منو
 صفحه های تصادفی
فرهنگ خاص
بیماری دیپلودیا در ذرت
کانسار نقره
آثار و تالیفات کندی
لیمونیت
هواشناسی سینوپتیکی
مثلث متساوی الاضلاع«المپیاد»
نشانگان روده تحریک پذیر
غراب «صورت فلکی»
رشته تکنولوژی پرتو درمانی
 کاربر Online
609 کاربر online
تاریخچه ی: انتگرال ریمان

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
پیدا کردن مساحت
هاشور خورده
img/daneshnameh_up/2/23/riemann2019.jpgهمان طور که می توانیم پیدا کردن مساحت زیر یک نمودار منحنی، کار ساده ای نیست. چونسطح زیر منحنی یک شکل منظم نیست پس هیچ فرمول تعریف شده ای برای پیدا کردن مساحت آن وجود ندارد. بنابراین ما به دنبال راهی برای حل این مشکل هستیم.
حال به دنبال راهی برای تخمین مساحت زیر منحنی هستیم.یکی از این راهها استفاده از مجموعه ای از مستطیلها است. ابتدا بازه به چندین جزء بوسیله انتخاب چهار نقطه تا روی محور xها تقسیم می کنیم. و عرض مستطیل ها را بر این نقاط بنا می کنیم.(همانند شکل) با جمع مساحت مستطیل ها می توان مساحت زیر نمودار را تخمین زد.
برای محاسبه ارتفاع مستطیل ها، نقطه ای مانند را انتخاب می کنیم. ارتفاع ما به نزدیک خواهد بود.
img/daneshnameh_up/9/90/rie.jpg

ولی این ارتفاع دقیق نیست. بنابراین نقطه ای مانند بین های متوالی انتخاب می کنیم. در این حالت مقدار دقیق تری را اختیار می کند. اگر
تعریف کنیم در این صورت جمع مساحت مستطیل ها برابر خواهد بود با

مجموع ریمان:

img/daneshnameh_up/5/52/ben.jpg

مجموع مساحت مستطیل های که ما برای تخمین مساحت زیر منحنی استفاده می کنیم. مجموع ریمان نامیده می شود. حال با مثالی این مجموع را توضیح می دهیم:


تابع:
نقاط شروع و پایان بازه:


و

تعداد مستطیل ها (یا تعداد بازه ها)
:
با استفاده از مجموع ریمان:

خواهیم داشت:

11.924959 =مقدار دقیق مساحت
11.8740138= مساحت محاسبه شده

بین مجموع ریمان و مقدار دقیق جواب اگر مقایسه ای انجام دهید
در این صورت مقدار خطای با برابر خواهد بود با:


همانطور که مشاهده شد مستطیل ها به صورت رندومی تولید شده اند و تعداد آنها محدود است. حال به نظر شما اگر تعداد مستطیلها یعنی nرا افزایش دهیم و مستطیل ها، حالت منظم به خود بگیرند چه اتفاقی خواهد افتاد.البته توجه کنید که nهای مختلف، مجموع ریمان مختلفی تولید می کنند.

img/daneshnameh_up/5/5a/randomi.jpg
مثال :

می خواهیم مجموع ریمان برای مساحت زیر نمودار منحنی دربازه را پیدا کنیم
1) بازه را به 5 قسمت، از تا تقسیم می کنیم:
2) عرض مستطیل ها را پیدا می کنیم.تا
3) نقاط را در بین ها برای پیدا کردم ارتفاع مستطیل که برابر با خواهد بود، قرار می دهیم در این صورت:
تا

4) پیدا کردن مساحت 5 مستطیل:

تا را پیدا میکنیم.

5) مساحت های بدست آمده را با هم جمع می کنیم:
انتگرال ریمان:


img/daneshnameh_up/5/5a/riman2.gif
این شکل همگرایی مجموع ریمان
را نشان میدهدهر چه قدر بازه ها کوچکتر
و تعداد مستطیلها بیشتر میشود
مقدار O(حد مجموع بالا)و U (حد مجموع پایین)
به مقدار اصلی مساحت نزدیک خواهد شد.


