منو
 کاربر Online
1131 کاربر online
تاریخچه ی: امام خمینی

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-103Lines: 1-50
 -=::امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت::=- -=::امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت::=-
-در روز بیستم ((جمادى الثانى)) 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 هجرى شمسى ( 24 سپتامپر 1902 میلادى) در شهرستان ((خمین)) از توابع استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله علیها, روح الـلـه المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاکدان طبیعت نهاد.او وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود که نسل در نسل در کار هـدایـت مردم وکسب مـعارف الهى کـوشیـده انـد. پـدر بزرگـوار امام خمینـى مرحوم آیه الـله سید مصطفى مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الـلـه العظمـى میرزاى شیـرازى (رض) که پـس از آنکه سالیانـى چنـد در ((نجف)) اشـرف علـوم و معارف اسلامـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نایل آمـده بـود بـه ایـران بازگشت و در خمـیـن ملجأَ مردم و هادى آنان در امـور دینـى بـود. در حـالـیکه بیـش از 5 مـاه از ولادت روح الـلـه نمى گذشت, طاغوتیان و خوانین تحت حمایت عمال حکومت وقت نداى حق طلبـى پـدر را که در برابر زورگـوئـیهایشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود, با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـسیر خمـیـن به اراک وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شهیـد بـراى اجراى حکـم الهى قصاص به تهران (دار الحکـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزیدند تا قاتل قصاص گردید 
-بدیـن ترتبیب امام خـمیـنى از اوان کـودکى با رنج یـتـیـمى آشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گردید. وى دوران کـودکـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومـنـه اش (بانـو هاجر) که خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آیـه الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده التصانیف ) وده است و همچنیـن نزد عمه مـکـرمه اش ( صاحبـه خانم ) که بانـویى شجاع و حق‌جـو بـود سپرى کرد اما در سـن 15 سالگى از نعمت وجـود آن دو عزیز نیز محـروم گـردید . +!خمینی کیست
-V{maketoc} />!هرت م صی روس تکمیی و ری م سی +رادیو بی بی سی هنگم اعلام درگذشت ام گت :
__~~green: ا
موز می چش ز جهان فرو بست که با درگذشت او چشم ای یاری ر ا رب آس خوابید .__~~
-ادکـى پـس از هجرت آیه الله العظمـى حاج شیخ ((عبد الکریم حایرى یزدى)) ـ رحـمه الله علیه ـ ( نـوروز 1300 هـجـرى شمسـى, مـطاب بـا رجب المـرجب 1340 هجـرى قمـرى ) امام خمینى نی رهـسپار حـوزه علمیه قـم گردید و به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلى علوم حـوزوى را نزد سـاتید حـوزه ((قم)) طـى کرد.
up/9/96/ima2.jpg" width=198 align=left vspace=5 border=1> که مـى تـوان ز فرا گرفتـن تتـمـه باحث کـتاب مطـول ( در لـم معانى و یان ) ند مروم قا مــرزا محمـد علـى ایب تهرانـى و تمیل دروس سطح نزد مرحـوم آیه الـله سید محمد تقـى خـوانسارى, بیشتر نزد مرـوم آیه لـله ـیـد عـلى یثربى کاانى و درس فـقـه و صـول ند زعیـم حـوزه قـم آیـه الـله العظمى حاج شیخ بدالکریـم ایرى یزدى ـ ضـوان الـلـه علیهـم نام برد .
