/> /> /> /><br />table>
!ویتامین B<sub>1</sub> یا تیامین />اولین ویتامین شناخته شده از گروه B است و ضد بیماری بری‌بری در انسان می‌شود. این بیماری با عارض قلبی و عروقی و وارض صبی ااه ی هما ت. ورا بی مجر به پلی نوریت محیطی شده ک ممکن اس ب خونریزی می هماه باشد. این ویامین در ((کبد)) ، ((کلیه)) و عضلات به صورت ترکیبات فسفری ذخیره می‌شود. این ویتامین به مقدار فروان در مخمر آبجو ، جوانه غلات و در دانه‌های حبوبات و ((اسفناج)) ، ((ترب|برگ ترب)) و ((جعفری)) یافت می‌شود.
!ویتامین B<sub>2</sub> یا ریبوفلاوین
چون این ویتامین را از ابتدا به صورت خالص از شیر حیوانی بدست آورده‌اند آن را __~~green:لاکتو فلاوین~~__ گویند. با کمبود یا فقدان این ویتامین ، در متابولیسم پروتیدها و گلوسیدها اختلال حاصل می‌شود. و عمدتا تبدیل ((اسید آمینه|آمینو اسید)) و قندها به ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) متوقف مانده و اختلالات تغذیه‌ای حاصل می‌شود که منجر به مرگ می‌شود. این ویتامین کبد ، بیضه‌ها و کلیه پستانداران ، تخم مرغ ، شیر و ... پیدا می‌شود.

در انسان اختلالات حاصل از فقدان این
ویتامین به __~~green:آریبو فلامینوز~~__ معروف است. از مشخص ترین عارضه کمبود این ویتامین یک نوع ضایعه مخاطی به نام __~~green:شقاق گوشه لب~~__ است که منجر به ترک خوردن گوشه های لب میگردد. کمبود این ویتامین باعث زیاد شدن عروق خونی قرنیه چشم و قرمز شدن پلکها می‌شود. این ویتامین در ساختار کو آنزیمهایی مانند فلاوین مونو نوکلئوتید و فلاوین آدنین دی نوکلئوتید شرکت دارد.le border=0 bgcolor=#99ffcc align=left>

