منو
 کاربر Online
1189 کاربر online
تاریخچه ی: انجیر

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-27Lines: 1-57
-
+!دید کلی
درخت انجیر که نام علمی آن __~~green:فیکوس (Ficus)~~__ می‌باشد از خانواده (Moracee) موراسه است و دارای 600 گونه می‌باشد که اغلب انواع آن وحشی یا زینتی هستند مانند درخت معروف به درخت __~~green:کاتوچو~~__ (فیکوس الاستیکا) که هم زینتی است و هم صنعتی. __~~green:فیکوس بنگالنسیس~~__ و __~~green:فیکوس رلیگیوزا~~__ انواع زینتی این گیاه می باشند که در تزئینات و به عنوان گیاه آپارتمانی مصرف زیاد دارند.

انواعی که در باغبانی از نظر مصرف میوه آن مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از فیکوس کاریکا ، فیکوس پالماتا و فیکوس پودوکاریکا. فیکوس کاریکا همان انجیر معمولی است که به عنوان میوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی فیکوس پالماتا و فیکوس پودوکاریکا بیشتر برای تلقیح انواع انجیر خوراکی کاشته می‌شوند.dir align = left>
 
 
  
-{picture=Fig1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/8/82/ficuscarica3.JPG}
  
 
 
 
 
-انجیها شال قریباً 800 گونه ا دخان چوی ((وه)) و کها هستند و به خانواده Moraceae تق دارند. ا رسرتسر نوای (( اوا|استوایی)) و گرمسیری ود ا و گوه ای کمی از نا در ((منق معتد)) گستر دارد. سته ام یک ون ب ن اجی ملی (F. carica) است ک انجیر تای به ام fig توید می ک سیری انجیرای نه ای یر م خوکی تن اما ر چدای نن. نمونه های یگر ی ن درخت Banyan و Peepul ( انجیر ندی) می با. یتر وه هی ای میوه هیی همیه ز دارد ام انوی که ر هوای مل فول ک طلای مت ر ی ک ب ریز هستند. /> />یوه نجیر از ((گ))هیی که وت خای اگا ده اند حال می شون. انجیر به ک یا ( میوه ای ثانوی م syconium) و داای دهانه کوچکی در انا ( ostiol) می اد ، دا هی خوکی کک و ر رگی در ف دا ن و اد. ((گده نی)) بیله ((زبور))ای کی ک رای اروی میه ا ره وا آ می ون انام می پذیرد. /> />جی مموی یا Ficus carica که بی نوب ی ((سیا)) س( ا رق ((ترکیه)) تا ((فانتان)) ) ب مر ((یوه)) ن ک می شود. ((آریکا)) انجیر ((کالیفریا)) ، ((ا)) ((یتا)) ((ان)) و ((انگتن)) پرور ی یا. انجیر را ب صورت ازه یا ک مر می کد ر هی ((ما)) ه کارب ار. />
یرها ا دو ج نرماده ( که چ ق ا آنه ا ی ورن جی وحشی نامید می وند) و ماد ه می یند. بهای انجیر ر نو حشی آن ش ی کنند د زمان لو گیری که و زبو مد برای خمگای به نا انجیرهای اب می رد. وقی را پیا کد های ماده را گر ی ی کن ما انجیرهای خراکی ری نخ کرد ف در او وی ای کار را می دهد. نراین انجیرهای خواکی دن وجود نوا نوررون آنها ری می گدند. /
> /
>مانیکه یک انیر وشی ی س انی وحشی یری بای محیی گره ای ود. نوا گرمسیری موم به ار می نشیند و مب می گردند ا یونات میوه ور در زانی ک ((میوه های لی)) ود نداد نده بماند. در (( و))ی مل ورها در انجیرها ه وا زمتانی می ون و در نا لات ی وود دا. یرهای وشی ر ال ه محصو و انیرهای خوراکی دو محصو می دهند که ولین ن breba نمیده می شوند و ایهای breba olynths تند. />
!کشت و ااد ابی

در ((انجیل)) و کت تکوین مه ه ((حضر دم علیه اسلا|د و وا)) د ا رن میوه ممنوع ا در دان یر ر د ر بگهای انیر وشادد.بعاه برگهای نی یا اوی نه از انای یا دور ر نقیها مسه ه برای ان ((ادمی جنسی)) یکرهی لخت بکار برده ده ست. ا ، کنندگان یا ای دندگن ال ما پ از کیل کارهای ای این رها را به آها ااه کرده اند.

یک و انجیر وی Willowleaf ود یشه در نو ریا وس فا ی Wonderboom ماف می ود.

__مچین ه ((فهرت میوه )) مراجعه کنید.__

+!جایگه اجیر ر آیات و اادی
خاوند ر آیه ول __~~green:وه که تین~~__ به انجیر و زیتون قسم یاد کرده است. ی وند پعایی ست یر انجیر داای زش غذایی فوانی است و لقمه‌ای است مغذی و مقوی برای سن و الی و ی از پوست و سته زوائد. در حدیثی از __~~blue:ام رضا ()~~__ مد است: __~~green:انجیر وی دهان را ی‌برد، لها و ستخوانها ا محک مکن، مو را می‌رویاند درد را برطر می‌کن با جو یاز به دارو نیست.~~__ نیز فرمود: __~~green:انجیر شبیه‌تین ایا به یوه‌های هتی است.~~__
!اصل
و دمت گیاه />ون لی ر انجیر در دیای قی یعنی ارپا- آسیا در وی یتانه می‌باشد ین ه ن ا جزء میوههای منطق نیمه گرم به بنی ی‌کن. درخت انجیر بسیار دیمی ا. ثار این رخت در آخر عهد و (((کتاس))) دیده ده و ر عه چهم در اطرا دریای میترانه مو کشت قار گف است. در م ز 2800 سال ل یلاد سیح کشت در اجیر وم بوده است.

