منو
 کاربر Online
1138 کاربر online
تاریخچه ی: التهاب تیرویید

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-73Lines: 1-45
-V{maketoc} />!شرح بیماری

تیروییدیت‌ عبارت‌ است‌ از التهاب ((غده تیرویید)). ده‌ تیرویید یک‌ و تلید کننده هومون ر قعده گرد‌، کنا ((نی)) ت‌. ممولاً افراد یانسال‌ 50-30 ساه‌ از ر د س را مبت میکند لی‌ در زنن‌ شایع‌تر ات‌. تیروییدیت‌ اشیمتو (تیریییت نفوییک یا تیرویدیت ودایمن نی خونده‌ می‌شود) اها م همراه‌ با ارتشا‌ ((لنفوی)) ات‌؛ یوییدیت‌ تحت‌ حاد (یروییدیت‌ گرانولوماتوز وانده‌ می‌شو) معمواً به‌ دنبال ((عفونت ویروی))‌ ‌ می‌دهد. واع‌ ادرر یگری‌ یز وجود دان. />
+

||
التهاب ((غده تیروئید)) ی تیروئیدیت ی‌تون ه ه گره حا ، ت اد ز سم بی کرد. ر چن التها تیروئید مک است هیتا ن به کم کاری الین تیوید شود، تظاا ه بیماری الب نی ا اد دن اد T4 , T3 (هوموها تیروید) و یه ((رکری یرئید)) ا.||
 !علایم‌ شایع‌  !علایم‌ شایع‌
-
*بزرگی‌، درد و حساسیت‌ به‌ لمس‌ در غده‌ تیرویید
+*بزرگی‌روئید />*درد و حساسیت‌ به‌ لمس‌ در غده‌ تیروئید
 *تب‌  *تب‌
-*دردفک‌ یا گوش‌ (گاهی‌ اوقات‌)
*پرکاری‌ تیرویید (ضربان‌ قلب‌ سریع‌، عصبی‌ شدن‌، لرزش‌ و کاهش‌ وزن‌ سریع‌)
+*درد فک‌ یا گوش‌ (گاهی‌ اوقات‌)
*پرکاری‌ تیرویید (ضربان‌ قلب‌ سریع ‌، عصبی‌ شدن‌ ، لرزش‌ و کاهش‌ وزن‌ سریع‌)
 !علل‌  !علل‌
 *اختلال‌ دستگاه‌ ایمنی‌ (به‌ ویژه‌ تیروییدیت‌ هاشیموتو و پس‌ از زایمان‌)  *اختلال‌ دستگاه‌ ایمنی‌ (به‌ ویژه‌ تیروییدیت‌ هاشیموتو و پس‌ از زایمان‌)
 *ویروس‌های‌ مختلف‌ مثل‌ اوریون‌ و آنفلوانزا  *ویروس‌های‌ مختلف‌ مثل‌ اوریون‌ و آنفلوانزا
 *عفونت‌ باکتریایی‌ غده‌ تیرویید (نادر) *عفونت‌ باکتریایی‌ غده‌ تیرویید (نادر)
-  
-!عوامل تشدید کننده بیماری 
-  
 *بیماری‌ اخیر مثل‌ ((سل))‌ یا هر عفونتی‌  *بیماری‌ اخیر مثل‌ ((سل))‌ یا هر عفونتی‌
 *بارداری‌  *بارداری‌
 *سابقه‌ خانوادگی‌ بیماری‌ تیرویید  *سابقه‌ خانوادگی‌ بیماری‌ تیرویید
-*ه‌ ختاییید /> />!ییری +!یص
*آز
ون‌هایشخیصی‌ می‌تان املررسی‌هی‌ آزایشگاهی‌ خون ‌، برداشت‌ و اسکن‌ رادینوکلئید تیروئید و ((سونوگرافی))‌ (بصورت نادر) باشند.
-یگیری‌ خاصی‌ ندارد. /> />!اورد تا

