منو
 صفحه های تصادفی
ترکیبات نیتروژندار
تفسیر درست انحصارگرایی با توجه به دین اسلام
واژگان فیزیک نوین
شهریار پسر دارا
سیستان
تاریخچه تهیه مس
زبان سطح بالا
تاثیر سیگار و تنباکو بر اندام های بدن
IIS
عفونت زخم
 کاربر Online
371 کاربر online
تاریخچه ی: الکترون خواهی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-27Lines: 1-32
-||مقدار انرژی که در فرایند افزایش یک الکترون به یک اتم منفرد گازی شکل در حالت پایه مبادله می‌شود، اولین الکترون خواهی آن ((اتم)) می‌نامند.||


::__-(A(g) + e- → A(g__::
+

||مقدار ((انرژی)) که در فرایند افزایش یک ((الکترون)) به یک اتم منفرد ((گاز|گازی)) شکل در حالت پایه مبادله می‌شود، اولین الکترون خواهی آن ((اتم)) می‌نامند.
::__-(A(g) + e- → A(g__::||


{picture=afi.jpg}
 !ارتباط الکترون خواهی با انرژی یونش !ارتباط الکترون خواهی با انرژی یونش
-الکترون خواهی مربوط به فرآیندی است که در آن از اتم خنثی یک ((یون|یون منفی)) (از طریق بدست آوردن الکترون) بوجود می‌آید. در حالیکه ((انرژی یونش)) مربوط به فرآیند تولید یک یون مثبت از اتم خنثی به سبب از دست دادن الکترون است. +__~~green:الکترون خواهی~~__ یا __~~green:آفینیته~~__ مربوط به فرآیندی است که در آن ، از اتم خنثی یک ((آنیون و کاتیون|یون منفی)) (از طریق بدست آوردن الکترون) بوجود می‌آید. در حالیکه ((انرژی یونش)) مربوط به فرآیند تولید یک ((آنیون و کاتیون|یون مثبت)) از اتم خنثی بسبب از دست دادن الکترون است.
 !علامت قراردادی الکترون خواهی  !علامت قراردادی الکترون خواهی
-در فرآیند الکترون خواهی معمولا (ولی نه همیشه) انرژی آزاد می‌شود. اولین الکترون خواهی بیشتر عناصر ، علامت منفی دارد. به عنوان مثال الکترون خواهی ((فلوئور)) برابر است با 328Kj/mol- = اولین الکترون خواهی و اما برای برخی عناصر مقدار آن مثبت است. مثلا برای ((نئون)) عبارت است از 29Kj/mol = اولین الکترون خواهی. علامت مثبت برای الکترون خواهی نشانه آن است که برای تحمیل یک الکترون به اتم مربوط باید کار انجام شود، (یعنی سیستم انرژی جذب کند) تا اتم مورد نظر قادر به جذب ((الکترون)) اضافی شود. +در فرآیند الکترون خواهی معمولا (ولی نه همیشه) انرژی آزاد می‌شود. اولین الکترون خواهی بیشتر عناصر ، علامت منفی دارد. بعنوان مثال ، الکترون خواهی ((فلوئور)) برابر است با __328Kj/mol- = اولین الکترون خواهی__ و اما برای برخی عناصر مقدار آن مثبت است. مثلا برای ((نئون)) عبارت است از __29Kj/mol = اولین الکترون خواهی__. علامت مثبت برای الکترون خواهی نشانه آن است که برای تحمیل یک الکترون به اتم مربوط باید کار انجام شود، (یعنی سیستم انرژی جذب کند) تا اتم مورد نظر قادر به جذب ((الکترون)) اضافی شود.
