منو
 کاربر Online
311 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-84
-!آتش را خاموش کنید!
فوراً شعله‌ای آتش لباس یا می مصدوم را خاموش نی. هر قسمت از باس را ک در حال سوختن است بیرون آورید. در بسیاری از موارد دید شده است که هنوز قسمتی از لبا مومی که به مکز اث و سوختگیها منتقل می‌شود در حال سوختن است . یعنی ق از اینکه تمام شعله‌های لباس مصدم را خاوش کنند, او ا ا عجله منقل کرده‌اند. بی به یاد داشت ک قسمتی از شدت یک سختگی به مت تاس ((منبع حرارت)) با بدن بستگی دارد و هر ه م تماس بیشتر باشد ((شد سوختگی)) نیز بیشتر است. بنابراین اولین قدام درمانی یک مصدم در حال وختن ف فوری و کمل ((عال سوزننده)) است . اگر لباس‌های موم حال سوختن است, به او اجازه ندهید تا بدو چرا که برخورد ((وا)) با شعله آتش آن ا شعله ورتر می‌کند؛ م چنین به او اجازه نهید که بایستد, تا احتمال آتش گرفتن موهای سرش و ورود دود داغ به ریه‌هی وی به حداقل برسد. بروی مصدومی که لباسش در حال سوختن است، آب ی سای ایعات نسوختنی بریزید, یا یکه مصدوم را با یک پرده، پتو، کت یا گلیم، تنگ پوشانده و و را ک مین صاف خاانید این کار اعث ی‌شود ک تش از ((اکسیژن)) محروم شده و خاموش شود. برای اموش کردن لباس شعله‌ور نبایداز مود ((نیلون))ی ی سایر واد آتشگیر استفاده کید . نباید مصدوم را ری مین بغلتانید, اینکار بث سوتن نواحی آسیب دیه می‌و (کل شمار 11) اگر لباسهای در حال وختن صدوم غشته ب نین ست, نباید سی کرد تا با اشیدن آب روی آن آتش را خاموش کر, بلکه باید مصدوم (بجز سرش) را ر یک توی خیس پیچی تا شعله‌های آتش خاموش شون.گر ر ضن خاوش کردن لباهای صدوم لس‌های خودتان آتش فت و کمکی هم در اراف نبود مانطور ه گف شد به دور خود یک پتو یا ر یز مناسب دیگری ک ر دسترس بد محک بیچید کف زمین بخوید.
ا خاوش شدن آتش باید مای باقی مانههای باس مصدوم را که ممکن است هنوز منبعی رارت اشند, خارج کرد . با ین وو عی نکنیکه قسم‌هایی از س را که ه پوست یند جا مید ی سمت ا رها کرده وقیه لباس را یچی کنی.
+{DYNAMICMENU()}
__واژه‌ام__ />*((واا وست و مو)) />__قالا مب__ />*((تا سوختگی))
*((
انواع ش بد)) />*((اوا ال دن)) />*((ب یا یتیی)) />*((بیماری اگما)) />*((دجه سوختگی)) />*((سوی)) />*((مالت ی زکی)) />__کتابهای م__ />*((کتابهای پو و و)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انمن زکی]__ />__سایهای مرتب__ />*سایای دای />**[http://community.iransalamat.com/|پایگاه ا اا رای شکی ایان سلام] />**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|یایی وست مو] />**[http://www.shirazderm.com/h17.htm|یی یا ب] />**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|پوت (ویکی دی)] />**[http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=97.htm| ا] />**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|بهدات وت] />**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|یک نستی] />*سیتای خاری />**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|اس پشکی منر رد بیمایهای و]
**[http://www.aad.org/default.htm|
سایت آمی درماووی ریکا] />**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33|رز بی می و]
**[http://matrix.ucdavis.edu/|ال پایای دماتلوژی] />**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|بیماهای وستی ایت ملاین] />**[http://www.iranderma.com/|نکای ع ه ما ا پوست] />__لی ص__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|ای م]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|
کی و لا]
-!از باز بودن ((راه هوایی)) و کفایت ((تنفس)) مطمئن شوید<br />دریک مصدوم بیهوش با عقب دادن سر وی , هر گونه انسداد راه هوایی توسط زبان را رفع کنید. اگر ترشحاتی در دهان وجود دارد آنها را پاک کنید. اگر مصدوم نفس نمی‌کشد, ((عملیات احیاء)) را شروع کنید. در تمام مصدومین سوختگی تعیین کنید که آیا احتمال آسیب به راههای هوایی وجود دارد, و شرح مختصری از شرایط آسیب و شکایات مصدوم (اگر او هوشیار است) به دست آورید. +body=
-__ ید داته باید:__ اگر احتا آی به اههای هوایی ووداد ورا و قبل از ایا ر شد نی یا اساد کام راه هوایی و را ب ((بیمارستا)) متل کنید. +|~|
{DYNAMICMENU}
!
