منو
 کاربر Online
888 کاربر online
تاریخچه ی: امام حسین در قرآن

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-55Lines: 1-73
-((ابوهریره دوسی|ابو هریره)) روایت کرده است که ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم )) درباره آیه 28 سوره زخرف « __و جعلها کلمة باقیة فی عقبه__ » فرمود: +((ابوهریره دوسی|ابو هریره)) روایت کرده است که ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم )) درباره آیه 28 سوره زخرف « __و جعلها کلمة باقیة فی عقبه__ »؛ (خداوند توحید فطری را در میان فرزندان ابراهیم قرار داد ) فرمود:
 یعنی خداوند ((امامت)) را در نسل ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین علیه السلام)) قرار داد. 9 تن از امامان شیعه از نسل او هستند و مهدی این امت نیز از آنهاست.»  یعنی خداوند ((امامت)) را در نسل ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین علیه السلام)) قرار داد. 9 تن از امامان شیعه از نسل او هستند و مهدی این امت نیز از آنهاست.»
-آن گاه فرمود:« اگر مردی بین ((ارکان کعبه|رکن)) و ((مقام ابراهیم|مقام)) بایستد [و به عبادت خدا مشغول شود] گاه با بغض ((اهل بیت)) من در دل، از دنیا برود، داخل جهنم خواهد شد.» +آن گاه فرمود:« اگر مردی بین ((ارکان کعبه|رکن)) و ((مقام ابراهیم|مقام)) بایستد (و به عبادت خدا مشغول شود) ا با بغض ((اهل بیت)) من در دل، از دنیا برود، داخل جهنم خواهد شد.»
 در روایتی دیگر از ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) آمده است که:« معنای آیه این است که امامت در نسل حسین علیه السلام است و از فرزندی به فرزند دیگر منتقل می شود و به برادر یا عمو منتقل نمی‌شود.»  در روایتی دیگر از ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) آمده است که:« معنای آیه این است که امامت در نسل حسین علیه السلام است و از فرزندی به فرزند دیگر منتقل می شود و به برادر یا عمو منتقل نمی‌شود.»
-((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) نیز درباره آیه های 8 و 9 سوره تکویر ( __و اذا الموعودة سئلت. با ذنب قتلت__) فرمود:« این آیه درباره امام حسین علیه السلام نازل شده است.» +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) نیز درباره آیه های 8 و 9 سوره تکویر ( __و اذا الموعودة سئلت. بای ذنب قتلت__)؛ (و آن هنگام که از دختر زنده در گور نهاده سؤال شود که به کدام گناه کشته شده است؟) فرمود:« این آیه درباره امام حسین علیه السلام نازل شده است.»
 منابع:  منابع:
 بحارالانوار، ج 36، ص 315، حدیث 160 - کفایة الدثر، ص 12. بحارالانوار، ج 36، ص 315، حدیث 160 - کفایة الدثر، ص 12.
 بحارالانوار، ج 25، ص 253، حدیث 12 ـ کمال الدین، ص 231. بحارالانوار، ج 25، ص 253، حدیث 12 ـ کمال الدین، ص 231.
 +{picture=pics_karbala57.jpg height=300 width=450 align=left}
 !مراجعه شود به: !مراجعه شود به:
 *((جایگاه ویژه نزد پدر)) *((جایگاه ویژه نزد پدر))
-*((ناخشنوی ار از ولادت حسین علیه السلام)) +*((اندوه ضرت زرا پی از ولادت امام حسین علیه السلام))
 *((امام حسین در قرآن - قصص : 4، انبیاء : 105 )) *((امام حسین در قرآن - قصص : 4، انبیاء : 105 ))
 *((امام حسین در قرآن - احقاف : 15)) *((امام حسین در قرآن - احقاف : 15))
-*((تغذی ا سو دا))
*((
ب از خت م))
+*((پیابر اکم و فسیر واژ این ب ا ی))
 *((شرکت در مباهله)) *((شرکت در مباهله))
 *((در دعای پیامبر)) *((در دعای پیامبر))
 *((سلام صبحگاهی پیامبر)) *((سلام صبحگاهی پیامبر))
-*((واه پذیرش توبه آدم)) +*((اهل ی علیهم للام و پذیرش توبه آدم))
 *((در جانب راست عرش در جوار پیامبر خدا)) *((در جانب راست عرش در جوار پیامبر خدا))
 *((شأن نزول سوره هل اتی)) *((شأن نزول سوره هل اتی))
 *((ولی امر)) *((ولی امر))
 *((امام حسین در قرآن - نساء : 69)) *((امام حسین در قرآن - نساء : 69))
 *((امام حسین در قرآن - فاطر :22)) *((امام حسین در قرآن - فاطر :22))
 *((امام حسین در قرآن - شوری : 23)) *((امام حسین در قرآن - شوری : 23))
 *((ابرار در قرآن)) *((ابرار در قرآن))
 *((امام حسین در قرآن- حج :40 )) *((امام حسین در قرآن- حج :40 ))
 *((امام حسین در قرآن - حدید : 28، نور : 36)) *((امام حسین در قرآن - حدید : 28، نور : 36))
 *((امام حسین در قرآن- بقره : 143، مومنون :1،157)) *((امام حسین در قرآن- بقره : 143، مومنون :1،157))
 *((امام حسین در قرآن - بقره : 136،137، مطففین :28)) *((امام حسین در قرآن - بقره : 136،137، مطففین :28))
 *((امام حسین در قرآن - شمس : 3-1 )) *((امام حسین در قرآن - شمس : 3-1 ))
 *((امام حسین در قرآن - غافر : 7)) *((امام حسین در قرآن - غافر : 7))
-*((نفس مطمئنه - فر /27- 30 )) +*((امام حسین علیه السلام و نفس مطمئنه ر قرآن))
 *((امام حسین در قرآن - الرحمن :19-22، تین : 1 )) *((امام حسین در قرآن - الرحمن :19-22، تین : 1 ))
 *((امام حسین در قرآن - حجر،فرقان :75 )) *((امام حسین در قرآن - حجر،فرقان :75 ))
 *((امام حسین در قرآن - قصص : 5 )) *((امام حسین در قرآن - قصص : 5 ))
 *((امام حسین در قرآن - طه : 115، بقره : 124 )) *((امام حسین در قرآن - طه : 115، بقره : 124 ))
 *((امام حسین در قرآن - فرقان : 20 )) *((امام حسین در قرآن - فرقان : 20 ))
 *((امام حسین در قرآن - حج :39 )) *((امام حسین در قرآن - حج :39 ))
 *((امام حسین در قرآن - توبه : 36 )) *((امام حسین در قرآن - توبه : 36 ))
