/> />
>>
!تکیب شیییی
پوست انارارایتاننوآکالوئیهی مختلفاست.اولین لکاوئیدکهازپوستاناراستخراجشدهبوسیلهTanretشناختهشده‌اند.تانرهازپوستانارآکالوئیدای __~~green:Pelletierine~~__ (چپ گرد)،__~~green:ایزوپله تیین~~__(خنثی)و__~~green:متیل پله تیری~~__ (اتگرد) را و مایع و کالوییگر بهم پودوپله تیرین را بصرت کریستایزه جزا کرده وبدست آوردهاست. پله تیرین و ایوپله یرینماننConicineمتاپی پریدیمی‌شند و نیر رفیپروپیلیک ، کونی‌سین یخد را به یک نجیرآدهیدیکادهاست.

در متیل په تیرینزنجیر طرفی ه ای زنجیر لهیدیکدارا یک عامل ستنی ات وبای ب این نکته ت داشت که اینسم شبیهیرین تاوور کوکا است. پزودوپله تیین دارای ساختمان کاملمفاوی است و از این ظریه به Tropinone ندیک می‌شود وپی نن تنترپانول است که عبرت است از- N.Methyl Granatonine وین باهت و نزدیکی درخاص فاراکودینایک اینمواد نیز مشاهمیود.ز احیا پزووپله تیرین یک لکل همولگ توپانول بدست می‌ی و ز این اکلنیز می‌توان ماننتروپانول متات میدریاتیک مشقات آنستزیکدست آورد.
!خواص انار
*انار شیرین ادرار آور است.
*ملین مزاج است.
*آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است.
*ترشح صفرا را زیاد میکند.
>
>
    
 منو
 کاربر Online
423 کاربر online
تاریخچه ی: انار «داروئی»

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-111Lines: 1-77
-!کیت یاه شناسی

انار یکی از ((میوه)) هایی است که از قدیم وجود داشته است حتی در ((کتاب مقدس)) چندین بار نام آن ذکر شده است . ((هومر)) شاعر معروف ((یونان)) در کتاب خود ( ((اودیسه)) ) از آن نام برده است . معروف ایت که ((حضرت سلیمان)) باغ بزری پر از درخت های انار داشته که به ان عشق می ورزیده است . />
درخت انار بومی ایران و مناطق مجاور آن است . کلمه انگلیسی Pomegranate از زبان یونانی مشتق شده که به معنی ( ((سیب)) با هسته های زیاد ) می باشد . /
> />انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن تا 6 ((متر)) می رسد و در مناطق نیمه گرمسیری می روید . شاخه های آن کمی تیغدر و برگهای آن متقابل ، شفاف و ساده است .

گلهای انار درشت برنگ قرمز اناری ولی بی بو می باشد . میوه آن کروی با اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ می باشد .

رویهمرفته در حدود بیست نوع مختلف انار در دنیا موجود است .

__کیات شییایی:__ قمت های متلف درت نار موا وست یشه و سقه اار دارای اری در دود 20 در ((تان)) و اسی پونی کوایک Punicotaniv acid می اد . پوست درت انار ارای الکلویی با پله یه رتی Pelletierin ات .

در د گر ا نا وا یر مجد ات . />
انژی 38 کاری /> /> 82 گم /> />رئین 0/4 گرم

ربی 0/3 گرم />
مواد نشاسته ای 10 رم /> />کلی 4 م /> />سی 3 ی ر /> />پتاسیم 260 میل گم

آهن 0/5 میلی گرم

ویتمین ب 1 0/2 میی گم

ویتامین 2 0/03 یلی م />
ویای 3 0/02 یی گرم />r />ویامین ث 4 میلی گر

/>((وا دای:))خو میوه از نر ((طب یم یرا)) یه اار سرد تر و قا ات . ا سرد و ت نر رد و خشک و بسی اب ی اشد . /
> /
ست ریه ر انا ا بیه ت های ی رت ض ر است . />
ک
لیه قسمت هی درخت انا اای تان ی بشد ک ی اب است . ای صار داریی از (()) (()) ، پوت درت پوست یه و ان انا اتاد می ود .

1)انار شیرین ادرار آور است .

2)
ملین مزاج است .

3)
آب انار شیرین برای بیماریهای مجاری ادرار مفید است .

4)
ترشح صفرا را زیاد می کند.

5)آب انار اسهال را برطرف می کند.

6)
اگر آّب انار را با ((عسل)) مخلوط کرده و هر روز چند قطره در بینی بچکانید از رشد پولیپ در بینی جلوگیری می کنید .

7)
خون ساز است .

8)
خون را تصفیه می کند .

10)
برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت ((کلیه)) است .

11)
آب انار خنک کننده است .

12)
رنگ صورت را شاداب می کند .

13)
صدا را باز کرده و گرفتگی صدا را برطرف می کند .

14)
برای وزن اضافه کردن انار بخورید .

