منو
 کاربر Online
829 کاربر online
تاریخچه ی: الکتروفوز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-18Lines: 1-23
-||اساس این فن استفاده از جابه جایی ذرات بار در یک محیط مایع یا نیمه جامد در تحت تاثیر یک پتانسیل برای جداسازی ذرات و ترکیبات مختلف بویژه ((پروتئین)) و ((اسید نوکلوئیک|پلی نوکلوتیدها)) است. جسمی که دارای ((بار الکتریکی|بار الکتریکی مثبت)) است به طرف قطب منفی و جسمی که دارای بار الکتریکی منفی است به طرف قطب مثبت می‌رود. الکتروفوز به صورتهای مختلفی انجام می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از : الکتروفوز روی کاغذ ، الکتروفوز با دستگاه ، الکتروفوز روی ژل و مانند آن.||
!اساس و کاربرد الکتروفورز
الکتروفورز از فنون بسیار مهمی است که پژوهشگران ((بیوشیمی)) در 50 سال اخیر برای شناسایی و تعیین خلوص ماکرومولکولها بکار برده‌اند. اساس این فنون ، مطالعه حرکت مولکولهای باردار در یک ((میدان الکتریکی)) است که متاثر از ماهیت شیمیایی ، بار الکتریکی ، اندازه و شکل ماکروملکول می‌باشد. مولکول زیستی بسیاری نظیر ((پپتیدها)) و ((انواع پروتئین|پروتئینها)) و ((اسید نوکلوئیک|اسیدهای نوکلوئیک)) را می‌توان با استفاده از این روشها شناسایی و تفکیک کرد. وقتی پروتئینها در بافری با PH غیر از PH ایزوالکتریک خود قرار می‌گیرند، باردار می‌شوند.

این مولکولها باردار در میدان الکتریکی حرکت می‌کنند که این حرکت بستگی به تراکم بار (نسبت بار به وزن) آن مولکولها دارد و هر چه این تراکم بیشتر باشد مولکول با سرعت بیشتری حرکت می‌کند. برای تعیین تعداد زیر واحدها ، ((جرم مولکولی)) و بررسی فرم طبیعی پروتئینها از روشهای مختلف الکتروفوز استفاده می‌کنند. الکتروفوز اولیه‌ای که بکار برده شد، تحت عنوان الکتروفوز با مرز متحرک نام گرفت که با مشکلات زیادی مواجه بود.

با به کار گرفتن محیطهای پیشتیبان یا نگهدارنده نظیر کاغذ ، ((استات سلولز)) ، ((سیلیکا)) ، ((آلومینا)) و ژلهای نظیر ((نشاسته)) ، آگارز بوجود آمد و فن الکتروفوز منطقه‌ای شکل گرفت (به دلیل اینکه در جریان الکتروفوز اجزای نمونه پروتئینی به صورت مناطق کاملا مجزایی از یکدیگر جدا می‌شوند).
!ژل پلی آکریل آمید
از میان محیطهای نگهدارنده ژل ((پلی اکریل آمید)) مساعدترین شرایط لازم برای شناسایی پروتئینها را داشته است. استفاده از این ژل امروزه بسیار متداول است. این ژل از طریق ((پلیمریزاسیون)) در حضور پرسولفات آمونیوم (به عنوان آغاز کننده) و کاتالیزوری به نام TEMED (((تترامتیل اتیلن دی‌آمین))) تشکیل می‌گردد. ژل حاصل بی رنگ ، شفاف ، مقاوم در برابر حرارت و افزایش قدرت یونی بافرها و مقاوم در برابر تغییرات وسیع PH بوده رنگ آمیزی ‌آن بسیار آسان می‌باشد.

