منو
 صفحه های تصادفی
سنبل الطیب «داروئی»
سیلیسی فیکاسیون
تمدن ایران
نقش تاریخی پیامبران
اویونیک
قانونگزاری در اسطوره های ایرانی
معادلات دیفرانسیل معمولی
برندگان جایزه نوبل شیمی
نشر الکترونیکی
جایگاه بیوشیمی در زیست شناسی
 کاربر Online
393 کاربر online
Lines: 1-35Lines: 1-52
-هر انقلابی دارای آفات و آسیبهایی می باشد ه در دراز مدت منجر به تغییر ماهوی می گردد شناخت این آسیبها و برخورد با آنها زمینه ساز ادامه حرکت انقلابی می باشد، امام خمینی به عنوان یک رهبر انقلابی آسیبهای انقلب را به توجه به ماهیت انقلاب چنین معرفی می نماید:
((مام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - وجود روحانیت متحجر مق‌نما و روحانی‌نمایان|وجود روحانیت متحجر و مقدس‌نما و روحانی‌نمایان)) />((امام خمینی و آسیب شاسی انقلاب اسلامی - لغزش از اسلام|لغزش از اسلام))
((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اعمال خاف، به معرفی کردن الام است|اعمال خلاف، به معرفی کردن اسلام است))
((امام خمینی
و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - نفوذ افراد یر صالح در مراکز قدرت و انجمنها و مایت مسئولان از آنها|نفوذ افراد غیر صالح در ماکز قدرت و انجمنها و حمایت مئولان از آنها))
((امام خمینی و آسیب شناسی انق
لاب اسلامی - اعمال خلاف به اسم اسلام|اعمال خلاف به اسم اسلام))
((امام خم
ینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام|سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام))
((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - خودرأیی و خارج از مقررات و قانون
عمل کردن|خودرأیی و خار از مقررات و قانون عمل کردن))
((
امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - ختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کور|خروج از ساده‌زیستی گرایش به اشافیری)) />((امام خمینی و سیب شناسی انقلاب اسلامی - خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری|خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری))
((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - بی‌صبری در برابر کمبودها|بی‌صبری در برابر کمبودها))
((
مام خمین و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - ایجاد اختلاف و تشتت در دانشگاهها|ایجاد اختلاف و تشتت در دانشگاهها))
((امام خمینی و آ
سیب شناسی انقلاب اسلامی - خالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکراسی|مخالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکراسی))
((امام
خمینی و آسیب شنای نقلاب اسلامی - گسترش فرهنگ غرب و غرب‌زدگیترش فرهنگ غرب و غرب‌زدگی)) />((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اختلاف بین یعه و سنی|اختلاف بین یه و سنی))
((
امام خمینی و آسیب ناسی انقلاب اسلامی - یک بعدی گریستن به اسام|ی بعی نگستن به الم))
((
امم خمینی و سب شناسی انقلاب اسلامی - عدول از حایت ز محرومین و پابرهنه‌ها|عدول از حمایت ا مرومین و پابرهنه‌ها))
+ face="yaghot" size="4 align="right"">واه ((آسیب شناسی)) ا ((لوم کی)) ب ((علم اتماعی)) وارد ده و ه منای مالعه علل بیماری و عوار و علایم یر ادی ی باشد. منور از ((آسیب شناسی انقلاب اسلامی))، بررسی مانع داخلی و خای رویروی ((انقلاب اسلامی)) ایان اباد رهگی،امای، سیاسی و اتادی ا.
 +هر انقلابی دارای آفات و آسیبهایی می باشد که در دراز مدت منجر به تغییر ماهوی ((انقلاب)) می گردد شناخت این آسیبها و برخورد با آنها زمینه ساز ادامه حرکت انقلابی می باشد، ((امام خمینی)) به عنوان یک رهبر انقلابی آسیبهای انقلاب را با توجه به ماهیت انقلاب چنین معرفی می نماید:
 +
 +
 +
 +((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - وجود روحانیت متحجر و مقدس‌نما و روحانی‌نمایان|وجود روحانیت متحجر و مقدس‌نما و روحانی‌نمایان))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - لغزش از اسلام|لغزش از اسلام))
 +
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اعمال خلاف، برای معرفی کردن اسلام |اعمال خلاف، برای معرفی کردن اسلام ))
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - نفوذ افراد غیر صالح در مراکز قدرت |نفوذ افراد غیر صالح در مراکز قدرت))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اعمال خلاف به اسم اسلام|اعمال خلاف به اسم اسلام))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام|سستی در پیاده کردن احکام و مقررات اسلام))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - خودرأیی و خارج از مقررات و قانون عمل کردن|خودرأیی و خارج از مقررات و قانون عمل کردن))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کشور|اختلاف و تضعیف دستگاهها و قوای دیگر کشور))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری|خروج از ساده‌زیستی و گرایش به اشرافیگری))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - بی‌صبری در برابر کمبودها|بی‌صبری در برابر کمبودها))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - ایجاد اختلاف و تشتت در دانشگاهها|ایجاد اختلاف و تشتت در دانشگاهها))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - مخالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکراسی|مخالفت با اسلام ناب تحت عنوان آزادی و دمکراسی))
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - گسترش فرهنگ غرب و غرب‌زدگی|گسترش فرهنگ غرب و غرب‌زدگی))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - اختلاف بین شیعه و سنی|اختلاف بین شیعه و سنی))
 +
 +
 +
 +
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - یک بعدی نگریستن به اسلام|یک بعدی نگریستن به اسلام))
 + ((امام خمینی و آسیب شناسی انقلاب اسلامی - عدول از حمایت از محرومین و پابرهنه‌ها|عدول از حمایت از محرومین و پابرهنه‌ها))
 +
 +
 +
 +
-((انحراف از ارزشهای اسلامی و اخلاقی)) 
-((اختلاف و تفرقه)) 
-((بی‌تفاوتی سیاسی)) 
-((خودباختگی)) 
-((تحریف آرمانها و ارزشها)) 
-((جریان نفاق)) 
-((راحت طلبی)) 
-((رفاه طلبی و تجمل‌گرایی)) 
-((زراندوزی و تکاثر طلبی)) 
-((ذلت پذیری)) 
-((تحجر و مقدس‌آبادی)) 
-((التقاط)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:47 ]   25   رضا معرب      جاری 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:46 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:45 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [15:43 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:35 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:26 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:25 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:24 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:21 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [14:05 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:47 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:44 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:29 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:28 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:21 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [13:17 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [12:22 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [12:02 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [08:19 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [08:12 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [06:11 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [06:08 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 تیر 1384 [05:57 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 03 بهمن 1383 [04:52 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 پنج شنبه 01 بهمن 1383 [11:18 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..