/>
    
 منو
 کاربر Online
634 کاربر online
تاریخچه ی: الکترودینامیک

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-57Lines: 1-112
-r>r /><table bgcolor=#00FF0E align=center> +<table dir align="left" style="margin-right:1em" border=4 bgcolor=lightyellow>r />
 
 
-
||در د
مهای پایین پدیده حیت آوری دیده می‌شود، با شروع از دای بحرانی معینی ((مقاومت الکتریکی)) بسیای ز ((لزات)) ناگهان به صفر افت مند، این پدیده ابر رسانایی نامیده می‌شود.|| />
+__ماح عمی____مبا یه__
 
 
-
!دمای بحرانی
آن چنان دمایی است که از آن ((دما)) به پایین فلزات مقاومتی از خود نشان نمی‌دهند و از نظر الکتریکی تغییر حالت اساسی می‌یابند.
!مشخصات پدیده ابر رسانایی
دمای بحرانی که در آن ابر رسانایی مشاهده می‌شود، برای فلزات مختلف متفاوت است. ولی برای همه آنها نزدیک ((صفر مطلق)) است، مثلاً این دما برای ((سرب)) 7.3 درجه کلوین ، یعنی تقریباً 266 - درجه سانتیگراد و برای جیوه 4.12 درجه کلوین ، معادل 269 - درجه سانتیگراد است.+
 
 
-<br />{img src=img/daneshnameh_up/2/2c/abarrasana.jpg}
+((الکترودینامیک))td>
((آنتن))
 
 
-

<br>r>
!تی اوم ر فلزات با جرین لکتریکی
برای ینکه جریان در فلزات معمولی ینی با وود قمت برقرار شود ((الکتون|الکترونها)) باید بطر دائ تحت تأثیر ((یوی الکیکی)) ی ی ینی رار مییرند. تا به غم ((نیروی محرکه الکتریکی القایی)) (نیری حرکه الکتروموی emf) ایجاد می‌شد. س شرط لازم رای ررای ((ریان الکتریکی)) ر ری ز رساناهیی که قومت دارد وجود نیری محرکه اکتریکی در مدار است. مضی ک ار نیوی رکه الکتریکی طع شود، جریان داخل مدار الکتریکی ی قیبا مان با آن متوقف می‌ش.
یه مقاوم فلا ب اای الکترومغناطیسی
فرض کنید که له یی ر ((میدان غناطیسی)) رار دارد. وقتی که میدان مغناطیسی را طع کنیم، مثلا با دور کردن سریع ((مغنایس)) جرینی در حلقه الق می ود. ولی این جریا فقط برای زان کوتاهی وجد دارد. زیرا __emf__ لق شده در لحظه‌ای که می مغناطیسی را قطع می‌کنیم ثر می‌کد و ناپدید شدن در رساای دارای مقاومت ، جریان متوقف می‌شود.
!سیستم ابر رسانا
اگر آزمایشات اخیر را با ((مواد ابر رساا)) ک مقاومتش صر است اجام دهیم، رآن نیروهایی که مانع حرکت الکترونها باشند، وو ندارند. بنابرای ای نگهداری جریان در آن به ((میدان لکتریکی)) تیاجی نیست از اینر به ادامه برقراری ((اختا پسیل الکتریکی)) بی دو انتهای ه عه از ابر رساا ی نیا نیست. بابراین شمه __emf__ غیر ضروری است. جریانی که در ابر رسانا ق شود، می‌تواند پس از اثر برای دت من نامودی وجود داشته باشد، این پید در مل نی ماد د است.<br />
<br>
>>
/> />