مزایای این ژل این است که با تغییر در غلظت آکریل آمید و بیس آکریل آمید می‌توان اندازه منافذ ژل را تغییر داد. یعنی اگر غلظت اکریل آمید بیشتر شود قطر منافذ ژل کوچکتر می‌شود و بالعکس (بنابراین از قبل می‌توان ژل مناسب برای نمونه خاص را تعیین کرده سپس اقدام به تهیه ژل کرد). لذا ژل در مقابل مولکولها همچون غربالی عمل می‌کند و همین خصوصیات است که باعث می‌شود پروتئینهایی با اندازه مختلف ولی تراکم بار یکسان به خوبی بر روی این ژل جدا شوند. بطور کلی الکتروفوز بر روی پلی آکریل آمید را می‌توان به دو روش انجام داد.
!الکتروفوز بر اساس بار الکتریکی
الکتروفوز و جداسازی نمونه‌های طبیعی پروتئینها بر اساس بار و اندازه ((مولکول)) صورت می‌گیرد و هر چه نسبت بار به جرم مولکولی بیشتر باشد حرکت مولکول در ((میدان الکتریکی)) بیشتر خواهد بود. این نوع الکتروفورز شرایط خاصی دارد و زمانی بکار می‌رود که شکل طبیعی و فعالیت زیستی پروتئینها محفوظ بماند.
!الکتروفوز بر اساس جرم مولکولی
در سال 1969 ، __وبر__ و __اکبرن__ نشان دادند که الکتروفوز بر روی ژل پلی آکریل آمید در حضور پاک کننده یونی ((سدیم دو دسیل سولفات)) (SDS) یا ((لوریل سولفات)) یکی از ساده ترین و کارآمدترین روشها برای تعیین وزن مولکولی پروتئینهای نمونه است. پروتئینها در حضور این ماده غیرطبیعی (دناتوره) شده و در حضور 2- مرکاپتواتانل یا دی تیوتریتول باندهای دی سولفیدی آنها احیا می‌شود و به صورت زیر واحدها و پلی پپتیدهای با ساختمان اول در می‌آیند.

SDS از قسمت غیرطبیعی خود به نواحی غیرقطبی زنجیرهای پروتئین متصل می‌شود و به صورت ماسکی با بار منفی تمام سطح ((پروتئین)) را می‌پوشاند که بارهای روی مولکول پروتئین در مقایسه با بار منفی آن بسیار ناچیز می‌باشند و این در حالی است که بارهای مثبت آنرا نیز خنثی می‌کند لذا پلی پپتیدهای حاصل تقریبا از نظر تراکم بار یکسان می‌شوند و حرکت مولکولها در میدان الکتریکی متاثر از جرم مولکولی خواهد شد. بنابراین می‌توان با استفاده از نمونه‌های استاندارد با وزن مولکولی مشخص ، جرم مولکولی پروتئین یا پلی پپتید را تعیین کرد.
+


{img src=img/daneshnameh_up/3/32/2d3d_physics1.jpg}

||اساس این فن استفاده از جابجایی ذرات بار در یک محیط مایع یا نیمه جامد در تحت تاثیر یک پتانسیل برای جداسازی ذرات و ترکیبات مختلف بویژه ((پروتئین)) و ((اسید نوکلوئیک|پلی نوکلوتیدها)) است. جسمی که دارای ((بار الکتریکی|بار الکتریکی مثبت)) است، به طرف قطب منفی و جسمی که دارای بار الکتریکی منفی است به طرف قطب مثبت می‌رود. الکتروفوز به صورتهای مختلفی انجام می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از : __الکتروفوز روی کاغذ__ ، __الکتروفوز با دستگاه__ ، __الکتروفوز روی ژل__ و مانند آن.||
!اساس و کاربرد الکتروفوز
الکتروفوز از فنون بسیار مهمی است که پژوهشگران ((بیو شیمی)) در 50 سال اخیر برای شناسایی و تعیین خلوص ((ماکرومولکولها)) بکار برده‌اند. اساس این فنون ، مطالعه حرکت مولکولهای باردار در یک ((میدان الکتریکی)) است که متاثر از ماهیت شیمیایی ، بار الکتریکی ، اندازه و شکل ماکرومولکول می‌باشد. مولکول زیستی بسیاری نظیر پپتیدها و پروتئینها و ((اسید نوکلوئیک|اسیدهای نوکلوئیک)) را می‌توان با استفاده از این روشها شناسایی و تفکیک کرد. وقتی پروتئینها در ((محلول بافر|بافری)) با ((معرف PH|PH)) غیر از PH ایزوالکتریک خود قرار می‌گیرند، باردار می‌شوند.

این مولکولهای باردار در میدان الکتریکی حرکت می‌کنند که این حرکت بستگی به تراکم بار (نسبت بار به وزن) آن مولکولها دارد و هر چه این تراکم بیشتر باشد، مولکول با سرعت بیشتری حرکت می‌کند. برای تعیین تعداد زیر واحدها ، ((جرم مولکولی)) و بررسی فرم طبیعی پروتئینها از روشهای مختلف الکتروفورز استفاده می‌کنند. الکتروفوز اولیه ‌ای که بکار برده شد، تحت عنوان __~~green:الکتروفوز با مرز متحرک~~__ نام گرفت که با مشکلات زیادی مواجه بود.

