منو
 صفحه های تصادفی
آلبرت شوایتزر: پزشک انسان ‌دوست
برون
توقفگاه های مکه تا کربلا
هواپیماسازی شنیانگ
آزمایش مشاهده تک‌یاختگان در زیر میکروسکوپ
اوانسیت
مراحل ساخت یک E-mail
عرضه
تومور طناب‌ نخاعی‌
اسکلریت
 کاربر Online
569 کاربر online
تاریخچه ی: امپراتوری بنین

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-67Lines: 1-86
-از قرن چهاردهم تا قرن هجدهم امپراتوری بنین در جنگلهای انبوه ساحلی در ((غرب آفریقا ))شکوفا شد.امپراتوری بنین توسط پادشاهی به نام ((اوبا)) که در یک قصر چوبین زندگی می کرد. رهبری می شد بنینی ها هنرمندان ماهری بودند که مجسمه های ((برنز))ی می ساختند و روی چوب و عاج کنده کاری می کردند در آغاز قرن پانزدهم بنینی ها از طریق تجارت پارچه عاج و برنز به ثروت دست یافته بودند اما تا قرن هفدهم تجارت برده با اروپاییان جزو مشاغل اصلی آنها بود. +از قرن چهاردهم تا قرن هجدهم امپراتوری بنین در جنگلهای انبوه ساحلی در ((غرب آفریقا ))شکوفا شد.امپراتوری بنین توسط پادشاهی به نام ((اوبا)) که در یک قصر چوبین زندگی می کرد. رهبری می شد بنینی ها هنرمندان ماهری بودند که مجسمه های ((برنز))ی می ساختند و روی چوب و عاج کنده کاری می کردند در آغاز قرن پانزدهم بنینی ها از طریق تجارت پارچه عاج و برنز به ثروت دست یافته بودند اما تا قرن هفدهم ((تجارت برده ))با اروپاییان جزو مشاغل اصلی آنها بود.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//benin.jpg} +{picture=benin.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 درب قصر

 درب قصر

 این درب چوبین در قصر حاکم بنین قرار داشت. این درب چوبین در قصر حاکم بنین قرار داشت.
  
  
  
  
 
 
 
 
 __سال 900 میلادی__ __سال 900 میلادی__
 شهر بنین توسط مردم ادوedo زبان تاسیس شد. شهر بنین توسط مردم ادوedo زبان تاسیس شد.
 __81-1440__ __81-1440__
 ((اوبا ایوایر)) به بنین حکومت می کرد در طول حکومت او امپراتوری شکوفا می شود. ((اوبا ایوایر)) به بنین حکومت می کرد در طول حکومت او امپراتوری شکوفا می شود.
 __1486__ __1486__
-بازرگانان ((پرتغال))ی به بنین می رسند. آنها سلاح گرم برای حاکمان بنین به ارمغان می آورند. بازرگانان پرتغالی تجارت برده را تشویق می کنند. +بازرگانان ((پرتغال))ی به بنین می رسند. آنها سلاح گرم برای حاکمان بنین به ارمغان می آورند. ((بازرگانان پرتغالی ))تجارت برده را تشویق می کنند.
 __قرن 17__ __قرن 17__
 امپراتوری بنین از راه ((تجارت برده)) ثروتمند می شود. امپراتوری بنین از راه ((تجارت برده)) ثروتمند می شود.
 __1800__ __1800__
 امپراتوری بنین رو به زوال می رود. امپراتوری بنین رو به زوال می رود.
 __1897__ __1897__
 ((انگلیس))ی ها بنین را تسخیر می کنند. این شهر به مستعمره انگلیسی ((نیجریه)) در غرب آفریقا ملحق می شود. ((انگلیس))ی ها بنین را تسخیر می کنند. این شهر به مستعمره انگلیسی ((نیجریه)) در غرب آفریقا ملحق می شود.
-!آثار برنزی بنین 
-مردم بنین ، غرب آفریقا ، مجسمه های برنزی زیبایی از قرن شانزدهم به بعد ساختند . آهنگران بنین یک مدل گلی را با موم می پوشاندند سپس دوباره روی آن گل می زدند . بعد آن حرارت میدادند و موم ان را به آب می کردند .سپس برنز آب شده را به جای موم واوارد می کردند. 
-سر پادشاه 
-کلاه روی سر مجسمه شاه بنین یک نمونه خوب از کار روی برنز هنرمندان بنین می باشد. 
 بر اساس سنتهای بنین اوبای بنین (پادشاه) از نظر اعتقادات مردم یک موجود مقدس بود اوبا بر مردم سرزمینش حکومت مطلق داشت. بر اساس سنتهای بنین اوبای بنین (پادشاه) از نظر اعتقادات مردم یک موجود مقدس بود اوبا بر مردم سرزمینش حکومت مطلق داشت.
 !اتحادیه های صنفی پیشه وران !اتحادیه های صنفی پیشه وران
-بنینی ها هنرمندان قابلی بودند اوبا روی تمام ابعاد تولیدات هنرمندان بنین کنترل کامل داشت. تمام برنزکاران پارچه بافان ((طلا)) سازان و حجاری کنندگان روی عاج مجبور بودند به یکی از اتحادیه ها وابسته باشند که استاندارد تولیدات و کیفیت کارهای هنری بنین را کنترل می کرد این هنرمندان همچنین می بایست حقوق عضویت در این اتحادیه ها را می پرداختند. پادشاه بنین بیشتر ثروتش را از مالیات اخذ شده از این اتحادیه ها به دست می آورد. +بنینی ها هنرمندان قابلی بودند اوبا روی تمام ابعاد تولیدات هنرمندان بنین کنترل کامل داشت. تمام ((برنزکاران ))((پارچه بافان ))((طلاسازان)) و ((حجاری روی عاج |حجاری کنندگان روی عاج ))مجبور بودند به یکی از اتحادیه ها وابسته باشند که استاندارد تولیدات و کیفیت کارهای هنری بنین را کنترل می کرد این هنرمندان همچنین می بایست حقوق عضویت در این اتحادیه ها را می پرداختند. پادشاه بنین بیشتر ثروتش را از مالیات اخذ شده از این اتحادیه ها به دست می آورد.