+را یک انسا به اینا می رسد
_هان زرگ درمن ر ، ا چه یز این یرمر ها و ف اله می رید __
-ـ از رحت آیه له لعظمـى حایـرى یزدى لاش مـا منـى ب همراه جمعى دیگر از متهدیـن حه لمیه ـم به نـتیجـه رسـیـد و آیه الله لمـى(رض) ه عنـوان یـم حـوز عـلمـیـه عازم قـــم گـردیـد. در این مان, امام خمینـى به عـنـوان یــى از مـریـن و مجتهدیـن ـاحب راى در فـقـه اصول و فلسفه و عرفــان اخلاق ناخته ى شد . حضرت اام ى سالهاى طولانى ر حه لمی قـم ه ریـس چنـن دوره فقه, اصـول, فلفه و عرفن و اخلاق سـلامى یضیه, مسجـد اعظم, سجـد میه, مـدره ـاج ملاصـادق, مجد سلماس ... مت گماشت ر حـوه علمیه نجف نیز قریب 14 س در مجـد یخ اعظـم نصــــارى () معار ال ت و فـقـه را در عایترین ـو تریـ نود و نجف ود که بـرا نـستــن بر انى رى ((حکومت اسلی)) را در سسله رسها ((لای فقیه)) ازـو نمو. +چط ی ک د ا 57 ، یرمدی د نج ساله سم وا میو ها انان می گرد />چرا در هگاه انلاب یر وان هی مکیست ، کرد و ل و عر و اس ها یک مر ا د ا گا و می نگریسد />چا ن اری در هنگا و تیی کندن ا ، ب در ان خ می ایسد آرا را ی گید
-!امام خیی (ره) ر نر زه و یام +__گویی همه تاریخ یک ملت در وجود این مرد خاصه شده است . __
__~~orange:گو
یی مه بغض های فرو خفته هارن مار ن از دست داده ، از گلوی ای پیرمرد به فریاد در آمده است .~~__
-رحیه ماره ها در را خـدا ـشـه در ینـش اـتـقـادى و ربـیت و میط خنـوادگى و شرایط سیـاسى اجتماعى طـول دوران زندگى آن حضرت داشـتـه ست. ـبارزات ایـشان ز نـوـوانـى ـاز و سـیـر تکاملى ن به مـواات تکـامـل ابـعاد روحى عـلم ایـشان یکسو و وضا و احـوال سیاسى و اجتماعى ایـران و ـوم اسـلامـى از سـوى دیگـر در اشکـال مخـتـلف ادامـه یـافـته است و در ســـال 41و1340 مجراى ((انجمنهای ایالتی و ولایی)) فرصـتـى پـیـد آورد تا ایـشان در رهبـریت ـیام و وـانیـت ایـف نقـش کنـد و بـدیـن ترتـیـب قـیـام راسرى روحانت و ملت ایـران در 15 خـرداد سال 1342 با دو ویـژگـى رجستـه یعنى رهـبرى واحد مام خمـیـنى و اسلمـى بـودن اگـیـ ها و شعارا و هدهـاى قیام, سرآغـازى شـد بر فـصـل نـویـن مـارزات ـلـت یر که ـعد ها تحت نام ((انقلاب اسلامی)) در جهان شاختـه و معرفـى گردید. +مه اری ار ا ، در ات و رکوب و خی جم یانه این م م وا یک مل ات تا بر م این س ال ایان شد . />تسللی ا تاهی ا و و فشی ا ، دخالت بیگنه و کس و عا هه مصلان یرهان این ت .
-اما مـیـن خاـره خـویـش ا نـگ ـن اـلل اول ا ر ایکه نانى 12 اه بـوه چنین ی مـى کن : مـن هـر و جـنـگ بـیـن اللـى را یدم هست ... مـن کوچـک ـودم لکـن مـدرسـه مى رفـتـم و بازهاى ((شوروی)) را در هـمان مرکز که ما شـیـم ر خـمـیـن, مـن آنجا آنا را ى یـدم و ما ور خت و ز اق مى شـدیـم. +هنگام نا ا ، الای زرگ ا ایدهایی ن اا رخشا و هایی . />رهبر ین الا تن کسی می تون باشد که اماج وش ین اناب او را بیرد و نماید و ره خویش اد .
