منو
 کاربر Online
772 کاربر online
تاریخچه ی: انجیر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-23Lines: 1-57
-V{maketoc} />
انجیرها شامل یبا 800 گونه ا ((دان وی)) ((ته ا)) و ((تاکا)) هستن و ب خا ((Moraceae)) ل ان. نها درا نواحی ((اتایی)) ((گریی)) وجود دات و ون های کی از آنه ر ((مط متدل)) گستر دارند. ای ه ام یک و ه ا ((انجیر معمولی)) (F. carica) است که ((نیر)) ای به ام fig ر تولی می ک یاری ا انجیرای ونه های دیگ م واکی هند ا صر چای نارن. مونه ی دیر این گونه ، خت ((Banyan)) و ((Peepul)) ( انجیر هندی) می باش. ی گو های این میو برگهایی ((ی سز)) دارند ام ااعی که و های مدل و فو ک ای د ر می کنند ((ب یز)) هستند.

میو انجیر (())هایی ک وت صی ار شد ن ال می شو. انجیر به ک یا ( ((یه ای ثانوی)) ه نام syconium) دارای دهانه کوچکی ر تها ( ostiol) می باد ، دانه هی واکی کوک و قمز رنگی در ه دا ن وود دار. ((رده افانی)) یه ((زنبو))های ککی که رای ((اری)) میه ا حره وار می ود انا ی پذیر. /> />نیر وی یا Ficus carica که بومی نو ی ((سی)) ت( ا شرق ((تریه)) ا ((ااستا)) ) به منر ((میوه)) ن ک می ود. در ((یکا)) اجیر ((کالیفنی)) ((تزا)) ((یوا)) ((ارگان)) و ((وانن)) ر می یبد. انجیر را ه ورت ازه ی ک صر می کن در یه ((مرا)) کابرد داد. /> />انجیرها از دو س رماه ( که چ ط ها آنها ر ی خند نیر وشی ایه ی شوند) و ماده به س می ی. ((نوی انجیر)) در نو حشی ن د می کند و در ان ل جفت گیی کده و نبو ه رای تخاری ه با انیهای اا می گردد. وی را پیدا کر گلهای ماده ر گره شانی می کن اما در جیرهای وراکی مگی نخهد ک ق در انو وی ی کار نام می دهد. اراین انجیرهای خراکی ون وود نز زودر ریده ی گردد. /> />مانیکه یک انی شی رد ، انجیر وشی گری اید حیای گر د. انواع گسیری ماوم به ار ی شینند و موجب می ردد ا یا میوه ور در زانی ک ((میوه های لی)) ود نارد نده بماند. در وی مل ورها در انجیرها ه وا زمتانی می وند و در نا لات ی وود دا. یرهای وشی ر ال ه محصو و انیرهای خوراکی دو محصو می دهند که ولین ن breba نمیده می شوند و ایهای breba olynths تند. />
کشت و ااد ادی

در انجیل و ((کت تکوین)) مه ه ((دم و ا)) د ا دن یوه ((ممنو)) از ((دت ان)) خیو ر ، ود را ب برگهای اجی پوشادن.بعاوه بی انجی یا تاویر نا از زانای یا دور ر نقیها مسم ه برای ان ((ادمی جنسی)) یکرهی لخت بکار برده ده ست. ا ، کنندگان یا ای دندگن ال ما پ از کیل کارهای ای این رها را به آها ااه کرده اند.

یک و انجیر وی Willowleaf ود یشه در نو ریا وس فا ی Wonderboom ماف می ود.
/>همچنین ب ((فه میه )) مر کید.+!دید کلی
درخت انجیر که نام علمی __~~green:فیکو (Ficus)~~__ مباشد از خاواده (Moracee) موراسه است و دارای 600 گونه می‌باد که ل انواع آ وشی ا یتی هستند انند درخت معروف به درخت __~~green:کاتوچو~~__ (فیکس الاستیکا) که هم زینتی است و هم صنتی. __~~green:فیکوس بگای~~__ __~~green:فیکو لیگیزا~~__ نوا زینی ین گیاه می باشند که در ینا و ه عنوان گیاه آپاتانی صر ید دا.

ا
ناعی ک در باغبانی از نر مرف میه مود استفاده قرر می‌گیرند عبارتند از فیکس کیک فیکوس پالماتا فیکوس پووکاریکا. یکس کریکا ها انجیر معمولی است که ه عنون میوه مورد تفاه رار می‌گیر. ولی فیکو پالماتا و فیک پووکیکا بیشتر برای تلقیح انوع انجیر خراکی اشته می‌شوند. />{img src=img/daneshnameh_up/8/82/ficuscarica3.JPG}

!جایگا
ه انجیر در آیت ادیث />اوند ر آی اول __~~green:سر ارک تین~~__ ه انیر زیتون م یاد رده است. این سوگند پمعنای ت زیر انجیر دارای ارزش ذایی فاوانی و مهای است مغذی و قوی برای هر سن و سالی خای ز وست و هسه و زوائد. در حدیثی ا __~~blue:اا رضا (ع)~~__ آمده ت: __~~green:نیر بوی دها را می‌د، لثه‌ها و ستخواها محکم می‌کن، را ی‌رویاند دد ر رطرف میکند و ب وجو ن نیاز به دارو نیست.~~__ و نیز فرمود: __~~green:انجیر شبیه‌ترین اشیا به میوه‌های بهشتی است.~~__
!اصل و قدمت گیاه
موط اصلی درخت انجیر یای قدیم یعی وپ- یا ر نوای میرانه می‌باشد ه همین هت ن را زء میو‌هی مناطق نیمه گرم طبقه ندی می‌کند. درخت اجیر بسیا دیی است. آثار این درخت در آخر عهد دوم (((کرتاسه))) یده شد و در عهد هارم در اطرا دریای مدیترانه مورد کشت قار گته است. در مصر از 2800 سال قبل ا میلاد مح کاشت درخت انیر مووم وده است.

