منو
 صفحه های تصادفی
سازگاری دستگاه گیرنده
حبابه والبیه
امام علی علیه السلام و پاسخ به شبهه یهود
نیم رسانای نوع p و نوع n
الکتریسیته می تواند گرما تولید کند
خطاب پدر به رسول خدا
زفاف امام علی و فاطمه علیهماالسلام
واکنشگر رسوب دهنده
کار با اعداد و عملگرهای ریاضی
سفارت کریبایدوف وقتل او در ایران
 کاربر Online
182 کاربر online
تاریخچه ی: انتشار صوت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-34Lines: 1-60
 !دید کلی !دید کلی
-*آیا هوا صوت را منتقل می‌کند؟
*صوت در هوا با چه سرعتی منتقل می‌شود؟
*آیا صوت فقط در محیط هوا میتواند منتشر شود؟ />از مشاهداتی که در زمانهای قدیم انجام شده و بدست ما رسیده معلم می‌شود، این مطلب که:« صوت بوسیله هوا از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل میگردد » مورد قبول عموم بوده است. در حقیقت(( ارسطو)) اصرار ورزیده است به اینکه حرکت هوا در نقل انتقال صوت موثر است ولی این موضوع مانند سایر مطالبی که در ((علم فیزیک|فیزیک)) بیان نموده با ابهام توم میباشد.
+*آیا آزمایشهای مربوط به هوا ((صوت)) را منتقل می‌کند؟
*صوت در آزمایشهای مربوط به هوا با چه سرعتی منتقل می‌شود؟
*آیا صوت فقط در محیط آزمایشهای مربوط به هوا متواند منتشر شود؟>>از مشاهداتی که در زمانهای قدیم انجام شده و بدست ما رسیده معلوم می‌شود، این مطلب که: «صوت بوسیله هوا از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل مگردد»، مورد قبول عموم بوده است. در حقیقت ((ارسطو)) اصرار ورزیده است به اینکه حرکت آزمایشهای مربوط به هوا در نقل انتقال صوت مؤثر است، ولی این موضوع مانند سایر مطالبی که در ((علم فیزیک|فیزیک)) بیان نموده با ابهام توم مباشد.
{picture file=img/daneshnameh_up/0/09/tuning_fork_wave_animated.gif}
 !سیر تحولی و رشد !سیر تحولی و رشد
-نظر به این که در موقع انتقال صوت ، هوا حرکت نمی‌کند، تعجب آور نیست اگر بگوییم که ((فلاسفه)) دیگر معاصر ارسطو این عقیده او را تکذیب نمودند. و به همین طریق در ((گالیله|دوره گالیله)) ـ فیلسوف فرانسوی موسوم به ((کاساندی)) 1655 ـ 1592 جریانی از اجزا کوچک غیر مرئی بسیار ریز می‌دانست که از ((جسم صدا دار)) برخاسته و پس از عبور هوا به ((گوش)) رسیده و آنرا متثر میسازد. />
((اتوفن گریکه)) ( 1686 ـ 1602 ) موضوع اینکه انتقال صوت بواسطه حرکت هوا می‌باشد، با شک زیاد تلقی کرده و می‌گوید: صدا در محیط آرام یعنی وقتی هوا بدون حرکت می‌باشد، بهتر انتقال پیدا مینماید. بعلاوه در اواسط قرن 17 تجربه به صدا در آوردن ((زنگ اخبار|زنگ)) در زیر سرپوش خالی از هوا را تکرار کرده و ادعا نمود که با وجود این صدای زنگ را می‌شنود. />
((دانشمندان)) انتشار صوت در ((جامد|جامدات)) و ((شاره|شارهها)) را بررسی کرده و به نتایجی بهتر رسیده‌اند که کاربردهای آن را در علوم و فنون بیان کرده و امروزه نسبت به کشفیات خود در مورد کاربردی کردن انشتار صوت در کارهای نظامی و غیر نظامی می‌پردازند. التبه این موضوع با علم جدید ((ژئوفیزیک ))( امواج زلزله Seismological wave ) آشکار می‌شود.
!انتشار صوت در هوا
انتشار صوت را جریانی از اجزا کوچک غیر مرئی بسیار ریز می‌دانند که از جسم صدادار بر
خاسته و پس از عبور از هوا بگوش ما رسیده و آنرا متاثر می‌سازد. انتقال صوت بواسطه حرکت هوا میسر می‌شود.
!انتشار صوت در ((خلا))

صدا در محیط آرام یعنی وقتی محیط بدون حرکت می‌باشد، بهتر انتقال پیدا می‌کند. در سال 1660 ((رابرت بویل)) در انگلستان تجربه به صدا درآوردن زنگ زیر سرپوش را مجددا با احتیاط کامل و بـا ((تـلمبه تخلیه‌|تـلمبه تخلیه‌ قویتر)) بعمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است، ( یعنی اینکه ((شدت صوت))زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم می‌شود ) روشن و واضح ساخت او بطور قطع و مسلم گفت که هوا محیطی است که صوت را انتقال می‌دهد و این خاصیت هم منحصر به هوا نمی‌باشد.
