منو
 کاربر Online
569 کاربر online
تاریخچه ی: الکترونگاتیویته

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-37Lines: 1-85
-__الکترونگاتیوی (Electronegativity)__


||__الکترونگاتیویته ، میزان توانایی نسبی یک ((اتم)) در یک ((مولکول)) برای جذب ((جفت الکترون پیوندی)) به سوی خود است.__||
!((مقیاس نی پاولیگ))
مقیاس نسبی الکترونگاتیوی پاولینگ ، متداول ترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی ((انرژی پیوندی|انرژی‌های پیوندی)) است. مقدار انرژی اضافی که از جاذبه متقابل بارهای جزئیб+ و б- اضافه بر ((پیوند کووالانسی|انرژی پیوند کووالانسی)) آزاد می‌شود، به قدر مطلق б و به تفاوت الکترونگاتیوی دو عنصر پیوند شده بستگی دارد. در محاسبات الکترونگاتیوی تنها تفاوت الکترونگاتیویته عناصر تعیین می‌شود. برای بنا کردن یک مقیاس ، به اتم F (الکترونگاتیوترین عنصر) بطور دلخواه عدد 4 نسبت داده شده است.

مقیاس الکترونگاتیوی پائولینگ ، متداول‌ترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی انرژیهای پیوند است. مثلا انرژی پیوند Br-Br ، انرژی لازم برای تفکیک مولکول Br2 به اتمهای Br است. برای تفکیک یک مول از مولکولهای Br2به اندازه 46+ کیلو کالری انرژی لازم است. انرژی پیوند H-H برابر 104+ کیلو کالری بر مول است.


-=الکترونگاتیویته در به روشهای متفاوتی تعریف شده است که برخی از آنها به اختصار توضیح داده می شود.=-
!الکترونگاتیویته پاولینگ
انرژی اضافی پیوند A-B نسبت به متوسط انرژی پیوندهای A-A و B-B می تواندبه حضور سهم یونی در ((پیوند کوالانسی)) نسبت داده شود.اگر انرژی پیوند A-B بطور قابل ملاحه ای از متوسط پیوندهای غیر قطبی A-A و B-B متفاوت باشد می‌توان فرض کرد که سهم یونی در ((تابع موج)) و بنابراین اختلاف بزرگ در الکترونگاتیوی وجود دارد.
!الکترونگاتیویته آلرد_روکر
در این تعریف الکترونگاتیویته توسط ((میدان الکتریکی)) بر سطح اتم مشخص می‌شود. بنابرین ((الکترون)) در یک اتم بار موثر هسته‌ای را احساس می کند. بر طبق این تعریف عناصری با الکترونگاتیویته بالا آنهایی هستند با بار هسته‌ای موثر بزرگ و ((شعاع اتمی|شعاع کوالانسی)) کوچک این عناصر در نزدیکی ((فلوئور)) قرار دارند.
!الکترونگاتیویته مولیکن
مولیکن تعریف خود را بر پایه داده‌های ((طیف اتمی|طیف‌های اتمی)) نهاد. او فرض کرد که تویع دوباره الکترون در طی تشکیل تر کیب به گونه‌ای است که در آن یک اتم به ((کاتیون)) (توسط ار دست دادن الکترون) و اتم دیگر به ((آنیون)) (توسط گرفتن الکترون) تبدیل می‌شود. اگر یک اتم دارای ((انرژی یونیاسیون)) بالا و الکترون‌خواهی بالا باشد، احتمالا در هنگام تشکیل پیوند ، الکترونها را به سوی خود می کشد. بنابراین به عنوان الکترونگاتیو شناخته می شود. از طرف دیگر اگر انرژی یونش و الکترون‌خواهی آن ، هر دو کوچک باشد تمایل دارد تا الکترون از دست بدهد. بنابراین به عنوان الکترو پوزیتیو طبقه بندی شود. این مشاهدات تعریف مولیکن را به عنوان مقدار متوسط ((انرژی یونیراسیون|انرژی یونش)) و الکترون‌خواهی عنصر معرفی می کند.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان شیمی معدنی))
*((واژگان شیمی آلی))
*((واژگان شیمی فیزیک))
*((واژگان شیمی تجزیه))
*((واژگان شیمی صنعتی))
__مقالات مرتبط__
*((شیمی معدنی))
*((
الکترونگاتیویته)) />*((اوربیتال اتمی))
*((اوربیتال مولکولی))
*((اوربیتال هیبریدی))
*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای شیمی معدنی))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.newi.ac.uk/buckleyc/atomic.htm|اصول شیمی معدنی]
**[http://www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/e
lectroneg.html|در مورد الکترونگاتیویته]
**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/mo.html|توضیحات جالب در مورد تئوری اوربیتال مولکولی]
**[http://www.orbit
als.com/orb/|توضیح شماتیک جالب در مورد اوربیتالهای اتمی]
**[h
ttp://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/valenceframe.html|در مورد پیوند کووالانسی]
**[http://www.webelements.com/|در مورد جدول تناوبی]
**[http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch2/oxnumb.html|آموزش تعیین عدد اکسایش در هرترکیب]
**[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/appl
ychem/lattice.html|انرژی شبکه]
**[http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/formula.html|فرمول شیمیایی]
**[http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/chem03/chem03480.htm|در مورد عدد جرمی و جرم اتمی]
**[http://www.linguasphere.org/dictionary/n-49839-nonmetal.html|غیر فلزات]
__گالری تصویر
__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}
>