دامات اولیه هنام وختی با تش
فوراً شعل
ه‌های آتش لبا یا موی مصدوم را خاموش نی. هر قسمت از لباس را که در حال سوخت است بیرن آوی. در بسیاری از موارد دیده ده است که هنوز قسمتی از لباس مصدومی که به مرکز حوادث و ویها منقل ی‌شود در حا سوختن است. یعنی قبل از اینکه مام عله‌های لس مصدوم را خاموش کنند و ا با عجله منتل کده‌اند. باید به یادداشت ک قسمی از شدت یک سوختگی به مدت تماس مبع حرارت با بدن بستگی دارد و هر چه مدت تماس بیشتر باشد ((عوامل تعیین کننه شدت سوختگی|شدت سوختگی)) نیز بیشتر است. بابراین اولین اقدام درمانی یک مصدوم در حال سوختن حذف فوری و کال ((عوام سوختگی|عال سوزاننده)) است.
 +اگر لباسهای مصدوم در حال سوختن است، به او اجازه ندهید تا بدود، چرا که برخورد هوا با شعله آتش آن را شعله‌ورتر می‌کند؛ همچنین به او اجازه ندهید که بایستد، تا احتمال آتش گرفتن موهای سرش و ورود دود داغ به ریه‌های وی به حداقل برسد. بر روی مصدومی که لباسش در حال سوختن است، آب یا سایر مایعات نسوختنی بریزید، یا اینکه مصدوم را با یک پرده ، پتو ، کت یا گلیم تنگ پوشانده و او را در کف زمین صاف بخوابانید این کار باعث می‌شود که آتش از ((اکسیژن)) محروم شده و خاموش شود. برای خاموش کردن لباس شعله‌ور نباید از مواد نایلونی یا سایر مواد آتشگیر استفاده کنید.
 +نباید مصدوم را روی زمین بغلتانید، اینکار باعث سوختن نواحی آسیب ندیده می‌شود. اگر لباسهای در حال سوختن مصدوم آغشته به ((بنزین)) است، نباید سعی کرد تا با پاشیدن آب روی آن آتش را خاموش کرد، بلکه باید مصدوم (بجز سرش) را در یک پتوی خیس پیچید تا شعله‌های آتش خاموش شوند. اگر در ضمن خاموش کردن لباسهای مصدوم لباسهای خودتان آتش گرفت و کمکی هم در اطراف نبود، به دور خود یک پتو یا هر چیز مناسب دیگری که در دسترس بود محکم بپیچید و کف زمین بخوابید. پس از خاموش شدن آتش باید تمامی باقیمانده‌های لباس مصدوم را که ممکن است هنوز منبعی از حرارت باشند، خارج کرد. با این وجود سعی نکنید که قسمتهایی از لباس را که به پوست چسبیده‌اند جدا نمایید، این قسمتها را رها کرده و بقیه لباس را قیچی کنید.
 +!از باز بودن راه هوایی و کفایت تنفس مطمئن شوید.
 +در یک مصدوم بیهوش با عقب دادن سر وی ، هرگونه انسداد راه هوایی توسط زبان را رفع کنید. اگر ترشحاتی در دهان وجود دارد آنها را پاک کنید. اگر مصدوم نفس نمی‌کشد، ((احیای قلبی و ریوی|عملیات احیاء)) را شروع کنید. در تمام مصدومین سوختگی تعیین کنید که آیا احتمال آسیب به راههای هوایی وجود دارد و شرح مختصری از شرایط آسیب و شکایات مصدوم (اگر او هوشیار است) به دست آورید.
 +__به یاد داشته باشید:__ اگر احتمال آسیب به راههای هوایی وجوددارد فوراً و قبل از ایجاد زجر شدید تنفسی یا انسداد کامل راه هوایی او را به بیمارستان منتقل کنید.
 !از کفایت گردش خون مطمئن شود. !از کفایت گردش خون مطمئن شود.
-اگر ((نبض))ی وجود ندارد, ((ماساژ قلبی|ماساژهای قلبی)) را شروع کنید. اگر ((خونریزی خارجی)) شدید وجود دارد, فوراً آن را متوقف کنید.
برای درمان و پیشگیری از ((شوک)) باید هر چه سریعتر ((مایع درمانی)) را شروع کرد. />تزریق داخل ((سیاهرگ))ی ((مایع))ات مهمترین جنبه درمان در یک مصدوم دچار سوختگی در طی مراحل اولیه (بیست و چهار ساعت اول ) پس از آسیب است. این مرحله اولیه با از دست رفتن قابل توجه مایعات از طریق پوست، و نیز با ایجاد ((تورم)) واضح در محل سوختگی مشخص می‌شود. بنابراین باید هر چه زودتر پس از آسیب برای مصدوم دچار سوختگی مایع درمانی را شروع کرد.
