منو
 صفحه های تصادفی
آزمایش پراش توریها و تعیین طول موج نور
حدیث ثقلین
آرسنوپیریت
ایران باستان
مفرد
ساکسیفراژ
تأویل قرآن
سبک شهرسازی پارسی
نقش مدارس در مشاوره شغلی
مدت امامت امام کاظم علیه السلام
 کاربر Online
611 کاربر online
تاریخچه ی: الکتریسیته

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-830Lines: 1-786
-V{maketoc} />
__الکتریسیته (Electricity)__
+

__الکتریسیته__ (__Electricity__)
 
 __فهرست مقالات الکتریسیته____فهرست مقالات الکتریسیته__
 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((الکتریسیته ساکن)) ((الکتریسیته ساکن))
 ((آمپرسنج)) ((آمپرسنج))
 
 
 
 
 ((الکتریسیته جاری)) ((الکتریسیته جاری))
 ((گالوانومتر)) ((گالوانومتر))
 
 
 
 
 ((الکتریسیته القایی)) ((الکتریسیته القایی))
 ((قوانین کیرشهف)) ((قوانین کیرشهف))
 
 
 
 
 ((جریان الکتریکی)) ((جریان الکتریکی))
 ((قانون اهم)) ((قانون اهم))
 
 
 
 
 ((مقاومت الکتریکی)) ((مقاومت الکتریکی))
 ((ولت متر)) ((ولت متر))
 
 
 
 
 ((توان الکتریکی مصرفی )) ((توان الکتریکی مصرفی ))
 ((فرکانس برق شهر)) ((فرکانس برق شهر))
 
 
 
 
 ((توان الکتریکی)) ((توان الکتریکی))
 ((گالوانومتر دیجیتالی)) ((گالوانومتر دیجیتالی))
 
 
 
 
 ((مقاومت ویژه الکتریکی)) ((مقاومت ویژه الکتریکی))
 ((مقاومت درونی ولت متر)) ((مقاومت درونی ولت متر))
 
 
 
 
 ((مقاومت متغیر)) ((مقاومت متغیر))
 ((آمپرسنج ایده آل)) ((آمپرسنج ایده آل))
 
 
 
 
-((لامپ پتو کاتی)) +((اصطلاات الکتیسیته))
 ((تعیین ظرفیت خازن با پل وتستون|ظرفیت در پل وتستون)) ((تعیین ظرفیت خازن با پل وتستون|ظرفیت در پل وتستون))
 
 
 
 
 ((نیروی محرکه الکتریکی)) ((نیروی محرکه الکتریکی))
 ((تعیین ظرفیت خازت با لامپ نئون|ظرفیت خازن در لامپ نئون)) ((تعیین ظرفیت خازت با لامپ نئون|ظرفیت خازن در لامپ نئون))
 
 
 
 
 ((جریان الکتریکی متناوب)) ((جریان الکتریکی متناوب))
 ((ترازوی جریان الکتریکی)) ((ترازوی جریان الکتریکی))
 
 
 
 
 ((مدار الکتریکی)) ((مدار الکتریکی))
 ((تعیین القای متقابل)) ((تعیین القای متقابل))
 
 
 
 
 ((مدار RC)) ((مدار RC))
 ((مقاومت در پل تار)) ((مقاومت در پل تار))
 
 
 
 
 ((شدت جریان الکتریکی)) ((شدت جریان الکتریکی))
 ((کوره الکتریکی)) ((کوره الکتریکی))
 
 
 
 
 ((مقاومت غیرخطی)) ((مقاومت غیرخطی))
 ((انباره)) ((انباره))
 
 
 
 
 ((مدار RLC)) ((مدار RLC))
 ((ترموکوپل)) ((ترموکوپل))
 
 
 
 
 ((پرتوی کاتدی)) ((پرتوی کاتدی))
 ((دماسنج ترموکوپل)) ((دماسنج ترموکوپل))
 
 
 
 
 ((مدارات تشدید)) ((مدارات تشدید))
 ((کاربرد آهنربای الکتریکی)) ((کاربرد آهنربای الکتریکی))
 
 
 
 
 ((جنس پرتوی کاتدی)) ((جنس پرتوی کاتدی))
 ((مولد بار الکتریکی)) ((مولد بار الکتریکی))
 
 
 
 
 ((امپدانس مدار RLC)) ((امپدانس مدار RLC))
 ((مولد وان دوگراف)) ((مولد وان دوگراف))
 
 
 
 
 ((امپدانس)) ((امپدانس))
 ((کار با گالوانومتر دیجیتالی)) ((کار با گالوانومتر دیجیتالی))
 
 
 
 
 ((نظریه میکروسکوپی رسانش)) ((نظریه میکروسکوپی رسانش))
 ((تست اتصال کوتاه)) ((تست اتصال کوتاه))
 
 
 
 
 ((ولتاژ شکست)) ((ولتاژ شکست))
 ((شارژ و دشارژ خازن)) ((شارژ و دشارژ خازن))
 
 
 
 
 ((مقاومت الکتریکی منفی)) ((مقاومت الکتریکی منفی))
 ((پدیده ضربان در اسیلوسکوپ)) ((پدیده ضربان در اسیلوسکوپ))
 