با به کار گرفتن محیطهای پیشتیبان یا نگهدارنده نظیر کاغذ ، استات سلولز ، سیلیکا ، آلومینا و ژلهای نظیر ((نشاسته)) ، آگارز بوجود آمد و فن الکتروفوز منطقه‌ای شکل گرفت (به دلیل اینکه در جریان الکتروفوز اجزای نمونه پروتئینی به صورت مناطق کاملا مجزایی از یکدیگر جدا می‌شوند).
!ژل پلیآکریل آمید
از میان محیطهای نگهدارنده ژل ، پلی اکریل آمید مساعدترین شرایط لازم برای شناسایی پروتئینها را داشته است. استفاده از این ژل ، امروزه بسیار متداول است. این ژل از طریق ((فرایند پلیمریزاسیون|پلیمریزاسیون)) در حضور پرسولفات آمونیوم (به عنوان آغاز کننده) و ((کاتالیزور|کاتالیزوری)) به نام __TEMED__ (تترامتیل اتیلن دی‌آمین) تشکیل می‌گردد. ژل حاصل ، بیرنگ ، شفاف ، مقاوم در برابر حرارت و افزایش قدرت یونی بافرها و مقاوم در برابر تغییرات وسیع PH بوده ، رنگآمیزی ‌آن بسیار آسان می‌باشد.

مزایای این ژل این است که با تغییر در غلظت آکریل آمید و بیس آکریل آمید ، می‌توان اندازه منافذ ژل را تغییر داد. یعنی اگر غلظت اکریل آمید بیشتر شود، قطر منافذ ژل کوچکتر می‌شود و بالعکس (بنابراین از قبل می‌توان ژل مناسب برای نمونه خاص را تعیین کرده ، سپس اقدام به تهیه ژل کرد). لذا ژل در مقابل مولکولها همچون غربالی عمل می‌کند و همین خصوصیات است که باعث می‌شود پروتئینهایی با اندازه مختلف ولی تراکم بار یکسان بخوبی بر روی این ژل جدا شوند. بطور کلی الکتروفوز بر روی پلیآکریل آمید را می‌توان به دو روش انجام داد.


{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}

!
!الکتروفوز بر اساس بار الکتریکی
الکتروفوز و جداسازی نمونه‌های طبیعی پروتئینها ، بر اساس بار و اندازه ((مولکول)) صورت می‌گیرد و هر چه نسبت بار به جرم مولکولی بیشتر باشد، حرکت مولکول در میدان الکتریکی بیشتر خواهد بود. این نوع الکتروفوز شرایط خاصی دارد و زمانی بکار می‌رود که شکل طبیعی و فعالیت زیستی پروتئینها محفوظ بماند.
!!الکتروفوز بر اساس جرم مولکولی
در سال 1969 ، "__وبر__" و "__اکبرن__" نشان دادند که الکتروفوز بر روی ژل پلیآکریل آمید در حضور پاککننده یونی __سدیم دو دسیل سولفات__ (SDS) یا __لوریل سولفات__ ، یکی از ساده ترین و کارآمدترین روشها برای تعیین وزن مولکولی پروتئینهای نمونه است. پروتئینها در حضور این ماده غیرطبیعی (دناتوره) شده ، در حضور 2- مرکاپتواتانل یا دیتیوتریتول ، باندهای دیسولفیدی آنها ((اکسیداسیون-احیا|احیا)) می‌شود و به صورت زیر واحدها و پلیپپتیدهای با ساختمان اول در می‌آیند.

SDS از قسمت غیرطبیعی خود به نواحی غیرقطبی زنجیرهای پروتئین متصل می‌شود و به صورت ماسکی با بار منفی تمام سطح ((پروتئین)) را می‌پوشاند که بارهای روی مولکول پروتئین در مقایسه با بار منفی آن بسیار ناچیز می‌باشند و این در حالی است که بارهای مثبت آنرا نیز خنثی می‌کند لذا پلی پپتیدهای حاصل ، تقریبا از نظر تراکم بار یکسان می‌شوند و حرکت مولکولها در میدان الکتریک متاثر از جرم مولکولی خواهد شد. بنابراین می‌توان با استفاده از نمونه‌های استاندارد با وزن مولکولی مشخص ، جرم مولکولی پروتئین یا پلیپپتید را تعیین کرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اسید نوکلوئیک)) *((اسید نوکلوئیک))
 *((پروتئین)) *((پروتئین))
-*((پروتئین سازی)) 
-*((پلی اکریل آمید)) 
-*((تترامتیل اتیلن دی‌آمین)) 
 *((ساختمان پروتئین)) *((ساختمان پروتئین))
 *((همانند سازی ژنتیکی)) *((همانند سازی ژنتیکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [18:11 ]   2   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [14:12 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..