    
 منو
 کاربر Online
313 کاربر online
تاریخچه ی: اقسام ویتامین B

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-36Lines: 1-74
-ید کی
برای ایجاد ((تال غایی در اسان)) ، ی احتیج به انرژی و ن زی کافی یست بکه 8 ی یه ذایی بعضی ا امل ضممه را ک فونیک ((ویمین)) نمیه ه‌اند، نی ازو. ویتاین‌ه با آک سبت به سایر تریبات آی بسیار که برای ((بدن)) نیاز ارند. ولی رای رشد و نمو و تناسب اعمال حیاتی ((موودات زنده)) ضرری ت. چانچه ((کمود یتامین)) و فقدان نه در غذا ممکن ات مر‌آور باشد که ین بیمای ا بیاری ویتامین (بی یمینی) گویند.
!تار
یخچه
از منهای سیار دی بیماریهی فقدانی ا منت. علت کف این مواد اش __آیلم بیب هلندی__ در زدان ر سا 1897 و. که ا مطاله وی ندانیهایی که ه ((یماری بربری)) بتلا شده بودند. به این نتیجه رسید که زایانی که از ت ن کنده قط مر یکردند به این بیماری دچار می‌شوند. و با افزودن مقداری پوست برن ای بیماری ا رطر کرد فونک با مالعه روی ن واست بیری ربری ((باری پلی نویت|پلی وریت)) را اله نماید. وی به اتباه تصور کرد که جس جدا شد ساختم آمینی دارد نم ویتامین را ر آن نهاد. ((آمین)) در یونن به عنی نگی ات.
!
قه ندی ولیه ویین‌ها />ویتامین‌هایی ک کنون شاخته شدهان هر چند ز ظر ساختمان شیمیایی ب هم نزدیک نیستند از ابتدا به دو ته محلول در آب و محلول در چربی تقسیم شدند. ک بعدا این تقیم بندی نیز اعتبارش را از دت د.
!طب
ه‌بندی ((ویتامین B))
ماد
ه فعال در ماهدات __آیلمن__ و مچنین ماده‌ی که بیله فونک از پوست برنج جدا گردید. در سال 1914 عامل ویتامین B نامیده شده است. محققان حدود 12 نوع از این ویامین شناسایی کردند. که ر زی بررسی می‌شوند.
!ویتامین B&lt;sub&gt;1</sub&gt;
ویتامین B<sub>1</sub> یا تیامین اولین ویتامین شناخته شده از گروه B است و ضد بیماری بربری در انسان و ((بیماری لی نوریت)) ر ((پگا)) ا. ا 1932 ورت ال ((مخر آبجو)) مده در سل 1932 بور منوی اخته شده است.<br><br>
*__م
نابع ذایی :__ در ((کبد)) ، ((کلیه)) و عضلات بصورت ((ترکیبات فسفری)) ذخیره می‌شود. این ویتامین به مقدار فروان در مخمر آبجو ، ((جوانه غلات)) و در دانه‌های حبوبات و ((اسفناج)) برگ ((ترب)) و ((جعفری)) یافت می‌شود.
!ویتامین B<sub>2</sub> یا ریبوفلاوین
چون این ویتامین را از ابتدا بصورت خالص از ((شیر خوراکی|شیر حیوانی)) بدست آورده‌اند آنرا ((لاکتوفلاوین)) گویند. با کمبود یا فقدان این ((ویتامین)) ، در ((متابولیسم)) پروتیدها و گلوسیدها اختلال حاصل می‌شود. و عمدتا تبدیل ((آمینو اسید)) و ((انواع قند|قندها)) به اسیدههای چرب متوقف مانده اختلالات تغذیه‌ای حاصل می‌شود که منجر به مرگ می‌شود. منع کبد ، ((بیضه|بیضه‌ها)) و کلیه ((پستانداران)) ، ((تخم مرغ)) ، شیر و ... پیدا می‌شود. /
>!ویتامین B&lt;sub&gt;3&lt;/sub> یا نیاسین
این نوع ویتامین ضد ((بیماری پلیگر)) در انسان و ((بیماری زبان سیاه)) در سگ است. این ویتامین در ساختمان مولکولی کوآنزیم نیکوتیمید ونین دی‌نوکلوید (NAD) و (NADP) نیکوتینمید آدنین دی‌نوکلوید فسفات شرکت دارد. منابع ن در ((مخمر آبجو)) ، پوست و جوانه ((غلات)) ، ((خرما)) ، ((گوشت)) ، ((کبد)) ، ((کلیه)) و ((قلب)) و شیر بیشتر است.
!ویتامین B<sub>6</sub>
>ویتامین B<sub>6</sub> یا پیرویدوکسین یشت با ویتامین B<sub>3</sub> اشبا می‌فتد استر ری ن بو کمک ((نزیم)) تابولی یدهای مینه بو ر یپتوفان و ((اسید چب|ایدهای چب)) ، ک می‌ند.<br><br> />*__مبع__ ر م ، ((جانه ات)) ، کد (( مر)) و شی فاانی وجود درد.<br><br> />*__موارد مرف :__این ویتامین ا بای ماجه ((اات مالیکی)) ن ر ی و بی مدار یاد بکا می‌برند.
!ویتامین B<sub>12</sub> یا سیانوکوبالامین
در ساختمان مولکولی این ویای سف کال دال دارد. زای ((بول قمز ن|ای ر)) نش . به مین منابت در کمبو و ی قدان ((بیماری کم خونی خونی)) کشد بیمر ایاد ی‌ش. ز رف یگ ون عال ساته شدن پرتین‌ه ری رد تی عموی وری است.<br><br>
*__
مناع :__ ر کبد کی عات ، ز ت ر شی مخر ب اری نوع اسرپتومیسین یات می‌ود. />!کید />ویتامین ای B<sub>5</sub> ، B<sub>4</sub> B<sub>11</sub> و ... ویتامینای وی ی ضروی سند. فهرست ال ا این ویتامینا نام ره ن ت.
+!مقده
ویتامینها تکیبا آلی غی از ((کربوهیدراتاندها)) ، ((چی|ییها)) و ((رئین|وینها)) ستد که در یت ((ک یاها انو آن|ک یه‌ها)) ، ((ول یای|های یای)) و پارهای از اندران تکامل یافته ته یون. چن لوهای بدن نان قادر به ا ویتامین یند نیاز ن به ویای بای ا محی یت تا و مدیر ا و موا ایی می شود.

