منو
 صفحه های تصادفی
آزمایش کوپلیمریزاسیون رادیکالی
ساختار خورشید – ستارگان
زندگی زیگموند فروید
پذیرایی از شیعیان امام علی علیه السلام در روز قیامت
آزمایش دو شکاف یانگ
اشتیاق ملائکه برای دیدن امام علی علیه السلام
دانشنامه:جدول پیشرفته
ترکیببات کلسیم
زرد زخم
درس بافندگی
 کاربر Online
398 کاربر online
تاریخچه ی: انار

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-45Lines: 1-55
-V{maketoc}
!قلبی از یاقوت های وشمزه

+!مقدمه
درخت انار بومی ایران و مناطق مجاور آن است. کلمه انگلیسی Pomegranate از زبان یونانی تق شده که به معنی سیب با هسته‌های زیاد می‌باشد. انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن تا 6 متر می‌رسد و در مناطق نیمه گرمسیری می‌روید. گلهای انار درشت به رنگ قرمز اناری ولی ی‌بو می‌باشد. میوه آن کروی با اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ می‌باشد. رویهمرفته در حدود بیست نوع مختلف انار در دنیا موجود است.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=8120 width=400 height=400 desc= align=center link=} +{img src=img/daneshnameh_up/5/55/Punica2.JPG}
  
 
 
 
 
- />
r /> />r /> /> />نا ای یو از کلمه اتین (granatum) به می ((میوه)) ی ا انه ای یار اتاس ده است. درخت انار را بومی ک ((ایان)) می داند ،ایی که ندیک به 4000 سا پیش انار در ن ک می شده ا و در حا حار نی مهمی ر پی ایای ایفا ی کند. انار ر رهای ری تا 19 مب وده ، وی ا ن ب د ایت خود را ه ان ی میوه ی ته از ت اد ا.انار به نوان واه ما آب ای گمسی رد می کند و در مناطقی با مسان ه س و تابستان ای رم بترین رش را دارد . ((ایر)) ،((ند)) و ((ایلات ته اریک)) کورهای لی ورد ی سد.
که ی انار در کا مقس مه الب به ا نمد ا یی ((تایخ)) اسیر ام رد شده ات. ی میوه در ((شی)) های دیمی چیی وو داه و ((می)) های است نیز مردان خو ا با اار ه اک می سارن. /> />!وای انار /> />بر تیات سزان ((کاوری)) یاا محده امریک (USDA) انا منبع خوی ((نی اکسید)) ها ،((پتی)) ((ویتامین C)) می ا که دن را ر مال بیاری هایی ظیر ((سان)) یاری های لی رقی و ((ار ن)) الا مفت ی کد. />انار رای اادی که یست ایی ی ،مکلات ((گرد و)) ،دی پیین ذایی ربی و بال (LDL) دارند مید ا. />ب نر وی ((تنن)) ا ،((نینین)) ها ،((پلی فنل)) ها رهی ا تی اکسیدان ها) نی مادیر یای ((یر)) ((نیین)) ،((تی)) است. آتی اکسیان ای وود در ا ر یگیی یا کاه ی ولی که در رو بسیری از یاری ای دیل ت ،مرت ی بد.
ک ال تجه رت ی اکیدای انا اس که ریب ه 3 بابر یر ا ((ای ز)) می باشد. /> />!نکای در مورد تخاب اا />برای انخا انار اید اناع ین تر ر انا کر وست اید ف ،شاف ،ناک و د تک باشد.


