منو
 کاربر Online
645 کاربر online
تاریخچه ی: امواج الکترومغناطیسی

!دید کلی
در ((مکانیک کلاسیک)) و ((ترمودینامیک)) تلاش ما بر این است که کوتاهترین وجمع و جورترین معادلات یا قوانین را که یک موضع را تا حد امکان به طور کامل تعریف می‌کنند معرفی کنیم. در مکانیک به ((قوانین حرکت نیوتن)) و قوانین وابسته به آنها ، مانند ((قانون جهانی گرانش|قانون گرانش نیوتن))، و در ترمودینامیک به سه ((قوانین اساسی ترمودینامیک|قانون اساسی ترمودینامیک)) رسیدیم. در مورد الکترومغناطیس ، ((معادلات ماکسول)) به عنوان مبنا تعریف می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که معادلات ماکسول توصیف کاملی از الکترو‌مغناطیس به دست می‌دهد و علاوه برآن ((اپتیک)) را به صورت جزمکمل الکترومغناطیس پایه گذاری می‌کند. به ویژه این معادلات به ما امکان خواهد داد تا ثابت کنیم که ((سرعت نور)) در فضای آزاد طبق رابطه (C=1/√με) به ((تعاریف و داصطلاحات الکترومغناطیس|کمیتهای صرفا الکتریکی و مغناطیسی)) مربوط می‌شود.

یکی از نتایج بسیار مهم معادلات ماکسول ، مفهوم ((طیف الکترومغناطیسی)) است که حاصل کشف تجربی ((امواج رادیویی)) است. قسمت عمده ((امواج الکترومغناطیسی)) را از چشمه‌های ماورای زمین دریافت می‌کنیم و در واقع همه آگاهیهای که درباره جهان داریم از این طریق به ما می‌رسد. بدیهی است که امواج الکترو مغناطیسی خارج از زمین در گسترده نور مرئی از آغاز خلقت بشر مشاهده شده‌اند.
!تعریف ((امواج الکترومغناطیسی))
امواج الکترو مغناطیسی یک رده از امواج است که دارای مشخصات زیر است.

*امواج الکترو مغتاطیس دارای ماهیت و ((سرعت)) یکسان هستند و فقط از لحاظ ((فرکانس)) ، یا ((طول موج)) با هم تفاوت دارند
*در طیف امواج الکترو مغناطیس هیچ شکافی وجود ندارد. یعنی هر فرکانس دلخواه را می‌توانیم تولید کنیم.
*برای مقیاس‌های بسامد یا ((طول موج)) ، هیچ حد بالا یا پائین تعیین شده ای وجود ندارد.
*از جمله منابع زمینی امواج الکترومغناطیسی می‌توان به امواج دستگاه ((رله تلفن)) ، چراغ‌های روشنایی و نظایر آن اشاره کرد.
*این امواج برای انتشار خود نیاز به محیط مادی ندارند.
*قسمت عمده این امواج دارای منبع فرازمینی هستند.
* امواج الکترومغناطیسی جزو ((امواج عرضی)) هستند.
!گستره امواج الکترومغناطیسی
امواج الکترومغناطیسی از طولانی‌ترین ((امواج رادیویی)) ، با طول موج‌های معادل چندین کیلومتر ، شروع شده پس از گذر از امواج رادیویی متوسط و کوتاه تا نواحی ((کهموج)) ، فروسرخ و مرئی امتداد می‌یابد. بعد از ((امواج فرابنفش|ناحیه مرئی فرابنفش)) قرار دارد که خود منتهی به نواحی ((اشعه ایکس)) ، ((اشعه گاما)) و ((تابش کیهانی)) می‌شود. نموداری ازاین طیف که در آن نواحی قراردادی طیفی نشان داده می‌شوند در شکل آمده است که این تقسیم بندی‌ها جز برای ناحیه دقیقا تعریف شده مرئی لزوما اختیاری‌اند.
!یکاهای معروف امواج الکترومغناطیسی
*((طول موج)) λ بنابه تناسب مورد ، برحسب متر و همچنین میکرون یا میکرومتر mμ ، ((واحد طول موج|واحد آنگستروم)) A و واحد ایکس XU نشان داده می‌شود.

*متر با به کار بردن ((واحد طول|متر)) به عنوان ((واحد طول)) ، طول موج‌های نوری بایستی بنا به تناسب برحسب ، nm سنجیده شوند، ولی هنوز آنگستروم یک واحد رسمی بوده و به عنوان متداول ترین واحد در طیف نمایی به کار برده می شود.

*واحد XU ابتدا به شکل مستقل طوری تعریف شده بود که رابطه آن با آنگستروم به صورت 0 A1=XU 1002.06 بود. این واحد اکنون دقیقا معادل 0 A 3- 10 یا m 13- 10 تعریف شده است.

*علی رغم طبقه بندی عمومی تابش با طول موج ، کمیت مهم از نظر ساختار اتمی و مولکولی فرکانس ν=c/λvac است، زیرا این کمیت از طریق رابطه ΔE=vh به اختلاف انرژی EΔ بین دو حالت ساکن دستگاه مربوط است. در طول موج‌های کوتاه تر مناسب تر آن است که به جای ν واحد متناسب با آن یعنی عدد موجیvac δ=1/λ=c/v جایگزین شود. مولفین مختلف واحدهای مختلفی را برای عدد موجی مانند ΄ν ، K و δ به کار می‌برند که همگی یکسان‌اند، در این بحث علامت δ انتخاب شده است، زیرا امکان اشتباه آن باخود ν و یا سایر ثابت ها کم است.

