منو
 کاربر Online
489 کاربر online
تاریخچه ی: الکترومغناطیس

V{maketoc}

__الکترومغناطیس (Electromagnetism)____فهرست مقالات الکترومغناطیس____مباحث علمی__ __مباحث کاربردی و تجربی__
((القای الکترومغناطیسی)) ((موجبر))
((امواج الکترومغناطیسی)) ((مشدد الکترومغناطیسی))
((طیف الکترومغناطیسی)) ((آشکارساز الکترومغناطیسی))
((سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی|سرعت انتشار امواج)) ((آنتن))
((چشمه امواج الکترومغناطیسی)) ((آزمایش هرتز بر روی امواج الکترومغناطیسی|آزمایش هرتز روی امواج))
((مشخصه امواج الکترومغناطیس)) ((آزمایش لبدف بر روی امواج الکترومغناطیسی|آزمایش لبدف روی امواج))
((تداخل امواج)) ((تابش ستاره دنبالهدار))
((امواج رادیویی)) ((توان تابشی))
((امواج مادون قرمز)) ((مقاومت تابشی))
((امواج فرابنفش)) ((شرط گسیل امواج الکترومغناطیسی|شرط گسیل امواج))
((تابش الکترومغناطیسی)) ((انعکاس امواج رادیویی از یونسفر))
((تابش)) ((فشار تابشی))
((تابش دوقطبی الکتریکی)) ((اختراع رادیو))
((تابش دو قطبی مغناطیسی)) ((مخابرات رادیویی))
((شار الکترومغناطیسی)) ((کابردهای رادیو))
((تابش آنتن نیم موج)) ((فرستنده فتوتلگراف))
((تابش آنتن تمام موج)) ((فیزیک رادیو))
((بردار پوئنتینگ)) ((اشعه ایکس))
((چگالی انرژی الکترومغناطیسی)) ((اثرات اشعه ایکس))
((انرژی الکترومغناطیسی)) ((لامپ اشعه ایکس))
((معادلات میدان الکترومغناطیس)) ((اختراع آنتن))
((معادلات ماکسول)) ((بمب الکترومغناطیسی))
((جریان جابهجایی)) ((نوسانگر الکتریکی))
((مبنای تجربی معادلات ماکسول)) ((نوسانگر مغناطیسی))
((معادله موج)) ((نوسانات RLC))
((انتشار امواج)) ((امواج رادار))
((امواج تک رنگ)) ((مخابرات نوری))
((قطبش)) ((الکترومغناطیس در پزشکی))
((قطبش خطی)) ((الکترومغناطیس در صنعت))
((قطبش دایروی)) ((الکترومغناطیس در صنایع نظامی))
((قطبش بیضوی)) ((زلزله مصنوعی))
((پاشندگی امواج)) ((امواج ماکروویو))
((بازتاب امواج الکترومغناطیسی)) ((پرواز مغناطیسی))
((ضرایب فرنل)) ((تلسکوپ رادیویی))
((امواج در لایه نازک)) ((عکسبرداری مغناطیسی))
((شار مغناطیسی)) ((ترانسفورماتور افزاینده))
((قانون القای فاراده)) ((ترانسفورماتور کاهنده))
((ترانسفورماتور صنعتی)) ((نحوه القای نیروی محرکه))
((خودالقایی)) ((ترانسفورماتور ایده آل))
((القای متقابل)) ((قوس الکتریکی))
((القاگر)) ((کوره القایی))
((انرژی ذخیره شده در القاگر)) ((ناهنجاری مغناطیسی در کاوش منابع معدنی|ناهنجاری مغناطیسی))
((جریان الکتریکی متناوب)) ((سنجش مقاومت ترانسفورماتور))
((جریان الکتریکی القایی)) ((بررسی قانون القای فاراده))
((نیروی محرکه الکتریکی القایی)) ((بررسی قانون لنز))
((قانون لنز)) ((جریان القایی و قانون لنز))
((میدان مغناطیسی وابسته به زمان)) ((بررسی جریان گردابی فوکو))
((القاییدگی)) ((مدار اتلاف هیسترزیس))
((سیم پیچ)) ((دستگاه اندازه گیری نیروی الکترومغناطیس))
((مدار RL))
((نیروی لورنتس))
((فرمول نویمن))
((انرژی مغناطیسی))
((چگالی انرژی مغناطیسی))
((اتلاف پسماند مغناطیسی))
((تبدیلات پیمانه ای))
((ممان مغناطیسی الکترون))
((ممان مغناطیسی هسته))
((میدان مغناطیسی مواد مغناطیده))
((پتانسیل تاخیری))
((اتلاف در هسته آهن))
((جریان فوکو))
((شار پراکندگی))
((اتلاف هیسترزیس))
((ضریب تبدیل ترانسفورماتور))
((اصول فیزیکی ترانسفورماتور))
((تداخل امواج در لایه نازک))
((تابش بار متحرک))
((معادلات میدان در منطقه تابشی))
((میرایی تابش))
((تابش و سطح مقطع تامسون))
((نوسانگر هماهنگ درود-لورنتس))
((جذب تشدیدی توسط بار مقید))
((نظریه الکترون آزاد درود))
((پاشندگی نوری مواد))
((واهلش الکتریکی))
((رسانش الکترولیتی))
((معادلات کرامرز-کرونیک))
((عمق پوسته))
((ثابتهای اپتیکی و الکتریکی))
((هم وردایی قوانین الکترومغناطیس))
((تانسور الکترومغناطیسی))
((پتانسیل جهار بعدی))
((اندرکنش امواج الکترومغناطیسی با ماده|ماده و امواج الکترومغناطیسی))
((کدری))
((نظریه الکترومغناطیسی نور))
((انتشار امواج رادیویی))
((خواص فیزیکی امواج الکترومغناطیسی|خواص فیزیکی امواج))
((ناگفته‌های میدان مغناطیسی))