با اینکه یاینها نده ید کننده انرژی را ندارن امی ا ر نا یای یاتی ب ااهای ات که قدا یا کمد یک ا آنها موب ییش اتللت دید ر یک یا تما ن یرد. یتامیها به دو وه محلول در آب و محلول در چربی تقسیم یوند. یتمینهای گروه B د ه ویتامینهای ملو د آب ار دارد. />

/> border=0 bgcolor=#99ffcc align=left> />
/>
/>::{img src=img/daneshnameh_up/0/02/tiamin.JPG}:: />
/>
/> />__اار یمین__
ll>
ter><br />td>
/>::{img src=img/daneshnameh_up/b/b4/NAD.JPG}::
td>


ll>
__ساختار نیاسین__

ter>
/>

!ویتامین B<sub>3 یا نیاسین
این نوع ویتامین ضد بیماری پلاگر در انسان و بیماری زبان سیاه در سگ است. این ویتامین در ساختمان مولکولی کوآنزیم نیکوتین مید دنین دی‌نوکلئوید (NAD) و (NADP) نیکوتین مید آدنین دی‌نوکلئوید فسفات شرکت دارد. عوارض بیماری پوستی پلاگر پیدایش لکه‌های قرمز رنگ بر روی پوست می‌باشد که معمولا به صورت قرینه قسمتهایی که بیشتر در معرض نو هستند دیده می‌شود. اختلالات پوستی به بافت مخاطی لوله گوارشی هم سرایت کرده و باعث ایجاد بی‌اشتهایی ، تهوع و دردهای شکمی می‌شود. این ویتامین بیشتر در ((مخمر آبجو)) ، پوست و جوانه ((غلات)) ، ((خرما)) ، ((گوشت)) ، ((کبد)) ، ((کلیه)) و ((قلب)) و شیر بیشتر است.
!ویتامین B<sub>6</sub> یا پیریدوکسین />فقن این ویتامین در موش ایجاد عوارضی شیه بیماری لاگر می‌ن. فدان این ویتامین در ج مرغ انگی ب کم ونی می‌و. بابراین ن مرسد که این ویامین ر عمل بیونز هموگلوین مور ت. فقدان ویتامین B6 در انسان بویژه در ودکا بب اتلال در واکنشهای مابولیسمی لولها ی می‌ردد و مب عورض عصبی من احیه ک ، شواری در اه ف و حملات صر و تشن می‌.

ب
اکتریای موجود د روده انسان می‌توانند به مقار اندکی ویتامین B6 نتز نمایند. ب افزایش میا مواد پروتئینی جیره یی یاز ب این ویتامین هم فزای ییابد. گنم ، مم بج ، ذر گ شیر و تخ رغ و سبزیها ای ویتامی B6 هستند.

::{img src=img/daneshnameh_up/2/23/cobalamin1.JPG}::__ساختار یانو کوبالمین__!ویتامین B<sub>12</sub> یا سیانو کوبالامین
این ویتامین حاوی 4 درصد کبالت است. از نظر ساختمان شیمیایی بات خاصی ب س ترا پیرولی پوفیرین د ((هموگلوین)) دارد. این فاوت کبالت ایگزین ن ش ست. دا ویتامی B12 در اان ک ی به عت اتلال در عمل جذب ویامین روی مد، باعث رز بیماری کم خونی خیم یای گیچهی مز یر بیی از وع __~~green:مگاوبلات~~__ در ((بات ون|خون)) میگ.

ر یمار مبتل ه ای نوع کم خوی ویز ویتامین ا ریق دهن ر واقع ند و می‌بایست ویامن از ی تری ار دن شود. ویمی B12 ذب د دتی طلای بدن انسن بای می‌منند و دفع آ کند است. ای ویتامین تسط باکتریه موود در تگا گوارش نشخار کنگ و مچنین وسط ((باکتریهی روه‌ای اسن)) س می‌و که قسمتی ز آن قابل ذب ات. این ویتامین در واد غذایی مانند گر شیر ، پنی و خ م یافت می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((سفناج))
*((ان
وع ویتامین))
*((بیری ی))
*((تب))
*((ج
واه ات))
*((ری))
*((ساختار ویتامین))
*((کمبود ویتامین))
*((ویتامین))

+*((یویمی))
*((بییمی مانی))
*((متبوی))
*((ویین A))
*((ویتامین E))
*((ویتامین D))
*((ویتامین K))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [14:03 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [05:58 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [05:58 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..