منو
 صفحه های تصادفی
آموزش تاکتیک های فوتبال
وقتی بازیکن مانع حریف می شود
تلاش برای تفوق عنصر مغول
تاریخچه اکتشافات مریخ
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
خازن شیمیایی
کودهای مخلوط
دفن جسد مطهر امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا
آزمایش قطرات روغن میلیکان
سایر سیستم های کنترل رونویسی
 کاربر Online
515 کاربر online
تاریخچه ی: امام خمینی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-86Lines: 1-50
 -=::امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت::=- -=::امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت::=-
-در روز بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 هجرى شمسى ( 24 سپتامپر 1902 میلادى) در شهرستان خمین از توابع استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله علیها, روح الـلـه المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاکدان طبیعت نهاد . 
-او وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود که نسل در نسل در کار هـدایـت مردم وکسب مـعارف الهى کـوشیـده انـد. پـدر بزرگـوار امام خمینـى مرحوم آیه الـله سید مصطفى مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الـلـه العظمـى میرزاى شیـرازى (رض) که پـس از آنکه سالیانـى چنـد در نجف اشـرف علـوم و معارف اسلامـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نایل آمـده بـود بـه ایـران بازگشت و در خمـیـن ملجأَ مردم و هادى آنان در امـور دینـى بـود. در حـالـیکه بیـش از 5 مـاه از ولادت روح الـلـه نمى گذشت, طاغوتیان و خوانین تحت حمایت عمال حکومت وقت نداى حق طلبـى پـدر را که در برابر زورگـوئـیهایشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود, با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـسیر خمـیـن به اراک وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شهیـد بـراى اجراى حکـم الهى قصاص به تهران (دار الحکـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـدالت اصـرار ورزیدند تا قاتل قصاص گردید 
-بدیـن ترتبیب امام خـمیـنى از اوان کـودکى با رنج یـتـیـمىآشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گردید. وى دوران کـودکـى و نـوجـوانى را تحت سرپرستى مادر مـومـنـه اش (بانـو هاجر) که خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آیـه الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده التصانیف ) بوده است و همچنیـن نزد عمه مـکـرمه اش ( صاحبـه خانم ) که بانـویى شجاع و حق‌جـو بـود سپرى کرد اما در سـن 15 سالگى از نعمت وجـود آن دو عزیز نیز محـروم گـردید .  
-V{maketoc} 
-!هجرت به قم، تحصیل دروس تکمیلی و تدریس علوم اسلامی 
-اندکـى پـس از هجرت آیه الله العظمـى حاج شیخ عبد الکریـم حایرى یزدى ـ رحـمه الله علیه ـ ( نـوروز 1300 هـجـرى شمسـى, مـطابق بـا رجب المـرجب 1340 هجـرى قمـرى ) امام خمینى نیز رهـسپار حـوزه علمیه قـم گردید و به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلى علوم حـوزوى را نزد اسـاتید حـوزه قـم طـى کرد. که مـى تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه مباحث کـتاب مطـول ( در علـم معانى و بیان ) نزد مرحوم آقا مـیـرزا محمـد علـى ادیب تهرانـى و تکمیل دروس سطح نزد مرحـوم آیه الـله سید محمد تقـى خـوانسارى, و بیشتر نزد مرحـوم آیه الـله سـیـد عـلى یثربى کاشانى و دروس فـقـه و اصـول نزد زعیـم حـوزه قـم آیـه الـله العظمى حاج شیخ عبدالکریـم حایرى یزدى ـ رضـوان الـلـه علیهـم نام برد . 
-پـس از رحلت آیه الله العظمـى حـایـرى یزدى تلاش امـام خمینـى به همراه جمعى دیگر از مجتهدیـن حـوزه علمیه قـم به نـتیجـه رسـیـد و آیه الله العظمـى(رض) به عنـوان زعـیـم حـوزه عـلمـیـه عازم قـــم گـردیـد. در این زمان, امام خمینـى به عـنـوان یـکـى از مـدرسیـن و مجتهدیـن صـاحب راى در فـقـه و اصـول و فلسفه و عرفــان و اخلاق شناخته مى شد . حضرت امام طى سالهاى طولانى در حوزه علمیه قـم به تدریـس چندیـن دوره فقه, اصـول, فلسفه و عرفان و اخـلاق اسـلامى در فیضیه, مسجـد اعظم, مسجـد محمـدیه, مـدرسه حـاج ملاصـادق, مسجد سلماسى و ... همت گماشت و در حـوزه علمیه نجف نیز قریب 14 سال در مسجـد شیخ اعظـم انصــــارى (ره) معارف اهل بـیت و فـقـه را در عالیترین سطـوح تدریـس نمود و در نجف بـود که بـراى نخـستـیـن بار .مبانـى نظرى حکـومت اسلامـى را در سلسله درسهاى ولایت فـقیه بازگـو نمود.  