 
 
 
 ((قانون ژول در الکتریسیته)) ((قانون ژول در الکتریسیته))
 ((زمان واهلش)) ((زمان واهلش))
 
 
 
 
 ((مدارات نوسانگر)) ((مدارات نوسانگر))
 ((نوفه الکتریکی)) ((نوفه الکتریکی))
 
 
 
 
 ((نیروی ضد محرکه)) ((نیروی ضد محرکه))
 ((زنگ اخبار)) ((زنگ اخبار))
 
 
 
 
 ((جریان الکتریکی مستقیم|جریان مستقیم)) ((جریان الکتریکی مستقیم|جریان مستقیم))
 ((الکتریسیته در صنعت)) ((الکتریسیته در صنعت))
 
 
 
 
 ((دامنه جریان)) ((دامنه جریان))
 ((لوازم برقی خانگی)) ((لوازم برقی خانگی))
 
 
 
 
 ((معادله پیوستگی جریان)) ((معادله پیوستگی جریان))
 ((تولید انرژی نورانی از برق)) ((تولید انرژی نورانی از برق))
 
 
 
 
 ((سرعت حاملین بار)) ((سرعت حاملین بار))
 ((تولید انرژی حرارتی از برق)) ((تولید انرژی حرارتی از برق))
 
 
 
 
 ((ساختار فلزات)) ((ساختار فلزات))
 ((الکتریسیته در پزشکی)) ((الکتریسیته در پزشکی))
 
 
 
 
 ((قانون اهم در جریان متناوب)) ((قانون اهم در جریان متناوب))
 ((الکتریسیته در دندانپزشکی)) ((الکتریسیته در دندانپزشکی))
 
 
 
 
 ((یکسوسازی جریان متناوب)) ((یکسوسازی جریان متناوب))
 ((وسایل گرم کننده الکتریکی)) ((وسایل گرم کننده الکتریکی))
 
 
 
 
 ((آهنربای الکتریکی)) ((آهنربای الکتریکی))
 ((لامپ رشته ای)) ((لامپ رشته ای))
 
 
 
 
 ((شار الکتریکی)) ((شار الکتریکی))
 ((لامپ التهابی)) ((لامپ التهابی))
 
 
 
 
 ((قوانین گوس و کولن)) ((قوانین گوس و کولن))
 ((لامپ مهتابی)) ((لامپ مهتابی))
 
 
 
 
 ((رسانای عایق بندی شده)) ((رسانای عایق بندی شده))
 ((ترانس مهتابی)) ((ترانس مهتابی))
 
 
 
 
 ((رسانای باردار)) ((رسانای باردار))
 ((فیوز)) ((فیوز))
 
 
 
 
 ((گرادیان پتانسیل الکتریکی|گرادیان پتانسیل)) ((گرادیان پتانسیل الکتریکی|گرادیان پتانسیل))
 ((کابل الکتریکی)) ((کابل الکتریکی))
 
 
 
 
 ((میدان الکتریکی)) ((میدان الکتریکی))
 ((کلید کولر)) ((کلید کولر))
 
 
 
 
 ((میدان دو قطبی الکتریکی)) ((میدان دو قطبی الکتریکی))
 ((رله راه پله)) ((رله راه پله))
 
 
 
 
 ((قانون گوس در عایق)) ((قانون گوس در عایق))
 ((مقاومت زمین)) ((مقاومت زمین))
 
 
 
 
 ((سه بردار الکتریکی)) ((سه بردار الکتریکی))
 ((مقاومت نوری)) ((مقاومت نوری))
 
 
 
 
-((الات الکتریسیته)) +((اانا))
 ((خواص الکتریکی مواد)) ((خواص الکتریکی مواد))
 
 
 
 
 ((سطح هم پتانسیل)) ((سطح هم پتانسیل))
 ((آزمایش تامسون)) ((آزمایش تامسون))
 
 
 
 
 ((رسانا در میدان الکتریکی)) ((رسانا در میدان الکتریکی))
 ((کانونش الکتروستاتیکی)) ((کانونش الکتروستاتیکی))
 
 
 
 
 ((مشخصه جسم عایق)) ((مشخصه جسم عایق))
 ((انحراف الکتروستاتیکی)) ((انحراف الکتروستاتیکی))
 
 
 
 
 ((چگالی شار الکتریکی)) ((چگالی شار الکتریکی))
 ((کالیبراسیون)) ((کالیبراسیون))
 
 
 
 
 ((جابه جایی الکتریکی)) ((جابه جایی الکتریکی))
 ((اندازه گیری با اسیلوسکوپ)) ((اندازه گیری با اسیلوسکوپ))
 
 
 
 
 ((قوانین الکترولیز فارادی)) ((قوانین الکترولیز فارادی))
 ((انواع اسیلوسکوپ)) ((انواع اسیلوسکوپ))
 
 
 
 
 ((رسانش یونی در الکترولیت)) ((رسانش یونی در الکترولیت))
 ((کار با دستگاه آنالوگ)) ((کار با دستگاه آنالوگ))
 