/> /> /> />
/> />


/> />


/> />


/> />


/>
/>
/> /> /> /> /> /> />
/> /> /> />
/>
/> />
/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
+
<tr>
((پتای یا-یت))((راار))
((میان با ق ا))((توری یدا))
((یدین تای ر تهی یی|میاین تابی))((الکترو استاتیک))
((بردارای رتز))((الکترو مطیس))
((امداس و امپانس))((مایس))
((ورونی زمان))((الکتریسیته))
((ک ی منایسی))((ری دیایکی میدان‌ الکتمایی|ری دینامیکی ین‌))
((قی نتی))((ریه ماکسول))
((میی اب تاب))((ااج الکترومغناطیسی))
((لکتریمیک کاسیک))((چار نیری بنیای فییک))
((الکودینایک کانتوی))((هک الکمغناطیسی))
((نری وت))((دینایک کوانتومی))
((برمکش قوی ستای))((رهمکنش ی ههای))
((برهمکن رانی))((کت تار))
((اایی پیانهای کرنایس))((یروالکترونیک))
(( شدگی اکتومنایی))((تانر لکاطیسی))td> /></tr>
 
 
-<br />{img src=img/daneshnameh_up/2/2f/effberg.jpg}
+td>
>>
 
 
 
 
-


!مشاهده ملی یه ا رایی
برای اد عمی یده ار انایی مایا ایر می ر توید جری اکتیکی اایی تکا د. ولی ای بار ه‌ای یم ی اتد ا ت الت ار رساایی د کد. نگاه یدا مغناطیسی را کده و د ان کوتی نیری مک کتریکی القا کرند. لی پ ز اپدید شن یی محکه اکریکی ریان الکتریکی القای متوقف نشد ای مد ولانی وجود اش.

یی ا این زمیشت ~~green:کامرلیگ اونس~~ (~~green:H. Kamerlingh Onnes~~) ییکدا هلندی مشه کر که یان الایی ز ع میدان مغناطیسی به مدت چهار ز ود ا ا. یی که تما این مت ای لقه ربی ر 7 درجه کلوین مشد. ینی حله د ال ار رسانایی ان ب، ~~green:کوینس~~ (~~green:T. Collins~~) از ل 1956 تا 1959 ریا ثاتی در له ا انا به مدت د ال نی ماه کد. />!مات مکانیکی ی ابرسانایی
برای ای دیه جال ی اه کانیکی با ارش مای ر لوههای متب بای ماند. شارش یک مای می ا ای از سناککاک دای) ایع مرا است. برای ایکه ار می تدو ید باید ین انتای هی ا جریان ات شار لام بررار ا ینرو دستگا ید امل یک ه نیی که م) باشد. نیوهایی ک از این ات اسیل ای می‌وند به الفت ((نیوی اصکاک)) ، ارش را یکند. ب د ای ر ا مایعی اتاده کنیم که چسناکی آن در ل صفر ا، دی برای ار این مایع به اف ار و د تیه نیی مکه ی یست. ار این ای ناچساک ا در و دایروی با کان ری به رکت اندایم مای با ودی که در ما قا لو یکسان ، م امحدودی در ول ر وه ا.