-!امام خمینی (ره) در سنگر مبارزه و قیام
روحیه مبارزه و جهاد در راه خـدا ریـشـه در بینـش اعـتـقـادى و تربـیت و محیط خانـوادگى و شرایط سـیـاسى و اجـتماعى طـول دوران زندگى آن حضرت داشـتـه است. مـبارزات ایـشان از آغاز نـوجـوانـى آغـاز و سـیـر ت
کاملى آن به مـوازات تکـامـل ابـعاد روحى و عـلمى ایـشان از یکـسـو و اوضاع و احـوال سیاسـى و اجتماعى ایـران و جـوامع اسـلامـى از سـوى دیگـر در اشکـال مخـتـلف ادامـه یـافـته است و در ســـال 41و1340 ماجراى انجمـنهاى ایالـتى و ولایـتى فرصـتـى پـدیـد آورد تا ایـشان در رهبـریت قـیام و روحـانیـت ایـفاى نقـش کنـد و بـدیـن تـرتـیـب قـیـام سراسرى روحانیت و ملت ایـران در 15 خـرداد سال 1342 با دو ویـژگـى برجستـه یعنى رهـبرى واحد امام خمـیـنى و اسلامـى بـودن انگـیـزه ها و شعارها و هدفهـاى قیام, سرآغـازى شـد بر فـصـل نـویـن مـبارزات مـلـت ایران که بـعد ها تحت نام انقلاب اسلامى در جهان شناخـتـه و معرفـى گردید امام خمـیـنـى خاطـره خـویـش از جنـگ بیـن المـلل اول را در حالیکه نـوجـوانى 12 ساله بـوده چنین یاد مـى کند : مـن هـر دو جـنـگ بـیـن المللـى را یادم هست ... مـن کـوچـک بـودم لکـن مـدرسـه مى رفـتـم و سربازهاى شـوروى را در هـمان مرکزى که ما داشـتـیـم در خـمـیـن, مـن آنجا آنهـا را مى دیـدم و ما مـورد تاخت و تاز واقع مى شـدیـم در جـنـگ بیـن المـلـل اول. حضـرت امام در جایى دیگر با یاد آورى اسامى بـرخى از خوانیـن واشـرار سـتمگر که در پناه حکـومت مـرکـزى بـه غـارت اموال و نوامیـس مردم مى پرداختند مى فـرماید : مـن از بچگى در جـنـگ بـودم ... ما مـورد زلقـى هـا بـودیـم, مـورد هـجـوم رجـبعلـیـهـا بــودیـم و خـودمان تفنگ داشتیـم و مـن در عیـن حالى که تـقـریـبا شـایـد اوایـل بلوغم بود, بـچـه بودم, دور ایـن سنگـرهایى که بـسـتـه بـود نـد در مـحل ما و اینها مى خـواسـتند هجـوم کـنند و غـارت کـنند, آنجا مى رفـتـیــم سنگرها را سرکشـى مى کردیـم. کـودتاى رضا خان در سـوم اسفـند 1299 شمسـى که بنابر گـواهـى اسـناد و مدارک تاریخـى و غـیر قابـل خـدشـه بـوسیله انگلیـسها حـمایت و سازمانـدهـى شـده بـود هـر چـنـد کـه بـه سلطنت قاجاریه پایان بخشید و تا حـدودى حکـومت مـلوک الطـوایـفـى خـوانیـن و اشـرار پـارکنـده را محدود سـاخت اما درعـوض آنچـنـان دیکتاتـورى پدید آورد که در سایـه آن هـزار فامـیـل بر سرنـوشـت مـلـت مظلـوم ایـران حاکـم شدند ودودمان پهـلـوى به تنهایى عهـده دار نقـش سابق خوانین و اشرار گردید .
در چنین شرایطـى روحانیت ایران که پـس از وقایع نهـضـت مشروطیت در تنگناى هجـوم بى وقـفـه دولتهـاى وقت و عـمال انگلیسى از یکـسو و دشمـنی‌هاى غرب باختگان روشنفـکر مـآب از سـوى دیگر قـرار داشت براى دفاع از اسـلام و حـفـظ موجـودیت خـویـش بـه تکاپـو افـتاد. آیه الـلـه العظمى حاج شیخ عـبدالـکریـم حایرى بـه دعـوت علماى وقت قـم از اراک به ایـن شهـر هجرت کرد واندکـى پـس از آن امـام خـمیـنى که با بـهـره گیرى از استعداد فـوق العاده خـویـش دروس مقـدماتى و سطـوح حـوزه علمیه را در خـمیـن و ارا ک با سـرعـت طى کرده بود به قـم هجرت کـرد و عملا در تـحکیـم موقعیت حـوزه نـو تاسیـس قـم مـشارکـتى فعال داشت.
زمان چندانـى نگذشت که آن حضرت در اعداد فضلاى برجـسته این حـوزه در عرفـان و فلسفه و فقه و اصـول شنـاخته شـد.
پـس از رحلت آیـه اللـه العظمى حایرى ( 10 بهمـن 1315 ه-ش ) حـوزه علمیه قـم را خطر انحلال تهـدید مى کرد. عـلماى مـتـعهـد به چاره جویى برخاستند. مدت هشت سال سرپرستى حـوزه علمـیـه قـم را آیات عـظـام :
سید محمد حجت, سید صدر الدیـن صدر و سیـد محـمـد تقـى خـوانسارى -رضوان الـلـه علیهـم ـ بر عهده گرفتند. در ایـن فاصله و بـخصـوص پـس از سقوط رضاخان, شرایط براى تحقق مرجعیت عظمى فراهـم گردید. آیه الله العظمى بروجردى شخصیت علمى برجسته اى بـود کـه مـى تـوانست جانشین مناسبـى براى مـرحوم حایرى و حفـظ کیان حـوزه بـاشـد. ایـن پیشنهاد از سـوى شاگردان آیـه الـلـه حایرى و از جمله امام خـمـیـنـى به سرعت تعقیب شـد. شخص امام در دعـوت از آیـه الـلـه بـروجردى براى هجرت به قـم و پذیرش مسئولیت خطـیر زعامت حـوزه مجدانه تلاش کرد.
امام خمینـى که با دقـت شـرایط سیاسـى جامعه و وضعـیـت حـوزه ها را زیر نظر داشت و اطـلاعات خـویش را از طریق مطالـعه مـستمر کتب تاریخ معاصـر و مجلات و روزنـامـه هاى وقـت و رفـت و آمـد بـه تهـران و درک محضر بزرگانى همچون آیـه الـلـه مـدرس تکـمیل مى کرد دریافـته بـود که تـنها نقـطـه امـیـد بـه رهـایـى و نجات از شـرایط ذلت بارى که پـس از شکست مشروطیت و بخصـوص پـس از روى کار آوردن رضا خان پدید آمده است, بیدارى حوزه هاى عـلمـیـه و پیش از آن تضـمیـن حیات حوزه ها و ارتبـاط معنـوى مـردم بـا روحـانیت مـى بـاشـد.
امام خمینى در تعقیب هدفهاى ارزشمند خویش در سال 1328 طرح اصلاح اساس ساختار حـوزه علمیه را با هـمـکارى آیـه الـلـه مـرتضـى حایـرى تهـیـه کرد و بـه آیـه الـلـه بـروجردى پـیشـنهاد داد. ایـن طرح از سوى شاگردان امام و طلاب روشـن ضمیر حـوزه مـورد اسـتقبال و حمایت قرار گرفت .
اما رژیـم در محاسباتـش اشـتـبـاه کرده بـود. لایحه انجـمـنـهاى ایالتى و ولایتى کـه به مـوجـب آن شـرط مسـلمان بودن, سوگـند به قرآن کریـم و مرد بـودن انـتخاب کـنـنـدگان و کاندیـداها تغییر مـى یافت در 16 مهـر 1341 به تصـویب کـابـیـنـه امیـر اسـد الـلـه علـم رسیـد. آزادى انتخابات زنان پـوششـى براى مخفى نگـه داشـتـن هـدفـهاى دیگر بـود.