 !علت آزاد شدن انرژی یا جذب انرژی توسط اتم در الکترون خواهی !علت آزاد شدن انرژی یا جذب انرژی توسط اتم در الکترون خواهی
-الکترونی که به اتم خنثی نزدیک می‌شود، از سوی هسته مثبت اتم جذب می‌شود. اما از سوی الکترونهای منفی آن دفع می‌گردد. اگر جاذبه بیش از دافعه باشد. وقتی یون منفی بوجود می‌آید، انرژی آزاد می‌شود. برعکس اگر دافعه بیش از جاذبه باشد، برای تشکیل یون منفی باید به سیستم انرژی داده شود. +الکترونی که به اتم خنثی نزدیک می‌شود، از سوی ((هسته)) مثبت اتم جذب می‌شود. اما از سوی الکترونهای منفی آن دفع می‌گردد. اگر جاذبه بیش از دافعه باشد، وقتی یون منفی بوجود می‌آید، انرژی آزاد می‌شود. برعکس اگر دافعه بیش از جاذبه باشد، برای تشکیل یون منفی باید به سیستم انرژی داده شود.
 !تغییرات الکترون خواهی در یک تناوب از جدول تناوبی !تغییرات الکترون خواهی در یک تناوب از جدول تناوبی
-قاعدتا یک اتم کوچک باید تمایل بیشتری برای بدست آوردن الکترون از خود نشان دهد تا یک اتم بزرگ، زیرا الکترون افزوده شده به یک اتم کوچک ، بطور متوسط به هسته مثبت نزدیکتر خواهد بود. با توجه به اینکه ((شعاع اتمی)) عناصر از یک تناوب از چپ به راست کوچکتر و بار مثبت هسته در همان جهت افزایش می‌یابد، باید انتظار داشت که الکترون خواهی عناصر مربوط ، از چپ به راست در یک تناوب ، مقادیر منفی بیشتری نشان دهد. +قاعدتا یک ((اتم)) کوچک باید تمایل بیشتری برای بدست آوردن الکترون از خود نشان دهد تا یک اتم بزرگ، زیرا الکترون افزوده شده به یک اتم کوچک ، بطور متوسط به هسته مثبت نزدیکتر خواهد بود. با توجه به اینکه ((شعاع اتمی)) عناصر از یک تناوب از چپ به راست کوچکتر و بار مثبت هسته در همان جهت افزایش می‌یابد، باید انتظار داشت که الکترون خواهی عناصر مربوط ، از چپ به راست در یک تناوب ، مقادیر منفی بیشتری نشان دهد.
 !موارد استثنایی  !موارد استثنایی
 مواردی که عناصر از تعمیم بالا تبعیت نمی‌کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. مثلا در دوره دوم مقدار الکترون خواهی ((بریلیوم)) (دارای پوسته فرعی 2s پر شده) ، ((نیتروژن)) (دارای پوسته فرعی 2p نیمه پر شده ) و ((نئون)) (با تمام پوسته‌های فرعی پر شده) از قاعده بالا پیروی نمی‌کنند. این عناصر ، ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش الکترونی)) نسبتا پایدار دارند و به آسانی الکترون اضافی نمی‌پذیرند.

