منو
 صفحه های تصادفی
لوکوربوزیه
مختصات قطبی(المپیاد)
حساب «حسابداری»
بطحاء - ابطح، وادی محصّب
نیازهای مرحله نوجوانی
فرسایش
خریداری نرجس خاتون
امام محمد غزالی
تواضع امام رضا علیه السلام
رشته طراحی صنعتی
 کاربر Online
585 کاربر online
تاریخچه ی: الکترومغناطیس

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-541Lines: 1-520
-V{maketoc} />
__الکترومغناطیس (Electromagnetism)__
+

__الکترومغناطیس__ (__Electromagnetism__)
 
 __فهرست مقالات الکترومغناطیس____فهرست مقالات الکترومغناطیس__
 
 
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((القای الکترومغناطیسی)) ((القای الکترومغناطیسی))
 ((موجبر)) ((موجبر))
 
 
 
 
 ((امواج الکترومغناطیسی)) ((امواج الکترومغناطیسی))
 ((مشدد الکترومغناطیسی)) ((مشدد الکترومغناطیسی))
 
 
 
 
 ((طیف الکترومغناطیسی)) ((طیف الکترومغناطیسی))
 ((آشکارساز الکترومغناطیسی)) ((آشکارساز الکترومغناطیسی))
 
 
 
 
 ((سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی|سرعت انتشار امواج)) ((سرعت انتشار امواج الکترومغناطیسی|سرعت انتشار امواج))
 ((آنتن)) ((آنتن))
 
 
 
 
 ((چشمه امواج الکترومغناطیسی)) ((چشمه امواج الکترومغناطیسی))
 ((آزمایش هرتز بر روی امواج الکترومغناطیسی|آزمایش هرتز روی امواج)) ((آزمایش هرتز بر روی امواج الکترومغناطیسی|آزمایش هرتز روی امواج))
 
 
 
 
 ((مشخصه امواج الکترومغناطیس)) ((مشخصه امواج الکترومغناطیس))
 ((آزمایش لبدف بر روی امواج الکترومغناطیسی|آزمایش لبدف روی امواج)) ((آزمایش لبدف بر روی امواج الکترومغناطیسی|آزمایش لبدف روی امواج))
 
 
 
 
 ((تداخل امواج)) ((تداخل امواج))
 ((تابش ستاره دنباله‌دار)) ((تابش ستاره دنباله‌دار))
 
 
 
 
 ((موج رادیویی)) ((موج رادیویی))
 ((توان تابشی)) ((توان تابشی))
 
 
 
 
 ((امواج مادون قرمز)) ((امواج مادون قرمز))
 ((مقاومت تابشی)) ((مقاومت تابشی))
 
 
 
 
 ((امواج فرابنفش)) ((امواج فرابنفش))
 ((شرط گسیل امواج الکترومغناطیسی|شرط گسیل امواج)) ((شرط گسیل امواج الکترومغناطیسی|شرط گسیل امواج))
 
 
 
 
 ((تابش الکترومغناطیسی)) ((تابش الکترومغناطیسی))
 ((انعکاس موج رادیویی از یونسفر)) ((انعکاس موج رادیویی از یونسفر))
 
 
 
 
 ((تابش)) ((تابش))
 ((فشار تابشی)) ((فشار تابشی))
 
 
 
 
 ((تابش دوقطبی الکتریکی)) ((تابش دوقطبی الکتریکی))
 ((اختراع رادیو)) ((اختراع رادیو))
 
 
 
 
 ((تابش دو قطبی مغناطیسی)) ((تابش دو قطبی مغناطیسی))
 ((مخابرات رادیویی)) ((مخابرات رادیویی))
 
 
 
 
 ((شار الکترومغناطیسی)) ((شار الکترومغناطیسی))
 ((کابردهای رادیو)) ((کابردهای رادیو))
 
 
 
 
 ((تابش آنتن نیم موج)) ((تابش آنتن نیم موج))
 ((فرستنده فتوتلگراف)) ((فرستنده فتوتلگراف))
 
 
 