- در جـنـگ بیـن المـلـل اول. حضـرت امام در جایى دیگر با یاد آورى اسامى بـرخى از خوانیـن واشـرار سـتمگر که در پناه حکـومت مـرکـزى بـه ـارت اموال و نوامیـس مردم مى پرداختند مى فـرماید : مـن ز چگى در جـنـگ بـودم ... ما مـورد زلقـى هـا بـودیـم, مـورد هـجـوم رجـبعلـیـهـا بــودیـم و خـودمان تفن داشتیـم و مـن ر عیـن حالى که تـقـریـبا شـایـد اوایـل بلوغم بود, بـچـه بودم, دور ایـن نگـرهایى که بـسـتـه بـود نـد در مـحل ما و اینها مى ـواسـتند هجـوم کـنند و غـارت کـنند, آنجا مى رفـتـــم نرها را سرکشـى مى کردیـم. کـودتاى رضا خان در سـوم اسفـند 1299 شمـى که بنابر گـواهـى اسـناد و مارک تاریخـى و غـیر قابـل خـدشـه بـوسیله نگلـسها ـمایت و سازمانـدهـى شـده بـود هـر چـنـد کـه بـه سلطنت قاجاریه پایان بخشید و تا حـدودى حکـومت مـلوک الطـوایـفـى خـوانیـن و اشـرار پـارکنـده را محدود سـاخت اما درعـوض آنچـنـان دیکتاتـورى پدید آورد که در سایـه آن هـزار فامـیـل بر سرنـوشـت مـلـت مظلـوم ایـران حاکـم شدند ودودمان ((پهلوی)) به تنهایى عهـده دار نقـش سابق خوانین و اشرار گردید .
در چنین شرایطـى روحانیت ایران که پـس ا
ز وقع نهـضـت مشروطیت در تنگناى هجـوم بى وقـفـه دولتهـاى وقت و عـمال انگلیسى از یکـسو و دشمـنی‌هاى غرب باختگان روشنفـکر مـآب از سـوى دیگر قـرار داشت براى دفاع از اسـلام و حـفـظ موجـودیت خـویـش بـه تکاپـو افـتاد. آیه الـلـه العظمى حاج شیخ عـبدالـکریـم حایرى بـه دعـوت علماى وقت قـم از اراک به ایـن شهـر هجرت کرد واندکـى پـس از آن امـم خـمیـنى که با بـهـره گیرى از استعداد فـوق العاده خـویـش دروس مقـدماتى و سطـوح حـوزه علمیه را در خـمیـن و ارا ک با سـرعـت طى کرده بود به قـم هجرت کـرد و عملا در تـحکیـم موقعیت حـوزه نـو تاسیـس قـم مـشارکـتى فعال داشت.
+مبارز و تبیدی نعتگر و بااری ، دانشو و لبه ، انه دار و دانش آموز ، همه و همه به خروش آمه بودند .
-زان چدانـى نگ ک ن ر ر اعدا لا ست این ه د ان لسه و فه اول شناته شد. +__وعی انتظار طرح بود ، __
__
انتظار ی حکمت الحان ری رپایی همه امیدهای یک مل ، یک ل و یک جاعه . __ />__قق یدهایی که دویست سا در این ا نا داده شد و مقق ن .__
__ا
یدایی که بهترین ای یک لت بر سر آ به باغ فی کشانده شدد ، با کوتا ابود شدند عاقت در زندان های ساواک پرپر گشتد .__
-پـس از رحلت آیـه اللـه العظمى حایرى ( 10 بهمـن 1315 ه-ش ) حـوزه علمیه قـم را خطر انحلال تهـدید مى کرد. عـلماى مـتـعهـد به چاره جویى برخاستند. مدت هشت سال سرپرستى حـوزه علمـیـه قـم را آیات عـظـام : 
-سید محمد حجت, سید صدر الدیـن صدر و سیـد محـمـد تقـى خـوانسارى -رضوان الـلـه علیهـم ـ بر عهده گرفتند. در ایـن فاصله و بـخصـوص پـس از سقوط رضاخان, شرایط براى تحقق مرجعیت عظمى فراهـم گردید. آیه الله العظمى بروجردى شخصیت علمى برجسته اى بـود کـه مـى تـوانست جانشین مناسبـى براى مـرحوم حایرى و حفـظ کیان حـوزه بـاشـد. ایـن پیشنهاد از سـوى شاگردان آیـه الـلـه حایرى و از جمله امام خـمـیـنـى به سرعت تعقیب شـد. شخص امام در دعـوت از آیـه الـلـه بـروجردى براى هجرت به قـم و پذیرش مسئولیت خطـیر زعامت حـوزه مجدانه تلاش کرد. 