حذف و تغییر دو شـرط نخـست دقـیـقا بـه منظور قانـونـى کـردن حضـور عناصر بهایـى در مصـادر کـشـور انتخاب شـده بـود. چـنانکه قـبـلا نـیـز اشاره شد پـشتـیـبـانى شـاه از رژیـم صهـیـونیـستـى در تـوسعه مناسبات ایران و اسرائـیل شرط حمایـتهاى آمـریـکـا از شـاه بـود. نـفـوذ پـیـروان مـسـلک استعـمـارى بهـائـیت در قـواى سه گانه ایران ایـن شرط را تحقق مـى بخشید. امام خمـیـنـى به هـمراه عـلماى بزرگ قـم و تهـران به محض انتشار خبر تصویب لایحه مـزبور پـس از تبادل نـظـر دسـت به اعـتـراضات همه جانبه زدند .
نقـش حضرت امام در روشـن ساختـن اهداف واقعى رژیـم شـاه و گوشـزد کـردن رسالت خطیر علما و حـوزه هاى علمـیـه در ایـن شـرایـط بـسیـار مـوثـر وکارساز بـود. تلگرافـهـا و نامـه هـای سرگـشـاده اعـتـراض آمـیز علما به شاه و اسـد الـلـه علـم مـوجى از حـمایـت را در اقـشار مخـتلف مردم برانگیخت. لحـن تلگرافـهـاى امام خمـیـنـى به شاه و نخست وزیر تند و هشـدار دهنده بود. در یکـى از ایـن تلگرافها آمده بـود :
اینجانب مجددا به شما نصیحت مى کنـم که بـه اطاعت خـداوند مـتعـال و قانـون اساسـى گردن نهید واز عواقب وخـیـمـه تخلف از قـرآن و احـکام علماى ملت و زعماى مسلمیـن و تخـلف از قانـون اساسی بـترسید وعـمـدا و بـدون مـوجب مـمـلکت را به خطـر نـیـنـدازید و الا علماى اسلام درباره شمـا از اظهار عقیـده خـوددارى نخـواهنـد کـرد .
بدیـن ترتـیـب ماجراى انجـمنهاى ایـالـتى و ولایـتـى تجربـه اى پیروز و گرانقدر براى ملت ایران بـویژه از آن جهـت بـود کـه طى آن ویـژگـیـهـاى شخصیتـى را شناخـتـنـد که از هر جهـت براى رهـبـرى امت اسلام شایسته بـود. باو جـود شکست شـاه در ماجـراى انجـمـنها, فـشـار آمریکـا بـراى انجـام اصلاحـات مـورد نظر ادامـه یافت. شـاه در دیـماه 1341 اصـول ششگانه اصلاحات خویـش را بر شمرد و خـواستار رفـراندوم شد . امام خمینى بار دیگـر مراجع و عـلمـاى قـم را بـه نـشـست و چاره جویى دوباره فراخواند .
با پیشنهاد امام خمینى عـیـد باسـتانـى نـوروز سـال 1342 در اعـتراض به اقدامات رژیم تحریـم شد. در اعلامـیه حضـرت امام از انـقـلاب سـفـیـد شاه بـه انقـلاب سـیـاه تعـبـیـر و هـمـسـویـى شـاه بـا اهـداف آمریکا و اسرائیل افـشا شده بود . از سـوى دیگـر, شـاه در مـورد آمادگى جامـعـه ایـران بـراى انجام اصلاحات آمـریکا به مـقامات واشـنگـتـن اطـمـیـنان داده بـود و نام اصـلاحات را انقـلاب سـفـیـد نهاده بـود. مخالـفت عـلما براى وى بسیار گران مى‌آمد .
امام خمـیـنى در اجـتماع مردم, بى پروا از شخـص شـاه به عنـوان عـامل اصلـى جنایات و هـم پـیـمان بـا اسـرائـیـل یاد مـى کـرد و مـردم را بـه قـیام فرا مـى خـوانـد. او در سـخـنـرانى خـود در روز دوازده فـروردیـن 1342 شدیـدا از سـکـوت عـلماى قـم و نجف و دیگر بلاد اسلامى در مقابل جنایات تازه رژیـم انـتـقـاد کرد و فـرمـود : امـروز سکـوت هـمـراهى بـا دستگـاه جبـار است حضـرت امـام روز بعد ( 13 فروردیـن 42 ) اعلامـیـه معروف خـود را تحت عنـوان شاه دوستى یعنى غارتگرى منـتـشر ساخت .
راز تأثیر شگـفت پـیـام امام و کـلام امـام در روان مخاطـبـیـنـش که تا مرز جانـبازى پیـش مـى رفت را بایـد در هـمـیـن اصـالت انـدیشه, صلابت راى و صـداقت بـى شـائبه اش بـا مـردم جستجـو کـرد .
سال 1342 با تحریـم مراسـم عـیـد نوروز آغـاز و با خـون مظـلـومیـن فیضیه خـونرنگ شد. شـاه بر انجام اصـلاحات مـورد نظـر آمـریکـا اصـرار مـى ورزیـد و امام خـمـیـنى بر آگاه کردن مردم و قـیـام آنـان در بـرابـر دخـالتهاى آمـریکـا و خیـانـتهاى شاه پـافـشـارى داشـت. در چهـارده فروردیـن 1342 آیـه الله العظمـى حکیـم از نجف طـى تلگـرافـهـایى بـه علما و مراجع ایران خـواستار آن شد کـه همگـى به طـور دسـتـه جمـعى به نجف هجرت کنند. این پیشنهاد براى حفـظ جان عـلما و کیان حـوزه ها مطرح شده بود .
حضرت امام بـدون اعـتـنا بـه ایـن تهـدیـدها, پاسخ تلگـراف آیـه الـلـه العـظـمى حکیـم را ارسال نمـوده و در آن تاکیـد کرده بـود کـه هـجـرت دسـتـه جمـعى علما و خالـى کـردن حـوزه علمیه قـم به مصلحت نیست .
امام خمیـنـى در پیامـى( بـه تایخ 12 / 2 / 1342 ) به مناسـبـت چهـلـم فاجعـه فـیـضـیـه بـر همـراهـى عـلما و مـلت ایران در رویارویـى سـران ممـالک اسلامـى و دول عربـى بـا اسـرائیل غاصب تـاکید ورزید وپیمانهاى شـاه و اسـرائیل را محکـوم کرد .
!قیام 15 خرداد
ماه محرم 1342 که مـصادف با خرداد بـود فـرا رسـید. امام خمینى از ایـن فـرصت نهـایت اسـتفاده را در تحـریک مردم بـه قیام عـلیـه رژیـم مستبد شاه به عمل آورد.
امام خمینى در عـصـر عاشـوراى سال 13 خرداد 1342شمسى در مـدرسه فیضـیـه نطق تاریخـى خـویـش را که آغازى بر قیام 15 خرداد بود ایراد کرد.