 
 ((تابش آنتن تمام موج)) ((تابش آنتن تمام موج))
 ((فیزیک رادیو)) ((فیزیک رادیو))
 
 
 
 
 ((بردار پوئنتینگ)) ((بردار پوئنتینگ))
 ((اشعه ایکس)) ((اشعه ایکس))
 
 
 
 
 ((چگالی انرژی الکترومغناطیسی)) ((چگالی انرژی الکترومغناطیسی))
 ((اثرات اشعه ایکس)) ((اثرات اشعه ایکس))
 
 
 
 
 ((انرژی الکترومغناطیسی)) ((انرژی الکترومغناطیسی))
 ((لامپ اشعه ایکس)) ((لامپ اشعه ایکس))
 
 
 
 
 ((معادلات میدان الکترومغناطیس)) ((معادلات میدان الکترومغناطیس))
 ((اختراع آنتن)) ((اختراع آنتن))
 
 
 
 
 ((معادلات ماکسول)) ((معادلات ماکسول))
 ((بمب الکترومغناطیسی)) ((بمب الکترومغناطیسی))
 
 
 
 
 ((جریان جابجایی)) ((جریان جابجایی))
 ((نوسانگر الکتریکی)) ((نوسانگر الکتریکی))
 
 
 
 
 ((مبنای تجربی معادلات ماکسول)) ((مبنای تجربی معادلات ماکسول))
 ((نوسانگر مغناطیسی)) ((نوسانگر مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((معادله موج)) ((معادله موج))
 ((نوسانات RLC)) ((نوسانات RLC))
 
 
 
 
 ((انتشار امواج)) ((انتشار امواج))
 ((امواج رادار)) ((امواج رادار))
 
 
 
 
 ((امواج تک رنگ)) ((امواج تک رنگ))
 ((مخابرات نوری)) ((مخابرات نوری))
 
 
 
 
 ((قطبش)) ((قطبش))
 ((الکترومغناطیس در پزشکی)) ((الکترومغناطیس در پزشکی))
 
 
 
 
 ((قطبش خطی)) ((قطبش خطی))
 ((الکترومغناطیس در صنعت)) ((الکترومغناطیس در صنعت))
 
 
 
 
 ((قطبش دایروی)) ((قطبش دایروی))
 ((الکترومغناطیس در صنایع نظامی)) ((الکترومغناطیس در صنایع نظامی))
 
 
 
 
 ((قطبش بیضوی)) ((قطبش بیضوی))
 ((زلزله مصنوعی)) ((زلزله مصنوعی))
 
 
 
 
 ((پاشندگی امواج)) ((پاشندگی امواج))
 ((امواج ماکروویو)) ((امواج ماکروویو))
 
 
 
 
 ((بازتاب امواج الکترومغناطیسی)) ((بازتاب امواج الکترومغناطیسی))
 ((پرواز مغناطیسی)) ((پرواز مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((ضرایب فرنل)) ((ضرایب فرنل))
 ((تلسکوپ رادیویی)) ((تلسکوپ رادیویی))
 
 
 
 
 ((امواج در لایه نازک)) ((امواج در لایه نازک))
 ((عکسبرداری مغناطیسی)) ((عکسبرداری مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((شار مغناطیسی)) ((شار مغناطیسی))
 ((ترانسفورماتور افزاینده)) ((ترانسفورماتور افزاینده))
 
 
 
 
 ((قانون القای فاراده)) ((قانون القای فاراده))
 ((ترانسفورماتور کاهنده)) ((ترانسفورماتور کاهنده))
 
 
 
 
 ((ترانسفورماتور صنعتی)) ((ترانسفورماتور صنعتی))
 ((نحوه القای نیروی محرکه)) ((نحوه القای نیروی محرکه))
 
 
 
 
 ((خودالقایی)) ((خودالقایی))
 ((ترانسفورماتور ایده‌آل)) ((ترانسفورماتور ایده‌آل))
 
 
 
 
 ((القای متقابل)) ((القای متقابل))
 ((قوس الکتریکی)) ((قوس الکتریکی))
 
