/>

    
 منو
 کاربر Online
1243 کاربر online
تاریخچه ی: امام حسین در قرآن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-62Lines: 1-73
- dir align=left> />
/>{picture file=img/daneshnameh_up/f/f5//Zari_ Imam_ Hussain.jpg} />
+((ابوهریره دوسی|ابو هریره)) روایت کرده است که ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم )) درباره آیه 28 سوره زخرف « __و جعلها کلمة باقیة فی عقبه__ »؛ (خداوند توحید فطری را در میان فرزندان ابراهیم قرار داد ) فرمود:
یعنی خداوند ((امامت)) را در نسل ((حضرت امام حسین علیه السلام|حسین علیه السلام)) قرار داد. 9 تن از امامان شیعه از نسل او هستند و مهدی این امت نیز از آنهاست.»
آن گاه فرمود:« اگر مردی بین ((ارکان کعبه|رکن)) و ((مقام ابراهیم|مقام)) بایستد (و به عبادت خدا مشغول شود) اما با بغض ((اهل بیت)) من در دل، از دنیا برود، داخل جهنم خواهد شد.»
-((بوهریره دوی|بو هریره )) از رسول خدا روایت رده ات که حضرت درباره قول خدای عزوجل: « و جعلها کلمة باقیة فی عقبه » (سوره زخرف، آیه 28 ) فرمود:

یعنی خداوند ا
مامت را در نسل حسین علیه السلام قرار داد، نه تن از امامان شیعه از صلب ا هستند و از آنهاست مهدی این امت.

آن گاه ف
رمود : اگر مردی بین رکن و مقام بایستد { و به عبادت خدا مشغول شود } آن گاه در حالی که بغض اهل یت مرا در دل داشته باشد با خدا ملاقات کند داخل در آتش خواهد شد.

در روایتی دیگر از
امام باقر علیه السلام آمده است که معنای آیه این است که امامت در ری حسین علیه السلام است و از فرزندی به فرزند دیگر منتقل می شود و به برادر یا عمو منتقل نمی شود.
+ر رویی دیر ا ((حضرت امام محمد بار علیه اللام|امام باقر علیه السلام)) آمده است که معنای آیه این است که امامت در ن حسین علیه السلام است و از فرزندی به فرزند دیگر منتقل می شود و به برادر یا عمو منتقل نمیشود.»
-ا امام صادق علیه السلام درباره ول خدای زو: « و اذا الموعودة سئلت با ذنب قتلت » (سوه تویر، یه 8 و 9) ایت شده است که فرمودند: این آیه درباره امام حسین بن علی علیه السلام نازل شده است. +((حضرت امم جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) نیز درباره آی های 8 و 9 و تکویر ( __و اذا الموعودة سئلت. بای ذنب قتلت__)؛ ن هنگام که از دختر زنده در ور نهده سؤال شود که کدام گناه کشته شده است؟) فرمود:« این آیه درباره امام حسین علیه السلام نازل شده است.»
 منابع:  منابع:
-
بحارالانوار، ج 36، ص 315، حدیث 160 - کفایة الدثر، ص 12.
>>بحارالانوار، ج 25، ص 253، حدیث 12 ـ کمال الدین، ص 231.
+بحارالانوار، ج 36، ص 315، حدیث 160 - کفایة الدثر، ص 12.
بحارالانوار، ج 25، ص 253، حدیث 12 ـ کمال الدین، ص 231.

