منو
 کاربر Online
763 کاربر online
تاریخچه ی: الکترونیک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-45
 V{maketoc} V{maketoc}
-! الکترونیک  
 +__الکترونیک__ مطالعه و استفاده از وسائل الکتریکی ای می باشد که با کنترل جریان ((الکترون)) ها یا ((ذره باردار الکتریکی|ذرات باردار الکتریکی)) دیگر در اسبابی مانند ((لامپ خلا)) و ((نیمه هادی)) ها کار می کنند. مطالعه محض چنین وسائلی ، شاخه ای از ((فیزیک)) است، حال آن که طراحی و ساخت ((مدار الکتریکی|مدارهای الکتریکی)) جزئی از رشته های ((مهندسی برق))، ((مهندسی الکترونیک|الکترونیک)) و ((مهندسی کامپیوتر|کامپیوتر)) می باشد.
 +
 +
 +
 +{picture=kit.gif}
 +
 +
 +
 سالهاست که واژه" الکترونیک" به طور مکرر در میان مردم استفاده می شود به طوریکه هر شخصی برداشت انفرادی خود را از این علم ویا موارد کاربردی آن مطرح می کند ، اما به صورت کلی عمدتا تعاریف و برداشتهایی که از این واژه عنوان می شود کامل نبوده و برداشتهای ظاهری عملا نمی تواند اهمیت و نفوذ روز افزون الکترونیک را در ارتباط باصنایع گوناگون بیان کند.
 سالهاست که واژه" الکترونیک" به طور مکرر در میان مردم استفاده می شود به طوریکه هر شخصی برداشت انفرادی خود را از این علم ویا موارد کاربردی آن مطرح می کند ، اما به صورت کلی عمدتا تعاریف و برداشتهایی که از این واژه عنوان می شود کامل نبوده و برداشتهای ظاهری عملا نمی تواند اهمیت و نفوذ روز افزون الکترونیک را در ارتباط باصنایع گوناگون بیان کند.
-"الکترونیک" به طیف گسترده ای از الکتریسیته اطلاق می شود که با حرکت الکترونها در انواع مدارات نیمه هادی سر و کار دارد . اختراع ICها سبب آن شده است که دگر گونی های فراوانی در این علم پدیدار گشته و سیستمهای مدرن الکترونیکی از جمله مدارهای کنترل از راه دور ، ماهواره های فضایی ، رباتها و ... را پدید آورد.
+"الکترونیک" به طیف گسترده ای از ((الکتریسیته)) اطلاق می شود که با حرکت ((الکترون))ها در انواع مدارات نیمه هادی سر و کار دارد . اختراع ICها سبب آن شده است که دگر گونی های فراوانی در این علم پدیدار گشته و سیستمهای مدرن الکترونیکی از جمله مدارهای کنترل از راه دور ، ((ماهوارههای فضایی)) ، ((ربات))ها و ... را پدید آورد.
 در حال حاضر الکترونیک کلید فتح شگفتیهای جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوی پیوند خورده است . از وسائل ساده خانگی تا پیچیده ترین تکنیک های فضایی همه جا صحبت از تکنولوژی فراگیر الکترونیکی است و امروز صنعت مدرن بدون الکترونیک و تکنولوژی های وابسته به آن عملا مطرود و از کار افتاده است .
 در حال حاضر الکترونیک کلید فتح شگفتیهای جهان است و با تمام علوم و فنون موجود به نحوی پیوند خورده است . از وسائل ساده خانگی تا پیچیده ترین تکنیک های فضایی همه جا صحبت از تکنولوژی فراگیر الکترونیکی است و امروز صنعت مدرن بدون الکترونیک و تکنولوژی های وابسته به آن عملا مطرود و از کار افتاده است .
-هن الکترونیک وعملکرد یتمی بسیار منوی س کار ارند که ه منو بررد یاز
و واس ی عه احی می وند. مهندسا الکترونیک ر ایاد ماشیهایی که تواناییای بش را در
می می ی و ی محابای ایش ی نقش ی ار . بشی ا راحی و ای
یتمهی الکترونیکی توانیی سا دلهای یاضی و ((مارهای اکتریکی)) بتگی اردرخی از
مباح ایه الکونیک باتد ا :
+یف عم الکترونیک و وت ز عملکرد ن مر بر همگن رون اس. عاوه بر وائل الکترونیکی از جمله ستگاههای مبرتی ثل ((رادی)) ،((تویزین)) ((ضبط صوت)) و صویر ،انواع وسئ ((شکی)) عتی نامی در دیگر وسائ غیر الکترونیکی هم کمتر وسیله ای ا می تان یافت که الکترونیک در آ دخالتی نکرده باش. از جمله در ((تومبی)) نیع مل و نقل ، وئل اگی ث ((ماین لباشوئی)) ،((جارقی)) ثا ن نقش اکتریک سیار ال و جالب وجه شده ات. />ا توجه به این مر می وان نتیه گرفت که امروزه دیگر الکترونیک م و یا خصص ویژه اف تحصیکرده دانشگاهی و مخصصین این ه نیت و ر همه ارادی که به نوی ا امور فنی درگیرند لازم است بفراخور حفه خیش از این رشته اطلی ات باند.
-مدار های الکتریکی: +مهندسان الکترونیک با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سر وکار دارند که به منظور برآوردن نیازها و خواسته های جامعه طراحی می شوند. مهندسان الکترونیک در ایجاد ماشینهایی که تواناییهای بشر را در زمینه جسمی یاری و در زمینه محاسباتی افزایش می دهند نقش مهمی دارند . بخشی از طراحی و ایجاد سیستمهای الکترونیکی به توانایی ساخت مدلهای ریاضی اجزا و ((مدارهای الکتریکی)) بستگی دارد .برخی از مباحث پایه الکترونیک عبارتند از :
-* ((المان های الکتریکی)): +!مدار های الکتریکی:

* ((المان های الکتریکی))
 #((مقاومت))  #((مقاومت))
 #((خازن))  #((خازن))
 #((سلف)) #((سلف))
-* ((لمانی الکترونیکی)): +#((رانسوماتور))
 #((دیود))  #((دیود))
 #((ترانزیستور))  #((ترانزیستور))
 #((IC)) #((IC))
 +#((تقویت کننده های عملیاتی))
 +#((مبدلها))
-


(خازن): 1- ((خازن|تعریف خازن))
2- ((انواع خازن)) : الف- ((خازن های ثابت)): ° ((خازن های سرامیکی|سرامیکی))
°((خازن های ورقه ای|ورقه ای«کاغذی وپلاستیکی)))
° ((خازنهای میکا|میکا))
° ((خازن های الکترولیتی|الکترولیتی)): 1- ((خازن آلومینیومی|آلومینیومی))
2- ((خازن تانتالیوم|تانتالیوم))

ب- ((خازنهای متغیر)) : °واریابل
°تریمر

3- تشخیص مقدار ظرفیت خازن : الف- ((نوشتن مقدار ظرفیت))
ب- ((رمزهای عددی))
ج- ((نوارهای رنگی))
(دیود):

1-نیمه هادی ها

2-پیوندP-N

3-کاربرد دیود:
الف-یکسوساز نیم موج
ب-یکسوساز تمام موج

4-انواع دیود نیمه هادی:
● دیود اتصال نقطه ای

● دیود زنر

●دیود خازنی (ورکتور)

●دیود تونلی

● دیود نوردهنده یا LED :
1-کاربردهای LED
2- دیود نورانی مادون قرمز IR
3-
نمایشگر اعداد دیجیتالی (seven segment): الف-((نمایشگر هفت قسمتی|تعریف seven segment))
ب-کاربرد:1-ساعت دیجیتالی
+!نمایشگر اعداد دیجیتالی (seven segment)
الف-((نمایشگر هفت قسمتی|تعریف seven segment))
1-ساعت دیجیتالی
 2-ماشین حساب 2-ماشین حساب
 3-((ترازوی دیجیتالی))  3-((ترازوی دیجیتالی))
-(ترانزیستور):1-ساختمان ترانزیستور 
-2-تعیین نوع ترانزیستور و پایه ها به صورت عملی 
-3-رای ی تیستر: اف-آرایش ایتر شترک
ب-آرایش بیس مشترک
-رایش کلکتور شترک
+ال ت
*((ف
ست روژه ای اکترنیک))

*((مر الکترنیکی))
-4-کاربرد های ترانزیستور  
-(IC): ●(( IC |تعریف IC)) 
-●طراحی IC  
-●VLSI  
-●VHDL  
-●نرم افزار های طراحی مدار های مجتمع 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:17 ]   28   admin      جاری 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [12:07 ]   27   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [04:20 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آبان 1384 [10:53 ]   25   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [04:20 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 24 مهر 1384 [04:14 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 شهریور 1384 [07:47 ]   22   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [04:50 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [04:03 ]   20   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [10:43 ]   19   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [10:10 ]   18   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [04:16 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [07:36 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [06:04 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [05:19 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [04:37 ]   13   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [10:25 ]   12   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [09:47 ]   11   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [08:39 ]   10   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [07:30 ]   9   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [04:26 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [04:19 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [11:30 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [11:21 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [10:53 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [08:53 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 دی 1383 [08:32 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 شهریور 1383 [10:47 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..