یه
یودیا قیم نیز درخت انجیر را می‌خته‌اند و ا یک وع نجیر که فیکو سیکوروس می‌باشد در توار ذر شده ات. یونانی قی نو اصلاح شده این رخت را حت نام جیر آتیک (Attic) می‌شاختهان رومیها این درت ا با عتقدات مذهبی ود خلوط کرده آن را ناه سعادت پیشرف و قی ر ازو می‌دانسته‌اند.

/>

{img src=img/daneshnameh_up/a/a4/ficuscarica2.JPG} />

!
م گیاه ناسی
رگ خت انیر ((مورفولوی برگ|پنجه‌ای)) و ارای 3 تا 5 و می‌باشد. سمتی ک به اسم میوه انیر عروف است و مورد تغذیه نسان قر می‌گید در یق میوه نیست بلکه زائد مجوفی ت که گلهای نجی ه تعادی زیا ر اخل ن قرار گرفته‌اند و موا قنی ر این زاید یا رسکل جمع مود. گلهای نر و گلهای مده رخت نجیر از یکیگر ا لی ری یک یه یعی در اخ رپتاکل اع شده‌ان و به عبارت دیگر درخت انی یاهی است یک پایه.

اگر میوه انجیر را باز کنیم و شکل یک سطح درآریم لهای نر که حا ((دا گه و ساختمان آنانه گر)) تند و ر کنر و ه طر خارج صه اقع شده و گلهای ماده که مل ((مادگی و اختن ن|ان)) و در صوت تقیح شن مل بذر خاهند بود در وط صحه قرار دارند. لی گلهی مده نجیر بویه ((ره|شرات)) مختف ه مهمرین نها شر‌ای بسیار کچک از __~~green:خانوه کالسیدیده~~__ ی‌باد اام میگیرد.
!آب
و وی موب برای درت انجیر />به همان اندازه که درت انجیر ه گای زیاد مقاوم است نبت به سرما مخصوصا در ره جوانی ساس است و سرما یک مل مو کنه در کت ای رخت می‌باشد. اثر گرما و و ر میه انجیر نت ه نو مصرف میوه ماو است. انجیرهایی ک برای کنو و ی در شیرینی‌زی مف ی‌و در ای مطب صول مروب‌تری می دهد تا در وای گر و خشک و رعکس میوه درختان انجیری که در هوای خشک و نتا گر کشته شداند بری هه انجیر شک مغوبتر ست تا آنهای در وای مرب ل مد.

بار
ان در موقع قیح بسیار مر است و مقدار محصول را به مقار ابل توجهی ک می‌کند. در نواحی مرطوب میوه رشت می‌شود دم ن وی می‌گدد لی مقدا شیرینی میوه کم می‌و در وای خشک گرم دم میوه کوتاه شده گاهی لی از بی می‌ود ما ندازه می کوک و مقدار ییی آ یاد .
{img src=img/daneshnameh_up/e/e8/ficuscarica1.JPG}

!
اک لوب درخت انجیر />درخت انجیر را ر نوا متلف خاک از شنی سبک تا رسی سخت میوان کاشت. در ((اضی شی)) ک خطر حله نمات یار یاد ا. رین خاک برای کشت ای درخت ((رای لیموی)) ات. در این نوع اراضی میو دادن درخت به لت شد یاد شاخ و ر دو یا س ل به تاخی ی‌فتد.
!ایاد دخت انجیر
درخت انجیر را با انو مختلف وو تکثیر نتات ه ((وای دیا گینسی)) و چه ((روهای ازدی یاهان|یر جنسی)) مون اد کد. در ازدیاد بویله بذر هیچ گا درخت جدی شبیه به پای مادری ناهد بود ه همین جه نیز جز برای تقیقات علمی و پیدا کردن ناع جدید از این طرز ازدیاد استاده نی‌کنند. برای دیا درخت نجیر از ن ایجاد باغ ب منر بهه برداری از طر متلف غیر جنسی استاده می‌ود.

طرق
مختف یر جنسی ک بیشتر ر تکثیر درخت انجیر بکار می‌روند عبارتند از: ((قلمه دن|قلمه)) ((پا)) ، ((باندن شاخه)) ((یون زد|پیوند)). ین ای ازدیاد سیله قلمه بیش از سایر روشها مورد اتاده قرار می‌گیرد. ر ازیاد درخت انجیر بوسیله لمه باید ا درخت سام و قوی و شاخه رسیده انتخاب و تهیه شود.
>
>
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/f/f0/ficus1.JPG}

ات و یماریهای درخت انجیر />از انو آفات می‌توان به ین موارد شاره کرد: یمتیس نموانا سپرفانس گیزئوس فیدک انی موائیک نیر ، کاف ودن میوه نجیر و بیماری ترشیدگی میوه انجیر.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((
بادا)) />*((ام زمیی)) />*((ته)) />*((در یوه))
*((فندق))
*((گیاه شناسی))
*((میوه))
*((گردو))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [16:02 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 24 اردیبهشت 1384 [09:42 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [06:29 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [10:27 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [09:13 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..