15)
آب انار مقوی قلب و معده است .

__خواص دیگر قسمت های درخت انار: __

1.
جوشانده پوست ریشه درخت انار ((کرم معده)) و روده را از بین می برد .

2.
جوشانده پوست درخت انار نیز اثر ضد کرم درد .

3.
برای برطرف کردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و یا جوشانده برگهای انار استفاده کنند .

4.
خانم هائیکه عادت ماهیانه شان منظم نیست می توانند از جوشانده برگهای انار استفاده کنند.

5.
برگهای له شده انار را اگر روی پوست بگذارید خارش را از بین می برد .

6.
برای برطرف کردن سوختگی پوست ، گلهای انار را له کرده و با ((روغن کنجد)) مخلوط کنید و این پماد را روی قسمت سوختگی بمالید .

7.
جوشانده پوست درخت و پوست ریشه درخت انار کرم کش است .

8.
دم کرده گل انار اسهال مزمن را برطرف می کند .

9.
دم کرده گلهای انار را بصورت غرغره برای از بین بردن زخمهای دهان بکار ببرید .

10.
برای برطرف کردن ((دندان درد ))، دم کرده ریشه درخت انار را در دهان مضمضه کنید .

11.
انار رش و شیری (میخو )ارار را یاد می کند . /> />12. برای برر کرن بویر باید معد را با جوشانده وت انار ت ا .

ر اتاد:
نسه یی یاان دارویی رای یماری ورد نر مراج ایید

ات :
کانیک ر ا ت نای د ورد ار افر کنند . یرا را کرد و یا ف ی کند . اینوه اراد اید ار را ا ((زنجبیل)) وند . ون وس در پوس ریشه ن ک ری ر کرم کاری رود کن است ایا ((رگیجه)) و اا کند . بر در وردن وشاده ن ای ایا کرد و این کار اید نر تخص انا یرد .

+!قدمه
انار یکی از میوههایی است که از قدیم وجود داشته است حتی در کتاب مقدس چندین بار نام آن ذکر شده است. هومر شاعر معروف یونان در کتاب خود (اودیسه) از آن نام برده است. معروف است که حضرت سلیمان باغ بزری پر از درختهای انار داشته که به ان عشق میورزیده است. درخت انار بومی ایران و مناطق مجاور آن است . کلمه انگلیسی Pomegranate از زبان یونانی مشتق شده که به معنی سیب با هستههای زیاد میباشد.

انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن تا 6 متر میرسد و در مناطق نیمه گرمسیری میروید. شاخههای آن کمی تیغدار و برگهای آن متقابل ، شفاف و ساده است. گلهای انار درشت به رنگ قرمز اناری ولی بیبو میباشد. میوه آن کروی با اندازههای مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ میباشد. رویهمرفته در حدود بیست نوع مختلف انار در دنیا موجود است.


/>
{img src=img/daneshnameh_up/f/fa/punica1.JPG}

ات گیاشناسی
__~~green
:انار Punica Granatum~~__ رختچهای ست خزان‌دار که لبته ر نواحی گرم و مو با زستانهای متدل همیشه سز است حداکثر ارتفاع آ ب 6 مر هم میرد. لازمه میوه‌دهی در نر تابستانای گرم و پایی طولانی و شک است. ایه کروموزومی نا 8=x و تعداد ((کرومووم)) آن 16 است. انار یاهی ا یکپیه ((داه گده ساتمان ن|رده‌ها)) ((مادگی اختا ناگی)) خود را ه احتی بارور می‌کد. الته ((گرده افشانی)) ین گلها توسط باد و ((حشرات)) نیز میسر است. گلها بعد از 3 یا 4 سالگی درختچه روی سیخکها ظاهر می‌شوند. دارای دمگل کوتا به رنگهای سرخ ، د و یا سفید با پهنای 2 انتیمتر می‌باشند.

گی انار دارای 4 تا 8 کاسبرگ چرمی ه در بالای میوه قرار دارد و تعداد زیادی پرچم با تخمدان تحتانی یا نیمه تحتانی است. کاسه گل ارغوانی رنگ و پایاست و گلبرگها مچاله هستند. میوه انار سته دارای پوست رمی است. تقریبا کوی شک به همراه کنجهای فراوان است. برگهای آن ساده ، مل و بدون اسیول است طرز قرار گرفتن برگها بر روی شاخه متفاوت است و به سه فرم متقابل ، منفرد و فراهم مشاهده می‌شوند. شاخه‌ها کوچک ، زایدار ، خارار بدن کرک با پوست سفید رنگ تا خاکستری ، شکل مختص به خود را دارا هستند. عمق ریشه‌های انار زیاد است و با گسترش عمودی 1.5 متر گسترش افقی 2.5 تا 3 متر میاشد.
>
>
dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/5/55/Punica2.JPG} />