 
 
 
 ((القاگر)) ((القاگر))
 ((کوره القایی)) ((کوره القایی))
 
 
 
 
 ((انرژی ذخیره شده در القاگر)) ((انرژی ذخیره شده در القاگر))
 ((ناهنجاری مغناطیسی در کاوش منابع معدنی|ناهنجاری مغناطیسی)) ((ناهنجاری مغناطیسی در کاوش منابع معدنی|ناهنجاری مغناطیسی))
 
 
 
 
 ((جریان الکتریکی متناوب)) ((جریان الکتریکی متناوب))
 ((سنجش مقاومت ترانسفورماتور)) ((سنجش مقاومت ترانسفورماتور))
 
 
 
 
 ((جریان الکتریکی القایی)) ((جریان الکتریکی القایی))
 ((بررسی قانون القای فاراده)) ((بررسی قانون القای فاراده))
 
 
 
 
 ((نیروی محرکه الکتریکی القایی)) ((نیروی محرکه الکتریکی القایی))
 ((بررسی قانون لنز)) ((بررسی قانون لنز))
 
 
 
 
 ((قانون لنز)) ((قانون لنز))
 ((جریان القایی و قانون لنز)) ((جریان القایی و قانون لنز))
 
 
 
 
 ((میدان مغناطیسی وابسته به زمان)) ((میدان مغناطیسی وابسته به زمان))
 ((بررسی جریان گردابی فوکو)) ((بررسی جریان گردابی فوکو))
 
 
 
 
 ((القاییدگی)) ((القاییدگی))
 ((مدار اتلاف هیسترزیس)) ((مدار اتلاف هیسترزیس))
 
 
 
 
 ((سیم پیچ)) ((سیم پیچ))
 ((دستگاه اندازه گیری نیروی الکترومغناطیسی|سنجش نیروی الکترومغناطیسی)) ((دستگاه اندازه گیری نیروی الکترومغناطیسی|سنجش نیروی الکترومغناطیسی))
 
 
 
 
 ((مدار RL)) ((مدار RL))
 ((اجاق های میکرو ویو)) ((اجاق های میکرو ویو))
 
 
 
 
 ((نیروی لورنتس)) ((نیروی لورنتس))
  
 
 
 
 
 ((فرمول نویمن)) ((فرمول نویمن))
  
 
 
 
 
 ((انرژی مغناطیسی)) ((انرژی مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((چگالی انرژی مغناطیسی)) ((چگالی انرژی مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((اتلاف پسماند مغناطیسی)) ((اتلاف پسماند مغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((تبدیلات پیمانه‌ای)) ((تبدیلات پیمانه‌ای))
  
 
 
 
 
 ((ممان مغناطیسی الکترون)) ((ممان مغناطیسی الکترون))
  
 
 
 
 
 ((ممان مغناطیسی هسته)) ((ممان مغناطیسی هسته))
  
 
 
 
 
 ((میدان مغناطیسی مواد مغناطیده)) ((میدان مغناطیسی مواد مغناطیده))
  
 
 
 
 
-((پتانسیل تخیری)) +((پتانسیل تخیری))
  
 
 
 
 
 ((اتلاف در هسته آهن)) ((اتلاف در هسته آهن))
  
 
 
 
 
 ((جریان فوکو)) ((جریان فوکو))
  
 
 
 
 
 ((شار پراکندگی)) ((شار پراکندگی))
  
 
 
 
 
 ((اتلاف هیسترزیس)) ((اتلاف هیسترزیس))
  
 
 
 
 
 ((ضریب تبدیل ترانسفورماتور)) ((ضریب تبدیل ترانسفورماتور))
  
 
 
 
 
 ((اصول فیزیکی ترانسفورماتور)) ((اصول فیزیکی ترانسفورماتور))
  
 
 
 
 
 ((تداخل امواج در لایه نازک)) ((تداخل امواج در لایه نازک))
  
 
 
 
 
 ((تابش بار متحرک)) ((تابش بار متحرک))
  