 *((امام حسین در قرآن - اعراف :46 )) *((امام حسین در قرآن - اعراف :46 ))
 *((امام حسین در قرآن - بلد :8-10، شعرا: 219)) *((امام حسین در قرآن - بلد :8-10، شعرا: 219))
 *((امام حسین در قرآن - طور :21، مومنون :111 )) *((امام حسین در قرآن - طور :21، مومنون :111 ))
 *((امام حسین در قرآن - حشر :9 )) *((امام حسین در قرآن - حشر :9 ))
 *((امام حسین در قرآن - مریم : 1)) *((امام حسین در قرآن - مریم : 1))
 *((امام حسین در قرآن - نساء : 77)) *((امام حسین در قرآن - نساء : 77))
 *((امام حسین در قرآن - اسراء :33)) *((امام حسین در قرآن - اسراء :33))
 *((امام حسین علیه السلام در قرآن - مطففین : 25-26 )) *((امام حسین علیه السلام در قرآن - مطففین : 25-26 ))
-*((یا اراهیم از مصاب آن حرت)) +*((امام حسین علیه اللام و تفسیر آیه 88 سوره صافت))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 141 اع
راف و آیه 73 سوره نساء))
*((امام حس
ین علیه السلام و تفسیر آیه 62و 151 سوره انعام))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 4و5 سوره اسراء))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 21 قصص))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 23 اح
زاب و آیه 7 سوره مریم))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 107 سوره
صافت))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 51 سوره غافر و آیه 69 سوره ان
بیاء))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر
آیه 6و7 سوره نازعات و آیه 90 سوره انبیاء))
*((امام
حین علیه السلام و تفسیر آیه 29 سوره دخان و آیه 52 سوره نور))
*((امام حسین علیه السلام و
تفسیر آیه 35 سوره نور و آیه 36 سوره قصص))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 60 سوره حج و آیه 28 سوره زخرف))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 84 سوره بقره و آیه9,8 سوره تکویر))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 33 سوره آل عمران و آیه 3 سوره بلد))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 61و154 سوره آل عمران
))
 *((شراب بهشتی)) *((شراب بهشتی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [11:58 ]   43   محمد ورهرام      جاری 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [11:46 ]   42   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [14:09 ]   41   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:56 ]   40   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:46 ]   39   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:23 ]   38   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:37 ]   37   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:11 ]   36   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [11:58 ]   35   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [11:06 ]   34   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:59 ]   33   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:46 ]   32   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:10 ]   31   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:59 ]   30   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:49 ]   29   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:48 ]   28   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:30 ]   27   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:59 ]   26   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:48 ]   25   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:28 ]   24   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:15 ]   23   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:57 ]   22   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:46 ]   21   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:38 ]   20   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:34 ]   19   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:26 ]   18   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [11:12 ]   17   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [10:59 ]   16   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [10:33 ]   15   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:57 ]   14   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:56 ]   13   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:55 ]   12   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:55 ]   11   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [12:46 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [06:52 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [13:10 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   7   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:25 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [06:14 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [11:56 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 شهریور 1383 [11:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..