+*نظر به اینکه در موقع انتقال صوت ، آزمایشهای مربوط به هوا حرکت نمی‌کند، تعجب آور نیست اگر بگوییم که فلاسفه دیگر معاصر ارسطو این عقیده او را تکذیب نمودند و به همین طریق در دوره گالیله ـ فیلسوف فرانسوی موسوم به __کاساندی__ (1655 ـ 1592) جریانی از اجزاء کوچک غیر مرئی بسیار ریز می‌دانست که از جسم صدا دار برخاسته و پس از عبور آزمایشهای مربوط به هوا به گوش رسیده و آنرا متثر مسازد.>>
*__اتوفن گریکه__ (1686 ـ 1602) موضوع اینکه انتقال صوت بواسطه حرکت آزمایشهای مربوط به هوا می‌باشد، با شک زیاد تلقی کرده و می‌گوید: "صدا در محیط آرام یعنی وقتی آزمایشهای مربوط به هوا بدون حرکت می‌باشد، بهتر انتقال پیدا منماید." به علاوه در اواسط قرن 17 تجربه به صدا در آوردن زنگ در زیر سرپوش خالی از آزمایشهای مربوط به هوا را تکرار کرده و ادعا نمود که با وجود این صدای زنگ را می‌شنود.>>
*دانشمندان انتشار صوت در جامدات و شارهها را بررسی کرده و به نتایجی بهتر رسیده‌اند که کاربردهای آن را در علوم و فنون بیان کرده و امروزه نسبت به کشفیات خود در مورد کاربردی کردن انتشار صوت در کارهای نظامی و غیر نظامی می‌پردازند. البته این موضوع با علم جدید ((ژئوفیزیک)) (((زلزله شناسی|امواج زلزله)) Seismological wave) آشکار می‌شود.
!انتشار صوت در خلا
صدا در محیط آرام یعنی وقتی محیط بدون حرکت می‌باشد، بهتر انتقال پیدا می‌کند. در سال 1660 ((رابرت بویل)) در انگلستان تجربه به صدا درآوردن زنگ زیر سرپوش را مجددا با احتیاط کامل و بـا تـلمبه تخلیه‌ قویتر به عمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است، (یعنی اینکه شدت صوت زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم می‌شود) روشن و واضح ساخت. او بطور قطع و مسلم گفت که آزمایشهای مربوط به هوا محیطی است که صوت را انتقال می‌دهد و این خاصیت هم منحصر به آزمایشهای مربوط به هوا نمی‌باشد.
{picture=W0615E11.JPG}
 !سرعت انتشار صوت !سرعت انتشار صوت
-در سال 1635 گاساندی در پاریس ((سرعت صوت)) را اندازه گرفت و برای اینکار از ((اسلحه‌های باروتی)) استفاده نموده، سرعت مسیر برق انفجار را مساوی بینهایت فرض کرد. عددی که برای سرعت صوت پیدا کرد 1673 ((یکای سرعت|فوت پاریسی در ثانیه)) بود. فوت پاریسی تقریبا معادل با 32.482 سانتیمتر بوده است.
!سرعت انتشار صوت در هوا
ظاهرا اولین تجربه ((اندازه گیری سرعت صوت)) در هوای آزاد که شامل دقتهای لازم علمی و جدید بود زیر نظر ((آکادمی علوم پاریس)) در سال 1738 انجام شده و در آن تجربه ((توپ)) بکار رفته است. از اعدادی که در این تجربه بدست آمده سرعت صوت در صفر ((درجه سانتیگراد)) برابر 332 متار بر ثانیه می‌گردد. />تجربه‌های مکرر دقیقی که در بقیه قرن هجدهم و در نیمه اول قرن نوزدهم از این اندازه‌ گیری بعمل آمد نتایجی داد که با نتیجه فوق در حدود متر بر ثانیه اختلاف داشت. بهترین و جدیدترین عددی که برای سرعت صوت در هوای آرام و در تحت شرایط معمولی ( صفر سانتیگراد و ((فشار)) 76 ((یکای فشار|سانتیمتر جیوه))) بدست آمده 331+0.08 می‌باشد.
+در سال 1635 گاساندی در پاریس سرعت صوت را اندازه گرفت و برای اینکار از اسلحه‌های باروتی استفاده نموده ، سرعت مسیر برق انفجار را مساوی بینهایت فرض کرد. عددی که برای سرعت صوت پیدا کرد 1673 فوت پاریسی در ثانیه بود. فوت پاریسی تقریبا معادل با 32.482 سانتیمتر بوده است.