!ارز ایی 100 گر انار /> />||97/80 |ر />68 کیو کاری| انرژی />95/0 رم |رتین />3/0 رم |ربی />17/17 ر |بو هیدرت />6/0 گر |فی />1/6 میی گم |ویتامین C />3/0 یلی گر |نیاسین
259
یی گ |تاسی|| />
این قدار بیان کننده ی دردی ا میان تویه ده ی رانه برای یک فرد با س.
+!مشخصات گیاهشناسی
__~~green:انار Punica Granatum~~__ درختچه‌ای است خزان‌دار ک ابته در واحی گرم و رطوب با زمستانهای معتدل همیشه سبز است حداکثر ارتفاع آن به 6 مر م می‌رسد. لازمه میوههی ر انار ابستانهای گر و پاییز ولنی و خشک است. پایه کروموزومی اار 8=x و تداد ((کروموزوم)) آن 16 است. نر یاهی است یکپایه و ((انه رده و ساختمان آن|گرده‌ها)) ، ((مادگی و ساختمان آن|مادگی)) خود را به راحتی بارور میکنن. اته ((گرده افانی)) بین گلها توسط باد و ((حشرات)) نیز یر است. لها عد از 3 4 سالگی درختچه روی سیخکها ظاهر می‌شون. دارای دمگل کوتاه به رنگهای سرخ ، زرد و یا سید با پهنای 2 سانتیمتر می‌باشند.

گلهای
انار دارای 4 ا 8 کبرگ چرمی که در بالای میوه قرا ارد و تعداد زیادی پرچم با تخمدان تحتای یا نیمه تحتانی ست. کاسه گل ارغوانی رنگ و پایست گرگها مچاله هستند. میوه نار ه دارای پوت چرمی است. تقریا کری شکل به همراه کنجهای فراوان است. برگای آن ساده ، کامل و بدون استیپول است طرز قار تن برگها ر وی شاخه متفاوت است سه فرم مقاب منفد و فراهم مشاهده می‌وند. شاخهها کوچک ، زایه‌دار ، خادار دون کرک با وست فی ن خاکتری ، شکل مختص به خود را ارا ه. ق یشای انار زیاد است و با سترش عمودی 1.5 مت گترش افقی 2.5 3 متر می‌اشد.
!
وطن ان
انار دارای سابقه کت طولانی ست. بر اساس شواه اریخی موو سابه ک آن به 2500 سا ب از میلد مسی باز می‌گرد. موطن اصلی آن خاور نزدیک بویژه ایران معرفی شده است. در حال حاضر مناطق کشت این میوه محدود می‌باشد. ر آسی ، ایران ، افغانسن و ازبکستان ، در ارپا ، اسپانیا و ر افریقا ، در کناره‌های شمالی آن (سواحل جنوبی دیترانه) مورد کش و کار قرار دارد و در بقیه نقاط دنیا در رت کشت ، ساحت زیر کشت آن محدود و ناچی است. وع ت مزه اار ه و وحشی در جنگلهای ملی یرا ب ورت خدر دی ی‌د.
{img src=img/daneshnameh_up/b/bf/punica3.JPG}

!
ست انار />در اتمن پوست یه اا به ترتیب قسمتهای یر احظ می‌گدد. وبر ، پاایم پوتی __~~green:کریستالهی اکسلات~~__ ، لیبر ک ساختمان مخص دارد دسته‌های افت لیری بسیله اشعه مرکزی که از یک تا دو ردیف سل شکیل شدهاند از یکدیگر جدا ی‌شوند. در زیر ((میروسکوپ وری|یکروکوپ)) افت لیبری دای خطوط موی خاکستری نگی است که سیله خطوط روشن‌تری از یکدیگر جدا شه‌اند. خطو اکستری رنگ عبارتند از سولهایی که دارای مکلهای کسالات کلسیم می‌باشند و دست‌های روشنر از وله‌های ربالی و سلولهای پارانشیمی آمیدن‌دار تشکیل شده‌اند.