موارد استثنایی همانند را می‌توان در مورد عناصر مشابه به دوره‌های دیگر نیز مشاهده کرد. در هر دوره ، بیشترین تمایل پذیرش الکترون (الکترون خواهی بزرگتر با علامت منفی) در عنصر عضو گروه VIIIA دیده می‌شود. آرایش الکترونی همه اینها از آرایش ((گاز نجیب)) یک الکترون کم دارد.
 مواردی که عناصر از تعمیم بالا تبعیت نمی‌کنند، باید مورد توجه قرار گیرند. مثلا در دوره دوم مقدار الکترون خواهی ((بریلیوم)) (دارای پوسته فرعی 2s پر شده) ، ((نیتروژن)) (دارای پوسته فرعی 2p نیمه پر شده ) و ((نئون)) (با تمام پوسته‌های فرعی پر شده) از قاعده بالا پیروی نمی‌کنند. این عناصر ، ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش الکترونی)) نسبتا پایدار دارند و به آسانی الکترون اضافی نمی‌پذیرند.

موارد استثنایی همانند را می‌توان در مورد عناصر مشابه به دوره‌های دیگر نیز مشاهده کرد. در هر دوره ، بیشترین تمایل پذیرش الکترون (الکترون خواهی بزرگتر با علامت منفی) در عنصر عضو گروه VIIIA دیده می‌شود. آرایش الکترونی همه اینها از آرایش ((گاز نجیب)) یک الکترون کم دارد.
 !تغییرات الکترون خواهی در یک گروه از جدول تناوبی !تغییرات الکترون خواهی در یک گروه از جدول تناوبی
-در این مورد ، برای تمام گروهها ، نمی‌توان الگوی واحد پیدا کرد. در مورد عناصر گروه VIIIA الکترون خواهی ((فلوئور)) ظاهراً غیر عادی است.حجم اتم فلوئور از بقیه عناصر گروه کوچکتر است و می‌توان انتظار داشت که بر اثر جذب الکترون ، بیشترین انرژی را آزاد کند. اما در حالی که الکترون افزوده شده به اتم کوچک به شدت توسط ((هسته)) ، جذب می‌شود. به همان ترتیب نیز از سوی بقیه الکترونهای موجود در اتم به شدت دفع می‌شود. زیرا هرچه حجم کوچکتر باشد، ((چگالی الکترونی|چگالی بار الکترونهای والانس)) نیز بیشتر خواهد بود. اعتقاد بر این است که در اتم فلوئور این اثر دافعه اثر جاذبه قوی ناشی از کوچکی اتم را تا حدی خنثی می‌کند. +در این مورد ، برای تمام گروهها ، نمی‌توان الگوی واحد پیدا کرد. در مورد عناصر گروه VIIIA الکترون خواهی ((فلوئور)) ظاهراً غیر عادی است.حجم اتم فلوئور از بقیه عناصر گروه کوچکتر است و می‌توان انتظار داشت که بر اثر جذب الکترون ، بیشترین انرژی را آزاد کند. اما در حالیکه الکترون افزوده شده به اتم کوچک بشدت توسط هسته ، جذب می‌شود. به همان ترتیب نیز از سوی بقیه الکترونهای موجود در اتم بشدت دفع می‌شود.

زیرا هرچه حجم کوچکتر باشد، ((چگالی الکترونی|چگالی بار الکترونهای والانس)) نیز بیشتر خواهد بود. اعتقاد بر این است که در اتم فلوئور این اثر دافعه اثر جاذبه قوی ناشی از کوچکی اتم را تا حدی خنثی می‌کند.
 !دومین الکترون خواهی !دومین الکترون خواهی
-این فرآیند ، فرآیندی است که در آن یک الکترون به یک یون منفی افزوده می‌شود برای نمونه در مورد ((اکسیژن)) برابر است با 845Kj/mol+ =دومین الکترون خواهی. از آنجا که یک یون منفی و یک الکترون یکدیگر را دفع می‌کنند، در فرآیند افزودن یک الکترون به یک یون منفی نه تنها انرژی آزاد نمی‌شود بلکه انجام فرآیند انرژی گیر است و دومین الکترون خواهی تمامی عناصر ، مقدار مثبت دارد. +این فرآیند ، فرآیندی است که در آن یک الکترون به یک یون منفی افزوده می‌شود. برای نمونه در مورد ((اکسیژن)) برابر است با __845Kj/mol+ =دومین الکترون خواهی__. از آنجا که یک یون منفی و یک الکترون یکدیگر را دفع می‌کنند، در فرآیند افزودن یک الکترون به یک یون منفی نهتنها انرژی آزاد نمی‌شود بلکه انجام فرآیند انرژی گیر است و دومین الکترون خواهی تمامی عناصر ، مقدار مثبت دارد.
 !انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یون !انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یون
 انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یونی که دو یا چند بار منفی دارد، حاصل ((جمع جبری)) تمام الکترون خواهی مربوط است. این حاصل جمع برای تمام یونهای دارای چند بار منفی همیشه مثبت و فرآیند انرژی گیر است. انرژی تبادل شده در فرآیند تولید یونی که دو یا چند بار منفی دارد، حاصل ((جمع جبری)) تمام الکترون خواهی مربوط است. این حاصل جمع برای تمام یونهای دارای چند بار منفی همیشه مثبت و فرآیند انرژی گیر است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آنیون و کاتیون))
 *((الکترونگاتیوتیه)) *((الکترونگاتیوتیه))
 *((انرژی یونش)) *((انرژی یونش))
 *((الکترون)) *((الکترون))
 *((چگالی الکترونی)) *((چگالی الکترونی))
 *((خواص اتم)) *((خواص اتم))
-*((جدول تناوبی)) 
 *((شعاع اتمی)) *((شعاع اتمی))
- +*((هسته))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 مهر 1384 [13:05 ]   2   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [05:16 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..