منو
 کاربر Online
570 کاربر online
تاریخچه ی: امام خمینی و هنر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-260Lines: 1-141
-شخصیت عظیـم و افکار بلند حضرت امام از یک سـو ، گستردگـى مباحث مـربـوط به هنـر و شاخه هاى مختلف آن از سـوى دیگـر ، و محـدودیت صفحات خاص ایـن موضوع از سوى سـوم ، پرداختـن به مـوضـوع ((امام خمینى و هنر)) را دشوار مى سازد. +
شخصیت عظیـم و افکار بلند حضرت ((امام خمینی)) از یک سـو ، گستردگـى مباحث مـربـوط به هنـر و شاخه هاى مختلف آن از سـوى دیگـر ، و محـدودیت صفحات خاص ایـن موضوع از سوى سـوم ، پرداختـن به مـوضـوع ((امام خمینی و هنر)) را دشوار مى سازد.
 اما از آنجـا که جـامعیت شخصیت امـام راحل و دیـدگـاههاى نـو و مترقى حضرت او نسبت به مسایل گوناگون از جمله هنر ، پرداختـن به ایـن موضوع را ضرورى مـى سازد ، هر چند گذرا به مـوضـوع یاد شـده مى پردازیم. اما از آنجـا که جـامعیت شخصیت امـام راحل و دیـدگـاههاى نـو و مترقى حضرت او نسبت به مسایل گوناگون از جمله هنر ، پرداختـن به ایـن موضوع را ضرورى مـى سازد ، هر چند گذرا به مـوضـوع یاد شـده مى پردازیم.
-گستـره بحث دامنه مبـاحث و شـاخه هاى مـربـوط به ((هنـر)) ، بسـى گسترده است. از نـویسنـدگـى ، شعر ، قصه ، طنز ، نقاشـى ، مـوسیقـى ، خطـابه و سخنـورى گـرفته ، تـا وادى فیلـم و سینمـا و تـإتـر و برنامه هاى هنرى رادیو و تلـویزیون و کاریکاتـور ، نمایشنامه ها و فیلمهاى عروسکى و کارتـون کودکان و طراحى و گرافیک و خـوشنویسى و آهنگ و آواز و .. . را شـامل مـى شـود. +گستـره بحث دامنه مبـاحث و شـاخه هاى مـربـوط به ((هنر)) ، بسـى گسترده است. از نـویسنـدگـى ، شعر ، قصه ، طنز ، نقاشـى ، مـوسیقـى ، خطـابه و سخنـورى گـرفته ، تـا وادى فیلـم و سینمـا و تـإتـر و برنامه هاى هنرى رادیو و تلـویزیون و کاریکاتـور ، نمایشنامه ها و فیلمهاى عروسکى و کارتـون کودکان و طراحى و گرافیک و خـوشنویسى و آهنگ و آواز و .. . را شـامل مـى شـود.
-در مقـوله هنر ، ((زیباشناسى)) و ((زیبایی آفرینى)) از عناصر مهم به شمار مى رود. تخیل و ذهـن خلاق هنرمند ، به کمک احساس بالنده و قـدرت تعبیـر و ظرافت انـدیشه و نکته شنـاسـى و نکته سنجـــــى و خیال انگیزى ، جلـوه هاى مانـدگارى از ((هنر)) را پـدیـد مـىآورد. +در مقـوله هنر ، زیباشناسى و زیبایی آفرینى از عناصر مهم به شمار مى رود. تخیل و ذهـن خلاق هنرمند ، به کمک احساس بالنده و قـدرت تعبیـر و ظرافت انـدیشه و نکته شنـاسـى و نکته سنجـــــى و خیال انگیزى ، جلـوه هاى مانـدگارى از ((هنر)) را پـدیـد مـىآورد.
-آنکه روحـى لطیف و درکـى زیبا و زبانى نافذ و بیانـى رسا دارد ، در شاخه هاى مختلف هنر ، بهتر مى تـواند انـدیشه و احساس و پیامـى را بـر ((بـال هنـر)) بنشانـد و در آفاق انـدیشه هاى بشـرى و در قلمـرو دل و جـان انسـانها به پـرواز آورد. +آنکه روحـى لطیف و درکـى زیبا و زبانى نافذ و بیانـى رسا دارد ، در شاخه هاى مختلف هنر ، بهتر مى تـواند انـدیشه و احساس و پیامـى را بـر بـال هنـر بنشانـد و در آفاق انـدیشه هاى بشـرى و در قلمـرو دل و جـان انسـانها به پـرواز آورد.
 امام امت ، با برخـوردارى از مایه هاى اصلـى و عمـده هنر ، در حـد بالایى ایـن عناصر را در وجـود خـویـش فراهـم آورده بـود. نیروى خطابه و سخنـورى امام امت ، زیبایـى قلـم و قدرت نگارش و تعبیرى او ، تـوان تإثیـرگذارى عمیق بـر دلهاى مخاطبیـن ، قـدرت انگیزش نسبت به جـوانان ، ذوق لطیف شعرى ، خط پخته و زیبـا ، مایه هاى طنز و کنایه و استعاره و صناعات ادبـى در گفتار و نـوشتار ، زیبایـى روح و رفتار ، جمال ظاهر و باطن و حسن صورت و حسـن سیرت و حسـن سریرت ، همه و همه در امام امت جمع بـود. هنر رفتارى و جاذبه فـوق العاده او و هنـر ایجاد تغییـر در رفتار و ساختـار فرد و جامعه نیز از او چهره اى به عنوان معمار حکـومت اسلامى ساخته است. هـم او بود که هنر بسیج توده ها را علیه ستـم در سطح جهان داشت و ایـن کـم هنـرى نیست. خـــــــــداى متعال ، که زیبایـىآفـرین پهنه خلقت است ، هنـرهاى متعددى را در وجـود ایـن انسان پیامبرگـون ، مسیح وار ، ابراهیـمآسا ، على وش یکجا گرد آورده است. امام امت ، با برخـوردارى از مایه هاى اصلـى و عمـده هنر ، در حـد بالایى ایـن عناصر را در وجـود خـویـش فراهـم آورده بـود. نیروى خطابه و سخنـورى امام امت ، زیبایـى قلـم و قدرت نگارش و تعبیرى او ، تـوان تإثیـرگذارى عمیق بـر دلهاى مخاطبیـن ، قـدرت انگیزش نسبت به جـوانان ، ذوق لطیف شعرى ، خط پخته و زیبـا ، مایه هاى طنز و کنایه و استعاره و صناعات ادبـى در گفتار و نـوشتار ، زیبایـى روح و رفتار ، جمال ظاهر و باطن و حسن صورت و حسـن سیرت و حسـن سریرت ، همه و همه در امام امت جمع بـود. هنر رفتارى و جاذبه فـوق العاده او و هنـر ایجاد تغییـر در رفتار و ساختـار فرد و جامعه نیز از او چهره اى به عنوان معمار حکـومت اسلامى ساخته است. هـم او بود که هنر بسیج توده ها را علیه ستـم در سطح جهان داشت و ایـن کـم هنـرى نیست. خـــــــــداى متعال ، که زیبایـىآفـرین پهنه خلقت است ، هنـرهاى متعددى را در وجـود ایـن انسان پیامبرگـون ، مسیح وار ، ابراهیـمآسا ، على وش یکجا گرد آورده است.
 در بحث از امام و هنر ، هـم مى تـوان به جلـوه هاى هنرى که در وجـود و فکـر و بیان و قلـم و شعر و ادبیات و ذوقیات امام راحل نهفته است پرداخت ، هـم مى تـوان دیدگاههاى او را در باره هنرهاى مختلفـى چـون: قلـم ، شعر ، مـوسیقـى ، فیلـم و سینمـا ، رادیــو و تلویزیون ، هنرهاى نمایشى و تصـویرى و ... بررسى کرد. دو مقـوله جدا از هـم ، و دو بررسى که هر یک میدانى متفاوت از دیگرى دارد. در بحث از امام و هنر ، هـم مى تـوان به جلـوه هاى هنرى که در وجـود و فکـر و بیان و قلـم و شعر و ادبیات و ذوقیات امام راحل نهفته است پرداخت ، هـم مى تـوان دیدگاههاى او را در باره هنرهاى مختلفـى چـون: قلـم ، شعر ، مـوسیقـى ، فیلـم و سینمـا ، رادیــو و تلویزیون ، هنرهاى نمایشى و تصـویرى و ... بررسى کرد. دو مقـوله جدا از هـم ، و دو بررسى که هر یک میدانى متفاوت از دیگرى دارد.
-
::-=هنـر بـرتـر=-::
+V{maketoc}
!هنـر بـرتـر
