منو
 صفحه های تصادفی
ردالقافیه
از مدینه تا کربلا
سری فوریه
درخت المپیاد شیمی
پلوپز برقی
مقام ابراهیم
شهادت “حجر الاسود” به امامت و وصایت امام چهارم علیه السلام
قطبش
شهرهای آمریکای مرکزی
جمسونیت
 کاربر Online
295 کاربر online
تاریخچه ی: الکتریسیته

V{maketoc}

__الکتریسیته (Electricity)__
__فهرست مقالات الکتریسیته__

__مباحث علمی__ __مباحث کاربردی و تجربی__
((الکتریسیته ساکن)) ((آمپرسنج))
((الکتریسیته جاری)) ((گالوانومتر))
((الکتریسیته القایی)) ((قوانین کیرشهف))
((جریان الکتریکی)) ((قانون اهم))
((مقاومت الکتریکی)) ((ولت متر))
((توان الکتریکی مصرفی )) ((فرکانس برق شهر))
((توان الکتریکی)) ((گالوانومتر دیجیتالی))
((مقاومت ویژه الکتریکی)) ((مقاومت درونی ولت متر))
((مقاومت متغیر)) ((آمپرسنج ایده آل))
((لامپ پرتو کاتدی)) ((تعیین ظرفیت خازن با پل وتستون|ظرفیت در پل وتستون))
((نیروی محرکه الکتریکی)) ((تعیین ظرفیت خازت با لامپ نئون|ظرفیت خازن در لامپ نئون))
((جریان الکتریکی متناوب)) ((ترازوی جریان الکتریکی))
((مدار الکتریکی)) ((تعیین القای متقابل))
((مدار RC)) ((مقاومت در پل تار))
((شدت جریان الکتریکی)) ((کوره الکتریکی))
((مقاومت غیرخطی)) ((انباره))
((مدار RLC)) ((ترموکوپل))
((پرتوی کاتدی)) ((دماسنج ترموکوپل))
((مدارات تشدید)) ((کاربرد آهنربای الکتریکی))
((جنس پرتوی کاتدی)) ((مولد بار الکتریکی))
((امپدانس مدار RLC)) ((مولد وان دوگراف))
((امپدانس)) ((کار با گالوانومتر دیجیتالی))
((نظریه میکروسکوپی رسانش)) ((تست اتصال کوتاه))
((ولتاژ شکست)) ((شارژ و دشارژ خازن))
((مقاومت الکتریکی منفی)) ((پدیده ضربان در اسیلوسکوپ))
((قانون ژول در الکتریسیته)) ((زمان واهلش))
((مدارات نوسانگر)) ((نوفه الکتریکی))
((نیروی ضد محرکه)) ((زنگ اخبار))
((جریان الکتریکی مستقیم|جریان مستقیم)) ((الکتریسیته در صنعت))
((دامنه جریان)) ((لوازم برقی خانگی))
((معادله پیوستگی جریان)) ((تولید انرژی نورانی از برق))
((سرعت حاملین بار)) ((تولید انرژی حرارتی از برق))
((ساختار فلزات)) ((الکتریسیته در پزشکی))
((قانون اهم در جریان متناوب)) ((الکتریسیته در دندانپزشکی))
((یکسوسازی جریان متناوب)) ((وسایل گرم کننده الکتریکی))
((آهنربای الکتریکی)) ((لامپ رشته ای))
((شار الکتریکی)) ((لامپ التهابی))
((قوانین گوس و کولن)) ((لامپ مهتابی))
((رسانای عایق بندی شده)) ((ترانس مهتابی))
((رسانای باردار)) ((فیوز))