 
 
 
 ((تجزیه الکترولیت)) ((تجزیه الکترولیت))
 ((علائم الکتریکی)) ((علائم الکتریکی))
 
 
 
 
 ((دستگاه آنالوگ)) ((دستگاه آنالوگ))
 ((اهم متر)) ((اهم متر))
 
 
 
 
 ((سنجش مقاومت الکتریکی)) ((سنجش مقاومت الکتریکی))
 ((خطرات برق گرفتگی)) ((خطرات برق گرفتگی))
 
 
 
 
 ((ایمنی در برابر برق گرفتگی)) ((ایمنی در برابر برق گرفتگی))
 ((الکتریسیته هوا)) ((الکتریسیته هوا))
 
 
 
 
 ((عینک حفاظتی در برابر برق هوا|عینک دافع الکتریسیته هوا)) ((عینک حفاظتی در برابر برق هوا|عینک دافع الکتریسیته هوا))
 ((حفاظت الکتریکی)) ((حفاظت الکتریکی))
 
 
 
 
 ((رسانش الکترونی فلزات)) ((رسانش الکترونی فلزات))
 ((سلول فوتوسل)) ((سلول فوتوسل))
 
 
 
 
 ((بارالکتریکی بنیادی)) ((بارالکتریکی بنیادی))
 ((کاربردهای الکترولیز)) ((کاربردهای الکترولیز))
 
 
 
 
 ((خاصیت الکترونگاتیوی)) ((خاصیت الکترونگاتیوی))
 ((جهت قراردادی جریان)) ((جهت قراردادی جریان))
 
 
 
 
 ((برهمکنش بارهای الکتریکی)) ((برهمکنش بارهای الکتریکی))
 ((اجسام رسانا)) ((اجسام رسانا))
 
 
 
 
 ((الکترون آزاد)) ((الکترون آزاد))
 ((نشر ترمویونی)) ((نشر ترمویونی))
 
 
 
 
 ((رسانش در گازها)) ((رسانش در گازها))
 ((گذردهی الکتریکی)) ((گذردهی الکتریکی))
 
 
 
 
 ((چگالی سطحی بار)) ((چگالی سطحی بار))
 ((پیل گالوانی ولتا)) ((پیل گالوانی ولتا))
 
 
 
 
 ((واحد بار الکتریکی)) ((واحد بار الکتریکی))
 ((کاربردهای قوس الکتریکی)) ((کاربردهای قوس الکتریکی))
 
 
 
 
 ((نظریه الکترونی)) ((نظریه الکترونی))
 ((لامپ پرتوی کاتدی)) ((لامپ پرتوی کاتدی))
 
 
 
 
 ((خواص خطوط میدان الکتریکی)) ((خواص خطوط میدان الکتریکی))
 ((پیل شیمیایی)) ((پیل شیمیایی))
 
 
 
 
 ((ساختار میدان الکتریکی)) ((ساختار میدان الکتریکی))
 ((ژنراتور)) ((ژنراتور))
 
 
 
 
 ((آثار جریان الکتریکی)) ((آثار جریان الکتریکی))
 ((دینامو)) ((دینامو))
 
 
 
 
 ((پدیده ابر رسانایی)) ((پدیده ابر رسانایی))
 ((تخلیه جرقه ای)) ((تخلیه جرقه ای))
 
 
 
 
 ((قدرت الکتریکی عایق)) ((قدرت الکتریکی عایق))
 ((تخلیه خرمنی)) ((تخلیه خرمنی))
 
 
 
 
 ((رسانندگی الکترونی در خلا بالا|رسانندگی در خلا)) ((رسانندگی الکترونی در خلا بالا|رسانندگی در خلا))
 ((شنت کردن وسایل اندازه گیری|شنت کردن دستگاه ها)) ((شنت کردن وسایل اندازه گیری|شنت کردن دستگاه ها))
 
 
 
 
 ((چگالی جریان الکتریکی)) ((چگالی جریان الکتریکی))
 ((جوشکاری مقاومتی)) ((جوشکاری مقاومتی))
 
 
 
 
 ((تخلیه جرقه ای)) ((تخلیه جرقه ای))
 ((رئوستا)) ((رئوستا))
 
 
 
 
 ((رسانندگی)) ((رسانندگی))
 ((گیرنده الکتریکی)) ((گیرنده الکتریکی))
 
 
 
 
 ((قوانین کیرشهف)) ((قوانین کیرشهف))
 ((مولد الکتریکی)) ((مولد الکتریکی))
 
 
 
 
 ((تخلیه خرمنی)) ((تخلیه خرمنی))
 ((فرکانس در منحنی لیساژو)) ((فرکانس در منحنی لیساژو))
 
 
 
 
 ((آرایش مقاومتها)) ((آرایش مقاومتها))
 ((ژنراتور)) ((ژنراتور))
 
 
 
 
 ((قانون کولن)) ((قانون کولن))
 ((آذرخش)) ((آذرخش))
 
 
 
 
 ((میدان الکتریکی)) ((میدان الکتریکی))
 ((برق گیر)) ((برق گیر))
 