این امر هوت قابل توی است، یا اگ اکاکی نشد جه د رکت یکن به هیچ نیروی ای احتیا نواهد . ی نچسنک شا ران الکتریکی ر اب رااها ا، ر ع چنی ایعی ا بدس وه‌ند. ~~green:کایتا~~ (~~green:P. L. Kapittza~~) شاده کد ((یو|هلیوم مایع)) که تا ی 2.12 دج کلوین ینی 271 - در تیگاد س ده با، ای چاکی بسی ایی است. در قیاس با لا ب رساا به هلیم در این الت ((ابر اری|هی بر شاه)) گت میود. /
>!ما رتب ا ا />*((اشارگی)) />*((اقای الکترومغناطیسی)) />*((ریا الکتریکی))
*((
الکتریکی الایی)) />*((ییک ار سا)) />*((دمی بحرای))
*((ر ))
*((او الکتریکی)) />*((مد الکتریکی)) />*((و ر)) />*((د ابر رسانا)) />*((میدان نایی)) />*((نیری مرکه الکتریی ایی)) />*((نیروی مک الکتروموتوری)) +!نگاه اجمالی
((الکترو مغناطیس)) یکی از شاخههی ((ییک)) ست که مبا مرو ب ((بار الکتریکی|بارهای اکریکی)) ساک متحرک ، ((یدان اکریکی|میدانهای الکریکی)) و ((مین مغناطیسی|مغناطیسی)) مورد بحث قرار مهد. ام در این حث بیشتر مفیم فییکی و توصی کیفی این پدیده‌ها مورد توجه قرار می‌گید. تا حد اکان از تویف کمی ای وارد که به ((ریاضیات)) الی نیز ارد، خودداری می‌شد. بنابرابن صی کمی پدیده‌های فوق لکترودینامیک نم می‌گیرد. می‌وان گف که الکتردینامیک سبت ایر علوم تقیا یک علم تازه ات که در کمتر از یکصد سا اخیر وود مد ست. />!اریخچه />ر چند ((کهربا)) ((مغناطیس طبیعی)) برای یوننی ناخته نشده بودد ا جود این الکت‌دینامیک در قام یک مو کی ها در کمتر از یکصد سال رد یدا کد. زایشت ب ملاحه ((کانی)) ر زمینه ((الکترو استایک)) از 1771 تا 1773 انجام شدد. قیقات مان ((کولن)) در ال 1785 شو ه اپ دند. این ک شوع تحقیق کمی در ((الکترسیت)) و ((مغناطیس)) را در قیس جهانی مشخص کرد. پنجا سال بعد از آن ((فارادی)) مشل ماله اثرت ((نظریه ینمیکی میدان الکترمغناطیسی|یه دیمیکی میدان‌های الکترومغناطیسی)) منتشر کرد. بیست و چهار ا بعد ((هرتز)) کش ود ا ورد ((امو لکرومغناطیی)) ی که سرعتی مشاب با ((رعت نو)) اتشار می‌یابد ه چپ رسانید و با این کر ((نی مکسول)) را در یک وضعیت کل آزمایشی قرار داد. />!یر تحولی رشد
*
ز هه 1960 یک انقلب واقی در درک ما از ((چار نیی بی فیزیک|نیروای اساسی)) و اجزا کیل دهنده ماده صورت گرفته است.


*در دهه
199 ((لکترودینایک کلایک)) در مقبل جبه‌ای ا وصیف وت یافته ذرات و بر همکنشهای که به عنوان ((مدل استاندارد کیان ناسی|مدل استادارد)) نامید می‌شد، ساکن منه ود، مل اتادارد یک توصیف کوانتوم مکانیکی ن از ((برهمکنالکترومغناطیسی|برهمکنشهای الکترومغناطیسی)) ، ضعی قوی ر اساس اجزا اصی بعضی ((کرک|کواکه)) ((لپتون|لپتونها)) ( که از طریق حاملهای نیرو یعنی ((فوتون|فوتونها)) ، ((بوزون|بوزونها)) و ((گلوئون|گلوئونها)) ، برهمکنش می‌کنند) ارائه می‌کن. چهر چوب ظریه وحدت افته از طریق اصول مبو به ((ناردایی پیمانه‌ای الکترومغناطی)) (مص ب یروها و فاوتهای ته خا ذرات) اجاد گردید.

از قطه نظر مدل اساندارد (لکودینامیک کلاسیک)) ، حداکر دیامیک کاتومی است. بنابرین تلاش عظیی که ر اواخر قن نوزدهم جهت وحد موضعات فییک روع شده سبب ایجاد ((لکترودینیک کوانتمی)) ش ن رتیب الکرودینایک کاسیک را متحول سات. بابراین در ا کی الکودینامیک را می‌توان به دو قسمت اصی قیم کرد. />!لکترودینامیک کلاسیک />الردینیک با استه ماهیم بنیادین ریضیات عالی یک توصیف کی از مباحث اکترمناطیسی کایک ارائه می‌کن. ((الکترومغناطیس کلاسیک)) در محاسبه میی الکتریکی و مغناطیی حاصل ز توزیعهای من ار تبحر دارد و یف یزکی این کیتها مورد بث ار ی‌گیرد. اا در موادی که مرزهای معین وجود دات باشند. به عنوان مثال اگر بخواهیم میدان و پتانسیل حاصل از یک کره رسنا که نصف آن دارای پاسیل و نصف دیگرش ای پتانسیل __V1__ است ، در ی نقه معین از فضا تعیین کنیم، باید از شگرد‌های اص ریضی که در __V1__ الکترو دینامیک کلاسیک کاربرد دارد، استفده کیم.