{img src=img/daneshnameh_up/b/bf/punica3.JPG}

*آب انار اسهال را برطرف میکند.
*اگر آب انار را با ((عسل)) مخلوط کرده و هر روز چند قطره در بینی بچکانید از رشد پولیپ در بینی جلوگیری میکنید.
*خون ساز است.
*خون را تصفیه میکند.
*برای سالمندان بهترین دارو برای تقویت ((کلیه)) است.
*آب انار خنک کننده است.
*رنگ صورت را شاداب میکند.
*صدا را باز کرده و گرفتگی صدا را برطرف میکند.
*برای وزن اضافه کردن انار بخورید.
*آب انار مقوی قلب و معده است.
*جوشانده پوست ریشه درخت انار کرم معده و روده را از بین میبرد.
*جوشانده پوست درخت انار نیز اثر ضد کرم درد.
*برای برطرف کردن گلو درد و زخم گلو از جوشانده پوست انار و یا جوشانده برگهای انار استفاده کنند.
*خانمهایی که عادت ماهیانهشان منظم نیست میتوانند از جوشانده برگهای انار استفاده کنند.
*برگهای له شده انار را اگر روی پوست بگذارید خارش را از بین میبرد.
*برای برطرف کردن سوختگی پوست ، گلهای انار را له کرده و با ((روغن کنجد)) مخلوط کنید و این پماد را روی قسمت سوختگی بمالید.
*جوشانده پوست درخت و پوست ریشه درخت انار کرم کش است.
*دم کرده گل انار اسهال مزمن را برطرف میکند.
*دم کرده گلهای انار را به صورت غرغره برای از بین بردن زخمهای دهان بکار ببرید.
*برای برطرف کردن دندان درد ، دم کرده ریشه درخت انار را در دهان مضمضه کنید.
*برای برطرف کردن بواسیر اید معقد را با جوشانده پوست انار شستشو داد.
!مض
رات انار
کسان
ی ک سرد مزاج هستند نباید در خودن انر افراط کنند. زیرا مده را سست کرده و ایجاد نفخ میکند. اینگونه افراد باید انار را با ((زنجبیل)) بخورن. جوشانده پوست درخت پوست ریه آن که بی رفع کرم بکار مرود مکن است ایجاد ((سرگیجه)) و استفراغ کند. بهر حال در خوردن جوشانده آ اید احتیاط کرد و این کار ید تت ظر مخصص انام گیرد.
احث مربط با وا />

/>

||
((رتیش «دارى»))|((قی سیه «دارئی»))|((آوادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «اروئی»))|((اسناج «داروئی»))|((انار «داروئی»|))((انبه «داروئی»))|((نجیر «داروئی»))|((انگور «اروئی»))|((باباآدم «داروئی»)) />((بابنه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «اروئی»))|((بادمجان «داروئی»))|((باقلا «داروئی»))|((برنج «ارئی»))|((بلوط «دارئی»))|((ب «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((ی «داروئی»))|((تخم کان «داروئی»))|((ترب رچ «ای»))|((تر هنی «داروئی»))|((وس «دوئی»))|((جعفری «دارئی»))|((جو «داری»))|((جودوسر «داروی»))|((چی کهی «داروئی»))|((غندر «داروئی»)) />((اک شیر «داری»))|((تی «داروئی»))|((خرما «وئی»))|((خیار «داروئی»))|((دارچی «داروی»))|((م اب «داری»))|((ذرت «دارئی»))|((رازیانه «داروئی»))|((روناس «اروئی»))|((خاص داریی ریحان))|
((زر
د لو «داروئی»))|((زردچوبه «داری»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «اروئی»))|((زنجبیل «داروئی»))|((زوفا «روی»))|((زیتون «داروئی»))|((زیره سبز «اروی»))|((ن اطیب «داروئی»))|((سی «داروی»))
((
یب زینی «داروئی»))|((سی «داروئی»))|((شاه پند حشی «اروی»))|((شبدر قر «داروئی»))|((شلغم «ارئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوید «دارئی»))|((شیری بیان «داروئی»))|((صبر زرد «داروئی»))|((عدس «داروئی»))
((علف هف
ت بند «داروئی»))|((نا «داروئی»))|((فنق «داروئی»))|((قاصد «اروئی»))|((قهوه «داروئی»))|((کاهو «داوی»))|((کد «اوئی»))|((کنجد «داروئی»))|((کوشاد «داروئی»))|((گاوزبا «داروئی»)) />((گ «داروئی»))|((گریپ فوت «داروی»))|((زنه «اروئی»))|((گشنیز «داری»))|((لابی «داروئی»))|((گوجه فنگی «اروئی»))|((لویا «داوی»))|((لوبیای ویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مارچوبه «داروئی»)) />((مامیران کبیر «داروئی»))|((موز «اروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص ویی نرگی))|((نخو «داروئی»))|((نناع «دارئی»))|((هل «اروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [20:22 ]   12   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [07:45 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [07:34 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [05:32 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [05:30 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [04:30 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [12:25 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:51 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:48 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:39 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:26 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..