منو
 کاربر Online
472 کاربر online
تاریخچه ی: الکتروشیمی
{img src=img/daneshnameh_up/3/32/2d3d_physics1.jpg}

!دید کلی
تمام ((واکنش شیمیایی|واکنشهای شیمیایی)) ، اساسا ماهیت الکتریکی دارند، زیرا ((الکترون|الکترونها)) در تمام ((پیوند شیمیایی و انواع آن|انواع پیوندهای شیمیایی)) (به راههای گوناگون) دخالت دارند. اما الکتروشیمی بیش از هر چیز بررسی پدیده‌های ((اکسیداسیون-احیا|اکسایش- کاهش)) است. روابط بین ((تغییر شیمیایی)) و ((انرژی الکتریکی)) ، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حائز اهمیت است.

از واکنشهای شیمیایی می‌توان برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کرد (در سلولهایی که __((پیل شیمیایی|سلولهای ولتایی))__ یا __سلولهای گالوانی__ نامیده می‌شوند) و انرژی الکتریکی را می‌توان برای تبادلات شیمیایی بکار برد (در سلولهای الکترولیتی). علاوه بر این ، مطالعه فرآیندهایی الکتروشیمیایی منجر به فهم و تنظیم قواعد آنگونه از پدیده‌های اکسایش - کاهش که خارج از اینگونه سلولها روی می‌دهند، نیز می‌شود. با برخی فرآیندهای الکتروشیمیایی آشنا می‌شویم.
!رسانش فلزی
((جریان الکتریکی)) ، جاری شدن ((بار الکتریکی)) است. در ((فلز|فلزات)) ، این بار بوسیله الکترونها حمل می‌شود و این نوع رسانش الکتریکی ، __~~green:رسانش فلزی~~__ نامیده می‌شود. با بکار بردن یک نیروی الکتریکی که توسط یک ((باتری)) یا هر منبع الکتریکی دیگر تامین می‌گردد، جریان الکتریکی حاصل می‌شود و برای تولید جریان الکتریکی ، یک مدار کامل لازم است. تشبیه جریان الکتریسیته به جریان یک مایع ، از قدیم متداول بوده است. در زمانهای گذشته ، ((الکتریسیته)) به‌صورت جریانی از سیال الکتریکی توصیف می‌شد.

قراردادهای قدیمی که سابقه آنها ممکن است به "__بنجامین فرانکلین__" برسد و پیش از آن که ((الکترون)) کشف شود، مورد پذیرش بوده است، بار مثبتی به این جریان نسبت می‌دهد. ما ((مدار الکتریکی|مدارهای الکتریکی)) را با حرکت الکترونها توجیه خواهیم کرد. اما باید به خاطر داشت که جریان الکتریکی بنا به قرارداد بطور اختیاری مثبت و به صورتی که در جهت مخالف جاری می‌شود، توصیف می‌گردد.

جریان الکتریکی برحسب ((آمپر)) (A) و بار الکتریکی برحسب (C) ((کولن)) اندازه گیری می‌شود. __کولن__ ، مقدار الکتریسیته است که در یک ثانیه با جریان 1 آمپر از نقطه‌ای می‌گذرد: 1C = 1A.S و 1A = 1C/S . جریان با __اختلاف پتانسیل الکتریکی__ که بر حسب ولت اندازه گیری می‌شود، در مدار رانده می‌شود. یک ولت برابر یک ژول بر کولن است. 1V = 1J/C یا 1V.C = 1J . یک ولت لازم است تا یک آمپر جریان را از ((مقاومت الکتریکی|مقاومت)) یک اهم بگذراند. __I=ε/R یا ε=IR__
!رسانش الکترولیتی
__رسانش الکترولیت__ ، هنگامی صورت می‌گیرد که یونهای ((الکترولیت)) بتوانند آزادانه حرکت کنند، چون در این مورد ، ((آنیون و کاتیون|یونها)) هستند که بار الکتریکی را حمل می‌کنند. به همین دلیل است که رسانش الکترولیتی ، اساس توسط ((نمکهای مذاب)) و محلولهای آبی الکترولیتها صورت می‌گیرد. علاوه بر این ، برای تداوم جریان در یک رسانای الکترولیتی لازم است که حرکت یونها با تغییر شیمیایی همراه باشد. منبع جریان در یک سلول الکترولیتی ، الکترونها را به الکترود سمت چپ می‌راند.