 
 
 
 ((بار الکتریکی)) ((بار الکتریکی))
 ((شفق قطبی)) ((شفق قطبی))
 
 
 
 
 ((اجسام رسانا)) ((اجسام رسانا))
 ((حفاظ الکتریکی)) ((حفاظ الکتریکی))
 
 
 
 
 ((اجسام نارسانا))  ((اجسام نارسانا))
 ((الکتروسکوپ)) ((الکتروسکوپ))
 
 
 
 
 ((قانون بقای بار الکتریکی)) ((قانون بقای بار الکتریکی))
 ((ترمیستور نیم رسانا)) ((ترمیستور نیم رسانا))
 
 
 
 
 ((کوانتش بار الکتریکی)) ((کوانتش بار الکتریکی))
 ((الکترومتر)) ((الکترومتر))
 
 
 
 
 ((میدان الکتریکی ذره باردار)) ((میدان الکتریکی ذره باردار))
 ((نیم رسانای یکسوکننده)) ((نیم رسانای یکسوکننده))
 
 
 
 
 ((بار الکتریکی بنیادی)) ((بار الکتریکی بنیادی))
 ((فوتوسل نیم رسانایی)) ((فوتوسل نیم رسانایی))
 
 
 
 
 ((اختلاف پتانسیل الکتریکی|اختلاف پتانسیل)) ((اختلاف پتانسیل الکتریکی|اختلاف پتانسیل))
 ((بررسی آرایش مقاومتها)) ((بررسی آرایش مقاومتها))
 
 
 
 
 ((پتانسیل الکتریکی)) ((پتانسیل الکتریکی))
 ((بررسی آرایش خازنها)) ((بررسی آرایش خازنها))
 
 
 
 
 ((انرژی پتانسیل الکتریکی)) ((انرژی پتانسیل الکتریکی))
 ((اندازه گیری مقاومت با پل وتستون|مقاومت و پل وتستون)) ((اندازه گیری مقاومت با پل وتستون|مقاومت و پل وتستون))
 
 
 
 
 ((نیروی الکتریکی)) ((نیروی الکتریکی))
 ((محاسبه بار الکترون)) ((محاسبه بار الکترون))
 
 
 
 
 ((توزیع بار الکتریکی در اجسام|توزیع بار الکتریکی)) ((توزیع بار الکتریکی در اجسام|توزیع بار الکتریکی))
 ((ایجاد قطبیدگی در عایق)) ((ایجاد قطبیدگی در عایق))
 
 
 
 
 ((ظرفیت الکتریکی)) ((ظرفیت الکتریکی))
 ((باردار کردن الکتروستاتیکی)) ((باردار کردن الکتروستاتیکی))
 
 
 
 
 ((خازن)) ((خازن))
 ((تولید الکتریسیته ساکن)) ((تولید الکتریسیته ساکن))
 
 
 
 
 ((ظرفیت خازن)) ((ظرفیت خازن))
 ((اثر فوتوالکتریک)) ((اثر فوتوالکتریک))
 
 
 
 
 ((انرژی خازن)) ((انرژی خازن))
 ((باردار کردن مالشی)) ((باردار کردن مالشی))
 
 
 
 
 ((خازن مسطح)) ((خازن مسطح))
 ((قانون اهم در مدار الکتریکی)) ((قانون اهم در مدار الکتریکی))
 
 
 
 
 ((خازن کروی)) ((خازن کروی))
 ((نحوه کار با اهم متر)) ((نحوه کار با اهم متر))
 
 
 
 
 ((خازن استوانه ای)) ((خازن استوانه ای))
 ((نحوه کار با ولت متر)) ((نحوه کار با ولت متر))
 
 
 
 
 ((خازن متغیر)) ((خازن متغیر))
 ((نحوه کار با آمپرسنج)) ((نحوه کار با آمپرسنج))
 
 
 
 
 ((خازن شیمیایی)) ((خازن شیمیایی))
 ((تعیین مقاومت در مدار)) ((تعیین مقاومت در مدار))
 
 
 
 
 ((آرایش خازنها)) ((آرایش خازنها))
 ((تعیین مقاومت داخلی مولد)) ((تعیین مقاومت داخلی مولد))
 
 
 
 
 ((خطوط نیروی الکتریکی)) ((خطوط نیروی الکتریکی))
 ((اثر دما در مقاومت)) ((اثر دما در مقاومت))
 
 
 
 
 ((خواص خطوط میدان الکتریکی)) ((خواص خطوط میدان الکتریکی))
 ((آثار الکتریسیته ساکن)) ((آثار الکتریسیته ساکن))
 
 
 
 
 ((دوقطبی الکتریکی)) ((دوقطبی الکتریکی))
 ((کوره الکتریکی)) ((کوره الکتریکی))
 
 
 
 
 ((گشتاور دوقطبی الکتریکی)) ((گشتاور دوقطبی الکتریکی))
 ((کاوه الکتریکی)) ((کاوه الکتریکی))
 
 
 
 
 ((ممان الکتریکی)) ((ممان الکتریکی))
 ((قفس فاراده)) ((قفس فاراده))
 