*واحد عدد موجی 1- cm است که گاهی کایزر (K) نامیده می‌شود. واحد کوچکتر آن میلی کایزر است که ( mk ) واحد مناسبی برای ساختار فوق ریز و کارهای مربوط به عرض خطی است. هر چند که متخصصین طیف نمایی ((فرکانس رادیویی)) برای این قبیل کمیت‌ها واحد فرکانس یعنی MHz را به کار می‌برند(MHz 29.979=mk 1 ).

*انرژی امواج را بر حسب واحد الکترون ولت ( ev ) بیان می‌کنند که انرژی‌های فوتونی خیلی بالا ( مربوط به طول موج‌های خیلی کوتاه ) یک الکترون ولت معادل J 19- 1.6x10 یا 1- cm 8066 است.
!طیف نمایی و امواج الکترومغناطیسی
*ناحیه مرئی یا ((امواج مرئی)) ( 4000-7500 آنگستروم ) توسط نواحی فروسرخ از طرف طول موج‌های بلند ، فرابنفش از طرف طول موج‌های کوتاه ، محصور شده است. معمولا این نواحی به قسمت های فروسرخ و فرابنفش دور و نزدیک ، با محدوده‌هایی به ترتیب در حدود 30 میکرومتر و 2000 آنگستروم تقسیم می‌شوند که نواحی مزبور دارای شفافیت نوری برای موادی شفاف از جمله ((منشور|منشورها)) و ((عدسی|عدسی‌ها)) می‌باشند.

*تا این اواخر ناحیه مرئی متشکل از فروسرخ تا فرابنفش نور توسط گاف‌هایی از نواحی رادیویی و ((اشعه ایکس)) سوا می‌شدند که در آنها بر انگیزش و آشکارسازی تابش با طول موج‌های متناسب ممکن نبوده است. اختراع رادار در سال‌های جنگ ( 45- 1938 ) راه ورود به نواحی امواج خیلی کوتاه رادیویی یا ((کهموج)) را باز کرد، در حالی که در همان زمان طیف شناسان فروسرخ دامنه فعالیت خود را تا به نواحی طول موج‌های بلندتر توسعه می‌دادند. این دو ناحیه هم اکنون ابعاد کوچکتر از میلیمتر روی هم می‌افتند.

*گاف طول موج کوتاه ، به خاطر جالب بودنش برای متخصصین ((فیزیک پلاسما)) و ((اختر فیزیک)) به خوبی پر شده است. هم اکنون حدود ((طیف سنج|طیف نمایی نوری)) به زیر 2 آنگستروم رسیده است در حالی که مرز پرتوهای ایکس نرم تا 50 آنگستروم می‌رسند. تشخیص بین پرتو نوری و پرتو ایکس ، در ناحیه پوشش فوق الذکر بر منشا خطوط طیفی مبتنی است.

*طیف نمایی نوری با گذار‌های الکترونهای خارجی یا ظرفیتی و طیف نمایی ((اشعه ایکس)) با گذارهای الکترون‌های داخلی مربوط می‌کند. طیف‌های نوری ، طول موج‌های خیلی کوتاه از الکترون‌های خارجی عناصری با درجه یونش بسیار بالا به وجود می‌آیند.
!کاربرد‌های امواج الکترومغناطیسی
*__((کاربرد امواج الکترومغناطیسی در مخابرات|کاربردهای امواج الکترومغناطیسی در مخابرات)) :__
از این جمله می‌توان ((فیبر نوری)) ، دستگاه ((رله تلفن)) ، آشن ، ((ماهواره)) و... اشاره کرد.
*__((کاربرد‌ امواج الکترو‌مغناطیسی در نظامی|کاربرد‌های امواج الکترو‌مغناطیسی در نظامی)) :__
مانند ((بمب الکترومغتاطیسی)) ، ((انواع رادار)) ، ((ردیاب موشک|ردیابهای موشک)) و...
*__((کاربرد امواج الکترو مغناطیسی در پزشکی|کاربردهای امواج الکترو مغناطیسی در پزشکی)) :__
از قبیل عکسبرداری مغناطیسی ، ((رادیولوژی)) ، ((سونوگرافی با لیزر)) ، ((کاربرد اشعه ایکس)) و ((کاربرد اشعه گاما|گاما)) در ((فیزیک پزشکی)) و...
*__((کاربرد امواج الکترومغناطیسی در صنعت|کاربردهای امواج الکترومغناطیسی در صنعت)) :__
انواع برشکاری‌های لیزری ، ((قطار الکترو‌مغناطیسی)) و ((صندلی مغناطیسی)) و...
*((کاربرد امواج الکترومغناطیسی در اخترشناسی|کاربردهای امواج الکترومغناطیسی در اخترشناسی)) : با مطاله ((طیف امواج الکترومغناطیسی)) گسیل شده از ((جو)) می‌توان به ساختار ((اجرام آسمانی|اجرام جو)) پی‌برد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((الکترومغناطیس))
*((امواج الکترومغناطیسی))
*((امواج رادیوئی))
*((طیف الکترومغناطیسی))
*((کاربرد امواج الکترو مغناطیسی در پزشکی))
*((کاربرد امواج الکترومغناطیسی در صنعت))
*((کاربرد امواج الکترومغناطیسی در مخابرات))
*((کاربرد‌ امواج الکترو‌مغناطیسی در نظامی))
*((کهموج))
*((معادلات ماکسول))
*((بمب الکترومغناطیسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [15:48 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 08 خرداد 1385 [16:05 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [07:20 ]   6         v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [10:04 ]   5   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [05:53 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [16:45 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 آبان 1383 [12:48 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [17:04 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..