منو
 کاربر Online
348 کاربر online
تاریخچه ی: انتشار صوت

!دید کلی:
*آیا هوا صوت را منتقل می کند؟
*صوت در هوا با چه سرعتی منتقل می شود؟
*آیا صوت فقط در محیط هوا میتواند منتشر شود؟
در مشاهدهای که در قدیم الایام شده و بدست ما رسیده معلم میشود این مطلب که:« صوت بوسیله هوا از نقطه دیگر نقل میگردد » مورد قبول عموم بوده است. در حقیقت ارسطو اصرار ورزیده است. به اینکه حرکت هوا در نقل انتقال صوت موثر است ولی این موضوع مانند سایر مطالبی که در فیزیک بیان نموده با ابهام توام میباشد.
سیر تحولی و رشد:
نظر یه این که در موقع انتقال صوت ، هوا حرکتی نمیکند از اینرو تعجب آور نیست اگر بگوییم که فلاسفه دیگر معاصر ارسطو این عقیده او را تکذیب نمود. و به همین طریق در دوره گالیله ـ فیلسوف فرانسوی موسوم به کاساندی 1655 ـ 1592 جریانی از اجزا کوچک غیر مرئی بسیار ریز میدانست که از جسم صدادار برخاسته و پس از عبور هوا بگونی رسیده و آنرا متاثر میسازد.
اتوفن گریک ( 1686 ـ 1602 ) موضوع اینکه ـ انتقال صوت بواسطه حرکت هوا میباشد. با شک زیاد تلقی کرده و میگوید: صدا در محیط آرام یعنی وقتی هوا بدون حرکت میباشد. بهتر انتقال پیدا مینماید بعلاوه در اواسط قرن 17 تجربه در آوردن زنگ در زیر سرپوش خالی از هوا تکرار کرده و ادعا نمود که با وجود این صدای زنگ را میشنود.
دانشمندان انتشار صوت در جامدات و شارهها را بررسی کرده و به نتایجی بهتر رسیدهاند که کاربردهای آن را در علوم و فنون بیان کرده و امروزه نسبت به کشفیات خود در مورد کاربردی کردن انشتار صوت در کارهای نظامی و غیر نظامی میپردازند. التبه این موضوع با علم جدید ژئوفیزیک ( امواج زلزله Seismological wave ) آشکار میباشد.
انتشار صوت در هوا:
انتشار صوت در جریانی از اجزا کوچک غیر مرئی بسیار ریز میدانست که جسم صدادار برخاسته و پس از عبور از هوا بگوش رسیده و آنرا متاثر میسازد. انتقال صوت بواسطه حرکت هوا میباشد.
انتشار صوت در خلا:
صدا در محیط آرام یعنی وقتی بدون حرکت میباشد بهتر انتقال پیدا مینماید. بعلاوه در اواسط قرن 17 تجربه به صدا در آوردن زنگ در زیر سرپوش خالی از هوا تکرار کردهاند. و ادعا نمودند که با وجود این صدای را میتوان شنید.
در سال 1660 ربوت بویل در انگلستان این تجربه را مجددا با احتیاط کامل و بـا تـلمیه تخلیهقویتر بعمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است. ( یعنی اینکه شدت صوت زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم میشود ) روشن و واضح ساخت او بطور قطع و سم گفت که هوا محیطی است که صوت را انتقال میدهد و این خاصیت هم منحصر به هوا نمیباشد.
سرعت انتشار صوت:
در سال 1635 گاساندی در پاریس صرت صوت را اندازه گرفت و برای اینکار از اسلحههای باروتی استفاده نموده و سرعت مسیر برق انفجار را مساوی بنهایت فرض کرد. عددی که برای سرعت صوت پیدا کرد 1673 فوت پاریسی در ثانیه بود. فوت پاریسی تقریبا معادل با 482 ، 32 سانتیمتر بوده است.
سرعت انتشار صوت در هوا:
ظاهرا اولین تجربه اندازه گیری سرعت صوت در هوای آزاد که شامل دقتهای لازم علمی و جدید بود زیر نظر آکادمی علوم پاریسی 1738 انجام شده و در آن تجربه توپ بکار رفته است. از اعدادی که در این تجربه بدست آمده سرعت صوت در صفر درجه سانتیگراد برابر 332 میگردد.
تجربههای مکرر دقیقی که در بقیه قرن هجدهم علم و در نیمه اول قرن نوزدهم از این اندازهگیری بعمل آمد نتایجی داد که به نتیجه فوق در حدود متر در ثانیه اختلاف داشت. بهترین و جدیدترین عددی که برای سرعت صوت در هوای آرام و در تحت شرایط معمولی ( صفر سانتیگراد و فشار 76 سانتیمتر جیوه ) بدست آمده 331+0/08 میباشد.
سرعت انتشار صوت در جامدات:
درسته 1808 فیزیکدان فرانسوی بیو اولین تجربیات را برای اندازهگیری سرعت صوت در جامدات به عمل آورد و برای این کار از یک لوله طویل آهن بطول تقریبا یک مراز متر که برای لولهکشی نصب کرده بودند استفاده نمود. با مقایسه دو صدائی که از هر طریق ـ هوای درون لوله و خود لوله آهنی میرسد معلوم کرد که سرعت انتشار موج متراکم درون آهن بمراتب بیشتر از سرعت صوت درون هواست.
سرعت انتشار صوت در مایعات:
در سال 1826 میلادی کلادن و شتورن ریاضیدان انتقال صوت را در آب دریاچه ژنو واقع در سوئیس مطالعه نمودند و با استفاده از برق انفجار و صدائی که در زیر آب روانه میساختند عدد 1435 را برای سرعت انتشار آب در آب در 8 درجه سانتیگراد بدست آوردند.
انتشار امواج صوتی:
همزمان در نقطهای از محیط صوت ارتعاشی ایجاد شود آن ارتعاش تدریجا با سرعت ثابت بتمام اطراف آن نقطه انتقال پیدا میکند. در این حالت میگویند ارتعاش صوت در محیط مذکور انتشار پیدا کرده است. اما در صورتیکه مسیر ارتعاش خط مستقیم باشد در وضعیت میتواند بررسی کرد یا اینکه این دو امتداد بر هم عمودند در این صورت ارتعاش را غرقی (Transversale) گویند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [15:05 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 05 بهمن 1383 [13:54 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:59 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [13:20 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..