 
 
 
 ((بار نقطه ای در میدان الکتریکی)) ((بار نقطه ای در میدان الکتریکی))
 ((گالوانومتر)) ((گالوانومتر))
 
 
 
 
 ((انحراف باریکه الکترونی در میدان الکتریکی|انحراف باریکه در میدان)) ((انحراف باریکه الکترونی در میدان الکتریکی|انحراف باریکه در میدان))
 ((گالوانومتر پیشرفته)) ((گالوانومتر پیشرفته))
 
 
 
 
 ((انرژی الکتریکی)) ((انرژی الکتریکی))
 ((باطری)) ((باطری))
 
 
 
 
 ((چگالی انرژی الکتریکی)) ((چگالی انرژی الکتریکی))
 ((لامپ الکترونی)) ((لامپ الکترونی))
 
 
 
 
 ((واحد ظرفیت الکتریکی)) ((واحد ظرفیت الکتریکی))
 ((ساختمان ترانسفورماتور)) ((ساختمان ترانسفورماتور))
 
 
 
 
 ((عایق در میدان الکتریکی)) ((عایق در میدان الکتریکی))
 ((کار با اسیلوسکوپ)) ((کار با اسیلوسکوپ))
 
 
 
 
 ((جابه جایی الکتریکی)) ((جابه جایی الکتریکی))
 ((اتصال زمین)) ((اتصال زمین))
 
 
 
 
 ((پذیرفتاری الکتریکی)) ((پذیرفتاری الکتریکی))
 ((باتری برگشت پذیر)) ((باتری برگشت پذیر))
 
 
 
 
 ((تعبیر حرارتی انرژی الکتریکی)) ((تعبیر حرارتی انرژی الکتریکی))
  
 
 
 
 
 ((گذردهی عایق)) ((گذردهی عایق))
  
 
 
 
 
 ((ساختمان اتمی عایق)) ((ساختمان اتمی عایق))
  
 
 
 
 
 ((معادله پواسون)) ((معادله پواسون))
  
 
 
 
 
 ((معادله لاپلاس)) ((معادله لاپلاس))
  
 
 
 
 
 ((قطبش عایق)) ((قطبش عایق))
  
 
 
 
 
 ((ثابت دی الکتریک)) ((ثابت دی الکتریک))
  
 
 
 
 
 ((میدان مولکولی عایق)) ((میدان مولکولی عایق))
  
 
 
 
 
 ((دوقطبی القایی)) ((دوقطبی القایی))
  
 
 
 
 
 ((مولکول قطبی)) ((مولکول قطبی))
  
 
 
 
 
 ((قطبش دائمی)) ((قطبش دائمی))
  
 
 
 
 
 ((مواد پارا الکتریک)) ((مواد پارا الکتریک))
  
 
 
 
 
 ((مواد دیا الکتریک)) ((مواد دیا الکتریک))
  
 
 
 
 
 ((مواد فرو الکتریک)) ((مواد فرو الکتریک))
  
 
 
 
 
 ((تعادل الکتروستاتیکی)) ((تعادل الکتروستاتیکی))
  
 
 
 
 
 ((کولن واحد بار الکتریکی)) ((کولن واحد بار الکتریکی))
  
 
 
 
 
 ((چگالی بار)) ((چگالی بار))
  
 
 
 
 
 ((تانسور ممان الکتریکی چهار قطبی|تانسور ممان الکتریکی)) ((تانسور ممان الکتریکی چهار قطبی|تانسور ممان الکتریکی))
  
 
 
 
 
 ((بار تصویری)) ((بار تصویری))
  
 
 
 
 
 ((منابع میدان مولکولی)) ((منابع میدان مولکولی))
  
 
 
 
 
 ((انرژی اندرکنشی توزیع بار)) ((انرژی اندرکنشی توزیع بار))
  
 
 
 
 
 ((خود انرژی)) ((خود انرژی))
  
 
 
 
 
 ((طبیعت جریان الکتریکی در نیم رسانا|جریان در نیم رسانا)) ((طبیعت جریان الکتریکی در نیم رسانا|جریان در نیم رسانا))
  
 
 
 
 
 ((رسانندگی در نیم رسانا)) ((رسانندگی در نیم رسانا))
  
 
 
 
 
 ((حرکت الکترون در نیم رسانا|الکترون در نیم رسانا)) ((حرکت الکترون در نیم رسانا|الکترون در نیم رسانا))
  
 
 
 
 
 ((نیم رسانای نوع p و نوع n)) ((نیم رسانای نوع p و نوع n))
  
 
 
 
 
 ((اندرکنش الکتریکی)) ((اندرکنش الکتریکی))
  
 
 
 
 
 ((روش بررسی تصویری پتانسیل)) ((روش بررسی تصویری پتانسیل))
  
 
 
 
 