((گرادیان پتانسیل الکتریکی|گرادیان پتانسیل)) ((کابل الکتریکی))
((میدان الکتریکی)) ((کلید کولر))
((میدان دو قطبی الکتریکی)) ((رله راه پله))
((قانون گوس در عایق)) ((مقاومت زمین))
((سه بردار الکتریکی)) ((مقاومت نوری))
((اصطلاحات الکتریسیته)) ((خواص الکتریکی مواد))
((سطح هم پتانسیل)) ((آزمایش تامسون))
((رسانا در میدان الکتریکی)) ((کانونش الکتروستاتیکی))
((مشخصه جسم عایق)) ((انحراف الکتروستاتیکی))
((چگالی شار الکتریکی)) ((کالیبراسیون))
((جابه جایی الکتریکی)) ((اندازه گیری با اسیلوسکوپ))
((قوانین الکترولیز فارادی)) ((انواع اسیلوسکوپ))
((رسانش یونی در الکترولیت)) ((کار با دستگاه آنالوگ))
((تجزیه الکترولیت)) ((علائم الکتریکی))
((دستگاه آنالوگ)) ((اهم متر))
((سنجش مقاومت الکتریکی)) ((خطرات برق گرفتگی))
((ایمنی در برابر برق گرفتگی)) ((الکتریسیته هوا))
((عینک حفاظتی در برابر برق هوا|عینک دافع الکتریسیته هوا)) ((حفاظت الکتریکی))
((رسانش الکترونی فلزات)) ((سلول فوتوسل))
((بارالکتریکی بنیادی)) ((کاربردهای الکترولیز))
((خاصیت الکترونگاتیوی)) ((جهت قراردادی جریان))
((برهمکنش بارهای الکتریکی)) ((اجسام رسانا))
((الکترون آزاد)) ((نشر ترمویونی))
((رسانش در گازها)) ((گذردهی الکتریکی))
((چگالی سطحی بار)) ((پیل گالوانی ولتا))
((واحد بار الکتریکی)) ((کاربردهای قوس الکتریکی))
((نظریه الکترونی)) ((لامپ پرتوی کاتدی))
((خواص خطوط میدان الکتریکی)) ((پیل شیمیایی))
((ساختار میدان الکتریکی)) ((ژنراتور))
((آثار جریان الکتریکی)) ((دینامو))
((پدیده ابر رسانایی)) ((تخلیه جرقه ای))
((قدرت الکتریکی عایق)) ((تخلیه خرمنی))
((رسانندگی الکترونی در خلا بالا|رسانندگی در خلا)) ((شنت کردن وسایل اندازه گیری|شنت کردن دستگاه ها))
((چگالی جریان الکتریکی)) ((جوشکاری مقاومتی))
((تخلیه جرقه ای)) ((رئوستا))
((رسانندگی)) ((گیرنده الکتریکی))
((قوانین کیرشهف)) ((مولد الکتریکی))
((تخلیه خرمنی)) ((فرکانس در منحنی لیساژو))
((آرایش مقاومتها)) ((ژنراتور))
((قانون کولن)) ((آذرخش))
((میدان الکتریکی)) ((برق گیر))
((بار الکتریکی)) ((شفق قطبی))
((اجسام رسانا)) ((حفاظ الکتریکی))
((اجسام نارسانا)) ((الکتروسکوپ))
((قانون بقای بار الکتریکی)) ((ترمیستور نیم رسانا))
((کوانتش بار الکتریکی)) ((الکترومتر))
((میدان الکتریکی ذره باردار)) ((نیم رسانای یکسوکننده))
((بار الکتریکی بنیادی)) ((فوتوسل نیم رسانایی))