-امام خمینـى که با دقـت شـرایط سیاسـى جامعه و وضعـیـت حـوزه ها را زیر نظر داشت و اطـلاعات خـویش را از طریق مطالـعه مـستمر کتب تاریخ معاصـر و مجلات و روزنـامـه هاى وقـت و رفـت و آمـد بـه تهـران و درک محضر بزرگانى همچون آیـه الـلـه مـدرس تکـمیل مى کرد دریافـته بـود که تـنها نقـطـه امـیـد بـه رهـایـى و نجات از شـرایط ذلت بارى که پـس از شکست مشروطیت و بخصـوص پـس از روى کار آوردن رضا خان پدید آمده است, بیدارى حوزه هاى عـلمـیـه و پیش از آن تضـمیـن حیات حوزه ها و ارتبـاط معنـوى مـردم بـا روحـانیت مـى بـاشـد. 
-اام خمینى در تعقیب هدفهاى ارزشمند خویش در سال 1328 طرح اصلاح اساس ساختار حـوزه لمیه را با هـمـکارى آیـه الـلـه مـرتضى حایى تهـیـه کرد ـه ((یه الله برجردى)) پـیشـنهاد داد. ایـن طرح از سوى شاگردان امام و طلاب روشـن ضمی حـوزه مـود اسـتقبال و میت قار گرفت . + براستی چه کی می تات ه هه این امیه با
- رژیـم در محاسبات اشتـبـا ره بـود. لایه ((انجمهای یاتی ولایی)) کـه ه مـوـب ن ـط مما ود, وگـن به ر کریـم و مرد بـودن ـتخاب کنـدگان و کاندیـداها تغییر مـى یات 16 مهـر 1341 تصـویب کـابـیـنـه امی د الـلـه علـم رسیـد. زاد انخابات زان پـوشـى براى مخفى نـه اشـتـن هـدفـهاى دیگر بـود. +ی مطهری در تیف اا می گوی :
__~~green:
ه گی ا کسی که ب م وود به ر در می آورد . یی ک ی شد که تما تم است یک م جود یک مرد ا شده اشد .~~__
-حذف و تغییر دو شـرط نخـست دقـیـقا بـه منظور قانـونـى کـردن حضـور عناصر بهایـى در مصـادر کـشـور انتخاب شـده بـود. چـنانکه قـبـلا نـیـز اشاره شد پـشتـیـبـانى شـاه از رژیـم صهـیـونیـستـى در تـوسعه مناسبات ((ایران)) و ((اسرائیل)) شرط حمایـتهاى ((آمریکا)) از شـاه بـود.  
-نـفـوذ پـیـروان مـسـلک استعـمـارى ((بهائیت)) در قـواى سه گانه ایران ایـن شرط را تحقق مـى بخشید. امام خمـیـنـى به هـمراه عـلماى بزرگ قـم و تهـران به محض انتشار خبر تصویب لایحه مـزبور پـس از تبادل نـظـر دسـت به اعـتـراضات همه جانبه زدند . 