 ((بار تصویری)) ((بار تصویری))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 +
 +!تاریخچه الکتریسته
 +علم الکتریسته به دوران باستان بر می‌گردد که تاریخ دقیق آن مشخص نیست. اما برخی تولد آن را به مشاهده معروف ((تالس|تالس ملطی)) (__Thales of Miletus__) در 600 سال قبل از میلاد ارجاع می‌دهند. که در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه ((کهربا|کهربای)) مالش داده شده خرده های کاه را می‌رباید، یا اینکه در یک تجربه عادی دیده‌ایم که وقتی یک شانه ((کائوچو|کائوچویی)) سخت را با پارچه پشمی مالش دهیم، شانه ریزه‌های کوچک کاغذ را جذب می‌کند. در اثر مالش این دو جسم به یکدیگر هم __کائوچو__ و هم __پشم__ خاصیت جدیدی پیدا می‌کنند. یعنی باردار می‌شوند، از این آزمایش برای معرفی مفهوم ((بار الکتریکی)) استفاده می‌شود.
 +!منشأ الکتریسته
 +طبق ((نظریه الکترونی اتم)) ، یک ((اتم)) از ذرات کوچکتری به نامهای ((الکترون)) ، ((پروتون)) و ((نوترون)) تشکیل شده است، که الکترونها دارای بار منفی و پروتونها دارای بار مثبت و نوترونها بدون بار هستند. تعداد الکترونها و پروتونهای یک اتم در حالت عادی برابر است. بنابراین ، اتم در حالت عادی از نظر بار الکتریکی خنثی است.

در اثر تماس ، نزدیکی و یا ((برخورد)) اجسام بر همدیگر میان اجسام ((اندازه حرکت خطی)) مبادله می‌شود. در اثر تغییر اندازه حرکت ، نیروهایی ایجاد می‌شود. چگونگی شکل گیری این نیروها به ساختار اتمی تشکیل دهنده اجسام برمی‌گردد. به عبارتی این نیروها منشأ الکتریکی و ((مغناطیس|مغناطیسی)) دارند.

در اثر مالش اجسام بر همدیگر ، جسمی که در اتمهای تشکیل دهنده خود اتمی از نوع دهنده الکترون داشته باشد، الکترون خود را به جسم دیگر که نسبت به آن خاصیت __الکترونگاتیوی__ بیشتری دارد می‌دهد و مبادله الکترون بین اتمها و در نهایت اجسام منجر به تولید الکتریسته می‌شود.
 +!تقسیمات الکتریسته
 +!!الکتریسته ساکن
 +اگر یک میله شیشه‌ای را به پارچه پشمی مالش دهیم، هر دو جسم الکتریسته دار می‌شوند. زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می‌دهد و پارچه الکترون می‌گیرد. پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می‌گردد. بار ایجاد شده در شیشه و پارچه در محل تماس باقی می‌ماند.
 +!!الکتریسته القایی
 +اگر میله با بار منفی را به دو کره فلزی بدون باری که باهم در تماس بوده و توسط پایه‌های عایقی از زمین جدا شده باشند، نزدیک کنیم. قبل از دور کردن میله ، بدون دست زدن به پوسته کرات آنها را از هم جدا کنیم. کره نزدیک به میله دارای بار مثبت و کره دور از آن دارای منفی خواهد بود، که مقدار بار روی کرات برابرند. این نوع باردار شدن را باردار شدن به روش ((القای الکتریکی|القا)) یا __مجاورت__ می‌نامند.
 +!!الکتریسته جاری
 +عبور پیوسته الکترون از یک هادی را __الکتریسته جاری__ گویند. خلاف جهت حرکت الکترون را ((جهت قراردادی جریان الکتریکی)) (((جریان الکتریکی|جریان الکترونی))) انتخاب می‌کنند. عامل برقراری جریان ثابت ، ((اختلاف پتاسیل)) ثابتی می‌باشد، که در دو سر هادی برقرار است و وسایل تولید این اختلاف پتاسیل ثابت ((پیل شیمیایی|پیلهای شیمیایی)) ، ((ژنراتور الکتریکی|ژنراتورها)) و ((دینامو|دیناموها)) می‌باشند.
 +!اجسام رسانا و نارسانا
 +بعضی از اجسام مانند ((فلزات)) که الکتریسته را به خوبی از خود عبور می‌دهند، ((جسم رسانا|رسانا)) نامیده می‌شوند. در این نوع اجسام الکترونهای آزاد اتم به راحتی در ((بلور|شبکه بلوری اجسام)) حرکت می‌کنند و ((رسانش الکتریکی|عمل رسانایی)) را انجام می‌دهند.

اجسامی که الکترونهای آزاد ( برای هدایت الکترون ) ندارند و نمی‌توانند الکتریسته را از خود عبور دهند، ((اجسام نارسانا|نارسانا)) یا ((مواد عایق|عایق)) نامیده می‌شود. باید توجه نمود که رسانایی یا نارسانایی یک کمیت نسبی است.
 +!توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا
 +اگر جسم رسانایی بر روی پایه عایقی قرار گیرد و در اثر مالش باردار شود، بار تولید شده در آن در سطح خارجی‌اش پخش می‌شود، بطوری که در لبه‌ها و قسمتهای نوک تیز چگالی سطحی بار بیشتر از سایر قسمتها می‌باشد.
 +!بار الکتریکی
 +میزان باری که ((ذرات بنیادی|ذره بنیادی)) الکترون دارد را مبنا قرار می‌گیرد و چون مبادله بار از طریق الکترون صورت می‌گیرد شمارش تعداد الکترونهای مبادله شده بار الکتریکی جسم را به ما می‌دهد. به عبارتی اگر جسمی __n__ تا الکترون دریافت نماید، بار الکتریکی آن از نوع منفی بوده (چون الکترون گرفته) و مقدارش __n__ برابر بار الکترون خواهد بود.