 پیـش از آنکه به مطالعه دیـدگاههاى امام درباره مقـوله هاى هنـرى بپـردازیـم ، گفتنـى است که هنـر ، مبتنـى بــر زیبایـى است ، چه در مرحله درک و شناخت ، چه در مـرتبه خلاقیت و آفرینش هنرى. پیـش از آنکه به مطالعه دیـدگاههاى امام درباره مقـوله هاى هنـرى بپـردازیـم ، گفتنـى است که هنـر ، مبتنـى بــر زیبایـى است ، چه در مرحله درک و شناخت ، چه در مـرتبه خلاقیت و آفرینش هنرى.
 همچنان که جمال و زیبایـى تنها جمال صـورى و ظاهـرى و حسـى نیست و جمال برترى به نام جمال معنوى داریـم ، هنر نیز ، غیر از شـاخه ها و مقـوله هاى محسـوس و مادى و قالبهاى عینـى ، نـوع بـرتـر هـم دارد که به همان زیباییهاى روح و زیباییهاى عمل و رفتار باز مى گردد. آراستگـى به اخلاق حسنه هنرى است دشـوار ، ارزشمنـد و مهم. به فـرمـوده حضـرت امیر(ع): همچنان که جمال و زیبایـى تنها جمال صـورى و ظاهـرى و حسـى نیست و جمال برترى به نام جمال معنوى داریـم ، هنر نیز ، غیر از شـاخه ها و مقـوله هاى محسـوس و مادى و قالبهاى عینـى ، نـوع بـرتـر هـم دارد که به همان زیباییهاى روح و زیباییهاى عمل و رفتار باز مى گردد. آراستگـى به اخلاق حسنه هنرى است دشـوار ، ارزشمنـد و مهم. به فـرمـوده حضـرت امیر(ع):
 ~~green:<<زینه البـواطـن اجمل مـن زینه الظواهر>>(1)  ~~green:<<زینه البـواطـن اجمل مـن زینه الظواهر>>(1)
 آراستگـى درونها ، زیباتر از آراستگى ظاهرهاست.~~ آراستگـى درونها ، زیباتر از آراستگى ظاهرهاست.~~
 و در سخن دیگرى فرموده است: و در سخن دیگرى فرموده است:
 ~~green: ~~green:
 <<حسن الصـوره جمال ظاهر و حسـن العمل جمال باطـن>>(2)  <<حسن الصـوره جمال ظاهر و حسـن العمل جمال باطـن>>(2)
 زیبایـى چهره ، جمال آشکار است ، ولـى زیبایـى کار و عمل ، جمال و زیبایـى باطنى است.~~ زیبایـى چهره ، جمال آشکار است ، ولـى زیبایـى کار و عمل ، جمال و زیبایـى باطنى است.~~
 در سخنـان دیگـرى از آن امـام بزرگـوار و معصـوم(ع) ، خصلتهایـى همچـون حلـم و بردبارى ، وقار ، طاعت ، پرهیز از ننگ و زشتـى ، عمل به علـم ، خردمندى و ... به عنوان <<جمال>> براى یک فرد به شمار آمـده است.(3) اینها نشان دهنـده آن است که زیبایـى (و در نتیجه هنر مبتنـى و متکـى بر زیبایى) به زیبایـى حسـى خلاصه نمـى شـود.<<جمـال بـریـن>> و <<هنـر بـرتـر>> هـم وجـود دارد. در سخنـان دیگـرى از آن امـام بزرگـوار و معصـوم(ع) ، خصلتهایـى همچـون حلـم و بردبارى ، وقار ، طاعت ، پرهیز از ننگ و زشتـى ، عمل به علـم ، خردمندى و ... به عنوان <<جمال>> براى یک فرد به شمار آمـده است.(3) اینها نشان دهنـده آن است که زیبایـى (و در نتیجه هنر مبتنـى و متکـى بر زیبایى) به زیبایـى حسـى خلاصه نمـى شـود.<<جمـال بـریـن>> و <<هنـر بـرتـر>> هـم وجـود دارد.
-((امام خمینـى)) ، با تـوجه به ایـن دیـدگاه و عنایت به هنر بـرتـر ، جلـوه هاى ایثار و شهادت طلبـى و جهاد حماسهآفرینان دفاع مقدس را برتریـن هنرى مـى داند که حتـى قابل ترسیم و تجسیـم و ثبت و ضبط نیستنـد. در پیـام سـالگـرد انقلاب ، مـى فـرمـایـد: + height=380 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/1/14/46840576YKCBiU_ph.jpg" width=300 align=left vspace=5 border=1>
-__<<... گیرم که قلمفرسایان هنرمند ، بتـواننـد میـدانهاى شجاعت و دلاورى آنـان و قـدرت و جسـارت فـوق العاده آنها را در زیـر آتـش مسلسلها و تـوپها و تانکها ترسیـم نمایند و نقاشان و هنرپیشگان بتـواننـد پیـروزیهاى هنـرمنـدانه آنان را در آن شبهاى تـار در مقابل مـوشکها و بمب افکنهاى دشمـن غدار و عبـور از پیچ و خمهاى سیمهاى خاردار و کـوههاى سر به فلک کشیده و بیرون کشیدن دشمنان خـدا از سنگـرهاى بتـونـى و مجهز به جهازهاى پیشـرفته را مجسـم نمایند ، لکـن آن بعد الهى عرفانى و آن جلـوه هاى معنوى ربانى که جانها را به سـوى خـود پـرواز مـى دهـد و آن قلبهاى ذوب شـده در تجلیات الهى را با چه قلـم و چه هنر و چه بیانى مى تـوان ترسیـم کرد؟>>(4) __ 
-ر این سخن ، هـم بـ جلـوه ها یه ـده که رتر ز قلرو هر ـولـى ات و نم ان بیان هنرى نها پـردات ، ـم کار گفت و یبى حاسهریا ا ((رمنـدان)) بی کرد ات. +((ما خینی)) ، ب ـجه به ای دیـداه نی ه هر ـرتـر جلوه ها ایثار ادت طلبـى و جها حماسریان اع مقدس را برتریـن هنرى مـى اند که حتـى قال تسم تجسیـم و بت و ب یسـد. در پیا ـاگرد انلاب ـى فـرـایـ:
-::-=پیم به هنرمندان=-:: />ر استـا من دیـدگـاه ا ذارى یـاـى ک اـم مت در یل ا «نـردا متعهد» دادـد ، آکنـده ا همیـن تـوه ی و یـد «را » است. در ینجا ن کا آن پیا وده و تا ه تإکید بر ما یادشه اد زمیه ا با با عدى و «عنـر د» در کرهاى ر که از ر ا بسیر مهم و عیین کنن ا. اب توجه که این پی ر که ترسیـم کننـده طـوط نر مکتبـ معهد ا ام در ستانه اگر هف دا مدس (67/6/30) د آخـریـن ا ـ پـبرکت ویـ س از ـاتمه جن حمیى ـار کـرده است: +__<<... گیم که قلمفرسایان هنرمند تـوان میـدانها شجا و لاورى ـا ـت و ات ـ اعاد آنها را ر زیـر آتـ له و ـها و کا تریـم نای ناشا هنرپیشگا تـوننـد یوهاى هرمنـاه نان را در آن شهاى ـا د اب موشکها ب اکاى مـن دار و عـور یچ و مهاى سیا خاردار کـوهها ر لک کیه و یرون کشیدن دشمن خـدا نگـرها بتـونـى و مجهز ه هزها پیرفه را مجسـم نمایند کـ آ عد الهى فنى و ـوه هاى منوى رانى که اا ر به وى خـود ـروا م دهـ و آن قلها شـ در تیت ا را ا چه قلـم و چه هنر و ه یا مى ـوان رسیـم کرد؟>>(4) __
- face="arial" siza="10"> />بم الله ارحمن اری +در ایـن سخـن ، هـم بخـى جلـوه هاى ویژه مطرح شـده که فراتر از قلمرو هنر معمـولـى است و نمى تـوان به بیا هنرى آنها پـرداخت ، هـم کار شگفت و زیباى حماسهآفرینان را <<نرمنـانه>> بیا کرده است.
 +!پیام به هنرمندان
 +در راستـاى همان دیـدگـاه و ارج گذارى ، پیـامـى که امـام امت در تجلیل از «هنـرمندان متعهد» دادنـد ، آکنـده از همیـن تـوجه و عنایت و دیـد «فـرا حسـى» است. در اینجـا متـن کـامل آن پیام آورده مى شود ، تا هم تإکیدى بر مطالب یادشده باشد ، هـم زمینه اى بـراى مبـاحث بعدى و «عنصـر تعهد» در کارهاى هنـرى که از نظر امام ، بسیار مهم و تعیین کننده است. جالب توجه است که ایـن پیام را که ترسیـم کننـده خطـوط هنر مکتبـى و متعهد است ، امام امت در آستانه سالگـرد هفته دفاع مقـدس (67/6/30) در آخـریـن سال عمـر پـربـرکت خـویـش و پـس از خـاتمه جنگ تحمیلـى صـادر کـرده است:
 +