{picture=pics_karbala57.jpg height=300 width=450 align=left}
!مراجعه شود به:
*((جایگاه ویژه نزد پدر))
*((اندوه حضرت زهرا پیش از ولادت امام حسین علیه السلام))
*((امام حسین در قرآن - قصص : 4، انبیاء : 105 ))
*((امام حسین در قرآن - احقاف : 15))
*((پیامبر اکرم و تفسیر واژه عالین به اهل بیت))
*((شرکت در مباهله))
*((در دعای پیامبر))
*((سلام صبحگاهی پیامبر))
*((اهل بیت علیهم السلام و پذیرش توبه آدم))
*((در جانب راست عرش در جوار پیامبر خدا))
*((شأن نزول سوره هل اتی))
*((ولی امر))
*((امام حسین در قرآن - نساء : 69))
*((امام حسین در قرآن - فاطر :22))
*((امام حسین در قرآن - شوری : 23))
*((ابرار در قرآن))
*((امام حسین در قرآن- حج :40 ))
*((امام حسین در قرآن - حدید : 28، نور : 36))
*((امام حسین در قرآن- بقره : 143، مومنون :1،157))
*((امام حسین در قرآن - بقره : 136،137، مطففین :28))
*((امام حسین در قرآن - شمس : 3-1 ))
*((امام حسین در قرآن - غافر : 7))
*((امام حسین علیه السلام و نفس مطمئنه در قرآن))
*((امام حسین در قرآن - الرحمن :19-22، تین : 1 ))
*((امام حسین در قرآن - حجر،فرقان :75 ))
*((امام حسین در قرآن - قصص : 5 ))
*((امام حسین در قرآن - طه : 115، بقره : 124 ))
*((امام حسین در قرآن - فرقان : 20 ))
*((امام حسین در قرآن - حج :39 ))
*((امام حسین در قرآن - توبه : 36 ))
*((امام حسین در قرآن - اعراف :46 ))
*((امام حسین در قرآن - بلد :8-10، شعرا: 219))
*((امام حسین در قرآن - طور :21، مومنون :111 ))
*((امام حسین در قرآن - حشر :9 ))
*((امام حسین در قرآن - مریم : 1))
*((امام حسین در قرآن - نساء : 77))
*((امام حسین در قرآن - اسراء :33))
*((امام حسین علیه السلام در قرآن - مطففین : 25-26 ))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 88 سوره صافات))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 141 اعراف و آیه 73 سوره نساء))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 62و 151 سوره انعام))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 4و5 سوره اسراء))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 21 قصص))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 23 احزاب و آیه 7 سوره مریم))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 107 سوره صافات))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 51 سوره غافر و آیه 69 سوره انبیاء))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 6و7 سوره نازعات و آیه 90 سوره انبیاء))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 29 سوره دخان و آیه 52 سوره نور))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 35 سوره نور و آیه 36 سوره قصص))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 60 سوره حج و آیه 28 سوره زخرف))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 84 سوره بقره و آیه9,8 سوره تکویر))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 33 سوره آل عمران و آیه 3 سوره بلد))
*((امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 61و154 سوره آل عمران ))
*((شراب بهشتی))


-مراجعه شود به: 
-
((جایگاه ویژه نزد پدر))
 
-
((ناخشنودی مادر از ولادت حسین علیه السلام))
 
-
((امام حسین در قرآن - قصص : 4، انبیاء : 105 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - احقاف : 15))
 
-
((تغذیه از رسول خدا))
 
-
((قبل از خلقت آدم))
 
-
((شرکت در مباهله))
 
-
((در دعای پیامبر))
 
-
((سلام صبحگاهی پیامبر))
 
-
((واسطه در پذیرش توبه آدم))
 
-
((در جانب راست عرش در جوار پیامبر خدا))
 
-
((شأن نزول سوره هل اتی))
 
-
((ولی امر))
 
-
((امام حسین در قرآن - نساء : 69))
 
-
((امام حسین در قرآن - فاطر :22))
 
-
((امام حسین در قرآن - شوری : 23))
 
-
((ابرار در قرآن))
 
-
((امام حسین در قرآن- حج :40 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - حدید : 28، نور : 36))
 
-
((امام حسین در قرآن- بقره : 143، مومنون :1،157))
 
-
((امام حسین در قرآن - بقره : 136،137، مطففین :28))
 
-
((امام حسین در قرآن - شمس : 3-1 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - غافر : 7))
 
-
((نفس مطمئنه - فجر /27- 30 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - الرحمن :19-22، تین : 1 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - حجر،فرقان :75 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - قصص : 5 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - طه : 115، بقره : 124 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - فرقان : 20 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - حج :39 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - توبه : 36 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - اعراف :46 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - بلد :8-10، شعرا: 219))
 
-
((امام حسین در قرآن - طور :21، مومنون :111 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - حشر :9 ))
 
-
((امام حسین در قرآن - مریم : 1))
 
-
((امام حسین در قرآن - نساء : 77))
 
-
((امام حسین در قرآن - اسراء :33))
 
-
((امام حسین علیه السلام در قرآن - مطففین : 25-26 ))
 
-
((یاد ابراهیم از مصائب آن حضرت))
 
-
((شراب بهشتی))
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [11:58 ]   43   محمد ورهرام      جاری 
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [11:46 ]   42   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [14:09 ]   41   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:56 ]   40   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:46 ]   39   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [13:23 ]   38   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:37 ]   37   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [12:11 ]   36   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [11:58 ]   35   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [11:06 ]   34   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:59 ]   33   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:46 ]   32   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:10 ]   31   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:59 ]   30   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:49 ]   29   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:48 ]   28   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:30 ]   27   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:59 ]   26   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:48 ]   25   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:28 ]   24   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [13:15 ]   23   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:57 ]   22   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:46 ]   21   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:38 ]   20   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:34 ]   19   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [12:26 ]   18   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [11:12 ]   17   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [10:59 ]   16   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [10:33 ]   15   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:57 ]   14   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:56 ]   13   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:55 ]   12   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [15:55 ]   11   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [12:46 ]   10   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 مهر 1384 [06:52 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 مهر 1384 [13:10 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   7   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   6   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:26 ]   5   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [15:25 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [06:14 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [11:56 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 شهریور 1383 [11:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..