 
 
 
 
 ((معادلات میدان در منطقه تابشی)) ((معادلات میدان در منطقه تابشی))
  
 
 
 
 
 ((میرایی تابش)) ((میرایی تابش))
  
 
 
 
 
 ((تابش و سطح مقطع تامسون)) ((تابش و سطح مقطع تامسون))
  
 
 
 
 
-((نوسانگر هماهنگ درود-لورنتس)) +((نوسانگر هماهنگ درود - لورنتس))
  
 
 
 
 
 ((جذب تشدیدی توسط بار مقید)) ((جذب تشدیدی توسط بار مقید))
  
 
 
 
 
 ((نظریه الکترون آزاد درود)) ((نظریه الکترون آزاد درود))
  
 
 
 
 
 ((پاشندگی نوری مواد)) ((پاشندگی نوری مواد))
  
 
 
 
 
 ((واهلش الکتریکی)) ((واهلش الکتریکی))
  
 
 
 
 
 ((رسانش الکترولیتی)) ((رسانش الکترولیتی))
  
 
 
 
 
-((معادلات کرامرز-کرونیک)) +((معادلات کرامرز - کرونیک))
  
 
 
 
 
 ((عمق پوسته)) ((عمق پوسته))
  
 
 
 
 
 ((ثابتهای اپتیکی و الکتریکی)) ((ثابتهای اپتیکی و الکتریکی))
  
 
 
 
 
 ((هم وردایی قوانین الکترومغناطیس)) ((هم وردایی قوانین الکترومغناطیس))
  
 
 
 
 
 ((تانسور الکترومغناطیسی)) ((تانسور الکترومغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((پتانسیل جهار بعدی)) ((پتانسیل جهار بعدی))
  
 
 
 
 
 ((اندرکنش امواج الکترومغناطیسی با ماده|ماده و امواج الکترومغناطیسی)) ((اندرکنش امواج الکترومغناطیسی با ماده|ماده و امواج الکترومغناطیسی))
  
 
 
 
 
 ((کدری)) ((کدری))
  
 
 
 
 
 ((نظریه الکترومغناطیسی نور)) ((نظریه الکترومغناطیسی نور))
  
 
 
 
 
 ((انتشار امواج رادیویی)) ((انتشار امواج رادیویی))
  
 
 
 
 
 ((خواص فیزیکی امواج الکترومغناطیسی|خواص فیزیکی امواج)) ((خواص فیزیکی امواج الکترومغناطیسی|خواص فیزیکی امواج))
  
 
 
 
 
 ((ناگفته‌های میدان مغناطیسی)) ((ناگفته‌های میدان مغناطیسی))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-! تاریخچه پیدایش الکترومغناطیس :

مبدا علم ((الکتریسیته)) به مشاهده معروف ((تالس ملطی)) (Thales of Miletus) در 600 سال قبل از میلاد بر میگردد. در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خردههای کاغذ را میرباید. از طرف دیگر مبد علم ((مغناطیس)) به مشاهده این واقعیت برمیگردد که بعضی از سنگها (یعنی ((سنگ ماگنتیت|سنگهای ماگنتیت))) بطور طبیعی ((آهن)) را جذب میکند. این دو علم تا سال 1199-1820 به موازات هم تکامل مییافتند. /> />در سال 1199-1820 هانس کریستان ((اورستد)) (1777-1851) مشاهده کرد که ((جریان الکتریکی)) در یک سیستم میتواند ((عقربه مغناطیسی|عقربه قطب نمای مغناطیسی)) را تحت تثیر قرار دهد. بدین ترتیب الکترومغناطیس به عنوان یک علم مطرح شد. این علم جدید توسط بسیاری از پژوهشگران که مهمترین آنان مایکل ((فاراده)) بود تکامل بیشتری یافت. /> />جیمز کلرک ((ماکسول)) ((قوانین الکترومغناطیس)) را به شکلی که امروزه میشناسیم، در آورد. این قوانین که معادلات ماکسول نامیده میشوند، همان نقشی را در الکترومغناطیس دارند که ((قوانین حرکت)) و ((قوانین گرانش|گرانش)) در مکانیک دارا هستند.