در همیـن سخنرانى بـود که امام خمـیـنى بـا صداى بلند خطاب به شاه فرمـود : آقا مـن به شما نصیحت مـى کنـم، اى آقاى شـاه ! اى جنـاب شاه! مـن به تو نصیحت مى کـنم دسـت بـردار از این کارها، آقا اغـفـال مى کنند تو را. مـن مـیل ندارم کـه یـک روز اگر بـخـواهـند تـو بـروى، همه شکر کـنند... اگر دیکـته مى دهند دسـتت و مى گـویند بخـوان، در اطـرافـش فکـر کـن.... نصـیحت مرا بـشـنـو... ربط ما بـیـن شـاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت مـى گـوید از اسرائـیـل حرف نزنـیـد... مگر شاه اسـرائـیلـى ا
ست ؟ شاه فـرمان خامـوش کـردن قـیـام را صادر کـرد. نخست جمع زیادى از یاران امام خمینـى در شـامگاه 14 خرداد دستگیـر و ساعت سه نیمه شب ( سحـرگاه پانزده خـرداد 42 ) صـدها کماندوى اعـزامـى از مرکز، منزل حضرت امـام را محاصره کردند و ایشان را در حالیکه مشغول نماز شب بـود دستگیـر و سـراسـیـمـه بـه تهـران بـرده و در بازداشــتگاه باشگاه افـسـران زنـدانـى کـردنـد و غروب آنروز به زندان قـصر مـنتقل نمـودنـد. صـبحگاه پـانـزده خـرداد خبـر دستگیرى رهـبـر انقلاب بـه تهـران، مـشهـد، شیـراز ودیگـر شهرها رسیـد و وضعیتـى مشـابه قـم پـدید آورد.
نزدیکترین ندیم همیشگى شاه، تیمـسار حسیـن فردوست در خاطراتش از بکارگیرى تجربیات و همکارى زبـده ترین ماموریـن سـیاسى و امـنیـتى آمریکا براى سرکـوب قـیام و هـمچنیـن از سراسـیمگـى شاه و دربـار وامراى ارتـش وساواک در ایـن ساعـات پرده بـرداشـتـه و تـوضـیح داده است که چگـونه شـاه و ژنـرالهـایـش دیـوانه وار فرمان سرکـوب صادر مى کردند.
امام خمینـى، پـس از 19 روز حبـس در زنـدان قـصـر بـه زنـدانـى در پـادگـان نظامـى عشـرت آبـاد منتقل شـد.
با دستگیرى رهبـر نهـضـت و کـشتار وحشیانه مـردم در روز 15 خـرداد 42، قیام ظاهرا سرکوب شد. امـام خمـینى در حبـس از پاسخ گفتـن بـه سئوالات بازجـویان، با شهـامت و اعلام ایـنکه هـیـئـت حاکمه در ایـران و قـوه قضائیه آنرا غـیر قـانـونـى وفـاقـد صلاحـیت مـى داند، اجتـناب ورزیـد. در شامگاه 18 فـروردیـن سال 1343 بـدون اطلاع قـبـلى، امام خمینى آزاد و به قـم منتقل مـى شـود. بـه محض اطلاع مردم، شـادمـانى سراسر شهر را فرا مـى گیرد وجشنهاى باشکـوهى در مـدرسه فـیـضـیـه و شهـر بـه مـدت چـنـد روز بـر پا مـى شـود. اولیـن سالگـرد قـیام 15خـرداد در سال 1343 با صـدور بیانیه مـشتـرک امام خمـیـنـى و دیگر مراجع تقلید و بیانیه هاى جداگانه حـوزه هاى علمـیه گرامـى داشـتـه شـد و به عنـوان روز عزاى عمـومـى معرفـى شـد.
امـام خمـینـى در 4 آبـان 1343 بـیانـیـه اى انقلابـى صادر کرد و درآن نـوشـت : دنـیا بـدانـد که هر گرفـتارى اى کـه ملـت ایـران و مـلـل مسلمـیـن دارنـد از اجـانب اسـت، از آمـریکاست، ملـل اسلام از اجـانب عمـومـا و از آمـریکـا خصـوصـا متنفــر است... آمـریکـاست که از اسـرائیل و هـواداران آن پشتیبـانـى مـى کنـد. آمریکاست که به اسرائیل قـدرت مـى دهـد که اعراب مسلـم را آواره کند. افشاگرى امام علیه تصـویب لایحه کاپیتـولاسیون، ایران را در آبان سـال 43 در آستـانه قیـامـى دوبـاره قرار داد.
سحرگاه 13 آبان 1343 دوباره کماندوهاى مـسلح اعـزامى از تـهـران، مـنزل امام خمـیـنى در قـم را محاصره کـردنـد. شگـفـت آنـکه وقـت باز داشت، هـمـاننـد سال قـبـل مصادف با نیایـش شبـانه امام خمینـى بـود.حضرت امام بازداشت و بـه هـمراه نیروهاى امـنـیـتى مـستقیما بـه فرودگاه مهرآباد تهران اعـزام و بـا یک فـرونـد هـواپـیـماى نظامى کـه از قبل آماده شـده بـود، تحت الحـفـظ مامـوریـن امـنیـتى و نظامى بـه آنکارا پـرواز کـرد. عـصـر آنـروز سـاواک خـبـر تـبـعـیـد امـام را بـه اتهام اقـدام علیه امنیت کشـور ! در روزنـامه ها مـنتـشـر سـاخت.
علی رغم فضاى خفقان موجى از اعتراضها بـه صـورت تـظـاهـرات در بـازار تهران، تعطیلى طولانى مدت دروس حوزه ها و ارسال طومارها و نامـه ها به سازمانهاى بیـن المللـى و مـراجع تقلیـد جلـوه گـر شد.
اقامت امام در ترکیه یازده ماه به درازا کشید در این مدت رژیم شاه با شدت عمل بـى سابقه اى بقایاى مقاومت را در ایران در هـم شکـست و در غیاب امام خمینى به سرعت دست به اصلاحات آمریکا پـسند زد. اقـامت اجبارىدر تـرکیـه فـرصتـى مغـتـنـم بـراى امـام بـود تا تـدویـن کتـاب بزرگ تحـریـر الـوسیله را آغاز کند.

!تبعید امام خمینی (ره) از ترکیه به عراق
روز 13 مهرماه 1343 حضرت امام به هـمـراه فرزنـدشان آیه الله حاج آقا مصطفـى از ترکیه به تبعیدگاه دوم، کشـور عراق اعزام شدند. امام خمینى پس از ورود بـه بـغداد بـراى زیارت مرقـد ائـمه اطهار(ع) به شهــرهــاى کاظمیـن، سامـرا و کـربلا شتـافت ویک هـفـته بعد بـه محل اصلـى اقـامت خـود یعنـى نجف عزیمت کرد.