! تاریخچه پیدایش الکترومغناطیس :

مبدا علم ((الکتریسیته)) به مشاهده معروف ((تالس ملطی)) (Thales of Miletus) در 600 سال قبل از میلاد بر میگردد. در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خردههای کاغذ را میرباید. از طرف دیگر مبدا علم ((مغناطیس)) به مشاهده این واقعیت برمیگردد که بعضی از سنگها (یعنی ((سنگ ماگنتیت|سنگهای ماگنتیت))) بطور طبیعی ((آهن)) را جذب میکند. این دو علم تا سال 1199-1820 به موازات هم تکامل مییافتند.

در سال 1199-1820 هانس کریستان ((اورستد)) (1777-1851) مشاهده کرد که ((جریان الکتریکی)) در یک سیستم میتواند ((عقربه مغناطیسی|عقربه قطب نمای مغناطیسی)) را تحت تاثیر قرار دهد. بدین ترتیب الکترومغناطیس به عنوان یک علم مطرح شد. این علم جدید توسط بسیاری از پژوهشگران که مهمترین آنان مایکل ((فاراده)) بود تکامل بیشتری یافت.

جیمز کلرک ((ماکسول)) ((قوانین الکترومغناطیس)) را به شکلی که امروزه میشناسیم، در آورد. این قوانین که معادلات ماکسول نامیده میشوند، همان نقشی را در الکترومغناطیس دارند که ((قوانین حرکت)) و ((قوانین گرانش|گرانش)) در مکانیک دارا هستند.

! پیشگامان علم الکترومغناطیس :

اگر چه تنفیق الکتریسیته و مغناطیس توسط ماکسول بیشتر مبتنی بر کار پیشینیانش بود. اما خود او نیز سهم عمده ای در آن داشت. ماکسول نتیجه گرفت که ((طبیعت نور|ماهیت نور)) ، الکترومغناطیسی است و سرعت آن را میتوان با اندازه گیریهای صرفا الکتریکی و مغناطیس تایین کرد. از این رو ((اپتیک)) و الکترومغناطیس رابطه نزدیکی پیدا کردند. تکامل ((الکترومغناطیس کلاسیک)) به ماکسول ختم نشد.