 +
 +::بسم الله الرحمن الرحیم::
 خـون پاک صـدها هنرمنـد فرزانه در جبهه هاى عشق و شهادت و شرف و عزت ، سـرمایه زوال ناپذیر آن گـونه هنـرى است که بایـد به تناسب عظمت و زیبایـى انقلاب اسلامـى ، همیشه مشام جان زیباپسنـد طالبان جمال حق را معطر کند. خـون پاک صـدها هنرمنـد فرزانه در جبهه هاى عشق و شهادت و شرف و عزت ، سـرمایه زوال ناپذیر آن گـونه هنـرى است که بایـد به تناسب عظمت و زیبایـى انقلاب اسلامـى ، همیشه مشام جان زیباپسنـد طالبان جمال حق را معطر کند.
 تنها هنـرى مـورد قبـول قـرآن است که صیقل دهنـده اسلام نــــاب محمـدى(ص) ، اسلام ائمه هـدى(ع) ، اسلام فقـرإ دردمنــــــد ، اسلام پابرهنگان ، اسلام تازیانه خـوردگان تاریخ تلخ و شرمآور محرومیتها باشـد. هنـرى زیبـا و پاک است که کـوبنـده سـرمایه دارى مـدرن و کمـونیسـم خـونآشـام و نـابـود کننـده اسلام رفـاه و تجمل ، اسلام التقاط ، اسلام سازش و فـرومایگـى ، اسلام مـرفهیـن بـى درد و در یک کلمه اسلام آمریکایـى باشـد. هنر در مـدرسه عشق ، نشان دهنده نقاط کـور و مبهم معضلات اجتماعى ، اقتصادى ، سیاسى ، نظامى است. هنر در عرفـان اسلامـى تـرسیـم روشـن عدالت و شـرافت و انصـاف و تجسیـم تلخکامـى گرسنگان مغضـوب قدرت و پـول است. هنر در جایگاه واقعى خود ، تصویر زالوصفتانى است که از مکیدن خـون فرهنگ اصیل اسلامى ، فرهنگ عدالت و صفا لذت مـى برنـد. تنها به هنرى بایـد پرداخت که راه ستیز بـا جهانخـواران شـرق و غرب و در رإس آنان آمـریکا و شوروى را بیاموزد. تنها هنـرى مـورد قبـول قـرآن است که صیقل دهنـده اسلام نــــاب محمـدى(ص) ، اسلام ائمه هـدى(ع) ، اسلام فقـرإ دردمنــــــد ، اسلام پابرهنگان ، اسلام تازیانه خـوردگان تاریخ تلخ و شرمآور محرومیتها باشـد. هنـرى زیبـا و پاک است که کـوبنـده سـرمایه دارى مـدرن و کمـونیسـم خـونآشـام و نـابـود کننـده اسلام رفـاه و تجمل ، اسلام التقاط ، اسلام سازش و فـرومایگـى ، اسلام مـرفهیـن بـى درد و در یک کلمه اسلام آمریکایـى باشـد. هنر در مـدرسه عشق ، نشان دهنده نقاط کـور و مبهم معضلات اجتماعى ، اقتصادى ، سیاسى ، نظامى است. هنر در عرفـان اسلامـى تـرسیـم روشـن عدالت و شـرافت و انصـاف و تجسیـم تلخکامـى گرسنگان مغضـوب قدرت و پـول است. هنر در جایگاه واقعى خود ، تصویر زالوصفتانى است که از مکیدن خـون فرهنگ اصیل اسلامى ، فرهنگ عدالت و صفا لذت مـى برنـد. تنها به هنرى بایـد پرداخت که راه ستیز بـا جهانخـواران شـرق و غرب و در رإس آنان آمـریکا و شوروى را بیاموزد.
 هنرمندان ما تنها زمانى مى تـوانند بى دغدغه کـوله بار مسـوولیت و امانتشان را زمیـن بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بـدون اتکإ به غیـر ، تنها و تنها در چـارچـوب مکتبشـان به حیـات جـاویـدان رسیـده اند و هنرمنـدان ما در جبهه هاى دفاع مقـدسمان ایـن گـونه بـودنـد ، تـا به ملا اعلا شتـافتنـد و بـراى خــدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدنـد و در راه پیروزى اسلام عزیز ، تمام مـدعیان هنر بى درد را رسـوا نمودند. خدایشان در جـوار رحمت خـویـش محشورشان گرداند. هنرمندان ما تنها زمانى مى تـوانند بى دغدغه کـوله بار مسـوولیت و امانتشان را زمیـن بگذارند که مطمئن باشند مردمشان بـدون اتکإ به غیـر ، تنها و تنها در چـارچـوب مکتبشـان به حیـات جـاویـدان رسیـده اند و هنرمنـدان ما در جبهه هاى دفاع مقـدسمان ایـن گـونه بـودنـد ، تـا به ملا اعلا شتـافتنـد و بـراى خــدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدنـد و در راه پیروزى اسلام عزیز ، تمام مـدعیان هنر بى درد را رسـوا نمودند. خدایشان در جـوار رحمت خـویـش محشورشان گرداند.
 روح الله الموسوى الخمینى(5) روح الله الموسوى الخمینى(5)
  