دوران اقامت 13 ساله امام خمـینى در نجف در شرایطى آغاز شد که هر چند در ظاهر فشارها و محدودیـتهاى مستقیـم در حـد ایـران و تـرکیه وجـود نـداشت اما مخالفـتها و کارشکـنـیها و زخـم زبانهـا نـه از جـبـهـه دشمـن رویاروی بـلکه از ناحیه روحانى نمایان و دنیا خـواهان مخفى شده در لباس دیـن آنچنان گـسترده و آزاردهنده بود که امام با هـمـه صـبر و بـردبارى معروفـش بارها از سخـتى شرایط مبارزه در ایـن سالها بـه تلخى تمام یاد کرده است. ولى هـیچـیـک از ایـن مصـائب و دشـواریها نـتـوانـست او را از مـسیــرى که آگـاهانه انتخاب کرده بود باز دارد.
امام خمینى سلسله درسهاى خارج فـقه خـویـش را با همه مخالفتها و کارشکنیهاى عناصر مغرض در آبان 1344 در مسجد شیخ انصارى (ره) نجف آغاز کرد که تا زمان هجـرت از عراق به پاریـس ادامه داشت. حوزه درسى ایشان به عنـوان یکى از برجسته تریـن حوزه هاى درسى نجف از لحـاظ کیفیت و کمیت شـاگـردان شنـاخته شـد.
امام خمینـى از بدو ورود بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیک‌هایى بـه ایران، ارتباط خویـش را بـا مـبارزیـن حـفـظ نـموده و آنان را در هـر منـاسبـتـى بـه پـایـدارى در پیگیـرى اهـداف قـیام 15 خـرداد فـرا مى خواند.
امام خمینى در تمام دوران پـس از تـبـعـید، علی رغـم دشواریهاى پدید آمـده، هیچگاه دست از مبارزه نـکـشیـد، وبـا سخنـرانیها و پیامهـاى خـویـش امیـد به پیـروزى را در دلها زنـده نگـاه مى داشت.
امام خمینى در گفتگـویى با نمانیده سازمان الفـتـح فـلسطیـن در 19 مهر 1347 دیـدگاههاى خویش را درباره مسائل جهان اسلام و جهاد ملت فلسطین تشریح کرد و در همین مصاحبه بر وجوب اختصاص بخشى از وجـوه شـرعى زکات بـه مجـاهـدان فلسطینـى فتـوا داد.
اوایل سال 1348 اختلافات بـیـن رژیـم شاه و حزب بـعث عراق بـر سر مرز آبـى دو کشـور شدت گرفت. رژیـم عراق جمع زیادى از ایـرانـیان مقیـم این کشـور را در بـدتریـن شرایط اخراج کرد. حزب بـعث بـسـیار کوشید تا از دشمـنى امام خمـیـنى با رژیـم ایـران در آن شرایط بـهـره گیرد.
چهار سال تـدریس، تلاش و روشنگرى امام خمـیـنـى تـوانسته بـود تا حـدودى فضاى حـوزه نجف را دگرگـون سازد. اینـک در سال 1348 علاوه بر مبارزین بیـشمار داخل کشور مخاطبین زیادى در عراق، لبـنان و دیگر بـلاد اسلامـى بـودنـد که نهـضت امام خمینى را الگـوى خویـش مى دانستند.
+!خمینی کیست ؟
-!امام خمینی (ره) و استمرار مبارزه (1356 - 1350)
نیمه
دوم سال 1350 اختلافات رژیـم بعثـى عراق و شاه بالا گـرفت و به اخراج و آواره شـدن بسیارى ز ایرانیان مقیـم راق انجامید. اام خمینى طـى تلگرافى به رئیـس جمهور عراق دیدا ادامات یـن ریـم را محکـوم نمو. رت امام در اعتراض به شرایط پیـش آمـده تصمیـم به خـروج از عراق گـرفت اما حکـام بـغداد بـا آگـاهـى از پیـامـدهـاى هجـرت اـام در آن شـرایط اجـازه خـروج ندادند سال 1354 در سالگرد قیام 15 خـرداد، مـدرسه فیضیه قـم بار دیر شاهـد قیام طلا قلابى بـود. فریادهاى درود بر خمینـى ومـرگ بر سلسله پهلـوى به مـدت دو روز ادامه داشت پیـش از ایـن سازمانهـاى چـریکـى متلاشـى شـده وشخصیتهاى مذهبى و سیاسى مارز رفـتار زندانهاى ریم بون.
شاه در ادامه سیاستهاى مذهـب ستیز خود در اسفنـد 1354 وقیحـانه تاریخ رسمـى شـور را از مـبدا هرت پیامـبـر اسلام بـه مبدا سلطنت شاهان هخامنشى تغـییر داد. امام خمینى در واکنشى سخت، فـتوا به حرمت استفاده از تاریخ بـى پایـه شاهنشاهـى داد. تحریـم سـتفـاده از ایـن مدا موهـوم تاریخى هـمانند تحریـم حزب ستاخیز از سـوى مردم ایران اسـتقبال شـد و هر و مـورد افـتـضاحـى براى رژیـم شاه شـده و رژیـم در سـال 1357 ناگزیـر از عقـب نشینـى و لغو تـاریخ شاهنشاهى شد.
+رادیو بی ی ی نگام اام رگت امام گفت : />__~~green: امرز مردی شم ا ا فرو بست که با درگشت او شم هی بسیاری در هان رب سوده وابید .__~~
-!اوجیری اقلاب اسلامی در سال 1356 و قیام مردم
امام خمینـى
که بـه دقت تحـولات جارى جهان و ایـران را زیـر نظر داشت از فـرصت به دست آمـده نهـایت بـهـره بـردارى را کـرد. او در مرداد 1356 طـى پیامى اعلام کرد : اکنون به واسطـه اوضاع داخلى و خارجى و انعـکاس جنایات رژیـم در مجامع و مطـبـوعات خارجى فرصتى است که باید مجامع علمى و فـرهـنگى و رجال وطـنـخـواه و دانشجویان خارج و داخل و انجمـنهاى اسلامى در هر جایـى درنگ از آن استفاده کنن و بى پرده بپا خیزند.