ممکن است تا اینجا به این نکته رسیده اید که هر چه قدرعددn (یعنی تعداد مستطیلها) بیشتر باشد مجموع ریمان به یک عدد ،همگرا میشود. یعنی حد گرفتن از مجموع ریمان وقتی که n بسیار بزرگ است مساحت زیر نمودار را به ما می دهد.

تعریف انتگرال ریمان:

اگر f تابعی باشد که دربازه تعریف شده است در این صورت مجموع ریمان تابعf در بازه وقتی که n به سمت بی نهایت می رود،همگرا به یک مقدار محدود مانند Aخواهد بود.
همچنین ببینید:

ریمان
انتگرال
همان طور که می توانیم پیدا کردن مساحت زیر یک نمودار منحنی، کار ساده ای نیست چون هیچ فرمول تعریف شده ای برای پیدا کردن مساحت آن وجود ندارد. بنابراین ما به دنبال راهی برای حل این مشکل هستیم.
حال به دنبال راهی برای تخمین مساحت زیر منحنی هستیم:
یکی از این رهها استفاده از مجموعه ای از مستطیلها است. ابتدا بازه به چندین جزء بوسیله انتخاب معیار نقطه روی مجور ها تقسیم می کنیم. و عرض مستطیل ها را بر این نقاط بنا می کنیم (همانند شکل) با جمع مساحت مستطیل ها می توان مساحت زیر نمودار را تخمین زد.
برای محاسبه ارتفاع مستطیل ها، نقطه ای مانند را انتخاب می کنیم. ارتفاع ما به نزدیک خواهد بود.
ولی این ارتفاع دقیق نیست. بنابراین نقطه ای مانند بین های متوالی انتخاب می کنیم. در این حالت مقدار دقیق تری را اختیار می کند. اگر تعریف کنیم در این صورت جمع مساحت مستطیل ها برابر خواهد بود با

مجموع ریمان: مجموع مستطیل های که ما برای تخمین مساحت زیر منحنی استفاده می کنیم. مجموع ریمان نامیده می شود. حال با مثالی این مجموع را توضیح می دهیم.
تابع:
نقاط شروع و پایان بازه:
تعداد مستطیل ها (یا تعداد بازه ها):
با استفاده از مجموع ریمان:
خواهیم داشت:
= مقدار دقیق مساحت
بین مجموع ریمان و مقدار دقیق جواب اگر مقایسه ای انجام دهید
در این صورت مقدرا خطای با برابر خواهد بود.
همانطور که مشاهده شد مستطیل ها را ما به صورت تولید کردیم و مقدار آنها محدود بود حال به نظر شما اگر تعاد مستطیلها یعنی را افزایش دهیم و مستطیل ها، حالت منظم به خود بگیرند چه اتفاقی خواهد افتاد.
همچنین توجه کنید که های مختلف، مجموع ریمان مختلفی تولید می کنند.
مثال :
می خواهیم مجموع ریمان برای مساحت زیر نمودار منحنی دربازه (2/1) را پیدا کنیم
مرحله 1) بازه را به 5 قسمت، از تا تقسیم می کنیم.
2) عرض مستطیل را پیدا می کنیم.
3) نقاط را در بین ها برای پیدا کردم ارتفاع مستطیل که برابر با خواهد بود، قرار می دهیم در این صورت
4) پیدا کردن مساحت 5 مستطیل
5) مساحت های بدست آمده را با هم جمع می کنیم.

انتگرال ریمان:
ممکن است تا اینجا به این نکته رسیده اید که هر چه قدر عدد (یعنی تعداد مستطیلها) بیشتر باشد مجموع ریمان وقتی که بسیار بزرگ است مساحت زیر نمودار را به ما می دهد.
تعریف انتگرال ریمان: اگر تابعی باشد که درباره تعریف شده است در این صورت مجموع ریمان تابع در بازه همگرا به یک مقدار محدود مانند خواهد بود وقتی به سمت بی نهایت می رود.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [21:17 ]   19   علی هادی      جاری 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:56 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:38 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:36 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:32 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [06:21 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [05:37 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [13:57 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [13:48 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [13:09 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [12:41 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [09:26 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [09:10 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [07:41 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [07:01 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 خرداد 1384 [12:54 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 خرداد 1384 [12:39 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 خرداد 1384 [12:21 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 خرداد 1384 [11:57 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..