 +

 +!هنر در خدمت تعهد
-::-=هنر در خدمت تعهد=-::

از دیدگاه امام امت ، هنرى ستـوده و ارجمنـد و قابل دفاع است که از عنصر ((تعهد)) و جـوهر ((پیام)) و بعد ((سازندگـى و تربیت)) بـرخـوردار باشـد ، هنـرى که ارزشهاى مقـدس را تـرسیـم کنـد ، به انسانها ایـده و امیـد و اعتماد بـدهـد ، و از فساد و هـرزگـى و بـدآمـوزى و تحـریک غرایز حیـوانى و شهوانـى دور و منزه باشـد.
+از دیدگاه امام امت ، هنرى ستـوده و ارجمنـد و قابل دفاع است که از عنصر <<تعهد>> و جـوهر <<پیام>> و بعد <<سازندگـى و تربیت>> بـرخـوردار باشـد ، هنـرى که ارزشهاى مقـدس را تـرسیـم کنـد ، به انسانها ایـده و امیـد و اعتماد بـدهـد ، و از فساد و هـرزگـى و بـدآمـوزى و تحـریک غرایز حیـوانى و شهوانـى دور و منزه باشـد.
>>
 هنرى که وسیله اى در خـدمت فساد و حکـومت جـور و برآوردن اهـداف سیاسى بیگانگان باشد و مایه غفلت و بى خبرى و بى دردى و بـى تحرکى باشد ، ناپسند است. ایـن تإکید را در مـورد همه شاخه هاى هنر ، و مهمتر از همه در زمینه سینما و فیلـم و رادیو و تلویزیون بیشتر فرموده اند. هنرى که وسیله اى در خـدمت فساد و حکـومت جـور و برآوردن اهـداف سیاسى بیگانگان باشد و مایه غفلت و بى خبرى و بى دردى و بـى تحرکى باشد ، ناپسند است. ایـن تإکید را در مـورد همه شاخه هاى هنر ، و مهمتر از همه در زمینه سینما و فیلـم و رادیو و تلویزیون بیشتر فرموده اند.
 در پیام هفته دفاع مقـدس ، در دعوت از نـویسندگان و هنرمنـدان و نقـاشـان به ثبت حمـاسه هـاى رزمنـدگـان ، مـى فـرمـاید: در پیام هفته دفاع مقـدس ، در دعوت از نـویسندگان و هنرمنـدان و نقـاشـان به ثبت حمـاسه هـاى رزمنـدگـان ، مـى فـرمـاید:
-((امروز ، همه از تصـویر ایـن صحنه هاى معنـوى ـ انسانى عاجزند و اینجانب که به نویسندگان و گـویندگان و تحلیل گران و هنرمندان و نقاشان و همه و همه پیشنهاد مـى کنـم تا همیشه و بخصـوص در ایـن هفته آنچه در تـوان دارنـد ، در طبق اخلاص گذاشته و تقـدیـم ایـن سلحشـوران عظمتآفریـن و ملت ایران و اسلام بزرگ نمایند ، براى آن است که به گـوشه اى از وظیفه اسلامـى ، انسانى ، ملـى ، میهنى هرچند کـوچک خـود عمل نمـایـد ، و الا خـداونـد شکـور است که نـام ایـن عظمتآفـرینان را در جهان ، بلنـد و مقامشان را در ملکـوت اعلا به نمایش مى گذارد.))(6) +<<امروز ، همه از تصـویر ایـن صحنه هاى معنـوى ـ انسانى عاجزند و اینجانب که به نویسندگان و گـویندگان و تحلیل گران و هنرمندان و نقاشان و همه و همه پیشنهاد مـى کنـم تا همیشه و بخصـوص در ایـن هفته آنچه در تـوان دارنـد ، در طبق اخلاص گذاشته و تقـدیـم ایـن سلحشـوران عظمتآفریـن و ملت ایران و اسلام بزرگ نمایند ، براى آن است که به گـوشه اى از وظیفه اسلامـى ، انسانى ، ملـى ، میهنى هرچند کـوچک خـود عمل نمـایـد ، و الا خـداونـد شکـور است که نـام ایـن عظمتآفـرینان را در جهان ، بلنـد و مقامشان را در ملکـوت اعلا به نمایش مى گذارد.>>(6)
-همه انتقادهایى که امام امت به شدت متـوجه رادیو و تلـویزیون و فیلمها و سینمـاها و تـإتـرهـاى پیـش از انقلاب داشت ، به لحـاظ محتـواى فاسـد و اغراضآلـوده و آثار زیانبـار اخلاقـى و اجتماعى آنان بـود. امـام مـى کـوشیـد تـا ایـن هنـرها از ((ابتذال)) به ((تعهد)) و از ((غفلتآفرینـى)) به ((بیـدارگرى)) تحـول یابـد و مکرر در مصاحبه هاى پیـش از انقلاب ، وقتـى دیـدگاه او را در باره سینما و هنر و ... مـى پـرسیدنـد ، تإکیـد داشت که ما با هنـر و سینما مخالف نیستیم ، بلکه با فساد مخالفیم. ایـن دقیقا تـرسیـم کننـده خط تعهد در هنـرى است که امام از آن دم مـى زد. از سخنان اوست: +همه انتقادهایى که امام امت به شدت متـوجه رادیو و تلـویزیون و فیلمها و سینمـاها و تـإتـرهـاى پیـش از انقلاب داشت ، به لحـاظ محتـواى فاسـد و اغراضآلـوده و آثار زیانبـار اخلاقـى و اجتماعى آنان بـود. امـام مـى کـوشیـد تـا ایـن هنـرها از <<ابتذال>> به <<تعهد>> و از <<غفلتآفرینـى>> به <<بیـدارگرى>> تحـول یابـد و مکرر در مصاحبه هاى پیـش از انقلاب ، وقتـى دیـدگاه او را در باره سینما و هنر و ... مـى پـرسیدنـد ، تإکیـد داشت که ما با هنـر و سینما مخالف نیستیم ، بلکه با فساد مخالفیم. ایـن دقیقا تـرسیـم کننـده خط تعهد در هنـرى است که امام از آن دم مـى زد. از سخنان اوست:
-((... ساختـن تترى که مطابق با اخلاق انسانـى ـ اسلامـى باشـد ، زحمت دارد و سینما هـم اگر بخـواهد چنیـن باشد ، نیازمند به صرف مدتها وقت است و هرگز در متـن سینما و تإتر ، نـوشته نشـده است که باید مرکز فساد باشنـد و هنر آنها هـم عبارت بـود از چیزهاى مبتذل ، جز ایـن نبـود که افراد و جـوانان ما را در دانشگاهها و خارج و داخل طـورى تربیت کنند که همه را منحرف سازد.))(7) حتـى در مورد شعر ، ایـن زبان زیبا و نافذ هنرى ، هم از شاعران وابسته به دربار طاغوت و قلـم بدستان مزدور انتقاد مـى کند و هـم ((اهل قلـم)) را تشویق مى کند که هنر خـویـش را در خدمت ایمان و آرمان مـردم انقلابـى به کـار گیـرنـد. مـى فـرمـایـد: +<<... ساختـن تاترى که مطابق با اخلاق انسانـى ـ اسلامـى باشـد ، زحمت دارد و سینما هـم اگر بخـواهد چنیـن باشد ، نیازمند به صرف مدتها وقت است و هرگز در متـن سینما و تإتر ، نـوشته نشـده است که باید مرکز فساد باشنـد و هنر آنها هـم عبارت بـود از چیزهاى مبتذل ، جز ایـن نبـود که افراد و جـوانان ما را در دانشگاهها و خارج و داخل طـورى تربیت کنند که همه را منحرف سازد.>>(7)
-((ـانیـد که بـى نیه بـوده که ژیـ اب از اعران و نـویـگان سخنگـوی و اعه سـازان و وزنامه نگران وابسته براى تفـرقه یـن ایـن و گـروه حانیـن و دانـشآمـوزن و دانشجـویان) استاده مى کردند.))(8) و فرماید: ((هه شمها ک ویسنـده هتید و خصـوا شعرا که لان شعر اتین لسان است اید مـردم را آگاه کنید ، نسلهاى فلـى ا ، لهى آینـده را ...))(9) /> یز در عرص نـر دـاع مقــدس: +ـى د ورد ، یـ با زیا و ن ن ، هم از اران وابسته ب دربار اوت و ـ بدستان مزور انتاد مـى کند و م <<اه قلـم>> ا تشیق کند که هن خـویـ را ر ت یان و ما مـردم انلاـى ه ک گیـرنـد. ـرـایـد:
-((لز است ری ایان وا صـا لمان و گویندگان و نویسندگان و شاعان و نمنان ز ایـن شر فداک هر یک ب م ـو قردانـ نمـاینـد و مـرح متف پیـروز ایـــن حرینان را گفتا شتار و کردر خود در عرض نمایـ بگذارد.))(10) مـا ات ، نا تقـدیمی از شعر یکى از شـاعرا متد آن رگـاران (که اقلب منحـرف شــد ه داـن ضـد ناب افاد) ـشته و طا ب استاد حدرضا کیـ مى نوی: +<<دای که ى انگیه نود است ک ژیـ ا اعران و نـویسنـدگان و سخنگـویان و شایعه ـازان و رزنمه ناان اه بر فـق یـ ایـن دو گـروه (وحیـو و داـشآـزان جویان) افا کردن.>>(8) و مى رمای: <<ه ماا ک نیـد هی و خصـوصا شعرا ک لسان شعر بااتین ان ای مـرد ا ا کنیـد نساى فـ ا ساى یـد ...>>(9)
-((ایک نیز ((پیـام)) بلنـدپـایه را یـده و از ایشـان تقـدیـر مى کنـم.))(11) و ر همیـن نامه ، اظهار امیدوارى مـى کند که طبقه جوان با هر وسیله اى که بتـوانند ، ملتها را بیدار کند ، با شعر ، نثر ، خطابه ، کتاب و آنچه مـوجب آگاهى جامعه است. شعر از دیدگاه امام ، وقتى که نغز و حکمتآمیز باشد ، مورد تمجید است. از ایـن رو در پاسخ به همسـر حاج احمـدآقا که از امام امت شعر خـواسته است ، در نـامه عارفـانه اش خطـاب به وى از جمله چنین آورده است:
mmmmmmmmmmmmmmmm شاعر اگر سعدى شیرازى است بافته هاى من و تو بازى است
+ نیز در ره هنـر دـاع مقــدس:
-در ینامه سیاسى الهى وی نی مـن مم داـ ارار ران ا و وعات و هنر ، در ((جت))دهى به ایـن ابزار نرى رسیم ار خریبـى هنرهاى وابسته در خدت ساد ، ـى نـویسد: ((... رادیـو ـیزیـون و مطبـوعات و سینها و تإتـرها از ابزاراى مور تبا تخدیر لا خصوصا س جـان بـوده است. در ایـن د سا ایر ، بـویژه ر نیه وم آن چه نقشه هاى برگ ا این زار ، ه در تبلیغ ضد الم و ضـد روحانیت خـدمگر ر تبلیغ استعمـگـان غرب شـرق کشیـده شد ... +<<م است لت ری ین عمما ـصا دولران گیندگان و وینگا و شاعران و هنرندان از این ر کار هر یک به سه خد ـدردـ نمـاین و ـرا مت یـر ایـــن اهفرین ا ب گتا نوار و ردا ود در م نیـ گارـد.>>(10)
-فیلما وییون ز رارده هاى رب یا شرق بـود که طبقه جـوان زن و مر را از مسی عادى زندگى و کر و صنع و تـولید و دانـش منحرف و به سـوى بـى خبرى از خویـش و شخصیت خـود و یا ینـى گنى همه یز کشـور خـو ، حتى فرهنگ ادب و مآثر پرارزش که بیرى از ن با ست خیانکار ـدجـویان به کـابخانه ها و مـزه ه رب و رق منتقل گی ات.))(12) ـ تباهى و تخی و بـى خبـرى ، رهاورد هنرهاى فاسـ است ، و جهت داشتـن ربیت و بیـدارـازى ، محصـول هنـرهاى متعد است.
ه
نر ی ز انقلاب
+اما اه اى قـدیـرمی از ع یکـى از شـان ن روگاران (که ب از نلا منـرف ـد و به امـ نقل تا) ـوته و خب به اساد درا کمـى م نی:
-شای رخ ـاترها ه حا فاه زمانى دقیا در جرین آچ ک یش ااب اسام ر کـو ا جاى و سارى بـد به ا هنر ، ابتذال فساد ناه تروی ى شد ، باش. اام راحل ، ا ه قق و شنت م ، مصاحبه ها ، پیامه و خنـرایهایـ نگت رى مفده هاى هن پیـش از نقلب گذاشته و ها ا ب نق مـى کـ. ر دستگهى ادیو لـوزیـون و مطبـوت و مجلات و ینماهاى دوره سـم اه را ((مـاکز فسادـور)) مـى داـ یراهه نیست. نک ه نمـنه هیـى ا دیـدگاهاى ـرت امم به مقـوه هاى هنـى دره ، بویژ ر مینه فیلـم و سینما اره مى کنیم. +<<اینک نی <<پیـ>> لنـدـای را یـده ا ایان قدیـ ک.>>(11) و ین ام ار امیوارى مـ کند ک طبقه جا با هر ول ا ه بتـود ، ا را ا ک ، با ش ، ثر ، ابه ، کتا و نه مـوب گى جامه ات. شعر از یگاه ام قى که ن و تی اشد ، مو تمجید است. از یـن در پاس ه سـر حاج احمـآقا که از ام ا ر خـواسته است ، ر نـاه افـاه اش ـا به و ا ه چی وره ا:
-((ما ا ینماهایـى که برنامه هاى آنها فاسد ننه اخلاق جـوانان ما و مخرب فرهنگ اسلامى ما باشد مخالفیـم ، اما با برنامه هایى که تربیت کننده و به نفع رشد سالـم اخلاقى و عالى جامعه باشد ، موافق هستیـم.))(13) ((ایـن فسادهایـى که در ایران هست ، اینها را جزء فـرهنگ حساب مـى کننـد؟ سینماها جزء فـرهنگ است؟ اینها از ثبـات فـرهنگ است؟ کـدام سینماها؟ همینهایـى که همه جـوانها و نیـوى وان ما را از بین برده است؟ ))(14) ((شاه ، تمام آثار تمدن را به صورت فاسد کننده در آورد. + ار اگر سعدى شیرازى است بافته هاى من و و از است
-ینم ب صورت تروی فساد شد. اخلاق جـوانها را فاسد کرد.))(15) ((سینما ما مرکز فحشاست. ما با سینما مخالف نیستیم ، با مـرکز فحشإ مخالیم. م با رادیـو مـالف نیتیـم مـا با فحشـإ مخافیم. م با تلـویزیـون مخالف نیستیـ ، ما آن یى که ر خدت انب برا عقب نگه داشتـن جوانان م و از دست دادن نیروى اسانى مست ، ن مخالف هستیـم.))(16) ((رادی ـوییـون ، اکـ اوقـت جوانهى ـا ا به گـوش کـرن ایـ ـو چیزهــا ومى داشت. ز طریق چـ ، جانهاى ا ا فاس ى کرند ...))(17) ((ممکـن است ک کسـى در سینما ، نمایشهایـى ک مـ هد ، نمایشا خلاقـ باشـد نمیشهاى آمـوزنـده باشد ، ک ن ا هیچ کـس نع نکه ، و اما سینمایـى که براى ساد خق ـونهاى ماست ، و اگ چنـ وز ـونهاى م در ین ینماهایـى ک یـن عصر متعارف ـو ر ان ا عار است ار چنـ وقت یک جـوان رود نـ ، فـاسـد بیـرون مـىآیـد ، دیـر به درد نمى د ها واهند هین بود ... مى خواهن ایـن جوانها به رق متلفه ا بیاره و یعار باشنـد که دیگـ در مقال ای ستفـاده ـوهى خارجـى نتـوند کار بد یعنى بـى تفاوت باش.))(18) روشـن است که یـدگاه امام ، بـر نفـى مطلق و لـى هنر و ینما نی و جنبه اخلاقـى و مـوـده ینمـاى متعهد را هـم مـى پیرد. + صینام سیاس ـ ال یـ نی مـ مم انستـ ار ان ها و مبـوعات و ن ، <<هت>>د یـن اا نى ریـ ا تریـ نرهاى اسه در دمت ساد ، مـى ـید: /> <<... رادی لـیـون ـع و سینماها ـها ، ا زهاى مور اهى یر ملتها صوا ل وان است. در یـن د ل ی ، بـویه در نیم ، ه ه ها بى ا ایـن ابار ، ه ر تبی ضد الا ـد وانیت خـزار چ د تبی استمـارـرن ب و ـ کیـده د ...
-اما ق او ـوه یـى که یا ی اقل د کورن کم ـود و نس و بى اگی ، فد هوی ، ااباى ـ مـ خت. ا ـم ا زبا ا یـن رویگ اق ن وزگار اریک و شم بشنی: +فیلمهاى تییون از اوده ى رب ی ق ـود که قه ا ز مد از ی عادى ندگى و کر ن ـولید و دانش منرف و ـوى ـى خبرى از خیـ خصت ود و ی دبنـى بدگماى ب مه چی کـو خـد تى فهنگ و اب مآثر پرازش که بسیار از آ ا ست یانتکار سـوجـوی ه کـاانه ه و مـوزه هاى رب و شر منتل گردید است.>>(12)
-((ایـن سینماهایى که لن جوانهاى ا دارد ب فساد مى کند و ب فشإ مى کشند ، ینها مى گـویند این فر نباشـد ، مـى خواهنـد سینما شد ، سیماى ـونده باش ، سیناى خقى بشد ، با ا اسام مالف است ، ب فاد کشیـدن جـواان ، سمیـن را به فساد کشید مف است.))(19) +پـس اهى دیر بى بى ، هاورد نراى اسـد ا ، داشـن بی و بیاسا ، ـو ـرها مد است.
-((سینماها کارشان از بیـن بردن رحیه مقاومت در نسل جـوان کشور بـوده است. امروزه ایـن امر مـورد اقرارگرداننـدگان دستگاههاى تبلیغاتـى خـود رژیـم نیز هست.))(20) +!هنر یش از انقاب
-(( رژیـم تا یها صا فنگ و هنر متـش ض شه ـو ینـى ک که ام ینا ا مى شی یا ـى کد که ن باید ـرکز فساد و سو ق و مـک اف ا هم چز باشد و یا کمه ت ، در هن اسا ی تى بد که از ن بهه اد بره مى شد.))(21) ایـن نی گیاى ((ییر ی)) و ((م هـویت)) ر است ، اگ در ـدمت اسـااى فـاـ یـا انـدیه هـاى ـا حکـومتا تبـاهـىآرـ ـار گیـرد.
موسیى
+ید وانرها لاظ فصه م ، ی رین چ که یـش از نلاب سلامى در کشو م ار سارى ـود و به نم هن ابتذا فساد و گه ی مـى ، اش. ام راح با تـوجه دقیق نخت میق ، در ماحبه ا ، پیاها و سخنـرانیهیـش اگت ى سده هاى هنر پیـش از نقلاب گاشته نها ر به نقد مـى کشـد. اگـ دستگااى دی ـوییـون و مـوعات جات و نماى آن دوره تـم شاـى را <<راکز فساپـور>> ـ دانـد ، بیاهه نیست. اینک به نمـونه هایـى ز دیـگاهه حضـرت اا به مقـوله هاى هنـرى آ دره بـیژ ر زمی یلـم و سیما اشاره مى کنیم.
-ـچنـد فـواهاى ـدید دیدگاههاى نـویـ ام راح در باره موسیقـى استاده از آن در رسانه ها صدا و سیم ، چن با و تحـولریـن ـود ، که عده اى بـرنتافتن و ـى ب عنه و طنز ، مى گفن ک اما ، موسیقى را لال کد ست ، اا در عیـ حال ، از دید امام ، نباید مـوسیقى به نوان یک ((اصل)) تلقى شـود و مایه دل مشغولـى مردم و جـوانان گردد و به جاى کار تل و جـدیت ، به ش دادن به مـوسیقـى ن هـم در حد ((اعتیاد)) روى آورند از عناصرى پررک و سازـد و جـدى ، به افادى لاقید و ى یا که رفا در پـى لت جـویهاى حیواى و خـوش بـودنهى افلانه و کی کردنهاى مخدر و غفلت زا باشند. +<< ا یاهایـ ک رام ا آنها اس ن ال ـوانان و مب هنگ ام ما اد افیـ ، اما با بنامه هایى ک تیت ده و ه نع ر ساـ الاقى و اى اه اشد ، وا هیم.>>(13)
-در ایـن سم بحث فقهى نمـى کیـم و رإ و یـگـاها فقهى و فتـوها امم مـرد نظر نی ، بک زاویه یـ اـ مـو موی پیـ از نقلاب و پـس ا الب آنه ر سنه هى کشـو اساه م ـد مورد ررسـ است. اام ات ، ب بعد ((تخدیرى)) مـویـى ایـا ب آن شـاره مـى کنـد مـى فـمـی: +<<ایـن سهایـى ک ر یا هست ، ایها را جزء فـهگ حسا مـ کننـ اها ء ـنگ ی از بـا نگ س کـام سینما همیهیـ که هم ـاها یـروى جو ا ا بین رد ت >>(14)
-((از جمله چیهاـى که از ، مغزها ـونها ر مخـدر مـى کنـد و تخدیرى ات مویقى است. وسیقى اسباب ایـن مى شود که مغز انسان وق چند وق ه موسیقى گـوش کرد تبدی مى ـود به یک ى ی آ کسـى که دى باشد از جـدیت انسان را یون مـى کند و متـوجه مى کن به جهات دیگر.))(22) +<<شاه ، ما ار مدن را ه وت اسد کنن د ورد.یم به ص روی سد شد. خلاق جـوانها را فد کد.>>(15)
-((یک جانـى ک کر اقات ا ر ک ا وسیقـ و کثر اش ا ف ک ایک ا ـوسیقـ نشـ و یها مایل زدگ از مایل جد ک افل ى ـد ، عا ى کد همان ـور ک مود خـره ات مـ کن ... کر انسان را مـوسیقـى ـوى مى کند که یگ نـواند در غیر ان می وسیقى و مـو ه هوا مط به موسیقى نتواند اصلـش کرش را بکند.))(23) +<<سیاى ا مک حشاست. ا ی خا یستیـ با ک حش ملفیـم. ـ رادی خـاف یستیـ ، ـ ا فـ مالی. ا ا تلویین مال نیتیـ ، ما آ چیزى ک در خدمت اجانب را ه اتـ انان ما و د ادن نیر انى م ا م هستیـ.>>(16)
-((قی وی ک مى است ک خ بع جوان به ته اد. اگ یک دتى ایـن دت د که ـویى ا از کن ـش کن غز این از تک در امـور جدى با مى ماند ، مـى رود دنال همیـن قضیه.))(24) +<<ادی تلـویین اک اـ جـوانه ا ه گـو کرد ایـن ـو یهـا وى ات. از ری شـ انهاى را اد مى کردن ...>>(17)
-((یک ى که دنا ایـ رفت که میى گـش کد ... و ا ه این کرد ، این مز ری ـو ا ن ـوان کر ایـن کن که کـر ب ه ا ارد ـ گرد ـى گد ر آ ، دیگـر دنبا ایـن نی مل یک هـرینـى ـى ـاند.))(25) +<<ممکن ت که کسـى در سینم ، نمایشایـ که مى هد ، نمایشاى اخلاقـ باشد ، نمایشهاى آمـوزنـده اـ که آن را هیچ کـس منع نکرده ، و اما سینمیـى ک برى ساد اخاق ـونهى ماست اگر چند رز ـوانهى ا در این ینمهایـى که ر ایـ عصر معارف بود و در زما شاه معار ست ، اگر چنـد قت یک جـان رود ر آجا ، ــد یـرون مـىآید ، دیگـر به درد نمـى خـورد و اینها مى خواهند همین بشود ... مى خواند ایـن جوانه ه رق متلفه یا بیکاره و یار باشنـد که دیگـر در قبل ایـن استفـاده جـوهاى خارجى نتـوانند کارى بکند ، یعنى بـى تفاوت باشند.>>(18)
-ا است که ا نه م نان که اغلب رى مضرات وسیقـى بر اعصاب ا و ... تإکید مـى کنـ ، بکه جهات انسنـى و نیـوهاى خلاق جاان و عد جدیت و اراده جـون تإکیـد دارد و مهمترین یان آ را غال ساختن ز ((هدفهاى برر)) بازداشتـ از ((تکر ایه)) مى داند. + ـن است که یدگا م بر ـى و کـى ن یا نیس و جنه اخلاق و ـونـده ینـاى تهد ر ـ ى ید.
-روشـن است که منظور ، همه فکر و ذکـر و وقت و نیرو را صـرف گـوش کردن به نـوارهاى مـوسیقى و ترانه هاى مبتذل و آهنگهاى شهوانى و ... است. ایـن شیوه پیـش از انقلاب رایج بود ، امروز هـم در میان جـوانان ((معتاد به مـوسیقى)) دیده مى شـود که با چه حرص و ولعى نوارهاى موسیقى و ترانه را در اتومبیلهاى خویـش با صداى بلند و گوش خراش و اعصاب خردکـن گوش مى کنند و به گـوش دیگران مى رسانند ، تا بخشى از عقده هاى خود را بگشایند. و گرنه ، هـم اینک موسیقى به عنـوان فاصله بـرنامه ها ، زیـر صـداى فیلمها و سـریالها ، همـراه سرودهاى انقلابـى و غزلهاى عرفانـى و کلا در بـرنامه سازیهاى هنرى کاربردى وسیع و مثبت دارد و آن آثار و عوارض سوء را هـم ندارد.

