منو
 صفحه های تصادفی
نیم رسانای غیر ذاتی
موتاتورها
زوفا «داروئی»
تعادل ژنی در مگس سرکه
اکسیژن محلول در آب
مکانیسم دفاعی روان پریشی
ادبیات آفریقا
موقعیت تکتونیکی ماسه سنگ
فشار اسمزی
استان یزد
 کاربر Online
970 کاربر online
تاریخچه ی: امام حسین در قرآن

((ابوهریره دوسی|ابو هریره)) روایت کرده است که ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم )) درباره آیه 28 سوره زخرف « __و جعلها کلمة باقیة فی عقبه__ »؛ (خداوند توحید فطری را در میان فرزندان ابراهیم قرار داد ) فرمود:
یعنی خداوند ((امامت)) را در نسل ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین علیه السلام)) قرار داد. 9 تن از امامان شیعه از نسل او هستند و مهدی این امت نیز از آنهاست.»
آن گاه فرمود:« اگر مردی بین ((ارکان کعبه|رکن)) و ((مقام ابراهیم|مقام)) بایستد (و به عبادت خدا مشغول شود) اما با بغض ((اهل بیت)) من در دل، از دنیا برود، داخل جهنم خواهد شد.»

در روایتی دیگر از ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) آمده است که:« معنای آیه این است که امامت در نسل حسین علیه السلام است و از فرزندی به فرزند دیگر منتقل می شود و به برادر یا عمو منتقل نمی‌شود.»

((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) نیز درباره آیه های 8 و 9 سوره تکویر ( __و اذا الموعودة سئلت. بای ذنب قتلت__)؛ (و آن هنگام که از دختر زنده در گور نهاده سؤال شود که به کدام گناه کشته شده است؟) فرمود:« این آیه درباره امام حسین علیه السلام نازل شده است.»

منابع:
بحارالانوار، ج 36، ص 315، حدیث 160 - کفایة الدثر، ص 12.
بحارالانوار، ج 25، ص 253، حدیث 12 ـ کمال الدین، ص 231.

!مراجعه شود به:
*((جایگاه ویژه نزد پدر))
*((اندوه حضرت زهرا پیش از ولادت امام حسین علیه السلام))
*((امام حسین در قرآن - قصص : 4، انبیاء : 105 ))
*((امام حسین در قرآن - احقاف : 15))
*((پیامبر اکرم و تفسیر واژه عالین به اهل بیت))
*((شرکت در مباهله))
*((در دعای پیامبر))
*((سلام صبحگاهی پیامبر))
*((اهل بیت علیهم السلام و پذیرش توبه آدم))
*((در جانب راست عرش در جوار پیامبر خدا))
*((شأن نزول سوره هل اتی))
*((ولی امر))
*((امام حسین در قرآن - نساء : 69))
*((امام حسین در قرآن - فاطر :22))
*((امام حسین در قرآن - شوری : 23))
*((ابرار در قرآن))
*((امام حسین در قرآن- حج :40 ))
*((امام حسین در قرآن - حدید : 28، نور : 36))
*((امام حسین در قرآن- بقره : 143، مومنون :1،157))
*((امام حسین در قرآن - بقره : 136،137، مطففین :28))
*((امام حسین در قرآن - شمس : 3-1 ))
*((امام حسین در قرآن - غافر : 7))
*((امام حسین علیه السلام و نفس مطمئنه در قرآن))
*((امام حسین در قرآن - الرحمن :19-22، تین : 1 ))
*((امام حسین در قرآن - حجر،فرقان :75 ))
*((امام حسین در قرآن - قصص : 5 ))
*((امام حسین در قرآن - طه : 115، بقره : 124 ))
*((امام حسین در قرآن - فرقان : 20 ))
*((امام حسین در قرآن - حج :39 ))
*((امام حسین در قرآن - توبه : 36 ))
*((امام حسین در قرآن - اعراف :46 ))
*((امام حسین در قرآن - بلد :8-10، شعرا: 219))
*((امام حسین در قرآن - طور :21، مومنون :111 ))
*((امام حسین در قرآن - حشر :9 ))
*((امام حسین در قرآن - مریم : 1))
*((امام حسین در قرآن - نساء : 77))
*((امام حسین در قرآن - اسراء :33))
*((امام حسین علیه السلام در قرآن - مطففین : 25-26 ))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 88 سوره صافات))
*((شراب بهشتی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [11:58 ]   43   محمد ورهرام      جاری 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [11:46 ]   42   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [14:09 ]   41   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:56 ]   40   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:46 ]   39   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:23 ]   38   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:37 ]   37   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:11 ]   36   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [11:58 ]   35   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [11:06 ]   34   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:59 ]   33   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:46 ]   32   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:10 ]   31   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:59 ]   30   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:49 ]   29   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:48 ]   28   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:30 ]   27   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:59 ]   26   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:48 ]   25   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:28 ]   24   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:15 ]   23   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:57 ]   22   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:46 ]   21   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:38 ]   20   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:34 ]   19   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:26 ]   18   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [11:12 ]   17   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [10:59 ]   16   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [10:33 ]   15   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:57 ]   14   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:56 ]   13   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:55 ]   12   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:55 ]   11   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [12:46 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [06:52 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [13:10 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   7   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:25 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [06:14 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [11:56 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 شهریور 1383 [11:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..