/> />> />/> /> />
!
ا ار ایریر

1222:
ول. (الته تاری و م تد و د یی کر ند این اری بااس وه ا.) 45-1244: الین ر میرزا تقیخان روی 51-1250: مام وارت ام آربایا ه ا داد ش ادواج نمد. 1253: برای ومی ا به رویه ر کرد. 63-1259: ر به ار رو ری الافات ول ایران و عثای. 1264: اراین اه ب سلطنت شت و امیرکبی ا به عوان وزیر ام انت کرد. 1265: ب واهر نرای شاه(زت الدو) ادوا کرد. 1267: اوین شمارهی ((رامه وقای اتایه)) ر ا و ا ب تاسی دالو ود و در رکا ناادین شا اصا ر نمود. 1268: رو کار ((ارالفنون)) - امیرکبیر ا وارت برکنار و به کاا تبعی ش ادکی د در ی کاان به هات رسی. /
> /
>__''نگی نامه میرکیر:__''
/>
/>*((پاییز بری)) />
/>*(( ل)) /> />*((نینی رای شاه مرده))
/>
*((اداج می)) /> />*((رناه، کید اهی)) /> />*((سر ه جاوداگی))
    
 منو
 کاربر Online
390 کاربر online
تاریخچه ی: امیرکبیر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-31Lines: 1-7
-V{maketoc}
ble dir align=center> /><tr> />
/><center><br />{picture file=img/daneshnameh_up/c/cc//Amirkabir.jpg}
center>
+{FANCYTABLE(border=0)}
~cbgc:#3399FF
<br>
~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF
~w:50%


1- میرزا تقی ا دن شک از بزرگترین رجا دور قجار ایران است. و ز رجالی ست که در دستگاه قائم مقام فراهانی ربیت یافته و از منیا زبردست آ رد ود پ ر د یرزا محمدخان نگنه امینظام به ماون او رسیه و ه لق امینا ملقب گردید.
2-
رت میرزا تقی خان ز زان سفارت او ه عثمانی بستن معادة ارزنه الروم و ر اثر کفایتی ک ز وی در ایام اقامت در آن هر بورز کرد ، بالا گرفت.
3- م
یزا تی ان نهایت لیات را در استقرار ناصرالدی شه ب تا و تخت به خرج داد و با وجود مدعیا بسیار در امر صدارت، به صدراعظمی منوب شد (21 ذی عده 1264) و ال عد به امر شاه خوهر ی او را در ازدواج خود رآرد و بیش از پیش مقتدر د.
4-
در موعیکه میرکیر ام امو ا بدست گرفت از همه جهتن واع ایران مختل بود.
5-
عاه بر (( قیام ساا در خراسانه الار ))و (( ظهور فرقه ببیه |یان )) ، مدعیان سلطنت صدارت در هر گوشه منظر فرصت و موجب اختلال بودد نظام لشگری پریشان بود.
6- ته
ی ودن زانه به عت وعدة مفت خوارانی که به انواع مختلف از محمدشاه و حاجی میرزا آغای فمان تیول و ممی در دست داشتند، از حد بیون ود.
7- عم
ال خارجی به هر نو ر کاری داخی کشور مداخله می کدند و از جهت ترتب اداره و تظیات این هیچونه شباهی به ممالک دیگر نداشت.
8-
از علم و صعت و آبادانی مایه ای در کشوری دیده نمی شد.
9- ا
ما امیرکبیر به جا اینکه در قب این همه مواقع و مشکلات اظهار عجز نمای، با پشت کاری عجیب دست ب اصاح خرابیها و رف واص و وسای آبادی تولید ثروت و تهیه اسباب تربی مردم و الاح ایه و شگر تری کشور زد.

سرکوب
شورش های داخلی :
1. (( پایان فتنه سالا
ر در خراان ))
2. ((
پایان قیام بیا در ایران ))

اصاحات یرکبیر :
اصاحات ایرکلیر را در اور کری لشکری به ند دسته می توان تقسیم کرد:

1
. (( امیرکبیر ))
2.((اصلاح مور مالی توط امیرکبیر |اصلاح امور مالی ))
3.
((صلاح امور مالی توسط امیرکبیر |اصلاح امور مالی ))
4. ((توسعه
فرهنگ توسط امیرکبیر | توسعه فرهنگ ))
5. ((
سیاست های اقتصادی امیرکبیر |توجه به امو و مائل اقتصادی ))
6. (( اصلاحات اد
اری امیرکبیر | اصلاحات امیرکبیر ))

برکناری و قتل امیرکبیر :
1. (( توطئ
ه درباریان علیه امیرکبیر |توطئه دربا علیه ا ))
2. (( ق
تل امیرکبیر ))
~|~


::من
بع:CDایانیا

مرحله
اول (( ایل قاجار پیش ز کسب درت | قاجاری در تکاپوی قت ))
مرحله
دوم : کل یری می کومت اجاری (( حکومت آقا ممد خان )) ( 1203-1212 ه . ق )
م
حله سوم : تثبیت و اتواری حکومت قاجاریان (( سلطنت فتحعلی اه )) ( 1212-1250 ه . ق)
مرحله چهارم : ((حکومت محمد شاه ))
محله پنم : ((حومت ناصر الین شاه))
مرحله شم : ((مظفر الدین شاه ))
م
رله هفتم : ((مشروطه و محمد علی شاه ))
م
رحله هشتم : ((استقرار مشروطه و احمد شاه )):: > ~|~ ~w:30% >> ~|~ ~rs:2 ~cbgc:#FF33CC >
::
(( ایل قاجار پیش از کب قدرت | قاجاریه ر تکاپوی قدرت ))
(( حکومت آقا محمد خان ))>
(( ست حعلی اه ))
((حکومت محمد شاه ))
((کوم نصر الدین اه))
((مظف
ر الدین شاه ))
((
مشروطه و محمد علی شاه ))>((استقرار مشروطه و احمد شاه ))> ::~w:10%
~|~


1.
((معمای درعد قاجاریه|می))
2.((علوم درعهد قاجاریه|علوم))
3.((دین درع قاجاریه|دین))
4.((فنون درعهد ق
اجاری|فنون))
5.((
هندرعهد قاجاره|هنر))
6.((ش
رسازی دعه قاجاریه|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد قاجاریه|نژادها))
8.((هاجرت هدرعهد قاجاریه|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تار
یخ ))

~|~ ~|~
{FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [10:14 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 03 شهریور 1384 [09:35 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [09:19 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:12 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [07:29 ]   1   فائقه معتمد      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..