منو
 کاربر Online
524 کاربر online
تاریخچه ی: الکترو نگاتیوی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1
الکترونگاتیوی (Electronegativity)

نگاه اجمالی

مفهوم الکترو نگاتیوی گرچه مفید است ولی دقیق نیست. مقادیر الکترونگاتیوی نسبی‌اند وتنها در مقایسه‌های کیفی بین عناصر قابل استفاده‌اند. روشی ساده و مستقیم برای اندازه گیری الکترونگاتیوی وجود ندارد و روش‌های گوناگون اندازه گیری آنها پیشنهاد شده است.

تعریف

الکترونگاتیوی ، میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولکول برای جذب جفت الکترون پیوندی به سوی خود است.

مقیاس نسبی پاولینگ

مقیاس نسبی الکترونگاتیوی پاولینگ ، متداول ترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی انرژی‌های پیوندی است. مقدار انرژی اضافی که از جاذبه متقابل بارهای جزئیб+ و б- اضافه بر انرژی پیوند کووالانسی آزاد می‌شود، به قدر مطلق б و به تفاوت الکترونگاتیوی دو عنصر پیوند شده بستگی دارد. در محاسبات الکترونگاتیوی تنها تفاوت الکترونگاتیوی عناصر تعیین می‌شود. برای بنا کردن یک مقیاس ، به اتم F (الکترونگاتیوترین عنصر) به طور دلخواه عدد 4 نسبت داده شده است.

افزایش الکترو نگاتیوی عناصر

الکترونگاتیوی عناصر با افزایش تعداد الکترون‌های والانس و همچنین کاهش اندازه اتم افزایش می‌یابد و در هر دوره از جدول تناوبی از چپ به راست و در هر گروه از پایین به بالا افزایش می‌یابد.

الکترونگاتیوی فلزات و نافلزات

فلزات ، جاذبه کمی برای الکترون‌های والانس دارند و الکترونگاتیوی آنها حاکم است، ولی نافلزات ، به استثنای گازهای نجیب ، جاذبه قوی برای این گونه الکترون‌ها دارند و الکترونگاتیوی آنها زیاد است.

کاربردهای مقادیر الکترو نگاتیوی

  • می‌توان برای تعیین میزان واکنش پذیری فلزات و نافلزات به کار برد.
  • برای پیش بینی خصلت پیوندهای یک ترکیب به کار برد. هر چه اختلاف الکترونگاتیوی دو عنصر بیشتر باشد پیوند بین آنها قطبی‌تر خواهد بود. هرگاه اختلاف الکترونگاتیوی دو عنصر در حدود 1.7 باشد. خصلت یونی نسبی پیوند بیش از 50% است.
    اگر اختلاف الکترونگاتیوی صفر و یا خیلی کوچک باشد. پیوند کما بیش ناقطبی است، هر چه اختلاف الکترو نگاتیوی بیشتر باشد، پیوند کووالانسی قطبی‌تر خواهد بود. در این پیوندها ، اتمی که الکترونگاتیوی بیشتری دارد، بار منفی جزئی را خواهد داشت.

آیا الکترو نگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت است؟

مفهوم الکترونگاتیوی غیر دقیق است. زیرا این خاصیت نه تنها به ساختار اتم مورد بحث بستگی دارد، بلکه تعداد و ماهیت اتم‌های دیگری که به اتم مزبور پیوند داده شده‌اند نیز در آن دخالت دارد. بنابراین ، الکترونگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت نیست مثلا الکترونگاتیوی فسفر در ترکیب (PCl3) متفاوت از الکترونگاتیوی آن در ترکیب (PF5) است.

مباحث مرتبط با عنوان


نگاه اجمالی

مفهوم الکترو نگاتیوی گرچه مفید است ولی دقیق نیست. مقادیر الکترونگاتیوی نسبی اند وتنها در مقایسه های کیفی بین عناصر قابل استفاده اند. روشی ساده و مستقیم برای اندازه گیری الکترو نگاتیوی وجود ندارد و روش های گوناگون اندازه گیری آنها پیشنهاد شده است.

تعریف :

الکترو نگاتیوی، میزان توانایی نسبی یک اتم در یک مولکول برای جذب جفت اکترون پیوندی به سوی خود است .

مقیاس نسبی پاولینگ

مقیاس نسبی الکترو نگاتیوی پاولینگ، متداول ترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی انرژی های پیوندی است.
مقدار انرژی اضافی که از جاذبه متقابل بارهای جزئی ( ) و ( ) اضافه بر انرژی پیوند کووالانسی آزاد می شود، به قدر مطلق ( ) و به تفاوت الکترو نگاتیوی دو عنصر پیوند شده بستگی دارد. در محاسبات الکترو نگاتیوی تنها تفاوت الکترو نگاتیوی عناصر تعیین می شود. برای بنا کردن یک مقیاس، به اتم ( ) (الکترو نگاتیو ترین عنصر) به طور دلخواه عدد 4 نسبت داده شده است.

افزایش الکترو نگاتیوی عناصر:

الکترو نگاتیوی عناصر با افزایش تعداد الکترون های والانس و همچنین کاهش اندازه اتم افزایش می یابد و در هر دوره از جدول تنا وبی از چپ به راست و در هر گروه از پایین به بالا افزایش می یابد .