||__الکترونگاتیویته Electronegativity__ میزان توانایی نسبی یک ((اتم)) در یک ((مولکول)) برای جذب ((جفت الکترون پیوندی)) بسوی خود است.||

{picture=electronegativity.jpg}

!متداول‌ترین مقیاس الکترونگیویت
مقیاس نسبی الکترونگاتیوی __پاولینگ__ ، متداولترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی ((انرژی پیوندی|انرژی‌های پیوندی)) است. مقدار انرژی اضافی که از جاذبه متقابل بارهای جزئی __б+__ و __б-__ اضافه بر ((پیوند کووالانسی|انرژی پیوند کووالانسی)) آزاد می‌شود، به قدر مطلق __б__ و به تفاوت الکترونگاتیوی دو عنصر پیوند شده بستگی دارد. در محاسبات الکترونگاتیوی تنها تفاوت الکترونگاتیویته عناصر تعیین می‌شود. برای بنا کردن یک مقیاس ، به اتم __F__ (الکترونگاتیوترین عنصر) بطور دلخواه عدد 4 نسبت داده شده است.

مقیاس الکترونگاتیوی پاولینگ ، متداول‌ترین مقیاس و مبتنی بر مقادیر تجربی انرژیهای پیوند است. مثلا انرژی پیوند __Br-Br__ ، انرژی لازم برای تفکیک مولکول Br2 به اتمهای Br است. برای تفکیک یک مول از مولکولهای Br2 به اندازه 46+ کیلو کالری انرژی لازم است. انرژی پیوند __H-H__ برابر 104+ کیلو کالری بر مول است. /
>!تعاریف مختلف الکترونگاتیویته
الکترونگاتیویته ، در روشهای متفاوتی تعریف شده است که برخی از آنها به اختصار توضیح داده میشود.
!!الکترونگاتیویته پاولینگ
انرژی اضافی پیوند __A-B__ نسبت به متوسط انرژی پیوندهای A-A و B-B میتواند به حضور سهم یونی در ((پیوند کوالانسی)) نسبت داده شود. اگر انرژی پیوند A-B بطور قابل ملاحه ای از متوسط پیوندهای غیر قطبی A-A و B-B متفاوت باشد، می‌توان فرض کرد که سهم یونی در ((تابع موج)) و بنابراین اختلاف بزرگ در الکترونگاتیوی وجود دارد.
!!الکترونگاتیویته آلرد_روکر
در این تعریف ، الکترونگاتیویته توسط ((میدان الکتریکی)) بر سطح اتم مشخص می‌شود. بنابرین ((الکترون)) در یک اتم بار موثر هسته‌ای را احساس میکند. بر طبق این تعریف ، عناصری با الکترونگاتیویته بالا آنهایی هستند که با بار هسته‌ای موثر بزرگ و ((شعاع اتمی|شعاع کوالانسی)) کوچک ، این عناصر در نزدیکی ((فلوئور)) قرار دارند.
!!الکترونگاتیویته مولیکن
__مولیکن__ تعریف خود را بر پایه داده‌های ((طیف اتمی|طیف‌های اتمی)) نهاد. او فرض کرد که تویع دوباره ((الکترون)) در طی تشکیل تر کیب به گونه‌ای است که در آن یک اتم به ((کاتیون)) (توسط ار دست دادن الکترون) و اتم دیگر به ((آنیون)) (توسط گرفتن الکترون) تبدیل می‌شود.