و ا درماال علا‌ ات‌. برخی‌ افرا ود د هبو میاند. ییری منم پشکی د ا نا بیمار توی‌ می‌شود. /> />!عوارض اتلی /> />از دت‌ رمیشگی کارکرد تیرویی کمتزم ایزیی ((هومو تیرویی)) تام‌ مر ات. />
!
رمان‌ /> />!اول ی‌ /> />*موهی یص یتواد ررسهای زمایای ن، ردات اسکن‌ ردیکئید تیرویید و ((ونرافی)) (نادر) اند.
+-=::__~~red:اواع التهاب تیوئید~~__::=-
!التهاب حاد تیروئید
التهاب حاد
رکی یک عارضه نار عفونت خون است و با تب بالا ، قرمزی پوست روی غده تیروئید و درد موقع لمس تیروئید بروز می‌کند. تشخیص آن با کشت خون می‌باشد ولی در صورتیکه کشت خون منفی باشد می‌توان با سوزن مقداری مایع از غده کشیده و آزمایش کرد. درمان این ات داد نتیبیوتیک وی و گاهی جراحی و برش غده (یرئید) و تلیه چرک ات.
!التهاب تحت حاد تیروئید
ااب تیروئید ب رت حت حاد که تیروئییت رانولومات هم گفته میشود یک اختال لتهاب غده تیروئید است که معمولاً هدنبال‌ فونت ویروسی‌ رخ‌ می‌دهد و احتمالا ناشی از عفونت ویروسی ات و ر 90% موارد ر مت چد مه بطوکامل برطرف می‌شود. علام مشخص آن تب و درد گرد (قسمت جلوی) و رد در موقع لمس تیروئید است. ممکن ست بیمار علام پکاری تروئید داشته باد.
وعت تیرئید بین حال طبیعی و ((کم کاری تیروید)) وسان میکند و سرانجام طبیع می‌شود. درمان معمولا داروهای ضد التهاب (NSAIDها) هت. در صورت شدید بودن علایم دوره کوتاهی از پردنیون (کورتون) داده میشود و در حه کمکار تیرئید درمان جایگزین با لووتیروکسین ضرورت دارد.
!
تیروئیدی زمن
یروئیدیت زمن لتهاب تیروئیی مزمن که شامل تیرئیدت هشیموت و تیروئیدی لنفویی است، (تیرئیدیت‌ خودایمننی خوانده‌ می‌شود) بر ار تخرب ساختمان یروئید توسط هجوم سلولهای لنفوسیت خون ایجاد میشود و موجب کم کای تیروئد و ((اتر)) می‌گردد. در اینجا لیم درد و حساسیت ر غده یروئد وو نارد و بیشتر به صورت بزرگی غد تیروئد (گواتر) و علای ک کاری تیروئید ز یکند. رمان آن دادن ((لووتیروکسین)) است.
!الت
هاب تیروئد معاقب زایمان
التهاب تیروئ
ید متعاب زایمان از لحاظ علام این به یروئیدیت تحت حا است. ان بیاری ظرف 6 ماه اول پس از زایمان بروزمیکند و به تریب دارای س رحه پرکاری تیرئید ، کم کاری تیروئید و الت تیروئید نرال است. ر برخی از موارد ممکن است فقط با کم کاری تروئید بروز کند و برخی بیماران نیز دچار یروئیدیت مزمن زمینه‌ای هتند.
!درمان‌
 *دارو درمانی‌ به‌ نوع‌ تیروییدیت‌ بستگی‌ داد.  *دارو درمانی‌ به‌ نوع‌ تیروییدیت‌ بستگی‌ داد.
-*جراحی‌ برای‌ برداشتن‌ فشار وارد به‌ نواحی‌ مجاور گردن‌ یا تخلیه‌ آبسه‌ (نادر)

!داروها

*
داروهای‌ ضد تیرویید یا جایگزینی‌ هورمون‌ تیرویید بسته‌ به‌ عالیت در زمان ابتلا به این بیماری هورمون‌های‌ تیرویید شما
مسدود کننده‌های‌ بتا آدرنرژیک‌ برای‌ سرکوب‌ علایم‌ تیرویید پرکار
آنتی‌بیوتیک‌ها برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ در صورت‌ لزوم‌
+*((داروهای‌ ضد تیروئید)) یا جایگزینی‌ هورمون‌ تیروئید بسته‌ به‌ وع التهاب تیروئید
*مسدود کننده‌های‌ بتا آدرنرژیک (بتا بلوکرها)‌ برای‌ سرکوب‌ علایم‌ تیروئید پرکار
*آنتی‌بیوتیک‌ها برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ در صورت‌ لزوم‌
 *داروهای‌ کورتیزونی‌ برای‌ کاهش‌ التهاب‌ (نادر)  *داروهای‌ کورتیزونی‌ برای‌ کاهش‌ التهاب‌ (نادر)
 *((آسپرین))‌ بادوز بالا برای‌ کمک‌ به‌ کاهش‌ التهاب‌  *((آسپرین))‌ بادوز بالا برای‌ کمک‌ به‌ کاهش‌ التهاب‌
 *مسکن‌ در صورت‌ نیاز  *مسکن‌ در صورت‌ نیاز
-
الیت در زمان بتلا به این بیماری

به‌ محض
‌ بهودی‌ لی فالیت در زان تلا به این بیای طبیعی‌ خ را از سر بگیرید.

!رژی
غذایی‌

ژیم‌ ایی‌ ی‌ ندارد.

!درچ یی ید به پشک ماجعه نمو؟

*اگر شما یا یکی‌ ا اعضا‌ خانواده‌تان‌ علایم تیروییی‌ را داشته‌ باشید.
در طو‌ درمانمورد یر خ دهند:
**تب‌ و قرمزی‌ غده تیرویید
**خستی‌
ر دچار علام دید و غیر قابل‌ تویه‌ شده‌اید.
*اروهای‌ مورداستفاده‌ در درامکن‌ است ورض‌ جانبی‌ ایجاد کنند.


منبع: www.irteb.com
+*رای برای‌ بدش‌ فار ا به نای‌ اور گرد‌ ی لیهه(نادر)
! مب ا عنون
*((پرکای تیروید))
*((درواید یرود))
*((غده تیروئید))
*((م اری یروید))
*((واتر)) />*((توکین))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 21 اردیبهشت 1385 [10:55 ]   4   سبحانی      جاری 
 شنبه 15 اسفند 1383 [05:01 ]   3   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:59 ]   2   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [11:57 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..