! پیشگامان علم الکترومغناطیس :

اگر چه تنفیق الکتریسیته و مغناطیس توسط ماکسول بیشتر مبتنی بر کار پیشینیانش بود. اما خود او نیز سهم عمده ای در آن داشت. ماکسول نتیجه گرفت که ((طبیعت نور|ماهیت نور)) ، الکترومغناطیسی است و سرعت آن را میتوان با اندازه گیریهای صرفا الکتریکی و مغناطیس تایین کرد. از این رو ((اپتیک)) و الکترومغناطیس رابطه نزدیکی پیدا کردند. تکامل ((الکترومغناطیس کلاسیک)) به ماکسول ختم نشد. /> />فیزیکدان انگلیسی ((الیور هوی ساید)) (Oliver Heaviside) و بویژه فیزیکدان هلندی اچ . آ . ((لورنتس)) (H.A.Lorentz) در پالایش ((نظریه ماکسول)) مشارکت اساسی داشتند. ((هاینریش هرتز)) (Heinrich Hertz) بیست سال و اندی پس از آنکه ماکسول نظریه خود را مطرح کرد، گام موثری به جلو برداشت. وی ((امواج الکترومغناطیسی|امواج ماکسولی الکترومغناطیسی)) را ، از نوعی که اکنون ((موج رادیویی|امواج کوتاه رادیویی)) می نامیم، در آزمایشگاه تولید کرد. مارکونی و دیگران کاربرد عملی امواج الکترومغناطیسی ماکسول و ((هرتز)) را مورد استفاده قرار دادند.

! تقسیم بندی کلی الکترومغناطیس:

*__((الکترومغناطیس کلاسیک)):__

/>در حالت کلی الکترومغناطیس در ابعاد بزرگ و سرعتهای پایین را میتوان الکترومغناطیس کلاسیک نامید. بدنه اصلی و منبای الکترومغناطیس کلاسیک همان ((معادلات ماکسول)) میباشد. و در الکترومغناطیس کلاسیک مباحثی مانند ((القای الکتریکی مدارات الکترونیکی)) ، و ساختار ((وسایل الکترونیکی)) از قبیل ((مقاومت الکتریکی|مقاومت)) و ((خازن)) و نحوه اتصال آنها در ((مدار الکتریکی|مدار)) و قوانین حاکم بر آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. /
>
*__((الکترومغناطیس کوانتومی)):__

/>الکترومغناطیس ابعاد بسیار ریز و کوچک و سرعتهای بالا را میتوان الکترومغناطیس کوانتومی نامید. در اینجا مباحثی مانند ((تئوری میدان|تئوری میدانها)) ، ((الکترودینامیک کوانتومی)) ، ((نظریه ریسمان)) و موارد دیگر وجود دارد.

! الکترومغناطیس امروزی :

امروزه الکترومغناطیس از دو جهت مورد توجه است. یکی در سطح ((الکترومغناطیس مهندسی|کاربردهای مهندسی)) ، که در آن ((معادلات ماکسول)) عموما در حل تعداد زیادی از مسایل علمی مورد استفاده قرار میگیرند و دیگری در سطح مبانی نظری. در این سطح چندان تلاش مداومی برای گسترش دامنه آن وجود دارد که الکترومغناطیس حالت ویژهای از یک نظریه عمومیتر جلوه میکند. /
> />این نظریه عمومیتری از نظریههای ، مثلا ، ((گرانش)) و ((مکانیک کوانتومی)) را نیز در بر میگیرد. پرداختن به این نظریه کلی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. یکی دیگر از کاربردهای الکترومغناطیس که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ((الکترومغناطیس در صنایع نظامی|الکترومغناطیس و ساخت جنگ افزارهای الکترومغناطیسی)) مانند ((بمب الکترومغناطیسی)) است.