الکترو نگاتیوی فلزات و نا فلزات :

فلزات، جاذبه کمی برای الکترون های والانس دارند و الکترو نگاتیوی آنها حاکم است، ولی نافلزات، به استثنای گازهای نجیب، جاذبه قوی برای این گونه الکترون ها دارند و الکترو نگاتیوی آنها زیاد است.

کاربرد های مقادیر الکترو نگاتیوی :
  • میتوان برای تعیین میزان واکنش پذیری فلزات و نافلزات به کار برد.
  • برای پیش بینی خصلت پیوندهای یک ترکیب به کار برد. هر چه اختلاف الکترو نگاتیوی دو عنصر باشد پیوند بین آنها قطبی تر خواهد بود. هرگاه اختلاف الکترو نگاتیوی دو عنصر در حدود 1.7 باشد. خصلت یونی نسبی پیوند بیش از 50% است.
اگر اختلاف الکترو نگاتیوی صفر و یا خیلی کوچک باشد. پیوند کما بیش ناقطبی است، هر چه اختلاف الکترو نگاتیوی بیشتر باشد، پیوند کووالانسی قطبی تر خواهد بود. در این پیوند ها، اتمی که الکترو نگاتیوی بیشتری دارد، بار منفی جزی را خواهد داشت.

آیا الکترو نگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت است؟

مفهوم الکترو نگاتیوی غیر دقیق است. زیرا این خاصیت نه تنها به ساختار اتم مورد بحث بستگی دارد، بلکه تعداد و ماهیت اتم های دیگری که به اتم فربور پیوند داده شده اند نیز در آن دخالت دارد. بنابر این الکترو نگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت نیست مثلا الکترو نگاتیوی فسفر در ترکیب ( ) متفاوت از الکترو نگاتیوی آن در ترکیب ( ) است.

تعریف جامع علم شیمی :
علم شیمی با ترکیب و ساختار مواد و نیروهایی که این ساختار ها را بر پا نگه داشته است، سروکار دارد.
شرح نفصیلی درباره چگونگی واکنش ها و سرعت پیشرفت آنها شرایط لازم برای فراهم آوردن تغییرات مطلوب و جلوگیری از تغییرات نامطلوب، تغییرات انرژی که با واکنش های شیمیایی همراه است، سنتز موادی که در طبیعت صورت می گیرد و آنهایی که مشابه طبیعی ندارند و بالا خره روابط کمی جرمی بین مواد در تغییرات شیمیایی

نام شناساگر گستره( ) برای تغییر رنگ رنگ اسیدی رنگ قلیایی
نارنجی متیل 4.4 – 3.1 قرمز زرد
سبز برموکرزول 5.4 – 3.8 زرد آبی
قرمز متیل 6.3 – 4.2 قرمز زرد
تورنسل (لیتموس) 8.0 – 5.0 قرمز آبی
آبی برموتیمول 7.6 – 6.0 زرد آبی
قرمز فنول 8.0 – 6.4 زرد قرمز
فنول فتالئین 9.6 – 8.0 بی رنگ قرمز
زرد آلیزارین 12.0 – 10.1 بی رنگ بنفش

  • شناساگرهای فتالئین:
اکثر شناساگرهای فتالئین در محلولهای اسیدی ملایم، بی رنگ اند، و در محیط قلیایی رنگ های گوناگونی از خود ظاهر می کنند. در محلولهای قلیایی شدید رنگ این شناساگر بتدریج محو می شود که در بعضی از کاربردهای این امر پدیده نامناسبی است. به صورت این گروه، فتالئین ها در آب به سختی حل می شوند و حلال معمولی این گروه از شناساگرها، اتانول است. معروف ترین شناساگر فتالئین، فنول فتالئین است.

شناساگر سولفون فتالئین

بسیاری از سولفون فتالئین ها دو گستره تغییر رنگ مفید دارند ، یکی در محلول های نسبتا اسیدی و دیگری در محیط های خنثی یا بازی ملایم واقع می شود. بر خلاف فتالئین ها، رنگ بازی این گروه در محیط قلیایی پایدار است. به واسطه قدرت اسیدی قابل توجه سولفون فتالئین ها معمولا از نمک های سدیم آن ها جهت تهیه محلول شناساگرها استفاده می شود. ساده ترین شناساگر از گروه سولفون فتالئین، فنول سولفون است که به نام قرمز فنول معرف است.
  • شناساگرهای آزاد:
اکثر شناساگرهای آزو با افزایش قدرت بازی، یک تغییر رنگ از قرمز به زرد از خودشان نشان می دهند گستره انتقال آنها عموما در قسمت اسیدی است. نمونه هایی که بیشترین برخورد را با آن ها داریم عبارت اند از نارنجی متیل و قرمز قیل.

متغیر های که بر رفتار شناساگرها موثرند

فاصله ای از ( ) که در آن یک شناساگر معین تعییر رنگ می دهد با دما،قدرت یونی محیط، حضور حلال های آلی و حضور ذرات کلوییدی تغییر می کند. بعضی از این عوامل، بخصوص دو مورد آخر، می توانند موجب جابجایی این فاصله به اندازه یک واحد ( ) یا بیشتر شوند.


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 17 آبان 1383 [17:51 ]   4   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [13:05 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [12:55 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..