اگر بار الکتریکی را با علامت __q__ و بار الکترون را با __e__ نمایش دهیم، مقدار بار الکتریکی هر جسم از رابطه ~~green:__q = ne__~~ تبعیت می‌نماید. واحد بار الکتریکی به افتخار اولین قانون الکتریسته (((قانون کولن))) که آقای ((کولن)) کشف نمود، کولن نام دارد. بار الکتریکی یک الکترون در دستگاه برحسب کولن برابر است با:

 +::~~green:__e = 1.06 x 10-19 c__~~::
 +!اثر بارهای الکتریکی بر همدیگر
 +بر طبق قانون کولن دو بار الکتریکی همنام همدیگر را دفع و دو بار الکتریکی غیر همنام همدیگر را جذب می‌کنند. مقدار ((نیروی الکتریکی|نیروی جاذبه یا دافعه بین بارها)) بر طبق قانون کولن با حاصلضرب اندازه بارها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله بارها نسبت عکس دارد. این نیرو به جنس محیطی که بارها در آن واقع شده نیز وابسته است (بستگی نیرو به ((گذردهی الکتریکی)) محیط).
 +!کاربردهای الکتریسته
 +کابردهای الکتریسته یا نیروی برق بر کسی پوشیده نیست و به قوت می‌شود گفت که امروزه بدون آن نمی‌توان زندگی کرد. با این حال عمده‌ترین کاربردهایش عبارتند از:
 +

 +r />

e> />

! تاریخچه الکتریسته :

علم الکتریسته به دوران باستان بر می گردد که تاریخ دقیق آن مشخص نیست. اما برخی تولد آن را به مشاهده معروف ((تالس)) ملطی (Thales o
f Miletus ) در 600 سال قبل از میلاد ارجاع می دهند. که در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه ((کهربا))ی مالش داده شده خرده های کاه را می رباید، یا اینکه در یک تجربه عادی دیده ایم که وقتی یک شانه ((کائوچو))یی سخت را با پارچه پشمی مالش دهیم شانه ریزه های کوچک کاغذ را جذب می کند. در اثر مالش این دو جسم به یکدیگر هم کائوچو و هم ((پشم)) خاصیت جدیدی پیدا می کنند. یعنی باردار می شوند از این آزمایش برای معرفی مفهوم ((بار الکتریکی)) استفاده می شود.
/>
! منشا الکتریسته :

طبق ((نظریه الکترونی)) اتم ، یک ((اتم)) از ذرات کوچکتری به نام های ((الکترون)) ، ((پروتون)) و ((نوترون)) تشکیل شده است. که الکترون ها دارای بار منفی و پروتون ها دارای بار مثبت و نوترو ها بدون بار هستند. تعداد الکترون ها و پروتون های یک اتم در حالت عادی برابر است. بنابراین ، اتم در حالت عادی از نظر بار الکتریکی خنثی است.

در اثر تماس ، نزدیکی و یا ((برخورد)) اجسام بر همدیگر میان اجسام ((اندازه حرکت خطی)) مبادله می شود. در اثر تغییر اندازه حرکت ((نیرو)) هایی ایجاد می شود. چگونگی شکل گیری این نیرو ها به ((ساختار اتمی)) تشکیل دهنده اجسام برمی گردد. به عبارتی این نیروها منشا الکتریکی و ((مغناطیس))ی دارند. در اثر مالش اجسام برهمدیگر ، جسمی که در اتم های تشکیل دهنده خود اتمی از نوع ((دهنده الکترون)) داشته باشد، الکترون خود را به جسم دیگر که نسبت به آن ((خاصیت الکترونگاتیوی)) بیشتری دارد می دهد و مبادله ((الکترون)) بین اتم ها و در نهایت اجسام منجربه تولید ((الکتریسته)) می شود.

! تقسیمات الکتریسته:

__((الکتریسته ساکن)) ((«الکتریسته مالشی))):__

اگر یک میله شیشه ای را به پارچه پشمی مالش دهیم، هردو جسم الکتریسته دار می شوند. زیرا شیشه تعدادی الکترون از دست می دهد. و پارچه الکترون می گیرد. پس شیشه دارای بار مثبت و پارچه به همان مقدار دارای بار منفی می گردد. بار ایجاد شده در شیشه و پارچه درمحل تماس باقی می ماند.

__((الکتریسته القایی)):__

اگر میله با بار منفی را به دو کره فلزی بدون باری که باهم در تماس بوده و توسط پایه های عایقی از زمین جداشده باشند، نزدیک کنیم. قبل از دور کردن میله ، بدون دست زدن به پوسته کرات آنها را از هم جدا کنیم. کره نزدیک به میله دارای بار مثبت و کره دور از آن دارای منفی خواهد بود که مقدار بار روی کرات برابرند. این نوع بار دارشدن را باردار شدن به روش القا یا مجاورت می نامند.