-قـ حضرت امام ر ون اختن اهدا و رژیـم ه و گوـ کن سات خطیر عما و حه ا لمیـه در این شـریـ ـسیـ ـر وکراز بود. گراـا و نمه هـای گاه اـرا می ا شاه اد الـلـه لـم مـوجى زحـمایت در اـشار مختف مد رانیخت. حـن تلگفـهـى امام خمـیـنـى به ا و وزیر هدار دهنده . +*__((ککی امام مینی ))__
*__((
وی مام خینی از دورا نوی ))__ />*__((ی ما خمینی در م ))__ />*__(( اا میی در رعی ی روری ))__
*__((مب
ارز ا خیی با انم های یی ولایی))__ />*__((مبا امم میی ا لاب ید شاه))__ />*__((باز 15 خرداد مام میی ))__
*__((
تید اام خیی ری ))__
*__((
تی امام خمینی به را ))__
*__((
زه ینی در دهه 50 ی ))__
- در یکـى از ایـن تلگرافها آمده بـود : 
-~~green:اینجانب مجددا به شما نصیحت مى کنـم که بـه اطاعت خـداوند مـتعـال و قانـون اساسـى گردن نهید واز عواقب وخـیـمـه تخلف از قـرآن و احـکام علماى ملت و زعماى مسلمیـن و تخـلف از قانـون اساسی بـترسید وعـمـدا و بـدون مـوجب مـمـلکت را به خطـر نـیـنـدازید و الا علماى اسلام درباره شمـا از اظهار عقیـده خـوددارى نخـواهنـد کـرد .~~ 
-بدیـن ترتـیـب ماجراى انجـمنهاى ایـالـتى و ولایـتـى تجربـه اى پیروز و گرانقدر براى ملت ایران بـویژه از آن جهـت بـود کـه طى آن ویـژگـیـهـاى شخصیتـى را شناخـتـنـد که از هر جهـت براى رهـبـرى امت اسلام شایسته بـود.  
-باو جـود شکست شـاه در ماجـراى انجـمـنها, فـشـار آمریکـا بـراى انجـام اصلاحـات مـورد نظر ادامـه یافت. شـاه در دیـماه 1341 اصـول ششگانه اصلاحات خویـش را بر شمرد و خـواستار رفـراندوم شد . امام خمینى بار دیگـر مراجع و عـلمـاى قـم را بـه نـشـست و چاره جویى دوباره فراخواند . 
-با پیشنهاد امام خمینى عـیـد باسـتانـى نـوروز سـال 1342 در اعـتراض به اقدامات رژیم تحریـم شد. در اعلامـیه حضـرت امام از ((انقلاب سفید)) شاه بـه انقـلاب سـیـاه تعـبـیـر و هـمـسـویـى شـاه بـا اهـداف آمریکا و اسرائیل افـشا شده بود . از سـوى دیگـر, شـاه در مـورد آمادگى جامـعـه ایـران بـراى انجام اصلاحات آمـریکا به مـقامات واشـنگـتـن اطـمـیـنان داده بـود و نام اصـلاحات را انقـلاب سـفـیـد نهاده بـود. مخالـفت عـلما براى وى بسیار گران مى‌آمد . 
-امام خمـیـنى در اجـتماع مردم, بى پروا از شخـص شـاه به عنـوان عـامل اصلـى جنایات و هـم پـیـمان بـا ((اسرائیل)) یاد مـى کـرد و مـردم را بـه قـیام فرا مـى خـوانـد. او در سـخـنـرانى خـود در روز دوازده فـروردیـن 1342 شدیـدا از سـکـوت عـلماى قـم و نجف و دیگر بلاد اسلامى در مقابل جنایات تازه رژیـم انـتـقـاد کرد و فـرمـود : امـروز سکـوت هـمـراهى بـا دستگـاه جبـار است حضـرت امـام روز بعد ( 13 فروردیـن 42 ) اعلامـیـه معروف خـود را تحت عنـوان شاه دوستى یعنى غارتگرى منـتـشر ساخت . 
-راز تأثیر شگـفت پـیـام امام و کـلام امـام در روان مخاطـبـیـنـش که تا مرز جانـبازى پیـش مـى رفت را بایـد در هـمـیـن اصـالت انـدیشه, صلابت راى و صـداقت بـى شـائبه اش بـا مـردم جستجـو کـرد . 
-  
-سال 1342 با تحریـم مراسـم عـیـد نوروز آغـاز و با خـون مظـلـومیـن فیضیه خـونرنگ شد. شـاه بر انجام اصـلاحات مـورد نظـر آمـریکـا اصـرار مـى ورزیـد و امام خـمـیـنى بر آگاه کردن مردم و قـیـام آنـان در بـرابـر دخـالتهاى آمـریکـا و خیـانـتهاى شاه پـافـشـارى داشـت. در چهـارده فروردیـن 1342 آیـه الله العظمـى حکیـم از نجف طـى تلگـرافـهـایى بـه علما و مراجع ایران خـواستار آن شد کـه همگـى به طـور دسـتـه جمـعى به نجف هجرت کنند. این پیشنهاد براى حفـظ جان عـلما و کیان حـوزه ها مطرح شده بود . 