! گستره الکترومغناطیس :

از آنجا که الکترومغناطیس یک علم بسیار وسیع و دامنهدار است و نیز با علوم دیگر مانند ((اپتیک)) ، ((مکانیک کوانتومی|کوانتوم)) و ... ارتباط بسیار نزدیک دارد. لذا تعیین مرز و محدوده برای الکترومغناطیس کار دشواری است. اما می توان گفت که بشر امروزی زندگی خود را مدیون الکترومغناطیس است. بعنوان یک مورد میتوان به کارآفرینی الکترومغناطیس اشاره کرد.
+!تاریخچه پیدایش الکترومغناطیس
مبدا علم ((الکتریسیته)) به مشاهده معروف ((تالس|تالس ملطی)) (__Thales of Miletus__) در 600 سال قبل از میلاد بر مگردد. در آن زمان تالس متوجه شد که یک تکه ((کهربای|کهربای)) مالش داده شده خردههای کاغذ را مرباید. از طرف دیگر مبد علم ((مغناطیس)) به مشاهده این واقعیت برمگردد که بعضی از سنگها (یعنی ((سنگ ماگنتیت|سنگهای ماگنتیت))) بطور طبیعی ((آهن)) را جذب مکند. این دو علم تا سال 1199 - 1820 به موازات هم تکامل میافتند.

در سال 1199-1820 هانس کریستان ((اورستد)) (1777 - 1851) مشاهده کرد که ((جریان الکتریکی)) در یک سیستم متواند ((عقربه مغناطیسی|عقربه قطب نمای مغناطیسی)) را تحت تثیر قرار دهد. بدین ترتیب الکترومغناطیس به عنوان یک علم مطرح شد. این علم جدید توسط بسیاری از پژوهشگران که مهمترین آنان ((مایکل فاراده)) بود تکامل بیشتری یافت.

جیمز کلرک ((ماکسول)) ((قوانین الکترومغناطیس)) را به شکلی که امروزه مشناسیم ، در آورد. این قوانین که معادلات ماکسول نامیده مشوند، همان نقشی را در الکترومغناطیس دارند که ((قوانین حرکت)) و ((قوانین گرانش|گرانش)) در مکانیک دارا هستند.
!پیشگامان علم الکترومغناطیس
اگر چه تنفیق الکتریسیته و مغناطیس توسط ماکسول بیشتر مبتنی بر کار پیشینیانش بود. اما خود او نیز سهم عمده ای در آن داشت. ماکسول نتیجه گرفت که ((طبیعت نور|ماهیت نور)) ، الکترومغناطیسی است و سرعت آن را میتوان با اندازه گیریهای صرفا الکتریکی و مغناطیس تایین کرد. از اینرو ((اپتیک)) و الکترومغناطیس رابطه نزدیکی پیدا کردند. تکامل ((الکترومغناطیس کلاسیک)) به ماکسول ختم نشد.

