منو
 صفحه های تصادفی
هیدراتاسیون
تخت جمشید
علم پنج تن
مضاربه
برادران یوسف
کم رویی
ابلیس
کاردان بهداشت محیط
رسانه دانش:CompactTOC2FE
سامانیان
 کاربر Online
271 کاربر online
تاریخچه ی: انتشار صوت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-26Lines: 1-60
-!دید کلی:
*آیا هوا صوت را منتقل می کند؟
*صوت در هوا با چه سرعتی منتقل می شود؟
*آیا صوت فقط در محیط هوا میتواند منتشر شود؟ /> مشاهدهای که در قدیم ایام شده و بدست ما رسیده معلم میشود این مطلب که:« صوت بوسیله هوا از نقطه دیگر نقل میگردد » مورد قبول عموم بوده است. در حقیقت ارسطو اصرار ورزیده است. به اینکه حرکت هوا در نقل انتقال صوت موثر است ولی این موضوع مانند سایر مطالبی که در فیزیک بیان نموده با ابهام توم میباشد.
سیر تحولی و رشد:
نظر یه این که در موقع انتقال صوت ، هوا حرکتی نمیکند ز انرو تعجب آور نیست اگر بگوییم که فلاسفه دیگر معاصر ارسطو این عقیده او را تکذیب نمود. و به همین طریق در دوره گالیله ـ فیلسوف فرانسوی موسوم به کاساندی 1655 ـ 1592 جریانی از اجزا کوچک غیر مرئی بسیار ریز میدانست که از جسم صدادار برخاسته و پس از عبور هوا بگونی رسیده و آنرا متثر میسازد.
اتوفن گریک ( 1686 ـ 1602 ) موضوع اینکه ـ انتقال صوت بواسطه حرکت هوا میباشد. با شک زیاد تلقی کرده و میگوید: صدا در محیط آرام یعنی وقتی هوا بدون حرکت میباشد. بهتر انتقال پیدا مینماید بعلاوه در اواسط قرن 17 تجربه در آوردن زنگ در زیر سرپوش خالی از هوا تکرار کرده و ادعا نمود که با وجود این صدای زنگ را میشنود.
دانشمندان انتشار صوت در جامدات و شارهها را بررسی کرده و به نتایجی بهتر رسیدهاند که کاربردهای آن را در علوم و فنون بیان کرده و امروزه نسبت به کشفیات خود در مورد کاربردی کردن انشتار صوت در کارهای نظامی و غیر نظامی میپردازند. التبه این موضوع با علم جدید ژئوفیزیک ( امواج زلزله Seismological wave ) آشکار میباشد.
انتشار صوت در هوا:
انتشار صوت در جر
انی از اجزا کوچک غیر مرئی بسیار ریز میدانست که جسم صدادار برخاسته و پس از عبور از هوا بگوش رسیده و آنرا متاثر میسازد. انتقال صوت بواسطه حرکت هوا میباشد.
انتشار صوت در خلا:
صدا در محیط آرام یعنی وقتی بدون حرکت میباشد بهتر انتقال پیدا مینماید. لاو در ااس قن 17 تجربه به صدا در آوردن زنگ در زیر سرپوش خالی از هوا تکرار کردهاند. و ادعا نمودند که با وجود این صدای را میتوان شنید.
در سال 1660 ربوت بویل در انگلستان این تجربه
را مجددا با احتیاط کامل و بـا تـلمیه تخلیهقویتر بعمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است. ( یعنی اینکه شدت صوت زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم میشود ) روشن و واضح ساخت او بطور قطع و سم گفت که هوا محیطی است که صوت را انتقال میدهد و این خاصیت هم منحصر به هوا نمیباشد.
سرعت انتشار صوت:
در سال 1635 گاساندی در پاریس رت صوت را اندازه گرفت و برای اینکار از اسلحههای باروتی استفاده نموده و سرعت مسیر برق انفجار را مساوی بنهایت فرض کرد. عددی که برای سرعت صوت پیدا کرد 1673 فوت پاریسی در ثانیه بود. فوت پاریسی تقریبا معادل با 482 ، 32 سانتیمتر بوده است.
سرعت انتشار صوت در هوا:
ظاهرا اولین تجربه اندازه گیری سرعت صوت در هوای آزاد که شامل دقتهای لازم علمی و جدید بود زیر نظر آکادمی علوم پاریسی 1738 انجام شده و در آن تجربه توپ بکار رفته است. از اعدادی که در این تجربه بدست آمده سرعت صوت در صفر درجه سانتیگراد برابر 332 میگردد. />تجربههای مکرر دقیقی که در بقیه قرن هجدهم علم و در نیمه اول قرن نوزدهم از این اندازهگیری بعمل آمد نتایجی داد که به نتیجه فوق در حدود متر ر ثانیه اختلاف داشت. بهترین و جدیدترین عددی که برای سرعت صوت در هوای آرام و در تحت شرایط معمولی ( صفر سانتیگراد و فشار 76 سانتیمتر جیوه ) بدست آمده 331+0/08 میباشد.
سرعت انتشار صوت در جامدات:
درس 1808 فیزیکدان فرانسوی بیو اولین تجربیات را برای اندازهگیری سرعت صوت در جامدات به عمل آورد و برای این کار از یک لوله طویل آهن بطول تقریبا یک ا متر که برای لولهکشی نصب کرده بودند استفاده نمود. با مقایسه دو صدائی که از هر طریق ـ هوای درون لوله و خود لوله آهنی میرسد معلوم کد که سرعت انتشار موج متراکم درون آهن بمراتب بیشتر از سرعت صوت درون هواست.
سرعت انتشار صوت در مایعات:
در سال 1826 میلادی کلادن و شتورن ریاضیدان انتقال صوت را در آب دریاچه ژنو واقع در سوئیس مطالعه نمودند و با استفاده از برق انفجار و صدائی که در زیر آب روانه میساختند عدد 1435 را برای سرعت انتشار در آب در 8 درجه سانتیگراد بدست آوردند.
انتشار امواج صوتی:
همزمان در نقطهای از محیط وت ارتعاشی ایجاد شود آن ارتعاش تدریجا با سرعت ثابت بتمام اطراف آن نقطه انتقال پیدا میکند. در این حالت میگویند ارتعاش صوت در محیط مذکور انتشار پیدا کرده است. اما در صورتی مسیر ارتعاش مقیم باشد در وی میتواند برری ر یا اینکه ی و تاد بر م عودد ر این صورت رعاش ر ری (Transversale) گوی.
+!دید کلی
*آیا آزمایشهای مربوط به هوا ((صوت)) را منتقل میکند؟
*صوت در آزمایشهای مربوط به هوا با چه سرعتی منتقل میشود؟
*آیا صوت فقط در محیط آزمایشهای مربوط به هوا متواند منتشر شود؟>> مشاهداتی که در زمانهای قدیم اام شده و بدست ما رسیده معلوم مشود، این مطلب که: «صوت بوسیله هوا از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل مگردد»، مورد قبول عموم بوده است. در حقیقت ((ارسطو)) اصرار ورزیده است به اینکه حرکت آزمایشهای مربوط به هوا در نقل انتقال صوت مؤثر است، ولی این موضوع مانند سایر مطالبی که در ((علم فیزیک|فیزیک)) بیان نموده با ابهام توم مباشد.
{picture file=img/daneshnameh_up/0/09/tuning_fork_wave_animated.gif}