اگر یک اتم دارای ((انرژی یونیاسیون)) بالا و ((الکترون‌خواهی)) بالا باشد، احتمالا در هنگام تشکیل پیوند ، الکترونها را به سوی خود میکشد. بنابراین بعنوان الکترونگاتیو شناخته میشود. از طرف دیگر اگر انرژی یونش و الکترون‌خواهی آن ، هر دو کوچک باشد تمایل دارد تا الکترون از دست بدهد. بنابراین به عنوان الکترو پوزیتیو طبقه بندی می‌شود.

این مشاهدات تعریف مولیکن را به عنوان مقدار متوسط ((انرژی یونیراسیون|انرژی یونش)) و الکترون‌خواهی عنصر معرفی میکند.
 !تغییرات الکترونگاتیویته عناصر !تغییرات الکترونگاتیویته عناصر
-الکترونگاتیویته عناصر با افزایش تعداد الکترون‌های والانس و همچنین کاهش اندازه اتم افزایش می‌یابد و در هر دوره از ((جدول تناوبی)) از چپ به راست و در هر گروه از پایین به بالا افزایش می‌یابد. ((فلزات)) ، جاذبه کمی برای ((الکترون ظرفیت|الکترون‌های والانس)) دارند و الکترونگاتیوی آنها حاکم است، ولی نافلزات ، به استثنای ((گاز بی‌اثر|گازهای نجیب)) ، جاذبه قوی برای اینگونه الکترون‌ها دارند و الکترونگاتیوی آنها زیاد است.

بطور کلی ، الکترونگاتیوی عناصر در هر دوره از چپ به راست (با افزایش تعداد الکترونهای والانس) و در هر گروه از پایین به بالا (با کاهش اندازه اتم) افزایش می یابد. بنابراین، الکترونگاتیوترین عناصر ، در گوشه بالایی سمت راست ((جدول تناوبی)) (بدون در نظر گرفتن گازهای نجیب) و عناصری که کمترین الکترونگاتیوی را دارند، در گوشه پایینی سمت چپ این جدول قرار دارند. این سیر تغییرات ، با سیر تغییرات پتانسیل یونش و الکترون‌خواهی عناصر در جدول تناوبی هم جهت است.
+الکترونگاتیویته عناصر با افزایش تعداد الکترون‌های والانس و همچنین کاهش اندازه اتم افزایش می‌یابد و در هر دوره از ((جدول تناوبی)) از چپ به راست و در هر گروه از پایین به بالا افزایش می‌یابد. ((فلزات)) ، جاذبه کمی برای ((الکترون ظرفیت|الکترون‌های والانس)) دارند و الکترونگاتیوی آنها حاکم است، ولی نافلزات ، به استثنای ((گاز بی‌اثر|گازهای نجیب)) ، جاذبه قوی برای اینگونه الکترون‌ها دارند و الکترونگاتیوی آنها زیاد است.

بطور کلی ، الکترونگاتیوی عناصر در هر دوره از چپ به راست (با افزایش تعداد الکترونهای والانس) و در هر گروه از پایین به بالا (با کاهش اندازه اتم) افزایش مییابد. بنابراین ، الکترونگاتیوترین عناصر ، در گوشه بالایی سمت راست جدول تناوبی (بدون در نظر گرفتن گازهای نجیب) و عناصری که کمترین الکترونگاتیوی را دارند، در گوشه پایینی سمت چپ این جدول قرار دارند. این سیر تغییرات ، با سیر تغییرات پتانسیل یونش و الکترون‌خواهی عناصر در جدول تناوبی همجهت است.
 !مفهوم الکترونگاتیوی !مفهوم الکترونگاتیوی
-مفهوم الکترونگاتیوی گرچه مفید است ولی دقیق نیست. روشی ساده و مستقم برای اندازه گیری خاصیت الکترونگاتیویته وجود ندارد و روشهای گوناگون برای اندازه گیری آن پیشنهاد شده است. در واقع چون این خاصیت علاوه بر ((ساختمان اتم)) مورد نظر به تعداد و ماهیت اتمهای متصل به آن نیز بستگی دارد، الکترونگاتیوی یک اتم نامتغیر نیست. انتظار می رود که الکترونگاتیوی ((فسفر)) در PCl3 با الکترونگاتیوی آن در PCl5 تفاوت داشته باشد. از اینرو ، این مفهوم را تنها بایستی نیمه کمی تلقی کرد. بنابراین می‌توان گفت که قطبی بودن مولکول HCl ناشی از اختلاف بین الکترونگاتیوی ((کلر)) و ((هیدروژن)) است چون کلر الکترونگاتیوتر از هیدروژن است، آن سر مولکول که به کلر منتهی می شود، سر منفی دو قطبی است. +مفهوم الکترونگاتیوی گرچه مفید است، ولی دقیق نیست. روشی ساده و مستقم برای اندازه گیری خاصیت الکترونگاتیویته وجود ندارد و روشهای گوناگون برای اندازه گیری آن پیشنهاد شده است. در واقع چون این خاصیت علاوه بر ((ساختمان اتم)) مورد نظر به تعداد و ماهیت اتمهای متصل به آن نیز بستگی دارد، الکترونگاتیوی یک اتم نامتغیر نیست.