فیزیکدان انگلیسی ((الیور هوی ساید)) (Oliver Heaviside) و بویژه فیزیکدان هلندی اچ . آ . ((لورنتس)) (H.A.Lorentz) در پالایش ((نظریه ماکسول)) مشارکت اساسی داشتند. ((هاینریش هرتز)) (Heinrich Hertz) بیست سال و اندی پس از آنکه ماکسول نظریه خود را مطرح کرد، گام موثری به جلو برداشت. وی ((امواج الکترومغناطیسی|امواج ماکسولی الکترومغناطیسی)) را ، از نوعی که اکنون ((موج رادیویی|امواج کوتاه رادیویی)) مینامیم، در آزمایشگاه تولید کرد. مارکونی و دیگران کاربرد عملی امواج الکترومغناطیسی ماکسول و ((هرتز)) را مورد استفاده قرار دادند.
!تقسیم بندی کلی الکترومغناطیس
*__((الکترومغناطیس کلاسیک)):__ در حالت کلی الکترومغناطیس در ابعاد بزرگ و سرعتهای پایین را متوان الکترومغناطیس کلاسیک نامید. بدنه اصلی و منبای الکترومغناطیس کلاسیک همان ((معادلات ماکسول)) مباشد. و در الکترومغناطیس کلاسیک مباحثی مانند ((القای الکتریکی مدارات الکترونیکی)) ، و ساختار وسایل الکترونیکی از قبیل ((مقاومت الکتریکی|مقاومت)) و ((خازن)) و نحوه اتصال آنها در ((مدار الکتریکی|مدار)) و قوانین حاکم بر آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار مگیرد.>>
*__((الکترومغناطیس کوانتومی)):__ الکترومغناطیس ابعاد بسیار ریز و کوچک و سرعتهای بالا را میتوان الکترومغناطیس کوانتومی نامید. در اینجا مباحثی مانند ((تئوری میدان|تئوری میدانها)) ، ((الکترودینامیک کوانتومی)) ، ((نظریه ریسمان)) و موارد دیگر وجود دارد.
!الکترومغناطیس امروزی
امروزه الکترومغناطیس از دو جهت مورد توجه است. یکی در سطح ((الکترومغناطیس مهندسی|کاربردهای مهندسی)) ، که در آن ((معادلات ماکسول)) عموما در حل تعداد زیادی از مسایل علمی مورد استفاده قرار مگیرند و دیگری در سطح مبانی نظری. در این سطح چندان تلاش مداومی برای گسترش دامنه آن وجود دارد که الکترومغناطیس حالت ویژهای از یک نظریه عمومتر جلوه مکند.

این نظریه عمومتری از نظریههای ، مثلا ((گرانش)) و ((مکانیک کوانتومی)) را نیز در بر مگیرد. پرداختن به این نظریه کلی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. یکی دیگر از کاربردهای الکترومغناطیس که امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، ((الکترومغناطیس در صنایع نظامی|الکترومغناطیس و ساخت جنگ افزارهای الکترومغناطیسی)) مانند ((بمب الکترومغناطیسی)) است.
!گستره الکترومغناطیس
از آنجا که الکترومغناطیس یک علم بسیار وسیع و دامنهدار است و نیز با علوم دیگر مانند ((اپتیک)) ، ((مکانیک کوانتومی|کوانتوم)) و ... ارتباط بسیار نزدیک دارد. لذا تعیین مرز و محدوده برای الکترومغناطیس کار دشواری است. اما میتوان گفت که بشر امروزی زندگی خود را مدیون الکترومغناطیس است. بعنوان یک مورد متوان به کارآفرینی الکترومغناطیس اشاره کرد.

به عبارت دیگر صنعتی شدن و استفاده از ((الکتریسیته)) ، شغلهایی برای مردمی که از آموزش و پرورش کمتری برخوردارند، ایجاد کرده است. ارتباطات الکتریکی ، حمل و نقل سریع با استفاده از ((قطار مغناطیسی|قطارهای مغناطیسی)) ، انواع وسایل خانگی مانند ((تلویزیون)) ، ((رادیو)) و ... ، تأمین ((انرژی روشنایی|روشنایی)) با استفاده از جریان الکتریکی و صدها مورد دیگر را می‌توان به عنوان گستره علم الکترومغناطیس در زندگی بشر عنوان
کرد.
-بعبارت دیگر صنعتی شدن و استفاده از ((الکتریسیته)) ، شغلهایی برای مردمی که از آموزش و پرورش کمتری برخوردارند، ایجاد کرده است. ((ارتباطات الکتریکی)) ، ((حمل و نقل)) سریع با استفاده از ((قطار مغناطیسی|قطارهای مغناطیسی)) انواع وسایل خانگی مانند ((تلویزیون)) ، ((رادیو)) و ... ، تامین ((انرژی روشنایی|روشنایی)) با استفاده از جریان الکتریکی و صدها مورد دیگر را می توان بعنوان گستره علم الکترومغناطیس در زندگی بشر عنوان کرد. +{picture=emschart.gif height=150 width=400}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 آذر 1384 [07:10 ]   9   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [07:01 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:59 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [09:02 ]   6   احمد شکیب      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [09:02 ]   5   احمد شکیب      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [11:00 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:34 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [04:07 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..