علاوه بر ین ر دست‌های لیبری تداد کی سولهای درشت اسکوز جود دارند که همگی اری یاه ضخیم وده و بطور نامنظم در قسمت لیبری پراکنه شده‌اند. ساتمان پوت‌های قه نر باهم مشابه است ولی نوک دتهای لیر در پوست ه هن‌تر از پوست ریشه است و اشعه مرکزی نیز در طرف قسمت ای پوست پهن‌تر نده‌اند. در میان قلبات پوست انار می‌تان ز تقلب پوستهای __~~green:Buis~~__ ام برد. این پوستها در زیر یکروسکوپ رای یهای کریستال و همچنین سول سکلروز نیستند.
!!
رکیب شییایی />پوست ار دارای ان و لکالوئیدهای ملف ست. الین آلکاوئیدها که از پوست انار ستخراج شده بوسیله Tanret شناخت ده‌اند. تانره ز پوست اار آلکالوئیدای __~~green:Pelletierine~~__ (پ گرد) ، __~~green:ایزوپله یی~~__ (نث) و __~~green:میل پله تیرین~~__ (راست گرد) ا ه صورت ایع و لکالوئد یگ ب نم پودوپله تیرین ا به صورت کریستالیزه جزا رده و بدست ورد است. پله یرین و ایزوپله تیرین مانند Conicine ز مشتات پی پریدین می‌بان و فق نیر فی پروپی لیک کونی‌سین جای خد را ه ک نیر آهییک داده است.

/>
{img src=img/daneshnameh_up/e/e8/punica5.JPG}


ر متل پله تیرین زنجیر طری به جای زنجیر آدهیدیک داا یک ال ستنی است و باید به این نکته توجه داشت ک این جسم شبیه هیگین بتا مجود در کوکا است. پزودوپله تیرین ارای ساتمان کاملا متفاوتی است از این نریه ه Tropinone نزدک میو و تروپی نن ، ست توپول است ک عبارت اس از- N.Methyl Granatonine این شبا و نزدیکی درا فر وینمیک این مواد نیز مشاهه می‌و. یی پدوپله تیرین یک لکل همول روپنول بدست مید و از ی الکل نیز ی‌توان مانند روپانول مقات میدریاتیک و مقت آستزیک بت آورد.
!!ارماکوینمی تراپویک
پ
له تیری یکی از فلج کننده‌های اعصاب رکه است و ی عصاب حسی اثر نمی‌کن. تزریق داخ وریدی پله یین در سگ ایجا Vaso- Constriction و هیپرتانسیون می‌کن. اگر کرمهای تیا را در محلولی ز پله تیرین بینازیم بطور موق ی ائم (بر حسب مقدا آلالوئید و م زمان) فلج میشوند. پوست انا را به منظور دفع ((ک تنیا)) به صورت Apozeme همرا با مهل تجویز می‌کنند و برای این منور مخصوصا ز تانات دو پله تیرین ستفاده می‌کنند. وجود ((تان)) باعث می که جذب آلکالوئید کندتر رت گیر. این یق مداو که امروه کتر ورد استفد قار می گیرد ار جا تهوع قی ، سردرد ، سرگیج اختللات بینایی می‌کند.
>
>
>>
!خواص دارویی
ا
ز نر قدیم ایران میوهانارسرد قابض است. آب انار سردور و پونرسردو خشک و بسیار ابضمی‌باشد. وست ریشه درخت انار از بقیهقسمتهایاین رختابض‌تر است. کیه قسمتهی درخت انارارای تان می‌باشده بسیار قابض است. برای مصارفاریی ازل برگ ، پوست درت ، پوست ریشو دانه انار استفاده مو.

انار
مبع مهم آنتی اسین‌ها ، ((پتاسیم))و ((ویتامین C))است.دراقع آب انار یکی از غنی‌ترین منابع پل فنلهاست که گرهیاز آنتی اکسیدانای وی هتد.آتی اکسیداهاموادی هستندک قادرند با اثراتمضر اما طبیعی فرآیند فیزیولوژیک اکسیداسیون در بافتها مقابله کنند. علاوه بر آنتی اکسیدان ، آب انار اوی دیگرموا مفی همچون تاننهاو آنتویانینها که ه نظر می‌رسدبا بیماری مقابله می‌کنند نیز هست. />!مباحث مرتبط با عنوان
*((آلکالوئ
یدها)) />*((انجیر))
*((توت))
*((توت
فرنگی))
*((
رده بندی گیان و لپه))
*((
سی))
*((سیب زمینی))
*((گلابی))
*((گیاهان دارویی))

{img src=img/daneshnameh_up/4/4b/Punica4.JPG}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 18 اردیبهشت 1385 [21:48 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [06:49 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [07:35 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [07:29 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:58 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 16 مهر 1384 [06:46 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..