بسیار تفاوت است بین اینکه براى
جذابتر ساختـن برنامه هاى هنرى ، به عنـوان چاشنى تلطیف کننده از مـوسیقـى در رسانه ها و فیلمها و ... استفاده شـود ، یا اینکه یک فرد ، به عنوان یک ((کار)) ، خـود را به گـوش دادن مـوسیقى مشغول سازد و ایـن وسیله به هدف تبدیل گردد.

ح
ضرت امام ، در رد برخـى شبهات مقدس نماها نسبت به برنامه هاى صدا و سیما (که منجر به گـوش نکردن برنامه هاى ایـن رسانه ها مـى شد و خواست دشمـن بود) و درپاسخ به نظرخواهى مسوولیـن صدا و سیما از حضـرت وى ، در بـاره بـرنـامه ها ، سـرودهـا ، فیلمها و سـریـالهاى تلویزیونى چنین پاسخ داد:

((نظر نمـودن به ایـن قبیل فیلمها و نمایشنامه ها هیچ یک اشکـال شـر
عى نـدارد و بسیـارى از آنها آمـوزنـده است و پخـش آنها نیز اشکـالـى نـدارد و همیـن طـور فیلمهاى ورزشـى و آهنگها اکثــرا بى اشکال است. گاهى خلاف به طـور نادر دیده مى شـود که باید بیشتر مواظبت کرد. لکـن دو نکته باید مراعات شود: ((اول)) آنکه کسانى که گریـم مى کنند ، باید محرم باشند و اجنبى حرام است چنیـن کارى را انجـام دهـد ، ((دوم)) آنکه بیننـدگــــــان از روى شهوت نظر نکنند.))(26) در ایـن جـوابیه ، ضمـن آنکه به رعایت حدود شرعى و محـرم بـودن گـریمـور و تـرک گناه شهوتآلـود دارد ، از مـوسیقـى استفاده شده و فیلمها و سروده ها دفاع مى کند ، بخصـوص که آن زمان ، حتـى سـرود مـربـوط به شهادت استـاد مطهرى را هـم بـا همیــــن شبههآفرینیها مـى خـواستند بایکـوت کننـد که امام فـرمـود اشکال ندارد.
فیلمهاى سینمایى و تلویزیونى

در بخشهاى پیشیـن ، تحلیل امـام را نسبت به فسـادآورى هنـرهــاى تصویرى و صـوت
ى پیـش از انقلاب و تلویزیون و سینماى آن دوره یاد کردیـم. امام امت ، به ایـن رسانه هاى هنرى به عنوان یک آموزشگاه مـى نگریست و تإکید داشت که آمـوزنده و تربیت کننده باشد و ایـن در صـورتـى است که صلاح و اصلاح گـرى در متـن تفکـر هنـرمنــدان و دیدگاههاى برنامه سازان سینما و تلویزیون جریان داشته باشد. پـس مـوضع امام ، نفـى مطلق نبـود و اگر از نـوعى هنر انتقاد مى کرد ، ((جایگزیـن بهینه)) را هـم معرفى مى نمـود و دیدگاههاى ارشادى و اصلاحى خویش را باز مى گفت.

در ایـن قسمت بـا گـوشه هایـى از نظرات امام در ایـن زمینه آشنا مـى شـویـم و رسالت هنر و هنرمندان و دستگاههاى هنرى را از زبان امام مى شنویم:

((بنگاههایـى
که شب و روز ، ملت در سـراسـر کشـور بـا آنها تماس سمعى و بصرى دارند ، چه مطبـوعات در مقالات و نوشتارهاى خود و چه صـدا و سیما در بـرنامه ها و نمـایشنـامه ها و انعکـاس هنـرهـا و انتخاب فیلمها و هنرهاى آمـوزنده ، باید همت گمارند و بیشتر کار کنند و از گـردانندگان و هنـرمندان بخـواهنـد تا در راه تـربیت صحیح و تهذیب جامعه ، وضعیت تمام قشـرها را در نظر گـرفته و راه و روش زنـدگـى شـرافتمنـدانه و آزادمنشـانه را به هنـرهــــــا ونمـایشنامه ها به ملت بیامـوزنـد و از هنـرهاى بـدآمـوز ومبتذل جلوگیرى کنند.))(27)

((شم
ا یک سینماى اخلاقـى ، ی سینماى آمـوزنـه بیاوریـد ، اگر یک کسـى با آن مخالفت کـرد؟ بـا آن مـراکز فساد ، دولت اسلام مخـالف است.))(28)

((باید فیلم
هایـى که در رادیو تلـویزیـون نمایـش داده مـى شـود ، آمـوزنده باشد ، فیلمهایـى باشـد ولـو از خـود ایران درست کنند ، آموزنده باشد ، یا فیلمهایى که از خارج مىآید ، درست تفتیـش بشود که چنیـن نباشد ، آنها ممکـن است با شیطنت فیلمهایى را به ایران بفـرستنـد که بخـواهنـد جـامعه مـا را فـاسـد کنند.))(29)

در ایـن بیانها ، امام امت ضمـن آنکه بر ((مهذب)) و ((مربـى)) و ((سالـم)) و ((آمـوزنده)) بـودن فیلمها تإکید دارد ، هوشیارانه به تإثیر فیلمهاى غربـى و شیطنتهاى هنرى آنان اشاره مى کند. در جایـى دیگر به فیلمهاى ایرانـى اشاره مـى کنـد و ارتباط بهتـر و متفاهـم تـر آنها را بـا فـرهنگ جـامعه خـودمان یادآور مـى شـود:

((مـن غالبا فیلمهایـى که خـود ایرانیها درست مـى کنند ، به نظرم بهتـر از دیگـران است. مثلا فیلـم ((گـاو)) آمـوزنـده بــود ... فیلمهایى که از خارج به ایران مـىآید ، اکثرا استعمارى است. لذا فیلمهاى خـارجـى استعمـارى را حذف کنیـد ، مگـر صـد در صـد صحیح باشد.))(30)

و ایـن است معنـاى هـادى امت و دیـدبـان هشیار و مـراتب بیـدار مرزهاى فکـرى و فـرهنگـى! امام امت تإکیـد دارد که گاهـى پیام اصلى سازندگان فیلمها ، از چشـم و گوش نظارت کنندگان و بینندگان ممکـن است پنهان بمـانـد. از ایـن رو مسـوولان فـرهنگـى و مـراکز تصمیـم گیرنده در مورد وارد کردن ، خریدن و پخش فیلمها و سریالها باید مر
اقبت هـوشمندانه ترى داشته باشند و کارشناسانه به مسإله بنگرند ، نه به عنوان یک ناظر معمولى و ساده. بنگرید تـوجه ادن امام امت را:

((کارشناسـى مـى خـواهـد ا
ـن فیلمها. ایـن فیلمها ممکـن است یک نتایجـى بـدهـد که نتایج را اشخاص عادى نتـوانند درست بفهمنـد. کـارشناسها در آن فکـر کننـد ، تإمل کننـد ، تـا اینکه یک فیلـم صحیحـى باشد که مناسب جمهورى اسلامـى و با مصالح اسلام ، با مصالح کشور خودتان باشد.))(31)

((تـوجه کنید که
فیلمها یک فیلمهاى انحرافـى نباشـد ... ))(32)

((فیلمهاى منحرف کننده از اخلاق متعالى ان
سان ، ممنـوع است.))(33)

امام ، با شناخت
دقیق از بعد سمعى بصـرى ایـن رسانه ها و تإثیـر فراوانشان ، مى فرماید:

((این دستگاه ، حساستریـن دستگاهى است که در مملکتمان بوده است ، یعنى از حیث اینکه در رادیو تلویزیون هم چشـم مى بیند ، هـم گـوش مـى شنـود ، آن هم در حد وسیع همه جایى ، و رادیـو در
خارج هـم که پخش مى شود.))(34)

((دس
تگـاه رادیـو تلـویزیـون ... دستگـاهـى است که حسـاستـریـن دستگاههاى تبلیغاتـى هر کشـورى است که هم از طریق بصر و هـم از طریق سمع ، از آن مردم استفاده مـى کنند و آن طـورى که به رادیـو تلویزیون ـ به تلـویزیـون ـ تـوجه مى کنند مردم ، به هیچ دستگاهى آن طـور تـوجه نمى کنند. از دستگاه کـوچکى که براى بچه ها گذارده مى شود ، تا آن برنامه هایى که براى دیگران. اگر ایـن دستگاه اصلاح بشـود و برنامه هاى آن برنامه هاى اصلاحـى باشـد ، امیـد است که یک مملکت اصلاح بشود.))(35)

حضـرت
امام ، علاوه بـر فـراگیـرى این رسانه نسبت به مخاطبیـن ، و شمـول نسبت به خارج از شـور ر برنامه هاى برون مرزى ، به تإثیر شگرف آن ، روى مخاطبان کودک و نوجـوان اشاره مى کند. با عنایت به حسـاسیت گیـرنـدگـى کـودکان نسبت به فیلـم و کـارتـون و ... در تلـویزیـون ، پخـش فیلمها بـراى ایـن قشـر از بیننـدگــان اهمیت فـوق العاده اى دارد. امام بر این مسإله چنیـن تإکید مى فرماید:

((بچه هاى کـوچـولـو که مـى نشینند و ایـن عروسکهایـى که آنجا چه مى شـود مثلا تماشا مى کنند و فیلمها را تماشا مى کنند ، اگر انحراف در اینها باشـد ، آنها را از همان بچگـى منحرف مـى کنـد. ایـن از مدرسه ها بالاتر است. ایـن مـدرسه عمـومـى سرتاسرى کشـور است ... نقشـى که در اینجا مى بندد ، د
ر صـورتـى که در اینجا و سیمایى که در اینجا نشان داده مـى شود ، در همه کشـور و در داخلـى هر جا که این پوشش را دارد ، مى رود.))(36)

((بچه هـا علا
قه دارنـد به نگـاه کـردن به ایـن عکسها ، به ایـــن فیلمها ، آنها پایـش نگاه مـى کنند ، اگر فیلم یک فیلـم آمـوزنـده باشد ، ایـن به ها تربیت مى شـون به تربیت صحیح. و اگر یک فیلمى باشد که برخلاف باشد و انحراف کننده باشـد ، بچه ها تربیت مـى شـوند به تـربیت انحـرافـى. بزرگها هـم همیـن طـور.))(37)
هنر طاغوتى

بى ش
ک ، هنـرمند در هـر قالبـى که کار کند ، روحیات و انـدیشه ها و بـاورهاى خـود را در اثـر هنـرى خـویـش مـى ریزد و همانها را به مخاطبین القإ مى کند. از ایـن رو ، عرصه هنر و فیلـم و مطبـوعات ، از حساستریـن میدانهایى است که نمى توان خوش خیالانه در اختیار هر کـس که ((ظاهـرالصلاح)) بـود نهاد و به کسـانـى که بـا زرنگـى و منـافقـانه خـود را در خط اسلام و انقلاب جـا مـى زننـد ، سپـــرد.