((اختلاف پتانسیل الکتریکی|اختلاف پتانسیل)) ((بررسی آرایش مقاومتها))
((پتانسیل الکتریکی)) ((بررسی آرایش خازنها))
((انرژی پتانسیل الکتریکی)) ((اندازه گیری مقاومت با پل وتستون|مقاومت و پل وتستون))
((نیروی الکتریکی)) ((محاسبه بار الکترون))
((توزیع بار الکتریکی در اجسام|توزیع بار الکتریکی)) ((ایجاد قطبیدگی در عایق))
((ظرفیت الکتریکی)) ((باردار کردن الکتروستاتیکی))
((خازن)) ((تولید الکتریسیته ساکن))
((ظرفیت خازن)) ((اثر فوتوالکتریک))
((انرژی خازن)) ((باردار کردن مالشی))
((خازن مسطح)) ((قانون اهم در مدار الکتریکی))
((خازن کروی)) ((نحوه کار با اهم متر))
((خازن استوانه ای)) ((نحوه کار با ولت متر))
((خازن متغیر)) ((نحوه کار با آمپرسنج))
((خازن شیمیایی)) ((تعیین مقاومت در مدار))
((آرایش خازنها)) ((تعیین مقاومت داخلی مولد))
((خطوط نیروی الکتریکی)) ((اثر دما در مقاومت))
((خواص خطوط میدان الکتریکی)) ((آثار الکتریسیته ساکن))
((دوقطبی الکتریکی)) ((کوره الکتریکی))
((گشتاور دوقطبی الکتریکی)) ((کاوه الکتریکی))
((ممان الکتریکی)) ((قفس فاراده))
((بار نقطه ای در میدان الکتریکی)) ((گالوانومتر))
((انحراف باریکه الکترونی در میدان الکتریکی|انحراف باریکه در میدان)) ((گالوانومتر پیشرفته))
((انرژی الکتریکی)) ((باطری))
((چگالی انرژی الکتریکی)) ((لامپ الکترونی))
((واحد ظرفیت الکتریکی)) ((ساختمان ترانسفورماتور))
((عایق در میدان الکتریکی)) ((کار با اسیلوسکوپ))
((جابه جایی الکتریکی)) ((اتصال زمین))
((پذیرفتاری الکتریکی)) ((باتری برگشت پذیر))
((تعبیر حرارتی انرژی الکتریکی))
((گذردهی عایق))
((ساختمان اتمی عایق))
((معادله پواسون))
((معادله لاپلاس))
((قطبش عایق))
((ثابت دی الکتریک))
((میدان مولکولی عایق))
((دوقطبی القایی))
((مولکول قطبی))
((قطبش دائمی))
((مواد پارا الکتریک))
((مواد دیا الکتریک))
((مواد فرو الکتریک))
((تعادل الکتروستاتیکی))
((کولن واحد بار الکتریکی))
((چگالی بار))
((تانسور ممان الکتریکی چهار قطبی|تانسور ممان الکتریکی))
((بار تصویری))
((منابع میدان مولکولی))
((انرژی اندرکنشی توزیع بار))
((خود انرژی))
((طبیعت جریان الکتریکی در نیم رسانا|جریان در نیم رسانا))
((رسانندگی در نیم رسانا))
((حرکت الکترون در نیم رسانا|الکترون در نیم رسانا))
((نیم رسانای نوع p و نوع n))
((اندرکنش الکتریکی))
((روش بررسی تصویری پتانسیل))
((بار تصویری))! تاریخچه الکتریسته :