!سرعت انتشار صوت در آزمایشهای مربوط به هوا
ظاهرا اولین تجربه اندازه گیری سرعت صوت در هوای آزاد که شامل دقتهای لازم علمی و جدید بود زیر نظر آکادمی علوم پاریس در سال 1738 انجام شده و در آن تجربه توپ بکار رفته است. از اعدادی که در این تجربه بدست آمده سرعت صوت در صفر درجه سانتیگراد برابر 332 متر بر ثانیه می‌گردد. تجربه‌های مکرر دقیقی که در بقیه قرن هجدهم و در نیمه اول قرن نوزدهم از این اندازه‌ گیری به عمل آمد، نتایجی داد که با نتیجه فوق در حدود متر بر ثانیه اختلاف داشت. بهترین و جدیدترین عددی که برای سرعت صوت در هوای آرام و در تحت شرایط معمولی (صفر درجه سانتیگراد و فشار 76 |سانتیمتر جیوه) بدست آمده 331 + 0.08 می‌باشد.
{img src=img/daneshnameh_up/6/68/frontglas2.jpg}
 !سرعت انتشار صوت در جامدات !سرعت انتشار صوت در جامدات
-درسال 1808 ((بیوساوار|فیزیکدان فرانسوی بیو)) اولین تجربیات را برای اندازه‌گیری سرعت صوت در ((جامد|جامدات)) به عمل آورد و برای این کار از یک ((آهن|لوله طویل آهن)) به‌ طول تقریبا یک ها متر که برای لوله‌کشی نصب کرده بودند، استفاده نمود. با مقایسه دو صدائی که از هر طریق ، هوای درون لوله و خود لوله آهنی می‌رسد، معلوم شد که ((سرعت انتشار موج در جامدات|سرعت انتشار موج متراکم درون آهن)) به مراتب بیشتر از سرعت صوت درون هواست.
!سرعت انتشار صوت در ((مایع|مایعات))
در سال 1826 میلادی ((کلادن)) و ((شتورن)) ریاضیدان ، انتقال صوت را در ((آب)) دریاچه (((ژنو)) واقع در ((سوئیس)) مطالعه نمودند و با استفاده از ((تخلیه الکتریکی|برق انفجار)) و صدائی که در زیر آب روانه می‌ساختند عدد 1435 را برای سرعت انتشار صوت در آب در 8 درجه سانتیگراد بدست آوردند.
+درسال 1808 ((بیوساوار|فیزیکدان فرانسوی بیو)) اولین تجربیات را برای اندازه‌ گیری سرعت صوت در جامدات به عمل آورد و برای اینکار از یک لوله طویل آهن به‌ طول تقریبا یکها متر که برای لوله‌کشی نصب کرده بودند، استفاده نمود. با مقایسه دو صدایی که از هر طریق ، هوای درون لوله و خود لوله آهنی می‌رسد، معلوم شد که سرعت انتشار موج متراکم درون آهن به مراتب بیشتر از سرعت صوت درون هواست.
!سرعت انتشار صوت در مایعات
در سال 1826 میلادی __کلادن__ و __شتورن__ ریاضیدان ، انتقال صوت را در آب دریاچه ژنو واقع در سوئیس مطالعه نمودند و با استفاده از ((تخلیه الکتریکی|برق انفجار)) و صدایی که در زیر آب روانه می‌ساختند، عدد 1435 را برای سرعت انتشار صوت در آب در 8 درجه سانتیگراد بدست آوردند.
 !انتشار امواج صوتی !انتشار امواج صوتی
-اگر به طور همزمان در نقطه‌ای از محیط ، ارتعاشی ایجاد شود آن ارتعاش تدریجا با سرعت ثابت به‌ تمام اطراف آن نقطه انتقال پیدا می‌کند. در این حالت می‌گویند ارتعاش در محیط مذکور انتشار پیدا کرده است.اگر مسیر ((ارتعاش امواج|ارتعاش)) بر راستای انتشار عمود باشد، در این صورت موج را ((موج عرضی)) می‌گویند.اما اگر راستای انتشار و ارتعاش با هم موازی باشند، در این صورت موج را ((موج طولی)) می‌گویند. اما امواج صوتی جزو امواج طولی هستند. +اگر بطور همزمان در نقطه‌ای از محیط ، ارتعاشی ایجاد شود آن ارتعاش تدریجا با سرعت ثابت به‌ تمام اطراف آن نقطه انتقال پیدا می‌کند. در این حالت می‌گویند ارتعاش در محیط مذکور انتشار پیدا کرده است. اگر مسیر ارتعاش بر راستای انتشار عمود باشد، در این صورت موج را موج عرضی می‌گویند. اما اگر راستای انتشار و ارتعاش باهم موازی باشند، در این صورت موج را موج طولی می‌گویند. اما ((موج صوتی|امواج صوتی)) جزء امواج طولی هستند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آذرخش))
 +*((آناتومی گوش))
 +*((ارتعاش))
 *((اندازه گیری سرعت صوت)) *((اندازه گیری سرعت صوت))
 +*((تولید صوت))
 +*((خلا))
 +*((زنگ اخبار))
 *((سرعت صوت)) *((سرعت صوت))
 +*((سرعت انتشار صوت در جامدات))
 +*((سرعت انتشار صوت در گازها))
 +*((سرعت انتشار صوت در مایعات))
 *((شدت صوت)) *((شدت صوت))
-*((گ خبار|زنگ))
*((گو)) />*(())
+*(())
*((مو ی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [15:05 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 05 بهمن 1383 [13:54 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:59 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [13:20 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..