-حضرت امام بـدون اعـتـنا بـه ایـن تهـدیـدها, پاسخ تلگـراف آیـه الـلـه العـظـمى حکیـم را ارسال نمـوده و در آن تاکیـد کرده بـود کـه هـجـرت دسـتـه جمـعى علما و خالـى کـردن حـوزه علمیه قـم به مصلحت نیست . 
-امام خمیـنـى در پیامـى( بـه تایخ 12 / 2 / 1342 ) به مناسـبـت چهـلـم فاجعـه فـیـضـیـه بـر همـراهـى عـلما و مـلت ایران در رویارویـى سـران ممـالک اسلامـى و دول عربـى بـا اسـرائیل غاصب تـاکید ورزید وپیمانهاى شـاه و اسـرائیل را محکـوم کرد . 
-!قیام 15 خرداد 
-ماه محرم 1342 که مـصادف با خرداد بـود فـرا رسـید. امام خمینى از ایـن فـرصت نهـایت اسـتفاده را در تحـریک مردم بـه قیام عـلیـه رژیـم مستبد شاه به عمل آورد. 
-امام خمینى در عـصـر عاشـوراى سال 13 خرداد 1342شمسى در مـدرسه فیضـیـه نطق تاریخـى خـویـش را که آغازى بر قیام 15 خرداد بود ایراد کرد. 
-در همیـن سخنرانى بـود که امام خمـیـنى بـا صداى بلند خطاب به شاه فرمـود : 
-~~brown: آقا مـن به شما نصیحت مـى کنـم، اى آقاى شـاه ! اى جنـاب شاه! مـن به تو نصیحت مى کـنم دسـت بـردار از این کارها، آقا اغـفـال مى کنند تو را. مـن مـیل ندارم کـه یـک روز اگر بـخـواهـند تـو بـروى، همه شکر کـنند... اگر دیکـته مى دهند دسـتت و مى گـویند بخـوان، در اطـرافـش فکـر کـن.... نصـیحت مرا بـشـنـو... ربط ما بـیـن شـاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت مـى گـوید از اسرائـیـل حرف نزنـیـد... مگر شاه اسـرائـیلـى است ؟ ~~ 
-شاه فـرمان خامـوش کـردن قـیـام را صادر کـرد. نخست جمع زیادى از یاران امام خمینـى در شـامگاه 14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه شب ( سحـرگاه پانزده خـرداد 42 ) صـدها کماندوى اعـزامـى از مرکز، منزل حضرت امـام را محاصره کردند و ایشان را در حالیکه مشغول نماز شب بـود دستگیـر و سـراسـیـمـه بـه ((تهـران)) بـرده و در بازداشــتگاه باشگاه افـسـران زنـدانـى کـردنـد و غروب آنروز به زندان قـصر مـنتقل نمـودنـد. صـبحگاه پـانـزده خـرداد خبـر دستگیرى رهـبـر انقلاب بـه تهـران، ((مشهد))، ((شیراز)) ودیگـر شهرها رسیـد و وضعیتـى مشـابه قـم پـدید آورد. 
-نزدیکترین ندیم همیشگى شاه، تیمـسار ((حسین فردوست)) در خاطراتش از بکارگیرى تجربیات و همکارى زبـده ترین ماموریـن سیاسى و امنیتى آمریکا براى سرکـوب قـیام و هـمچنیـن از سراسـیمگـى شاه و دربـار و امراى ارتـش و ((ساواک)) در ایـن ساعـات پرده بـرداشـتـه و تـوضـیح داده است که چگـونه شـاه و ژنـرالهـایـش دیـوانه وار فرمان سرکـوب صادر مى کردند. 