!
سیر تحولی و رشد
*نظر به اینکه در موقع انتقال صوت ، آزمایشهای مربوط به هوا حرکت نمکند، تعجب آور نیست اگر بگوییم که فلاسفه دیگر معاصر ارسطو این عقیده او را تکذیب نمودند و به همین طریق در دوره گالیله ـ فیلسوف فرانسوی موسوم به __کاساندی__ (1655 ـ 1592) جریانی از اجزاء کوچک غیر مرئی بسیار ریز مدانست که از جسم صدا دار برخاسته و پس از عبور آزمایشهای مربوط به هوا به گوش رسیده و آنرا متثر مسازد.


*__اتوفن گریکه__ (1686 ـ 1602) موضوع اینکه انتقال صوت بواسطه حرکت آزمایشهای مربوط به هوا مباشد، با شک زیاد تلقی کرده و مگوید: "صدا در محیط آرام یعنی وقتی آزمایشهای مربوط به هوا بدون حرکت مباشد، بهتر انتقال پیدا منماید." به علاوه در اواسط قرن 17 تجربه به صدا در آوردن زنگ در زیر سرپوش خالی از آزمایشهای مربوط به هوا را تکرار کرده و ادعا نمود که با وجود این صدای زنگ را مشنود.


*دانشمندان انتشار صوت در جامدات و شارهها را بررسی کرده و به نتایجی بهتر رسیدهاند که کاربردهای آن را در علوم و فنون بیان کرده و امروزه نسبت به کشفیات خود در مورد کاربردی کردن انتشار صوت در کارهای نظامی و غیر نظامی مپردازند. البته این موضوع با علم جدید ((ژئوفیزیک)) (((زلزله شناسی|امواج زلزله)) Seismological wave) آشکار میشود.
!انتشار صوت در خلا
صدا در محیط آرام یعنی وقتی محیط بدون حرکت مباشد، بهتر انتقال پیدا می‌کند. سال 1660 ((رابرت بوی)) در اگلسن تجربه به صدا درآوردن زنگ زیر سرپوش را مجددا با احتیاط کامل و بـا تـلمبه تخلیهقویتر به عمل آورد و آنچه را که امروز مسلم و معلوم است، (یعنی اینکه شدت صوت زنگ به نسبت عکس غلظت هوای درون سرپوش کم مشود) روشن و واضح ساخت. او بطور قطع و مسلم گفت که آزمایشهای مربوط به هوا محیطی است که صوت را انتقال مدهد و این خاصیت هم منحصر به آزمایشهای مربوط به هوا نمباشد.
{picture=W0615E11.JPG}

!
سرعت انتشار صوت
در سال 1635 گاساندی در پاریس رعت صوت را اندازه گرفت و برای اینکار از اسلحههای باروتی استفاده نموده ، سرعت مسیر برق انفجار را مساوی بینهایت فرض کرد. عددی که برای سرعت صوت پیدا کرد 1673 فوت پاریسی در ثانیه بود. فوت پاریسی تقریبا معادل با 32.482 سانتیمتر بوده است.
!سرعت انتشار صوت در آزمایشهای مربوط به هوا
ظاهرا اولین تجربه اندازه گیری سرعت صوت در هوای آزاد که شامل دقتهای لازم علمی و جدید بود زیر نظر آکادمی علوم پاریس در سال 1738 انجام شده و در آن تجربه توپ بکار رفته است. از اعدادی که در این تجربه بدست آمده سرعت صوت در صفر درجه سانتیگراد برابر 332 متر بر ثانه میگردد. تجربههای مکرر دقیقی که در بقیه قرن هجدهم و در نیمه اول قرن نوزدهم از این اندازهگیری به عمل آمد، نتایجی داد که با نتیجه فوق در حدود متر ر ثانیه اختلاف داشت. بهترین و جدیدترین عددی که برای سرعت صوت در هوای آرام و در تحت شرایط معمولی (صفر درجه سانتیگراد و فشار 76 |سانتیمتر جیوه) بدست آمده 331 + 0.08 مباشد.
{img src=img/daneshnameh_up/6/68/frontglas2.jpg}

!
سرعت انتشار صوت در جامدات
درس 1808 ((بیوساوار|فیزیکدان فرانسوی بیو)) اولین تجربیات را برای اندازهگیری سرعت صوت در جامدات به عمل آورد و برای اینکار از یک لوله طویل آهن به‌ طول تقریبا یکا متر که برای لولهکشی نصب کرده بودند، استفاده نمود. با مقایسه دو صدایی که از هر طریق ، هوای درون لوله و خود لوله آهنی مرسد، معلوم د که سرعت انتشار موج متراکم درون آهن به مراتب بیشتر از سرعت صوت درون هواست.
!سرعت انتشار صوت در مایعات
در سال 1826 میلادی __کلادن__ و __شتورن__ ریاضیدان ، انتقال صوت را در آب دریاچه ژنو واقع در سوئیس مطالعه نمودند و با استفاده از ((تخلیه الکتریکی|برق انفجار)) و صدایی که در زیر آب روانه مساختند، عدد 1435 را برای سرعت انتشار و در آب در 8 درجه سانتیگراد بدست آوردند.
!انتشار امواج صوتی
اگر بطور همزمان در نقطهای از محیط ارتعاشی ایجاد شود آن ارتعاش تدریجا با سرعت ثابت به‌ تمام اطراف آن نقطه انتقال پیدا مکند. در این حالت مگویند ارتعاش در محیط مذکور انتشار پیدا کرده است. اگر مسیر ارتعاش بر راستای انتشار عمود باشد، در این صورت موج را موج عرض مییند. اما اگر راستای انتشار و ارتعاش هم موی باشند، در این صو موج را موج طولی می‌گوین. اما ((موج صوتی|امواج صوتی)) جزء امواج طولی هستند.
باحث مرتبط با عنوان
*((آذ
رش))
*((آناتوم
ی وش))
*((ا
رعاش)) />*((اندازه گیی سرعت صت)) />*((ولید ت))
*((
لا))
*((
ن اخبار)) />*((سرعت صت)) />*((سرعت اتشار صوت در جادات)) />*((رعت انتشار صوت ر گزها))
*((سر
عت انتشار وت ر ایعات)) />*((شدت صوت))r />*((صوت)) />*((موج صی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [15:05 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 05 بهمن 1383 [13:54 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [04:59 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 آبان 1383 [13:20 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [06:49 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..