__((الکتریسته جاری)) :__

عبور پیوسته ((الکترون)) از یک هادی را الکتریسته جاری گویند. خلاف جهت حرکت الکترون را ((جهت قراردادی جریان الکتریکی)) ((«جریان الکتریکی|جریان الکترونی))) انتخاب می کنند. عامل برقراری جریان ثابت ، ((اختلاف پتاسیل)) ثابتی می باشد، که در دو سر هادی برقرار است. و وسایل تولید این اختلاف پتاسیل ثابت ((پیل شیمیایی|پیل های شیمیایی)) ، ((ژنراتورها)) و ((دیناموها)) می باشند.

! ((اجسام رسانا و نارسانا)):

بعضی از اجسام مانند ((فلزات)) که ((الکتریسته)) را به خوبی از خود عبور می دهند، ((اجسام رسانا|رسانا)) نامیده می شوند. در این نوع اجسام ((الکترونهای آزاد)) اتم به راحتی در ((شبکه بلوری اجسام)) حرکت می کنند. و ((رسانش|عمل رسانایی)) را انجام می دهند.

اجسامی که الکترونهای آزاد ( برای هدایت الکترون ) ندارند ، و نمی توانند الکتریسته را از خود عبور دهند، ((اجسام نارسانا|نارسانا)) یا ((عایق)) نامیده می شود. باید توجه نمود که رسانایی یا نارسانایی یک کمیت نسبی است.

! ((توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا)):

اگر جسم رسانایی بر روی پایه عایقی قرارگیرد. و در اثر مالش باردار شود. بار تولیدشده در آن در سطح خارجیش پخش می شود، به طوریکه در لبه ها و قسمت های نوک تیز ((چگالی سطحی بار)) بیشتر ازسایر قسمت ها می باشد.

! ((بار الکتریکی)):

میزان باری که ((ذره)) بنیادی ((الکترون)) دارد را مبنا قرارمی گیرد و چون مبادله بار از طریق الکترون صورت می گیرد شمارش تعداد الکترون های مبادله شده بار الکتریکی جسم را به ما می دهد. به عبارتی اگر جسمی
n تا الکترون دریافت نماید، بار الکتریکی آن از نوع منفی بوده (چون الکترون گرفته) و مقدارش n برابر بار الکترون خواهد بود.

اگر بار الکتریکی را با علامت q و بار الکترون را با
e نمایش دهیم، مقدار بارالکتریکی هر جسم از رابطه q=ne تبعیت می نماید. واحد بار الکتریکی به افتخار اولین قانون الکتریسته ((«قانون کولن))) که آقای ((کولن)) کشف نمود، کولن نام دارد. بار الکتریکی یک الکترون در دستگاه برحسب کولن برابر است با: ''e=1.06x10up>19-</sup> c''r />
! ((اثر بارهای الکتریکی برهمدیگر)) :

بر طبق ((قانون کولن)) دو ((بار الکتریکی)) همنام همدیگر را دفع و دو بار الکتریکی غیر همنام همدیگر راجذب می کنند. مقدار ((نیروی الکتریکی|نیروی جاذبه یا دافعه بین بارها)) بر طبق قانون کولن با حاصلضرب اندازه بارها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله بارها نسبت عکس دارد. این نیرو به جنس محیطی که بارها در آن واقع شده نیز وابسته است (بستگی نیرو به ((گذردهی الکتریکی)) محیط)
.
<br />! کاربرد های الکتریسته:

کابردهای الکتریسته یا نیروی برق بر کسی پوشیده نیست و به قوت می شود گفت که امروزه بدون آن نمی توان زندگی کرد. با این حال عمده ترین کاربردها یش عبارتنداز:<br />

 
 
-<td>td>
<td>
+
{picture file=img/daneshnameh_up/5/59/electricith.jpg}
td>

<td>
 *__((الکتریسیته در صنعت))__ *__((الکتریسیته در صنعت))__
 *__((الکتریسیته در لوازم برقی خانگی))__  *__((الکتریسیته در لوازم برقی خانگی))__
 *__((الکتریسیته برای تولید انرژی نورانی))__ *__((الکتریسیته برای تولید انرژی نورانی))__
 *__((الکتریسیته برای تولید انرژی حرارتی))__ *__((الکتریسیته برای تولید انرژی حرارتی))__
 *__((الکتریسیته در پزشکی))__ *__((الکتریسیته در پزشکی))__
 *__((الکتریسیته در دندانپزشکی))__  *__((الکتریسیته در دندانپزشکی))__
-*.... +*...
-
 
-
 
- 
-{picture file=img/daneshnameh_up/electricith.jpg} 
- 
-
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 08 خرداد 1385 [13:06 ]   6   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:58 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 خرداد 1384 [10:31 ]   4   احمد شکیب      v  c  d  s 
 شنبه 26 دی 1383 [05:56 ]   3   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [09:34 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [19:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..