-امام خمینـى، پـس از 19 روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـى در پـادگـان نظامـى عشـرت آبـاد منتقل شـد.با دستگیرى رهبـر نهـضـت و کـشتار وحشیانه مـردم در روز 15 خـرداد 42، قیام ظاهرا سرکوب شد. امـام خمـینى در حبـس از پاسخ گفتـن بـه سئوالات بازجـویان، با شهـامت و اعلام ایـنکه هـیـئـت حاکمه در ایـران و قـوه قضائیه آنرا غـیر قـانـونـى وفـاقـد صلاحـیت مـى داند، اجتـناب ورزیـد. 
- در شامگاه 18 فـروردیـن سال 1343 بـدون اطلاع قـبـلى، امام خمینى آزاد و به قـم منتقل مـى شـود. بـه محض اطلاع مردم، شـادمـانى سراسر شهر را فرا مـى گیرد وجشنهاى باشکـوهى در مـدرسه فـیـضـیـه و شهـر بـه مـدت چـنـد روز بـر پا مـى شـود.  
-اولیـن سالگـرد قـیام 15خـرداد در سال 1343 با صـدور بیانیه مـشتـرک امام خمـیـنـى و دیگر مراجع تقلید و بیانیه هاى جداگانه حـوزه هاى علمـیه گرامـى داشـتـه شـد و به عنـوان روز عزاى عمـومـى معرفـى شـد. 
-امـام خمـینـى در 4 آبـان 1343 بـیانـیـه اى انقلابـى صادر کرد و درآن نـوشـت : دنـیا بـدانـد که هر گرفـتارى اى کـه ملـت ایـران و مـلـل مسلمـیـن دارنـد از اجـانب اسـت، از آمـریکاست، ملـل اسلام از اجـانب عمـومـا و از آمـریکـا خصـوصـا متنفــر است... آمـریکـاست که از اسـرائیل و هـواداران آن پشتیبـانـى مـى کنـد. آمریکاست که به اسرائیل قـدرت مـى دهـد که اعراب مسلـم را آواره کند. افشاگرى امام علیه تصـویب لایحه ((کاپیتولاسیون))، ایران را در آبان سـال 43 در آستـانه قیـامـى دوبـاره قرار داد. 
-سحرگاه 13 آبان 1343 دوباره کماندوهاى مـسلح اعـزامى از تـهـران، مـنزل امام خمـیـنى در قـم را محاصره کـردنـد. شگـفـت آنـکه وقـت باز داشت، هـمـاننـد سال قـبـل مصادف با نیایـش شبـانه امام خمینـى بـود.حضرت امام بازداشت و بـه هـمراه نیروهاى امـنـیـتى مـستقیما بـه فرودگاه مهرآباد تهران اعـزام و بـا یک فـرونـد هـواپـیـماى نظامى کـه از قبل آماده شـده بـود، تحت الحـفـظ مامـوریـن امـنیـتى و نظامى بـه آنکارا پـرواز کـرد. عـصـر آنـروز ((ساواک)) خـبـر تـبـعـیـد امـام را بـه اتهام اقـدام علیه امنیت کشـور ! در روزنـامه ها مـنتـشـر سـاخت. 
-علی رغم فضاى خفقان موجى از اعتراضها بـه صـورت تـظـاهـرات در بـازار تهران،تعطیلى طولانى مدت دروس حوزه ها و ارسال طومارها و نامـه ها به سازمانهاى بیـن المللـى و مـراجع تقلیـد جلـوه گـر شد. 
-اقامت امام در ((ترکیه)) یازده ماه به درازا کشید در این مدت رژیم شاه با شدت عمل بـى سابقه اى بقایاى مقاومت را در ایران در هـم شکـست و در غیاب امام خمینى به سرعت دست به اصلاحات آمریکا پـسند زد. اقـامت اجبارى در تـرکیـه فـرصتـى مغـتـنـم بـراى امـام بـود تا تـدویـن کتـاب بزرگ تحـریـر الـوسیله را آغاز کند. 