!آثار برنزی بنین
{picture=benin1.jpg}
سر پادشاه


کلاه روی سر مجسمه
شاه بنین یک نمونه خوب از
کار روی برنز هنرمندان بنین می باشد.

مردم بنین ، غرب آفریقا ، مجسمه های برنزی زیبایی از قرن شانزدهم به بعد ساختند . آهنگران بنین یک مدل گلی را با ((موم ))می پوشاندند سپس دوباره روی آن گل می زدند . بعد آن حرارت میدادند و موم ان را به آب می کردند .سپس برنز آب شده را به جای موم واوارد می کردند.
 !تجارت برده بنین !تجارت برده بنین
   
 در طول سالهای پایانی حکومت بنین شکوفایی بنین مبتنی بر تجارت برده نیز بود.بزرگترین قبیله بنین مردمی بودند که به نام ادو معروف بودند.آنها سنتی داشتند که وقتی قبایل دیگر را شکست می دادند ، از اسیران آنها به عنوان خدمتکار استفاده می کردند و یا به عنوان برده به دیگر مردم آفریقا می فروختند. در طول سالهای پایانی حکومت بنین شکوفایی بنین مبتنی بر تجارت برده نیز بود.بزرگترین قبیله بنین مردمی بودند که به نام ادو معروف بودند.آنها سنتی داشتند که وقتی قبایل دیگر را شکست می دادند ، از اسیران آنها به عنوان خدمتکار استفاده می کردند و یا به عنوان برده به دیگر مردم آفریقا می فروختند.
 !بازرگانا اروپایی  !بازرگانا اروپایی
 در سال 1468 م اولین گروه بازرگانان پرتغالی به بنین رسیدند . آنها نتوانستند طبق انتظارشان ، طلا پیدا کنند . به هر حال ، اروپائیان ، به سادگی مردم ضعیف تر مانند قبایل دهقانان ، را به تسخیر خود آوردند که بعداَ آنها را به عنوان برده فروختند . در سال 1468 م اولین گروه بازرگانان پرتغالی به بنین رسیدند . آنها نتوانستند طبق انتظارشان ، طلا پیدا کنند . به هر حال ، اروپائیان ، به سادگی مردم ضعیف تر مانند قبایل دهقانان ، را به تسخیر خود آوردند که بعداَ آنها را به عنوان برده فروختند .

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 13 دی 1384 [04:12 ]   9   محمد رضا قدوسی      جاری 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:07 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:04 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [09:00 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:53 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:37 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:28 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [07:50 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..