشگرهای (((راکتور هسته‌ای|رآکتورها))) اتمی را برای بشر به ارمغان آورد.

هر چند که همچون همیشه ، بمبهای اتمی و در پی آنها
((مب هیدروژنی|بمبهای هیدروژنی)) نیز روانه بازار پر رونق سلاحهای جنگی مخوف شدند و در اولین قدم شهر هیروشیمای ژاپن را به تلی از خاک بدل کردند. به هر حال مطالعات و تحقیقات دانشمندان در مورد دستیابی به انواع ساده‌تر و ارزانتر انرژی در هر دو جهت مثبت و منفی کاربردهای فراوانی داشته است و در این میان شاید سهم ما بیشتر از هر چیزی درک آن حقیقت مهم و اساسی باشد که مصرف انرژی توسط فرد فرد ما می‌تواند مشخص کننده (کاهش یا افزایش) سرعت حرکت کشور در مسیر توسعه باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [05:53 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [05:50 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [15:02 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [07:11 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:39 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:36 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [07:31 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..