شهادت آیه الله حاج آقا مصطفى خمـینى در اول آبان 1356 و مراسم پر شکـوهـى که در ایران برگزار شـ نقـطـه آغازى بـر خیزش دوباره حـوزه هاى علمیه و قیام جامعه مذهـبى ایران بـود. امام خمـینى در همن زمان ه ـونه ى شگفت ایـن واقعه را از الطـاف خفـیـه الهى نامیده بـود. ژـم شاه با درج مقاله اى تـوهـیـن آمـیـز عـلیـه امام در روزامه اطلاعات انتقام رفت. اعتراض بـه ایـ مـقـاله، بـه قـیام 19 دى مـاه قـم در سـال 56 منجـر شد کـه طى آن جمعى از طلاب انقلابـى به خـاک و خـون کشیـده شـدند. شا علی رغم ست زدن به کشتاهاى جمعى نتـوانست شعله هاى افروخته شده را خاموش کند.
او ب
سیج نطـامـى و جهاد مسلحـانه عمـومـى را به عنوان تنها راه باقـیمانـده ر شرایط دست زدن آمریکا بـه کـودتاى نامـى ارزیـابـى مى کرد.
+چرا یک انسان به اینجا می رسد
__جهان بزر و قدرمند رب ، از ه چیز این یرمد هشتا و هفت ساله می رسید __
-!جرت امام خمینی () ز عراق به پاریس
در یدار زراى خارجه ران عراق در نـیـویـورک تصـمـیـم به اخرج امام خمینـى از عرا گرفته ـد. رز دوم مـهـر 1357 مـنزل امـام در نجف بـوسیله قـوا بعثـى محاصره گدـنعکاس این خبر با خشـم گستـرده مسلانان در ایران عرا دیگـر کـوها مـوجه شـد.
روز 12 مهر ،امام خمینى جف را به قصد مرز کـویت ترک گـفـت. دولت کویـت با اشاره رژیـم ایـران از ورو امـام بـه ایـن کـشـور جلوگـیـرى کـرد. قـبـلا صحـبـت ز جـرت امام بـه لبـنـان و یا سـوریه بـود مـا ایشان پـس از مشـورت با فـرزنـدشان ( جه الاسلام حاج سد احمـد خمنـى ) تصمیـم ـه هجـرت به پاریـس گرفت. در روز 14 مهـر ایشان وار پاریس دند.
و
و روز بعد در منزل یکى از ایرانـیـان در نوفـل لـوـاتــو ( حـومـه پریـ ) ستقـر شدنـد. مامـوریـن کخ لزه نر رئیـس جـمهـور فـرانسه را بنـى بـر اجتناب از هرگـونه فـعـالـیـت سـیاسـى بـه امام ابلاغ کـردنـد. یـشـان نیز در واکـشــى تنـ صـریح کـرده ـود ک ایـنگونـه مدودیتها خلاف ادعاى دمکراسى است ر و نازیر شـود تا از ایـ فرودگـاه بـه آن فـرودگـاه و از ایـن کــور به آن کـور ـرود بـاز دست از هـدفهایـش نخـواهـد شیـ.
ام
ام مـیـنى ر دیـماه 57 شـوراى انقلاب را تکشیل داد. شاه نی پـس از تشکی شواى سلطـنـت و اخذ راى اعـتـماد ـراى کـابـنه بختیار در و 26 دیماه ز کشـور فـرار کـرد. خبـر در شـهـر تهران و سپـس این پیچید و مرم ر خیاباها ب جشـن و پایـوبى پردختند.
+چطر می که در ا 57 ، یرمری فتد نج ساه ، س خاست ملین ها انا ی گر
را در هنامه انقلاب یر و وان ، مهبی و مارکیس کرد و ل و ر ار ، نها تنها یک مرد ا در ا نه ود ی نگیستد />چرا آن زن رنی ر هنگام ور تشیی کگان اام ، بر در ه ود ی اید و آرم را ی رید
-!بازگشت اام خمینی ه) به ایران پس از 14 سال تبعید
بهمـن 57
خبر تصمیم امام در بازگشت بـه کـشور متشر شد. هر کس که مى شنید اشک شوق فو مى ریخت. مردم 14 سال انتظار کشیده بـودنـد. ام در یـن حال مردم و دوستان مام نگـران جان ایشان بـودند چرا که هنوز دولت دست نشانده شاه سر پا و حکومت نظامى بر قرار بود. اما امام خمینى تصمیـم خویـش را گرفته و طى پیامـهـایى به مردم ایران گـفـته بـو مى ـواهد در ایـن روزها سرنـوشـت سـاز و خطیر در کار مردمـش باشد. دولت بختـیار با هماهنگى ژنرال هایزر فـرودگـاههاى کشـور را ب رى پـروازهـاى خـارجى بست.
دولت بختیار ـس از چنـد روز تـاب مقـاومـت نـیـاورد و ناگزیـر ز پذیرفتـن خـواست ملت شـد. سرانجام امام خمینـى بامداد 12 بهمـن 1357 پـ از 14 سال دورى از وطـن وارد شـور شـ. استقبال بى سـابـقـه مـردم ایـران چنـان عـظـیم غـیـر ـابل انکـار بــود که خبرگزاریها غربـى نی نزیر ز اعـتـراف ده و مستـقـبـلیـن را 4 تا 6 میلیون نفر برآورد کردند.
!رحلت امام خمینی (ره)، وصال یار، فراق یاران
امام خمینى هـدفها و آرمانها و هـر آنچه را که مـى بایــست ابـلاغ کنـد ، گفته بـود و در عمـل نی تـمم هستیـش را ـراى تحقق هـمان هـفها ـکار رفته بـود. اینک در آستـانه یمه ـرداد سل 1368 خـود آماده ملاقات عزیزى ى کرد که تمام عمرش را براى جلب رضاى او صرف کرده بـود و قامتش جز در بـرابـر او ، در مـقابل هی قتى خـم نشده ، و چشـمانش جز براى او گری کرده ـو. سرده ه عافنه اش هم اکى ا رد فـاق و بین عطـش لحظه وصال محبب بـود. و اینک یـن لظ شکـوهمنـد بـراى و ، و جانــکاه و تحمل ناپذیر بـراى پیروانـش فـا مـى رسید. او خـو در وصیتنامه اش نـوشـته است : با دلى رام و قلبـى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت ـواهران برادران مرخص و ه سـوى ایاه ابــدى سفر مى کنـم و ه دعاى خیر شا حتاج مبرم دارم و از خدا حمن و حیـم مى خـواـم که عذر ا در کواهى خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت مـیدوارم که عذرم را در کـوتاهى ا و قصو و تقصیـرها بـپذیـرنـد و ـا قــدرت و تصمیـم و ارده بــه پیش برون.