بنابراین می‌توان گفت که این الکترود ، بار منفی پیدا می‌کند. این الکترونها از الکترود مثبت سمت راست کشیده می‌شوند. در ((میدان الکتریکی)) که بدین ترتیب بوجود می‌آید، ((آنیون و کاتیون|یونهای مثبت)) یا ((آنیون و کاتیون|کاتیونها)) به طرف ((آند و کاتد|قطب منفی)) یا ((آند و کاتد|کاتد)) و ((آنیون و کاتیون|یونهای منفی)) یا ((انیون و کاتیون|آنیونها)) به طرف ((آند و کاتد|قطب مثبت)) یا ((آند و کاتد|آند)) جذب می‌شوند. در رسانش الکترولیتی ، بار الکتریکی بوسیله کاتیونها به طرف کاتد و بوسیله آنیونها که در جهت عکس به طرف آند حرکت می‌کنند، حمل می‌شود.

برای این که یک مدار کامل حاصل شود، حرکت یونها باید با واکنشهای الکترودی همراه باشد. در کاتد ، اجزای شیمیایی معینی (که لازم نیست حتما حامل بار باشند) باید الکترونها را بپذیرند و کاهیده شوند و در آند ، الکترونها باید از اجزای شیمیایی معینی جدا شده ، در نتیجه آن ، اجزا اکسید شوند. الکترونها از منبع جریان خارج شده ، به طرف کاتد رانده می‌شوند.
!!عوامل موثر بر رسانش الکترولیتی
رسانش الکترولیتی به تحرک یونها مربوط می‌شود و هر چند که این یونها را از حرکت باز دارد، موجب ایجاد مقاومت در برابر جریان می‌شود. عواملی که بر رسانش الکترولیتی محلولهای الکترولیت اثر دارند، عبارتند از : جاذبه بین یونی ، حلال پوشی یونها و ((گرانروی)) حلال. ((انرژی جنبشی)) متوسط یونهای ماده حل شده با افزایش دما زیاد می‌شود و بنابراین مقاومت رساناهای الکترولیتی ، بطور کلی با افزایش ((دما)) کاهش می‌یابد. یعنی رسانایی زیاد می‌شود. به‌علاوه ، اثر هر یک از سه عامل مذکور با زیاد شدن دما کم می‌شود.
!الکترولیز (برقکافت)
((الکترولیز)) یا برقکافت سدیم کلرید مذاب ، یک منبع صنعتی تهیه ((سدیم|فلز سدیم)) و ((کلر|گاز کلر)) است. روشهای مشابهی برای تهیه دیگر فلزات فعال ، مانند ((پتاسیم)) و ((کلسیم)) بکار می‌روند. اما چنانکه بعضی از محلولهای آبی را برقکافت کنیم، آب به جای یونهای حاصل از ماده حل شده در واکنشهای الکترودی دخالت می‌کند. از اینرو ، یونهای حامل جریان لزوما بار خود را در الکترودها خالی نمی‌کنند. مثلا در برقکافت محلول آبی سدیم سولفات ، یونهای سدیم به طرف کاتد و یونهای سولفات به طرف آند حرکت می‌کنند، اما بار این هر دو یون با اشکال تخلیه می‌شود.

بدین معنی که وقتی عمل برقکافت بین دو ((الکترود)) بی‌اثر در جریان است، در کاتد ، ((هیدروژن|گاز هیدروژن)) بوجود می‌آید و محلول پیرامون الکترود ، قلیایی می‌شود:


__~~green:::(2H2O + 2e → 2OH- + H2(g::~~__
یعنی در کاتد ، کاهش صورت می‌گیرد، ولی به جای کاهش سدیم ، آب کاهیده می‌شود. بطور کلی ، هرگاه کاهش کاتیون ماده حل شده مشکل باشد، کاهش آب صورت می‌گیرد. اکسایش در آند صورت می‌گیرد و در برقکافت محلول آبی Na2SO4 ، آنیونها (2-SO4) که به طرف آند مهاجرت می‌کنند، به‌سختی اکسید می‌شوند:


~~green:__::2SO42- → S2O42- + 2e::__~~
بنابراین ترجیهاً اکسایش آب صورت می‌گیرد:


~~green:__::2H2O → O2(g) + 4H+ + 4e::__~~
یعنی در آند ، تولید ((اکسیژن|گاز اکسیژن)) مشاهده می‌شود و محلول پیرامون این قطب ، اسیدی می‌شود. بطور کلی هرگاه اکسایش آنیون ماده حل شده مشکل باشد، آب در آند اکسید می‌شود. در الکترولیز محلول آبی __NaCl__ ، در آند ، یونهای -Cl اکسید می‌شوند و گاز Cl2 آزاد می‌کنند و در کاتد ، احیای آب صورت می‌گیرد. این فرآیند ، منبع صنعتی برای گاز هیدروژن ، ((کلر|گاز کلر)) و ((سود و پتاس|سدیم هیدروکسید)) است:


~~green:__::2H2O + 2Na+ + 2Cl- → H2(g) + 2OH- + 2Na+ + Cl2::__~~


{img src=img/daneshnameh_up/5/55/BROWNLEE.JPG}

!سلولهای ولتایی
سلولی که به‌عنوان منبع انرژی الکتریکی بکار می‌رود، یک __((پیل شیمیایی|سلول ولتایی))__ یا یک __((پیل شیمیایی|سلول گالوانی))__ نامیده می‌شود که از نام "__آلساندرو ولتا__" (1800) و "__لوئیجی گالوانی__" (1780) ، نخستین کسانی که تبدیل ((انرژی شیمیایی)) به ((انرژی الکتریکی)) را مورد آزمایش قرار دادند، گرفته شده است. واکنش بین فلز ((روی)) و یونهای ((مس)) II در یک محلول ، نمایانگر تغییری خود به خود است که در جریان آن ، ((الکترون)) منتقل می‌شود.


~~green:__::(Zn(s) + Cu2+(aq) → Zn2+(aq) + Cu(s::__~~
مکانیسم دقیقی که بر اساس آن انتقال الکترون صورت گیرد، شناخته نشده است. ولی می‌دانیم که در آند ، فلز روی اکسید می‌شود و در کاتد ، یونهای __Cu+2__ احیا می شود و به ترتیب یونهای __Zn+2__ و فلز __Cu__ حاصل می‌شود و الکترونها از الکترود روی به الکترود مس که با یک سیم به هم متصل شده‌اند، جاری می‌شوند، یعنی از آند به کاتد.


~~green:__::Zn(s) → Zn2+(aq) + 2e::__~~
~~green:__::(Cu2+(aq)+2e → Cu(s::__~~
نیم سلول سمت چپ یا آند ، شامل الکترودی از فلز روی و محلول __ZnSO4__ و نیم سلول سمت راست یا کاتد ، شامل الکترودی از فلز مس در یک محلول __CuSO4__ است. این دو نیم سلول ، توسط یک دیواره متخلخل از هم جدا شده‌اند. این دیواره از اختلال مکانیکی محلولها ممانعت می‌کند، ولی یونها تحت تاثیر جریان الکتریسیته از آن عبور می‌کنند. این نوع سلول الکتریکی ، __~~green:سلول دانیل~~__ نامیده می‌شود.
!نیروی محرکه الکتریکی
اگر در یک سلول دانیل ، محلولهای 1M از __ZnSO4__ و 1M از __CuSO4__ بکار رفته باشد، آن سلول را با نماد گذاری زیر نشان می‌دهیم:


~~green:__::(Zn(s) │ Zn2+(1M) │ Cu2+(1M) │ Cu(s::__~~
که در آن خطوط کوتاه عمودی ، حدود فازها را نشان می‌دهند. بنابر قرارداد ، ماده تشکیل دهنده آند را اول و ماده تشکیل دهنده کاتد را در آخر می‌نویسیم و مواد دیگر را به ترتیبی که از طرف آند به کاتد با آنها برخورد می‌کنیم، میان آنها قرار می‌دهیم. جریان الکتریکی تولید شده در یک سلول ولتایی ، نتیجه __نیروی محرکه الکتریکی__ (__emf__) سلول است که برحسب ولت اندازه گیری می‌شود.

هر چه تمایل وقوع واکنش سلول بیشتر باشد، نیوری محرکه الکتریکی آن بیشتر خواهد بود. اما __emf__ یک سلول معین به دما و غلظت موادی که در آن بکار رفته است، بستگی دارد. __emf__ استاندارد، __˚ε__ ، مربوط به نیروی محرکه سلولی است که در آن تمام واکنش دهنده‌ها و محصولات واکنش در حالت استاندارد خود باشند. مقادیر __˚ε__ معمولا برای اندازه گیری‌هایی که در ˚25C به عمل آمده است،
معین شده است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((الکترود))
*((الکترود شاهد))
*((الکترود شناساگر فلزی))
*((الکترولیز))
*((الکترولیز آب))
*((انرژی شیمیایی))
*((پیل شیمیایی))
*((تبادلات شیمیایی))
*((تغییر شیمیایی))
*((تقسیم بندی الکترودها از نظر پوشش شیمیائی))
*((رسانش الکترولیتی))
*((سینتیک شیمیایی))
*((شیمی فیزیک))
*((نیروی محرکه الکتریکی))
*((واکنش شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [06:23 ]   12   admin      جاری 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [10:31 ]   11   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [10:31 ]   10   admin      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [05:19 ]   9   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [05:13 ]   8   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [05:06 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [20:47 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [20:44 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 خرداد 1385 [20:42 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [09:20 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [05:13 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1384 [11:52 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..