-  
-!تبعید امام خمینی (ره) از ترکیه به عراق  
-روز 13 مهرماه 1343 حضرت امام به هـمـراه فرزنـدشان آیه الله حاج آقا مصطفـى از ترکیه به تبعیدگاه دوم، کشـور ((عراق)) اعزام شدند. امام خمینى پس از ورود بـه بـغداد بـراى زیارت مرقـد ائـمه اطهار(ع) به شهــرهــاى کاظمیـن، سامـرا و کـربلا شتـافت ویک هـفـته بعد بـه محل اصلـى اقـامت خـود یعنـى نجف عزیمت کرد. 
-دوران اقامت 13 ساله امام خمـینى در نجف در شرایطى آغاز شد که هر چند در ظاهر فشارها و محدودیـتهاى مستقیـم در حـد ایـران و تـرکیه وجـود نـداشت اما مخالفـتها و کارشکـنـیها و زخـم زبانهـا نـه از جـبـهـه دشمـن رویاروی بـلکه از ناحیه روحانى نمایان و دنیا خـواهان مخفى شده در لباس دیـن آنچنان گـسترده و آزاردهنده بود که امام با هـمـه صـبر و بـردبارى معروفـش بارها از سخـتى شرایط مبارزه در ایـن سالها بـه تلخى تمام یاد کرده است. ولى هـیچـیـک از ایـن مصـائب و دشـواریها نـتـوانـست او را از مـسیــرى که آگـاهانه انتخاب کرده بود باز دارد. 
-امام خمینى سلسله درسهاى خارج فـقه خـویـش را با همه مخالفتها و کارشکنیهاى عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شیخ انصارى (ره) نجف آغاز کرد که تا زمان هجـرت از عراق به پاریـس ادامه داشت. حوزه درسى ایشان به عنـوان یکى از برجسته تریـن حوزه هاى درسى نجف از لحـاظ کیفیت و کمیت شـاگـردان شنـاخته شـد. 
-امام خمینـى از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیک‌هایى بـه ایران، ارتباط خویـش را بـا مـبارزیـن حـفـظ نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـى بـه پـایـدارى در پیگیـرى اهـداف قـیام 15 خـرداد فـرا مى خواند. 
-امام خمینى در تمام دوران پـس از تـبـعـید، علی رغـم دشواریهاى پدید آمـده، هیچگاه دست از مبارزه نـکـشیـد، وبـا سخنـرانیها و پیامهـاى خـویـش امیـد به پیـروزى را در دلها زنـده نگـاه مى داشت. 
-امام خمینى در گفتگـویى با نمانیده سازمان الفـتـح ((فلسطین)) در 19 مهر 1347 دیـدگاههاى خویش را درباره مسائل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشریح کرد و در همین مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشى از وجـوه شـرعى زکات بـه مجـاهـدان فلسطینـى فتـوا داد. 
-اوایل سال 1348 اختلافات بـیـن رژیـم شاه و ((حزب بعث)) عراق بـر سر مرز آبـى دو کشـور شدت گرفت. رژیـم عراق جمع زیادى از ایـرانـیان مقیـم این کشـور را در بـدتریـن شرایط اخراج کرد. حزب بـعث بـسـیار کوشید تا از دشمـنى امام خمـیـنى با رژیـم ایـران در آن شرایط بـهـره گیرد. 
-چهار سال تـدریس، تلاش و روشنگرى امام خمـیـنـى تـوانسته بـود تا حـدودى فضاى حـوزه نجف را دگرگـون سازد. اینـک در سال 1348 علاوه بر مبارزین بیـشمار داخل کشور مخاطبین زیادى در عراق، ((لبنان)) و دیگر بـلاد اسلامـى بـودنـد که نهـضت امام خمینى را الگـوى خویـش مى دانستند. 
-!امام خمینی (ره) و استمرار مبارزه (1356 - 1350)  
-نیمه دوم سال 1350 اختلافات رژیـم بعثـى عراق و شاه بالا گـرفت و به اخراج و آواره شـدن بسی 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 تیر 1385 [16:57 ]   19   محمد رضا قدوسی      جاری 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [06:50 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [06:40 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:29 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:18 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:17 ]   14   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:15 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:09 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [15:03 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [14:53 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [11:39 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:46 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:44 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [06:25 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [16:04 ]   5   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [16:01 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [15:55 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [15:29 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [15:17 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..