شگفت آنک
ه امام خمینـى در یکـى از غزلیاتش که نـد سا قبل از رحلت سروده است :
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم سالها مى گذرد حادثه ها مى آید
ساعت 20 / 22 بعداز ظهر روز شنبه سیزدهـم خـراد ماه سـا 1368 لحظه وصال بـود. قــلبـى ا کر ستـاد که میلیـونها قلــب را بـه نور خدا و معنـویت ـی ره بـود. بــه وسیله دوربین مخفـى اى که تـوسط دوستان امــام در بیمارستان نصب شده بـود روزهاى بیمارى و جریان عمل و لحظه قاى حق ضبط شده است. وقتى که گوشه هایـى از حالات معنوى و آرامـش امام در ایـن ایـام از تلویزیون پخـش شـد غوغایى در دلها بر افکند که وصف آن جــز با بودن در آ فضا ممکـن نیست. لبها دائمـا به ذکـر خـا در حـرکت بود.
در آخرین شب زندگى و در حالى که چند عمل جراحى سخت و طولانى درسن 87 سالگى تحمل کرده بود و در حالیکه چندیـن سرم به دستهاى مبارکـش وصل بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تلاو مـى کرد. در ساعات آخر ، طمانینه و آرامشى ملکـوتـى داشـت و مـرتبا شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر اکرم (ص) را زمـزمه مـى کـرد و بـا چنیـن حــالتى بـود که روحـش به ملکـوت اعى پرواز کرد. وقتى که خبر رحلت امــام منتشر شـد ، ـویـى زلزله اى عظیـم رخ داده است ، بغضها تـرکیـد و سرتار یران و همـه کنـونهایـى کـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـى آشـنا بـودنـد یــکپارچه گـریستند و بـر سر و سینه زدنـد. هیچ قلـم و بیـانـى قـادر نیست ابعاد حـادث را و وج احساسات غیر قابل کنترل مردم را در آن روزها تـوصیف کند.
مـردم ایـران و مسلمانان انقلابى ، حق داشتـند این چنیـن ضجه کـنند و حنه هایى پدید آورند که ر تاریخ نمونه اى بـدیـن جم و عظـمت باى آن سراغ نداریـم. آنان کسـى را از دست داده بـودند کـه عـزت پـایمل شـده شان را بـاز گـردانده بود ، دست شاهان ستمگر ودستهاى غارتگران آمریکایى و غربـى ا از سرزمینشان کـوتاه کرده بود ، اسلام را احــیا کـرده بــود ، ملمـیـن را عــزت بـخـشـیـده بـــود ، جمهـورى اسلامـى را بـر پـا ـره بـود ، رو در روى همـه قـرتهاى هـنمـى و شیـطانـى نـیا ستاده بـود و ده سا بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازى و طرح کـودتا و آشـوب و فتنه اخلـى و خارجى مقاومت کرده بود و 8 سـال دفـاعى را فـرمانـدهـى کرده بـود که در جبهه مقابلـش دشمنـى قـرار داشت که آشکارا از سوى هر دو قـدرت بزرگ رق و غرب حمات همه جابه مـى شـد. مردم ،رهبر محبوب و مرجع دینـى خـو و مندى سلام راستیـن را از دست داده بـودند.
شایـد کسانـى که قـادر به درک و هـم ایـن مفاهیـم نیستنـ ، اگـر حالات مدم ر ر فیـلمهاى مـراسـم تودیع و شیع و خاکپارى پیک مطهر امام خمینـى ماهده کنـنـد و خـبر مرگ دهها تـن که ر مقابل نگینـى ایـن ادثه تاب تحمـل نـاورده و قـلبـشان از کار ایستـاده بـود را بشنـوند و پیکرهایى که یکـى س از دیگرى از شدت تـاثـر بیهوش شـده ، بر روى دسـتها در امـواج جمعـیت به سـوى درماناهها روانه م ـدند ا در فیلمها و عکسها ببیننـد، در تفسیر این واقعیها درمنده شوند.
امـا آنـانکه عشـق را مـى شنـاسنـد و تجـربـه کـرده انـد، مشکلـى نـخواهند داشت. حقیقـتا مردم ایران عاشق امام خمینى بـودند و چـه شعار زیبا و گـویایى در سالگرد رحلتـش انتخاب کرده بـودند که:
عشق به خمینـى عشق به همه خ
وبیهاست. />روز چهاردهم خرداد 1368 ، مجلس خبرگان رهبری تشکیل گردیـد و پـس از قرائت وصیتنامه امـام خمینى تـوسـط حضرت آیـه الله خامنه ا که دو ساعت و نیـم طـول کشید ، بحث و تبـادل نظر براى تعییـن جانشینـى امام خمینـى و رهبر انقلاب اسلامـى آغاز شد و پـس از چندیـن ساعت سـرانجام حضرت آی الله خامنه اى ( رئیـس جمهور وقت ) که خود از شــردان امـام خمینـى ـ سلام الله علیه ـ و ز چهره هاى درخشـان انقلاب اسلامـى و از یـاوران قیـام 15 خرداد بود و در تـمـام دوران نهضت امـام درهمـه فـراز و نشیبها در جـمع دیـر یـاوران انـقلاب جـانبـازى کرده بود ، به اتفاق آرا براى ایـن رسالـت خطیر رگـزیده شد. سالها بـود که غـربیـها و وامل تحت حایتشان در داخل کشـور که از شکست دادن امـام مایـوس شـده ـودند وده مان مر امـام را مى دادند.
اما هـ
وشمندى ملت ایران و انتخاب سریع و شیسته خـبران و حمایـت فـرزنـدان و پیـوان امـام همه امیدهاى ضـد انقلاب ا ـر اد دادنـد و نه تنها رحلت امـام پایان ا او نبـود بلکه در اقع عصر امام خمینـى در پهـنه اى وسیعـتر از گـذشـت آغاز شده بـود. مگر اندیشه و خـوبى و منوی و قیقت مى میرد ؟ روز و شـب پازدهـم رداد 68 میلونها نفر از مردم تهران و سـوگوارانى که از شهرها و روستاها آمـه بـودند ، در حل مصلاى بـزرگ تهـران اجتماع کردنـد تـا بـراى آخـریـن بـار با پیکر مطهر مـردى که بـا قیـامش قـامت خمیـده ارزشها و کرامتها را در عصر سیاه ستـم استـوار کرده و در دنـیا نهـضتـى از خـدا خواهى و باز گشت به فطرت انسانى آغاز کرده ود ، وداع کنند.