ییویان یم نیز ت انیر ا می‌ناهاند و ا یک نو انجیر که فیکو سیکروس باد در توارت ذکر شده است. یونانی یم نوع الاح شده این درخت را تحت ن انجیر آتیک (Attic) میناته‌اند و ومها این درخت را با عتدات مذهی خو ملوط کرده آن را نشانه سعادت و یشر و تری روز فن می‌دانتند.
{img src=img/daneshnameh_up/a/a4/ficuscarica2.JPG}

!
ا گیه ی />برگ درخت ایر ((ورولوژی برنجه‌ای)) ارای 3 ا 5 لو می‌باشد. قسمتی ک به ام میوه جیر معروف ا مورد تغذیه نان قار می‌گیرد در یق میوه نیت بلکه زائده مجوی است که گای نجیر به ادی یاد دال ن قرار گفه‌ان مد ندی در ای زایده ی رسپتاکل م میشود. لهی ر و گلهای ماده درخت انجیر یکدیگر جدا ولی ری یک پایه ین د دال ستاکل وقع ده‌اند و ب عبات دیگر درت اجیر گیاهی ت یک پایه.

اگر میوه
انجیر را باز کیم و ه شکل یک ح رآریم گلهای نر ک حال ((داه ره ساختمن ن|دانه گرده)) هستد و در کنار و به ف ار ه واق شده و گهی ماده که حا ((دگی و ختان آن|مدان)) ر صور قی شدن حام بذر واهند بود در سط فحه ق ارند. ی گلهای ماده انجیر ویله ((حشر|حشرات)) مختلف که مهمترین آنها ش‌ای بسیار کک از __~~green:خانواد کالسیدیه~~__ می‌با ام می‌گیرد.
!
و وی موب برای رخ انیر />به همن نداز که درخت انجیر به گرمای زیاد قاوم است نسب ب رما مخصوصا ر دوه جونی ساس است سرما یک امل مدود نده در کاشت این درخت می‌باشد. اثر گرم ط در یوه اجیر نبت ه نوع مصرف میوه متفاوت ت. انجیرهایی ک برای کن و یا یرینی‌ی رف ی‌ود در هوای رطو مصول مرغوری می دد تا در هوای گ و ک برعکس میوه دان انجیری که در هوای خشک و نبتا گرم کاشته د‌اند رای هیه نیر شک مرغوب‌تر است تا آنهای در هوی مطب عمل مده‌اند.

اران ر موق تلیح سیر مر ا و مقدا محول ر به مقدار وجهی کم می‌کند. ر نوای موب میوه رشت میشد و دم آ ویل میگردد ولی مقار یینی میوه کم می‌و در وای خشک گرم دم میوه کوتاه شده گاهی لی از بی می‌ود ام ندازه می کوک و مقدار ییی آ یاد .
{img src=img/daneshnameh_up/e/e8/ficuscarica1.JPG}

!
اک لوب درخت انجیر />درخت انجیر را ر نوا متلف خاک از شنی سبک تا رسی سخت میوان کشت. در ((اضی شی)) ک خطر حله نمات یار یاد ا. رین خاک برای کشت ای درخت ((رای لیموی)) ات. در این نوع اراضی میو دادن درخت به لت شد یاد شاخ و ر دو یا س ل به تاخی ی‌فتد.
یاد درخت انیر
درخت انجیر را با انو مختلف وو تکثیر نتات ه ((روهای زدیاد گیاا|سی)) و چه ((وشهای دیا گیان|غیر نسی)) می‌توان زیا کرد. در دیا وسیه ذر هچ گ درت ید شبیه ه پایه ماری خواد بد و ب مین جهت نیز جز برای قیقت علمی و پیدا کن انواع جدی ز این رز ازدیاد ستاده نی‌کنند. برای دیا درخت نجیر از ن ایجاد باغ ب منر بهه برداری از طر متلف غیر جنسی استاده می‌ود.

طرق
مختف یر جنسی ک بیشتر ر تکثیر درخت انجیر بکار می‌روند عبارتند از: ((قلمه دن|قلمه)) ((پا)) ، ((باندن شاخه)) ((یون زد|پیوند)). ین ای ازدیاد سیله قلمه بیش از سایر روشها مورد اتاده قرار می‌گیرد. ر ازیاد درخت انجیر بوسیله لمه باید ا درخت سام و قوی و شاخه رسیده انتخاب و تهیه شود.
>
>
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/f/f0/ficus1.JPG}

ات و یماریهای درخت انجیر />از انو آفات می‌توان به ین موارد شاره کرد: یمتیس نموانا سپرفانس گیزئوس فیدک انی موائیک نیر ، کاف ودن میوه نجیر و بیماری ترشیدگی میوه انجیر.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((بادا))
*((بادا
م زینی)) />*((پته)) />*((درتان میوه)) />*((نق)) />*((گیاه شناسی))
*((میوه))
*((گردو))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [16:02 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [09:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [06:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [10:27 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:13 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..