هم
نگونه که ((الکترومغناطیس)) به دو قمت ((اکترییته)) و ((‌مغناطی)) تسیم می‌و که م اکترواستاتی بارهای الکتریکی ساکن چگالیهی بار مسل از مان فرض ی‌شود در الکترومغناطیس باهای لکتریکی محرک بوده و چگلیهای بار می‌توانند تاعی زمانی نی داشته باشند. اکرودینامیک کلاسیک نیز به د قسیم می‌رد. ((مکایک کایک)) و الکترودیایک کلاسیک به عنوان پیون رک کنون م ز دیده‌ها مفید واقع شوند و هنوز هم نقشهای مهمی را در زدگی علی و مر مبو به حقیقات لمی ایف می‌کنن. /
>!الکترودینامیک کووی />((الکتروینمیک کوانتومی)) ، نیه‌ای ات ا قارن کته شده ودی خدی ر یک نظری که ن برهمکنشهای ضعیف و الکترومنایی در ابتدا وحدت یافه‌ان و این که الهی یوی مو ه و بدون رم هسن . شکست تا ، و حامل نیروی الکترومغناطیسی (فوون) را بون جرم ای می‌گذارد همراه 80 الی 90 Gv/c2 ا ک ((رهمکنش ضعی سته‌ای)) در انرژیای ایین ا برد بسی کوه (2x10 -18 ) بدست میورند.r>
ال
کترودینایک کلاسیک برای انتقلات کوچک انرژی ((ادازه حرک)) و تعداد میانی بزرگ توهای مجازی یا قیقی د کترودینامیک کونتومی است. علی ر ر تداد نسا یادی ا کمیه که ایی آزایش بدست آین دل استاارد وحدت یافته (همراه با ((نسبیت عام)) در مقیاسهای بزرگ) توضیعی با دت بال ا بیت را در تام جنبههایش ارائ می‌دهد. از درون ((هسته)) ، تا میکروالکترونیک و ((میر|میزها)) و صندلیها و دورترین ((کهکشان|کهکشانها)). بخاطر مدأها در ی نظریه حدت یات برد و قدرت برهمکنشهای عیف به جفت شدگی اکترمغناطیس مبوط شدند.

بطور خلاصه
می‌وان گف که ر اکترودینامیک کوانتومی ب ستفاده ز ایم ((آنالی انسوری)) یک میدا برداری (که به __تانسور الکترومغناطیسی__ مرف است ) معرفی میوند ، س با تعریف چگالیای لاگرانژی هامیلونی خا یسها مود بحث قرار ی‌گیرند.
!ختی اکتریایک
انطوری ک شاره شد، الکترودینامیک جهت توصیف کمی پدیه‌هی الکترو مغناطیسی از ریاضیات عای وشی پیچی ریاضی بر می‌گید. بنابراین افرادی که تمایلی به استفاده از این پیچیدگیها ندارند و آن را دشوار مدانند، ب لکترو‌دینامیک ه دی یک شاخه‌ای از فیزیک که درک آن بسیار سخت است، گاه می‌کنند. ام امروزه با پیشرفت علوم کامپیوتری و سترش شای عددی ، بسیاری از مئ الکترودینامیک را می‌توان با استفاده از حلهای عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 آذر 1384 [12:29 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [12:25 ]   5   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:37 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [10:47 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 10 آبان 1383 [15:34 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [15:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..