امام راحل با توجه به ا
یـن گونه رسوبات فکرى هنرمندان طاغوتى و ضـد انقلاب و جـریان آنها در آثار هنرىشان ، جامعه ما را به ایـن رخنه گاه خطیر تـوجه مى دهد و از مسوولان هنرى کشور مى خواهد تا در گزینـش نیرو و سپـردن مسـوولیت و بکارگیرى عناصر هنرى ، به ایـن بعد هـم تـوجه داشته بـاشنـد. در مـورد ایـن گـونه فیلمســازان مـى فرماید: ((باید کسانى که فیلـم سازند ، باید معلـوم بشـود که اینها چه کاره اند ، چه جور بـوده اند ، وضع روحى شان ، وضع زندگى شان ، وضع معاشرتهایشان ، قبلا چه جـور بـوده است؟ آیا تحـول حاصل شـده برایـش؟ تحول روحى ، یا اینکه باز همان ته مانده هاى سفره شاه هست در قلبهایشـان؟ ... گـاهـى وقتها خـوب ، فیلـم را بسیارى متـوجه نمى شوند چى است ، لکـن محتوایش روى هم رفته انسان یک وقت مى بیند که یا طـرف چپ است ، یا طـرف راست است ، یا رو به فساد است ، ایـن وضع بـایـد دقت شـود.))(38) مگـر نه اینکه در عصـر طاغوت ، ایـن عناصـر هنرى و سینماها و فیلمها ، در استخـدام فـرهنگ شاهنشاهـى بـود؟ و مگر اغلب هنرمندان آن عصر ، در تحکیم مبانـى همان رژیـم هنرآفرینى نمى کردند؟ چه نـویسندگان ، چه شاعران ، چه آهنگ سازان و ...

برچسب ((طاغوتـى)) داشتند. ((تحـول روحى)) و عوض کردن مسیر ، در تعداد کمـى ایجاد شـد. هنـرمندان متعهد مسلمانـى بـودنـد که با ورودشان به عرصه هنر ، ایـن خلا را پر کردند. و هرگز مباد که باز هم ایـن عرصه ها ، میدان تاخت و تاز هنرمندان طاغوتى و چپ و راست و مبتذل نـویسـان گـردد. امـام امت بـاز هـم به بعد آمـوزشــى و متعهدانه این هنرها اشاره دارد:

((سینما یک جـایـى است که بـراى آمـوزش است ، بـراى پـرورش است ، رادیـو تلـویزیـون همه اینها تـا وقتـى که رسیـد اینجـا به دست اینهایى که مإمور بـودند از طرف غیر ، که وطـن را به ایـن حالت درآورند ، و مإمـوریت براى وطنشان داشتنـد ، (39) اینها را منقلب کردند به یک چیزى که بر خلاف بود. حالا از ایـن به بعد ، باید همه اینها یک دستگاه پرورش باشد ، یک دستگاه آمـوزش باشد ، رادیو هـم همین طور ، تلـویزیون هم همین طور ، تإتر هـم همیـن طـور.))(40)

امام ، بـا بیان طنزآمیز فـوق که ایهام به مإمـوریت شـاه بـراى خـدمت به فرهنگ اجنبـى و سلطه بیگانگان و ترویج فرهنگ فاسد غرب دارد ، به جلـوه اى از ایـن هنر طاغوتـى اشاره کـرده است. در جاى دیگر ، ضمـن رد تهمت اینکه روحانیـون با مظاهر تمدن مخالفند ، در باره سینما مى گوید:

((سینما یکـى از مظاهر تمدن است که باید در خدمت ایـن مردم ، در خـدمت تربیت ایـن مردم باشـد و شما مـى دانید که جـوانهاى ما را اینها به تباهـى کشیده اند.))(41) 2سینما و هنر مطلـوب2 گرچه از خلال بخشهاى گذشته و آنچه از دیـدگاههاى امام نقل شـد ، نظر حضرت او در باره اینکه سینما ، فیلـم و هنر چگـونه باید باشـد ، روشـن گشت. اما چنـد سخـن دیگـر از امام امت مـىآوریـم ، تا به ((صبغه آمـوزشـى)) و ((بعد تـربیتـى)) هنر و رسانه هاى هنـرى و سـریال ، بیشتر تإکید کرده باشیم.

امام مـى فرمایـد: ((رادیو تلـویزیـون ، یک دستگاه آمـوزشـى است. سینما یک دستگاه آموزشى است. باید دستگاهها را به طـور مسالمت ، به طـور صحیح ، به طـور سلیـم اداره کرد.))(42)

((سینمایـى که باید معلـم این جوانها باشد ، مربـى ایـن جـوانها بـاشـد ، اصلاح کنـد اینها را ، جـورى درستـش کـردنـد که به فسـاد مـى کشـانـد آنها را ... مطبـوعات ، سینمـا ، تلـویزیـون ، رادیـو ، مجله ها ، همه اینها براى خـدمت به یک کشـور است. اینها بایـد در خدمت باشند ، نه اینکه ...))(43)

((فیلمـى که شما نشان بـدهید ، اگر فیلـم سازنده باشـد ، ایـن در سرتاسر کشور سازندگى دارد و اگر یک فیلـم خداى نخواسته انحرافى باشد ، در سرتاسر کشور نقش دارد. شما ایـن را مثل سایر رسانه هاى گروهى حساب نکنید.))(44)
امام ، در جلوه هاى دیگر

آن گـونه که در آغاز نـوشتـار اشـاره شـد ، خـود امــام امت ، در زمینه هاى خاصى از ذوق هنرى بالا برخـوردار بـود. خط زیبا و پخته امام ، بیان ساده و روان و مـردمـى از یک سـو و زبـان پـرشـور و خطابه هاى حماسهآفـریـن و بـرانگیزنـده وى از سـوى دیگـر ، آثـار جاویدان و عمیق و زیباى علمى و ادبى ، پیامها و نامه هاى ادبـى و عرفانى وى ، سروده هاى نغز و غزلیات پربار و حافظانه امام بـویژه در سـالهاى آخـر عمـر شـریف ، هـر کـدام جـــاى تجزیه و تحلیل و نمـونهآورى بـراى ((هنـر امـام)) است.

پیامهایى که امام راحل در مقاطع مختلف انقلاب و حوادث مربـوط به جنگ و شهدا و .. . صادر مى کرد ، هر یک نمـونه بارز ((نثر ادبى)) و فصیح بود. ((بلاغات کلامش ، جادوى سخنـش و افسون قلمـش ، اوجها و عمقها داشت و نثـرش زنـده و جـانـدار ، امـروزى و جـوان ، گـرم و خـون ساز ، روشـن و روشنگر بـود. همچون تیغ مى برید ، همچـون باران سیراب مى کرد ، همچون خـورشید گرما مـى بخشیـد ، همچـون دریا ژرف و مـواج بـود ، همچـون آینه تصـویـرگـر حقیقت بـود ، به حکمت لقمان مـى مانست ، در عمق و اصالت و دلنشینى. به ذوالفقار علـى(ع) شبیه بـود ، در قاطعیت و دشمـن شکنى. به مـواعظ پیامبر شباهت داشت ، در الفت بخشى و تقـواآمـوزى و دلنوازى.))(45) بعد ادبى آثار مکتـوب حضـرت امـام ، از زاویه هاى گـونـاگـون شـایان تـوجه است ، از نظر زیباییهاى لفظى ، از جهت مضمونآفرینى ، از حیث جـوان بـودن نثر و به تعبیر مقام معظم رهبرى:

((پیامهاى امـام خمینـى که از سـالیـان دراز تـا امـروز ، دلهاى مبارزان را گرم و آتـش مبارزه را روشـن و مشتعل نگه مى داشت ، سه ویژگى اساسى دارد:

1ـ برانگیزندگى خلق

2ـ هدایت و ترسیم خط انقلاب
+اما نقـد او متـوجه وضعیتـى است که در سینماى پیـش از انقلاب در کشورمان حاکـم بـود و نسل جوان را بى انگیزه ، فاقد هویت ، لاابالى و فاسـد مـى ساخت. باز هـم از زبان امام ، ایـن روایتگـر صادق آن روزگار تاریک و شوم بشنویم:
-3ـ ب دی ـارخ یـام مبـا مردم. +<<ایـن ینماهایى که الان جوانهاى ما را دارند به فاد مى کشند به فحشإ مى کشند ، ایه مى گـویند ایـن فرم نباشـد مـى خـواهنـد سیما باشد ، سینماى آمـوزنده باشد ، سینماى اخاقى باشد ، با فساد اسلام مخـالف است ، بـا فد کشیدن جـوانان ، مسلمیـن را به فساد کشیدن مخالف است.>>(19)
-م بر یام ا تیـر ط در ـانت ـ ود هست. +<<سینمه کرشا از بیـن رن رحیه مقاومت در وا کور بـوده است. موزه ایـن امر ـو ـارراننـگان تگااى تبیتى ـود رژیم نیز هست.>>(20)
-نه نه در گ ، ک امروز یز کام ده و ى یرایه ایـن مرش و رهبر ، جا یفتگا حق و عدا مشتع مى کند ر آن شـو و هیان ىآفریند.))(46) پیهاى مکتوب اام لبریز از ((صناعات ادبى)) است و نمـونه هاى فراانى ز جناس سجع ، تضاد ، یها ، نشـر تشبیه و کنایه ستعاره لمی ، مـرا النظیر و .. . است که بـر غـى ایـن نـوت هـا و جذابیت نـــرى آه افزوده است.(47) سبک خـاصـى که امم ال در گـارش متنهاى مــى و رف ادب بداع رد ، فصلى جدی برا بسیاى ادبى گشـوده ات بر ادبیات و شعر ماصر هـم تإثیر خاص خد ا نهاده است. +<< رژیـم ، تام یزا وا رهن و هنر ، توای و شد ـو ، ینى کى ک ام ینما را ى ند ، یا کر که آا یـ مـرک فا و سـ ااق و ـرکز الفت بـا هم چی اد یا کلمه ر ، ر اان ی بى بـود که ا آ بهره فساد بره م د.>>(21)
-شعر اا امت نیز تحلیل جـداگـاه اى مـى لبـد ، چه آن سـروده ا وران جـوانى و مموه ها شعرى که از امام مفقو شده ه آنچه که اغلب مـربوط ه سلهاى خر ـو و در ((یـون امام)) ـرد آمـه است. قـابهاى مختلفـى که امـام در آنها شعر سـرود و نیز تنـوع است و جلـوه اى از ((هنر کمى)) امام را نشا مى دهد.(48) ایا بخـش ایـن مقاله را ابیاتـى از غزل ((دریا و ـراب)) حضرت ام قرار مى دهیـم ، ت حسـن ختاـى را ایـن بـررسـى شتابان گذران باشد:
م
ـا را رهـا نیـد در ایـ رنج بـى اب
+ ای نیز گـیاى <<یر ای>> و <<م هوی>> هنـر س ، گـ در ـدم انسـاهاى فـاسـد یــا انیش ها خـراب و کـوماى تـاـىـریـن ـرار یـــ.
-با قلب پـاره پـاره و بـا سیه اى کباب +!وسیى
-مرىگت در غم هجران روى دوست +هـچنـد فتـواهاى جـدید و دیـدگاههاى نـویـن امام راحل در باره مـوسیقـى و استفاده از آن در رسانه ها و صدا و سیما ، نان باز و تحـولآفریـن بـو که ده اى بـرنتافتنـد و تـى به طعنه و طنز ، مى فتند که امام ، موسیقى را حلال کرده است ، اما در عیـن حال ، از دید امام ، نباید مـوسیقى به عنوان یک <<اصل>> تلقى شـود و مایه دل مشغولـى مردم و جـوانان گردد و به جاى کار و تلاش و جـدیت ، به گـوش دادن به مـوسیقـى آن هـم در حد <<اعتیاد>> روى آورند و از عناصرى پرتحرک و سازنـده و جـدى ، به افرادى لاقید و بـى خیال ، که صرفا در پـى لذت جـوییهاى حیـوانـى و خـوش بـودنهاى غافلانه و کیف کردنهاى مخدر و غفلت زا باشند.
-مرغم درون آتش و ماهى برون آب +::{picture=music.gif}::
-حـا ـد نیبـم ازایـن رن و ـدگى +در ایـن قسمت ، بحث فقهى نمـى کنیـم و آرإ و دیـدگـاهه قهى و فـواهاى امام مـورد نر نیست ، بلکه زاویه دیـد امـام در مـورد موسیقى پیـش از انقلاب و پـس از انقلاب و آنچه در رسانه هى کشـور ستاده مى شـود مـورد بررسـى است. امام امت ، به بعد <<تخدیرى>> مـوسیقـى و اعتیـاد به آن اشـاره مـى نـ و مـى فـرمـاید:
-یرى رسید غق بل س از اب +<<از جله چیزهایـى که باز ، مغزهاى جـوانها را مخـدر مـى کنـد و تخدیرى است ، موسیقى است. موسیقى اسباب ایـن مى شود که مغ انسان وقتى چند وقت به مویقى گـو کرد ، تبدیل مى ـود ب یک مغزى غیر آن کسـى که جدى باشد ، از ـیت انسان را بیرون مـى کند و متـوجه مى کند به جهات دیگر.>>(22)
-ا درس و ب مدرسه ام حاى نشد +<<یک جـوانـى که کثر اوقاتـش را صرف کند پاى مـوسیقـى و اکثر اوقاتـش را صرف کند در اینکه پاى مـوسیقـى بنشینـد و اینها ، از مسایل زندگى و از مسایل جدى بکلى فل مى شـود ، عادت مى کند همان طـور که به مواد مخـدره عادت مـى کند ... فکر انسان را مـوسیقـى جـورى مى کند که دیگر نتـواند در غیر همان محیط موسیقى و مربـوط به شهوا مربـوط به موسیقى نتواند اصلـش فکرش را بکند.>>(23)
-کى مى توان رید دریا از ایـن ـرب +<<ضیه موسیقى یک مطبى است ک خوب طبع جوان به آن تـوجه دار. اگر یک دتـى ین عادت کرد که مـوسیى را باز کند و گـوش کند ، مغز این از تفکر در امـور جـدى باز مى ماند مـى رو دنبال همیـن قضیه.>>(24)
-هره ا گرم و رچه ور دم +<<یک مغزى که دنبال ایـن رفت ه ویقى گـوش کند ... و عادت به این ر ، این مغز مریض ى ـود ، این نمى تـواند کر ایـن بد که کشـورش ب چه ال دارد مـى گذرد ، چه مـى گذرد در آن ، دیگـر دنبال ایـن نیست ، مثل یک آدم هـروئینـى مـى مـاند.>>(25)
- نبـود ، یـر جابـ ـ از اب ...(49) +جالب است ه امام نه م آنان که اغلب روى مضرات مـوسیقـى بر اعصاب و روان و ... تإکیـد مـى کننـد ، لکه روى جهات انسانـى و نیـروهاى لاق جانان و بعد جـدیت اراد جـون تإکیـد دارد و مهمترین زیان ن ا غافل ساختن از <<هدفهاى برتر>> و بازداشتـن از <<تفکر و اندیشه>> مى داند.
- میـ آنکه ((نـ خـو ست)) را ر کتب ا یمـ بیامـویم هـون او ه ((زیبایى معنـوى)) ل ببندی و جمال ((هنـر بـرتـر)) را آینه دیدار ح بـزی. />ى نت :
1
رراحک.
2ـ بحارال
انوار ، 78 377.
3ـ در
ایـن میه ر.ک: ((ن در قلمرو مکتب)) از نویند ، فصل اول.
حیفه نور ، ج18 ص230.
5
همن ، 21 ، ص30.
6ـ ه
م ج18 ، ص123.
7
ـ همان 162. />8ـ همان ، ج17 ، ص36.
9
ـ مان ، ص192.
10ـ هم
ان ، ص33.<br />11ـ همن 1 149 (سا 48).
12
ـ ویتم بد (()) (یفه ر 21 ، ص194). />13 حیه نور ، ج2 ، ص259.
14ـ
هما ، ج3 ، ص214.
15ـ ه
ما ، ج4 ، ص262.
16
مان ، ص284 و 5 ص6.
17ـ هم
ان ، ج12 ، ص104.
18ـ
همان 4 85. />19ـ همان ج3 ، ص82.
20
همن ص52.
21
هما ، ج18 ، ص161.
22
ـ همن 8 ، ص197.
23ـ هم
ا ص198.
24
همان ص181.
25
من 9 155. />26 همان ج20 ، ص168.
27ـ هم
ان 19 109.
28
ـ همان ج3 ، ص69.
29ـ ه
ما ، ج12 ، ص104.
30
همان ص85.
31
همان ، ج16 ، ص84.
32
ـ من ، 10 ، ص12.
33ـ هم
ان ، ج3 ، ص92.
34ـ ه
ما 9 ، ص263.
35ـ هم
ان ، ج10 ، ص11.
36ـ هما
ن ج16 ، 83.
37ـ هم
ان 9 ص265.
38
همان 16 ص235.
39
اشاره اى ری ه کاب شاه با نم ((مإموریت برا وـم)).
40ـ
حیه و 5 ص250.
41
ـ مان ص6.
42
همان ص210.
43
ـ همن ج8 ، ص23.
44
همان ، 16 ص82.
45
ـ ممـو قـالات سمیار بررسـى دبیات انقلاب اسامـى ، ص511.
46
مقـمه مظم له ـر صحیفه نـو ، ج1 ، ص9.
47
در این مینه ، مقاله یلى نـوینه پیراـون ((نر ادب امام خمینـى)) راجعه کیـ ، در ((ممـه ماات سینار برسـى دبیـت اقلاب اسلامـى)) 511 تا 556.
48ـ
در این مینه نی ا جله ر.ک: ((یـون مام)) ، قـدمه. />49 دیوان مم ، ص48.
+ـن ست که نو ، ه فکر و کـر وقت نی ـ گـو کرد به نـواهاى مـوی و ترانه اى ب آنگ انى و ... . ایـن یه پ از نلا رج ، م هـم میان جـانان <<م مـوی>> یده م د ک ص ول نوارها م و انه امها وـ صدا ن گ اصا کـن گو م کن به گـ گان م انن ، ا ا ق هاى ا بگشاین. و گره ـم یک وقى ه نـان فصه ـنه ها ، ـر ـا یلما سـیالا ، مـه روا نقلى و لها رانـى ک در ـرم سازیاى نرى کاربرى وی مت دارد ن ا عوارض و ا ـم دا.
 +بسیار تفاوت است بین اینکه براى جذابتر ساختـن برنامه هاى هنرى ، به عنـوان چاشنى تلطیف کننده از مـوسیقـى در رسانه ها و فیلمها و ... استفاده شـود ، یا اینکه یک فرد ، به عنوان یک <<کار>> ، خـود را به گـوش دادن مـوسیقى مشغول سازد و ایـن وسیله به هدف تبدیل گردد.
 +حضرت امام ، در رد برخـى شبهات مقدس نماها نسبت به برنامه هاى صد

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [08:03 ]   16   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 01 مرداد 1384 [11:13 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [11:06 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [10:53 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [10:43 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [08:18 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [13:31 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [13:16 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [13:13 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [13:12 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [13:08 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [13:05 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [13:00 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [12:58 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [12:02 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [12:01 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..