علم الکتریسته به دوران باستان بر می گردد که تاریخ دقیق آن مشخص نیست. اما برخی تولد آن را به مشاهده معروف ((تالس)) ملطی (Thales of Miletus ) در 600 سال قبل از میلاد ارجاع می دهند. که در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه ((کهربا))ی مالش داده شده خرده های کاه را می رباید، یا اینکه در یک تجربه عادی دیده ایم که وقتی یک شانه ((کائوچو))یی سخت را با پارچه پشمی مالش دهیم شانه ریزه های کوچک کاغذ را جذب می کند. در اثر مالش این دو جسم به یکدیگر هم کائوچو و هم ((پشم)) خاصیت جدیدی پیدا می کنند. یعنی باردار می شوند از این آزمایش برای معرفی مفهوم ((بار الکتریکی)) استفاده می شود.

! منشا الکتریسته :

طبق ((نظریه الکترونی)) اتم ، یک ((اتم)) از ذرات کوچکتری به نام های ((الکترون)) ، ((پروتون)) و ((نوترون)) تشکیل شده است. که الکترون ها دارای بار منفی و پروتون ها دارای بار مثبت و نوترو ها بدون بار هستند. تعداد الکترون ها و پروتون های یک اتم در حالت عادی برابر است. بنابراین ، اتم در حالت عادی از نظر بار الکتریکی خنثی است.

در اثر تماس ، نزدیکی و یا ((برخورد)) اجسام بر همدیگر میان اجسام ((اندازه حرکت خطی)) مبادله می شود. در اثر تغییر اندازه حرکت ((نیرو)) هایی ایجاد می شود. چگونگی شکل گیری این نیرو ها به ((ساختار اتمی)) تشکیل دهنده اجسام برمی گردد. به عبارتی این نیروها منشا الکتریکی و ((مغناطیس))ی دارند. در اثر مالش اجسام برهمدیگر ، جسمی که در اتم های تشکیل دهنده خود اتمی از نوع ((دهنده الکترون)) داشته باشد، الکترون خود را به جسم دیگر که نسبت به آن ((خاصیت الکترونگاتیوی)) بیشتری دارد می دهد و مبادله ((الکترون)) بین اتم ها و در نهایت اجسام منجربه تولید ((الکتریسته)) می شود.

! تقسیمات الکتریسته:

__((الکتریسته ساکن)) ((«الکتریسته مالشی))):__

اگر یک میله شیشه ای را به پارچه پشمی مالش دهیم، هردو جسم الکتریسته دار می شوند. زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد. و پارچه الکترون می گیرد. پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد. بار ایجاد شده در شیشه و پارچه درمحل تماس باقی می ماند.

__((الکتریسته القایی)):__

اگر میله با بار منفی را به دو کره فلزی بدون باری که باهم در تماس بوده و توسط پایه های عایقی از زمین جداشده باشند، نزدیک کنیم. قبل از دور کردن میله ، بدون دست زدن به پوسته کرات آنها را از هم جدا کنیم. کره نزدیک به میله دارای بار مثبت و کره دور از آن دارای منفی خواهد بود که مقدار بار روی کرات برابرند. این نوع بار دارشدن را باردار شدن به روش القا یا مجاورت می نامند.

__((الکتریسته جاری)) :__

عبور پیوسته ((الکترون)) از یک هادی را الکتریسته جاری گویند. خلاف جهت حرکت الکترون را ((جهت قراردادی جریان الکتریکی)) ((«جریان الکتریکی|جریان الکترونی))) انتخاب می کنند. عامل برقراری جریان ثابت ، ((اختلاف پتاسیل)) ثابتی می باشد، که در دو سر هادی برقرار است. و وسایل تولید این اختلاف پتاسیل ثابت ((پیل شیمیایی|پیل های شیمیایی)) ، ((ژنراتورها)) و ((دیناموها)) می باشند.

! ((اجسام رسانا و نارسانا)):

بعضی از اجسام مانند ((فلزات)) که ((الکتریسته)) را به خوبی از خود عبور می دهند، ((اجسام رسانا|رسانا)) نامیده می شوند. در این نوع اجسام ((الکترونهای آزاد)) اتم به راحتی در ((شبکه بلوری اجسام)) حرکت می کنند. و ((رسانش|عمل رسانایی)) را انجام می دهند.

اجسامی که الکترونهای آزاد ( برای هدایت الکترون ) ندارند ، و نمی توانند الکتریسته را از خود عبور دهند، ((اجسام نارسانا|نارسانا)) یا ((عایق)) نامیده می شود. باید توجه نمود که رسانایی یا نارسانایی یک کمیت نسبی است.

! ((توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا)):

اگر جسم رسانایی بر روی پایه عایقی قرارگیرد. و در اثر مالش باردار شود. بار تولیدشده در آن در سطح خارجیش پخش می شود، به