انتظار میرود که الکترونگاتیوی ((فسفر)) در __PCl3__ با الکترونگاتیوی آن در __PCl5__ تفاوت داشته باشد. از اینرو ، این مفهوم را تنها بایستی __نیمهکمی__ تلقی کرد. بنابراین می‌توان گفت که قطبی بودن مولکول __HCl__ ناشی از اختلاف بین الکترونگاتیوی ((کلر)) و ((هیدروژن)) است چون کلر الکترونگاتیوتر از هیدروژن است، آن سر مولکول که به کلر منتهی میشود، سر منفی دو قطبی است.
 !توجیه پیوند یونی با خاصیت الکترونگاتیویته !توجیه پیوند یونی با خاصیت الکترونگاتیویته
-((پیوند یونی)) بین غیرفلزات وقتی تشکیل می‌شود که اختلاف الکترونگاتیوی آنها خیلی زیاد نباشد. در اینگونه موارد، اختلاف الکترونگاتیوی عناصر نشان دهنده میزان قطبی بودن پیوندهای کووالانسی است. اگر اختلاف الکترونگاتیوی صفر یا خیلی کوچک باشد، می‌توان گفت که پیوند اساسا غیر قطبی است و اتمهای مربوط ، سهم مساوی یا تقریبا مساوی در الکترونهای پیوند دارند.

هر چقدر اختلاف الکترونگاتیوی بیشتر باشد ((پیوند کووالانسی)) قطبی‌تر خوهد بود (پیوند در جهت اتم الکترونگاتیوتر قطبی می‌شود). بنابراین با توجه به مقادیر الکترونگاتیوی می‌توان پیشگویی کرد که HF قطبی‌ترین هیدروژن هالیدها است و ((انرژی پیوندی)) آن بیشتر از هر یک از این ترکیبات است. البته نوع پیوندی که بین دو ((فلز)) تشکیل می شود (((پیوند فلزی))) و در آن اختلاف الکترونگاتیوی نسبتا کم است.
!کاربردهای الکترو نگاتیویته
*می‌توان برای تعیین میزان واکنش پذیری فلزات و غیر فلزات بکار برد.

*برای پیش‌بینی خصلت پیوندهای یک ترکیب بکار برد. هرچه اختلاف الکترونگاتیوی دو عنصر بیشتر باشد، پیوند بین آنها قطبی‌تر خواهد بود. هرگاه اختلاف الکترونگاتیوی دو عنصر در حدود 1.7 باشد. خصلت یونی نسبی پیوند بیش از 50% است.


*اگر اختلاف الکترونگاتیوی صفر و یا خیلی کوچک باشد. پیوند غیر قطبی است. هرچه اختلاف الکترونگاتیوی بیشتر باشد، ((پیوند کووالانسی)) قطبی‌تر خواهد بود. در این پیوندها ، اتمی که الکترونگاتیوی بیشتری دارد، ((بار الکتریکی|بار منفی)) جزئی را خواهد داشت.


*با استفاده از مقادیر الکترونگاتیوی می‌توان نوع پیوندی را که یک ترکیب ممکن است داشته باشد، پیش‌بینی کرد. وقتی دو عنصر با اختلاف الکترونگاتیوی زیاد با یکدیگر ترکیب می شوند، یک ((جامدات یونی|ترکیب یونی)) حاصل می‌شود. مثلا اختلاف الکترونگاتیوی ((سدیم)) و ((کلر)) 2.1 است و NaCl یک ترکیب یونی است.
+((پیوند یونی)) بین ((غیرفلزات)) وقتی تشکیل می‌شود که اختلاف الکترونگاتیوی آنها خیلی زیاد نباشد. در اینگونه موارد، اختلاف الکترونگاتیوی عناصر نشان دهنده میزان قطبی بودن پیوندهای کووالانسی است. اگر اختلاف الکترونگاتیوی صفر یا خیلی کوچک باشد، می‌توان گفت که پیوند اساسا غیر قطبی است و اتمهای مربوط ، سهم مساوی یا تقریبا مساوی در الکترونهای پیوند دارند.