فیزیکدان انگلیسی ((الیور هوی ساید)) (Oliver Heaviside) و بویژه فیزیکدان هلندی اچ . آ . ((لورنتس)) (H.A.Lorentz) در پالایش ((نظریه ماکسول)) مشارکت اساسی داشتند. ((هاینریش هرتز)) (Heinrich Hertz) بیست سال و اندی پس از آنکه ماکسول نظریه خود را مطرح کرد، گام موثری به جلو برداشت. وی ((امواج الکترومغناطیسی|امواج ماکسولی الکترومغناطیسی)) را ، از نوعی که اکنون ((امواج رادیویی|امواج کوتاه رادیویی)) می نامیم، در آزمایشگاه تولید کرد. مارکونی و دیگران کاربرد عملی امواج الکترومغناطیسی ماکسول و ((هرتز)) را مورد استفاده قرار دادند.

! تقسیم بندی کلی الکترومغناطیس:

*__((الکترومغناطیس کلاسیک)):__


در حالت کلی الکترومغناطیس در ابعاد بزرگ و سرعتهای پایین را میتوان الکترومغناطیس کلاسیک نامید. بدنه اصلی و منبای الکترومغناطیس کلاسیک همان ((معادلات ماکسول)) میباشد. و در الکترومغناطیس کلاسیک مباحثی مانند ((القای الکتریکی مدارات الکترونیکی)) ، و ساختار ((وسایل الکترونیکی)) از قبیل ((مقاومت الکتریکی|مقاومت)) و ((خازن)) و نحوه اتصال آنها در ((مدار الکتریکی|مدار)) و قوانین حاکم بر آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

*__((الکترومغناطیس کوانتومی)):__


الکترومغناطیس ابعاد بسیار ریز و کوچک و سرعتهای بالا را میتوان الکترومغناطیس کوانتومی نامید. در اینجا مباحثی مانند ((تئوری میدان|تئوری میدانها)) ، ((الکترودینامیک کوانتومی)) ، ((نظریه ریسمان)) و موارد دیگر وجود دارد.

! الکترومغناطیس امروزی :

امروزه الکترومغناطیس از دو جهت مورد توجه است. یکی در سطح ((الکترومغناطیس مهندسی|کاربردهای مهندسی)) ، که در آن ((معادلات ماکسول)) عموما در حل تعداد زیادی از مسایل علمی مورد استفاده قرار میگیرند و دیگری در سطح مبانی نظری. در این سطح چندان تلاش مداومی برای گسترش دامنه آن وجود دارد که الکترومغناطیس حالت ویژهای از یک نظریه عمومیتر جلوه میکند.

این نظریه عمومیتری از نظریههای ، مثلا ، ((گرانش)) و ((مکانیک کوانتومی)) را نیز در بر میگیرد. پرداختن به این نظریه کلی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. یکی دیگر از کاربردهای الکترومغناطیس که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ((الکترومغناطیس در صنایع نظامی|الکترومغناطیس و ساخت جنگ افزارهای الکترومغناطیسی)) مانند ((بمب الکترومغناطیسی)) است.

! گستره الکترومغناطیس :

از آنجا که الکترومغناطیس یک علم بسیار وسیع و دامنهدار است و نیز با علوم دیگر مانند ((اپتیک)) ، ((مکانیک کوانتومی|کوانتوم)) و ... ارتباط بسیار نزدیک دارد. لذا تعیین مرز و محدوده برای الکترومغناطیس کار دشواری است. اما می توان گفت که بشر امروزی زندگی خود را مدیون الکترومغناطیس است. بعنوان یک مورد میتوان به کارآفرینی الکترومغناطیس اشاره کرد.

بعبارت دیگر صنعتی شدن و استفاده از ((الکتریسیته)) ، شغلهایی برای مردمی که از آموزش و پرورش کمتری برخوردارند، ایجاد کرده است. ((ارتباطات الکتریکی)) ، ((حمل و نقل)) سریع با استفاده از ((قطار مغناطیسی|قطارهای مغناطیسی)) انواع وسایل خانگی مانند ((تلویزیون)) ، ((رادیو)) و ... ، تامین ((انرژی روشنایی|روشنایی)) با استفاده از جریان الکتریکی و صدها مورد دیگر را می توان بعنوان گستره علم الکترومغناطیس در زندگی بشر عنوان کرد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 آذر 1384 [07:10 ]   9   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [07:01 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:59 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [09:02 ]   6   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [09:02 ]   5   احمد شکیب      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [11:00 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:34 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [04:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..