هیچ اثرى از تشریـفات بـى روح مـرسـوم در ماسم رسمى نبـود. همه چز سیجى و مردمى واشقانه بـو. پیکر پاک و سبز پوش امـام بـر بـالاى بـلنـدى و در حلـقه میلیـونها نفـر از جمعیت مـاتـم زه چـون نگینى مى درخشید. هر س به زبان خویش با امامـش زمـزمه مى کد و اشک ـى یت. سـرتاـر اتـوبان و راههاى منتهى ب ملـى مملـو ز جمیعت یاهپوش بد. />ـرچمهاى عزا بر در دیـورا شهر آویخته و آواى قرآن از تمام مساجد و ماکـز و ادارات و مـنازل به گـوش مـى رسیـد. شـب که ـرا رسیـد هزاران شع بیاد مشعلـى که مـام فـخته است ، در بـیابـان مصلـى و تپه هـى اطـراف آن روـن شـد. خـانـواده ـاى داغدار گرداگرد عـها نسته و چشمشان بر بلنداى نـورانـى دوخته شـده بود.
فریاد یا حسیـن بسیجیان ک حساس یتیمى مـى کـردنـد و بــر سـر و سینه مـى زدنـد فـضا را عاشورایـى کد بـود. بـاور اینـکـه دیـگر صداى نین امام خمینـى در حسییه جماران نـواهند شنید طاقتـها را بـرده بـود. مـم شـب را در کـنار پیـکـر امـام بـه صبـح رسانیدد. در نخستین ساعت بامداد شانزدهم خــرداد ، میلیونها تـن به امامت آیه لله العظمـى لپایگانى(ره) با چشانى اشکبار برپیکر امام نماز گزاردند.
انبوهى جمعیت و شکوه حماسه حضـور مـردم در روز ورود امام خمـینى به کشـور در 12 بهمـن 1357 و تـکـرار گسـتـرده تـر ایـن حماسـه در مـرسـم تشییع پیکر امام ، از شگفـتیهاى ـاریخ اسـت. خـبرگـزاریا رسمـى جهـانـى جمعیت استقبال کننده را در سال 1357 تا 6 میلیـون نفر و جمعیت حاضـر در مــراسـم تشـییـع را تا 9 میلیـون نف تخمیـن زدند و ایـن در الى بـود که طى دوران 11 ساله حکومت امام خمینى به واسطه اتحـاد کشـورهای غربى و شرقى در دشمنى با انقلب و تحمیل جنگ 8 ساله و صـدهـا تـوطـئه دیـگـر آنـان ، مردم ایـرا سخـتیها و مشکلات فـراوانـى را تحـمـل کرده و عزیزان بى شمارى را در ایـن راه از دست داده بـودند و طـبعا مـى بـایـست بتدریج خسته و دلسرد شـده باشنـد امـا هرگز این چنیـن نشـد. نسل پرورش یـافـته در مکتب الـهى امام خمینى به ایـن فمـوده امام ایـمان کاـل داـت که :ر جهـان حجـم تحمل زحمـتها و رنجها و فداکاریه و ان نثـاریها ومحرومیتها مناسب حجـم بـزرگى مقصـود و ارزشمندى وعلـو رتـبـه آن ست پـس از آنـکه مراسـم تـدفیـن به علت شـدت احسـاسات عـزاداران امـکا دامـه نیات ، طـى اطلاعیه هاى مـک از رادیـو اعلام شـد کـه مـردم بـه خانه هایشان بازگردند ، مراسـم به بعد مـوکـول شــده و زمــان آن بعـدا اعلام د. براى مسئولیـن تـردیـدى نـبـود که هر چه زمان بگذرد صـدها هزار تـن از علاقه مندان دیگر امـام کـه از شهـرهاى دور راهـى تهران شده اند نیز بر جمعیت تشییع کننـده اـزوده خـواهـد شـد ، ناگزیر در بعدازظهر همان وز مراسم تـدفـین بـا همان احساسات و بـه دشـوارى انـجـام شـد کـه گـوشـه هـایـى از این مـراسـم بـوسـیـله برنگـارا بـه جهان مخابره شـد و بدین سان رت امام خمینـى نیز همچـون حیاتـش منـشأَ بیـدارى و نهضتـى دوباره شـد و راه و یادش جاودانه گردید چرا کـه او حقیـقت بـود و حقیقت همیشه زنـده است و فناناپذیر.
+__گیی همه تاریخ یک مت در وود این مد لاه شده است . __ />__~~orange:گویی همه ب های رو خته هزارا ادر رزند از ست داده از گلی ای یررد به رید ر ده است .~~__

همه تاری مار ما درد است رک و تی هجوم بیگنه ، و ای رد س ا یک م ا ا ب هم این سل بال پایان خد . />تسللی از تاهی ا و ود فروی ا ، دخا یگاه کت و قتل ام همه صان و یروهان این لت .

هنامه اقلاب ا ، انقلابی گ با امیدهایی نهته اما درخشان و رایی بخ .
رهبر این انقلا تنها کسی می تواد باشد ه اموا روان این انقلاب ا را یرد و نماینده و اهر خوی بناسد . /> />مارز و تبیدی ، نعتگر و اای ، داو و طبه خاه دار و دانش آوز ، همه همه ب خو مده بودند .
/>__نوی انتار مر ود ، __ />__انظار رای کومت الان ، برای برپایی ایده ی م یک نس و یک امه . __
__تحقق امیدهایی که دویست سال در این خانه دا داده شد و مح نشد .__ />__امیهایی ک بترین های ی لت بر سر به با ین کشانده دند ا ودتا نابود شدند و اقب ر دان های ااک رپر گشتد .__ /> /> />
و بتی ه کی می توانست مهر مه این امیدها باشد />
شهید مری ر وی امام می وید : />__~~green:ه بگوی از کی ک بت ا او همه وم ا ب رز در ی آورد . یلی ک ی شد که مام س خاست یک ملت ر وود یک رد اه ش باشد .~~__
/> /> />*__((ککی اا ینی ))__ />*__((ی امام خمینی دران نووانی ود))__ />*__((صیات امام خمینی در م ))__
*__((نش امام خمینی در مرعیت یت اه بروجردی ))__ />*__((ماره امام خمینی با انمن های ایاتی و ولایتی))__ />*__((بارزه امام خمینی ا انلا فی اه))__ />*__((مبارزه 15 رداد اما میی ))__ />*__((عید امام مینی به ترکیه ))__ />*__((تبعید اام مینی به را ))__ />*__(( مبار امام خمینی در دهه 50 شمسی ))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 تیر 1385 [15:57 ]   19   محمد رضا قدوسی      جاری 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:50 ]   18   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [05:40 ]   17   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [04:29 ]   16   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [04:18 ]   15   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [04:17 ]   14   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [04:15 ]   13   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 تیر 1385 [04:09 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [14:03 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 مرداد 1384 [13:53 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [10:39 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [05:46 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [05:44 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [05:25 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [15:04 ]   5   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [15:01 ]   4   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [14:55 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [14:29 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [14:17 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..