هر چقدر اختلاف الکترونگاتیوی بیشتر باشد ((پیوند کووالانسی)) قطبی‌تر خوهد بود (پیوند در جهت اتم الکترونگاتیوتر قطبی می‌شود). بنابراین با توجه به مقادیر الکترونگاتیوی می‌توان پیشگویی کرد که __HF__ قطبی‌ترین هیدروژن هالیدها است و ((انرژی پیوندی)) آن بیشتر از هر یک از این ترکیبات است. البته نوع پیوندی که بین دو ((فلز)) تشکیل میشود، ((پیوند فلزی)) و در آن اختلاف الکترونگاتیوی نسبتا کم است.
!کاربردهای الکترونگاتیویته
*می‌توان برای تعیین میزان واکنش پذیری فلزات و غیر فلزات بکار برد.


*می‌توان برای پیش‌بینی خصلت پیوندهای یک ترکیب بکار برد. هرچه اختلاف الکترونگاتیوی دو عنصر بیشتر باشد، پیوند بین آنها قطبی‌تر خواهد بود. هرگاه اختلاف الکترونگاتیوی دو عنصر در حدود 1.7 باشد، خصلت یونی نسبی پیوند بیش از 50% است.


*اگر اختلاف الکترونگاتیوی صفر و یا خیلی کوچک باشد، پیوند غیر قطبی است. هرچه اختلاف الکترونگاتیوی بیشتر باشد، پیوند کووالانسی قطبی‌تر خواهد بود. در این پیوندها ، اتمی که الکترونگاتیوی بیشتری دارد، ((بار الکتریکی|بار منفی)) جزئی را خواهد داشت.


*با استفاده از مقادیر الکترونگاتیوی می‌توان نوع پیوندی را که یک ترکیب ممکن است داشته باشد، پیش‌بینی کرد. وقتی دو عنصر با اختلاف الکترونگاتیوی زیاد با یکدیگر ترکیب می شوند، یک ((جامدات یونی|ترکیب یونی)) حاصل می‌شود. مثلا اختلاف الکترونگاتیوی ((سدیم)) و ((کلر)) 2.1 است و __NaCl__ یک ترکیب یونی است.
 !آیا الکترونگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت است؟ !آیا الکترونگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت است؟
-مفهوم الکترونگاتیوی غیر دقیق است. زیرا این خاصیت نه تنها به ((ساختمان اتم)) مورد بحث بستگی دارد، بلکه تعداد و ماهیت اتم‌های دیگری که به اتم مزبور پیوند داده شده‌اند نیز در آن دخالت دارد. بنابراین الکترونگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت نیست مثلا الکترونگاتیوی ((فسفر)) در ترکیب (PCl3) متفاوت از الکترونگاتیوی آن در ترکیب (PCl5) است. +مفهوم الکترونگاتیوی غیر دقیق است. زیرا این خاصیت نه تنها به ((اتم اولیه|ساختمان اتم)) مورد بحث بستگی دارد، بلکه تعداد و ماهیت اتم‌های دیگری که به اتم مزبور پیوند داده شده‌اند نیز در آن دخالت دارد. بنابراین الکترونگاتیوی یک عنصر همیشه ثابت نیست مثلا الکترونگاتیوی فسفر در ترکیب (PCl3) متفاوت از الکترونگاتیوی آن در ترکیب (PCl5) است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آرایش الکترونی ام))
*((اندازه گیری الکترونگتیویه))
+*((آرایش الکترونی عنار))
*((الکترونوهی))
 *((انرژی پیوندی)) *((انرژی پیوندی))
-*((اکترون ریت)) +*((ارژی یونش)) />*((کترون))
 *((پیوند پی)) *((پیوند پی))
 *((پیوند سیگما)) *((پیوند سیگما))
 +*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
 *((پیوند کووالانسی)) *((پیوند کووالانسی))
 +*((جفت الکترون آزاد))
 *((جفت الکترون پیوندی)) *((جفت الکترون پیوندی))
-*((ختا اتم))
*((یس نسبی پاولینگ))

+*((ی زات))
*(())

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 تیر 1385 [13:56 ]   11   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [13:53 ]   10   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [15:20 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [09:24 ]   8   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [14:59 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:19 ]   6   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:16 ]   5   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:12 ]   4   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [06:02 ]   3   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [09:18 ]   2   هاجر هاتفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 مهر 1383 [13:08 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..