+اگر نبضی وجود ندارد، ((ماساژ قلبی|ماساژهای قلبی)) را شروع کنید. اگر ((خونریزی خارجی)) شدید وجود دارد، فوراً آن را متوقف کنید. برای درمان و پیشگیری از ((شوک)) باید هر چه سریعتر ((مایع درمانی در سوختگی|مایع درمانی)) را شروع کرد. تزریق داخل سیاهرگی مایعات مهمترین جنبه درمان در یک مصدوم دچار سوختگی در طی مراحل اولیه (24 ساعت اول) پس از آسیب است. این مرحله اولیه با از دست رفتن قابل توجه مایعات از طریق پوست و نیز با ایجاد تورم واضح در محل سوختگی مشخص می‌شود. بنابراین باید هر چه زودتر پس از آسیب برای مصدوم دچار سوختگی مایع درمانی را شروع کرد.
-__به یاد داشته باشید:__ در یک شخص با سوختگی بیش از 20 درصد سطح بدنش , هرگونه تاخیر در تجویز مایعات می‌تواند باعث شوک ناشی از کمبود حجم(هیپولمیک) شدید و مرگ شود. +__به یاد داشته باشید:__ در یک شخص با سوختگی بیش از 20 درصد سطح بدنش ، هرگونه تاخیر در تجویز مایعات می‌تواند باعث شوک ناشی از کمبود حجم (هیپولمیک) شدید و مرگ شود.
!تعیین اولویت درمان مصدوم سوختگی
در تعیین شدت یک ((سوختگی)) عوامل مختلفی مانند شرایط آسیب ، ((عوامل سوختگی|عامل سوزاننده)) ، وسعت سوختگی ، ((درجه سوختگی)) ، وجود ضایعات همراه و سن بیمار نقش دارند. برای ارائه کمکهای اولیه به مصدوم در صحنه حادثه ، اصلیترین سوال در ارزیابی شدت سوختگی این است که __~~green:در طی دقایق و ساعات بعدی چه خطراتی جان مصدوم را تهدید می‌کنند؟~~__ با در نظر داشتن این سوال می‌توانیم اولویتهای درمان و انتقال مصدومین مختلف سوختگی را طراحی کنیم.
!!سوختگیهای تهدید کننده حیات (اولویت اول)
#سوختگی درجه سوم با سطحی بیش از 20 تا 25 درصد سطح بدن و سوختگیهای درجه دوم و اول بسیار وسیع
#هر سوختگی که در آن احتمال آسیب ((دستگاه تنفسی)) وجود داشته باشد مثل سوختگی صورت و سوختگیهای وسیع ((قفسه سینه)).
!!سوختگیهایی که یکی از اندامها (پا یا دست) را در معرض خطر قرار می‌دهند. (اولویت دوم)
مصدومین سوخته‌ای که در معرض خطر از دست دادن یکی از اندامهایشان می‌باشند، دومین اولویت را برای درمان و انتقال دریافت می‌کنند. این گروه شامل مصدومین مبتلا به سوختگیهای محیطی اندامها هستند که به علت تشکیل اسکار(جوشگاه) ، خون رسانی اندامهایشان مختل شده است.
!!سوختگیهای شدید (اولویت سوم)
سوختگیهای زیر گرچه زندگی را در معرض خطر قرار نمی‌دهند اما به علت ترمیم ناقص آنها و معلولیتهای طولانی مدتی که بجا می‌گذارند تحت عنوان سوختگیهای شدید در نظر گرفته می‌شوند و باید پس از رسیدگی به مصدومین مشمول اولویتهای اول و دوم آنها را درمان کرده و انتقال دا
د.
-!مطالب مرتبط +#سوختگیهای مناطق حساس و بحرانی- مفاصل ، دستها و پاها (پایینتر از مچ) و ناحیه تناسلی.
#سوختگیهای همراه
با ((شکستگی استخوان|شکستگی استخوانها)) و آسیب شدید بافت نرم.
ر سوختگی درجه سوم با درگیری بیش از ده درصد سطح بدن.
 +در معاینه و درمان یک مصدوم سوخته باید از قانون معمول اولویتهای بررسی و درمان پیروی کرد. در بررسی اولیه مصدوم (''Primary survey'' ) باید مشکلات اورژانس تهدید کننده حیات را پیدا کرده و درمان نمود (مانند انسداد راههای هوایی ، ((ایست قلبی و تنفسی)) و ((شوک|شوک شدید))) ؛ در بررسی ثانویه باید طی یک معاینه فیزیکی سریع سایر مشکلات تهدید کننده حیات را کشف و درمان کرد و علایم حیاتی را اندازه‌گیری نمود و در صورت نیاز یک معاینه عصبی سریع انجام داد. در بررسی نهایی (تکمیلی) طی معاینه و اخذ شرح کامل ، هرگونه درمان لازم دیگر را شروع کرده و مصدوم را برای انتقال آماده می‌کنیم.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آتش سوزی))
 +*((احیای قلبی و ریوی))
 +*((برق گرفتگی))
 +*((بیماریهای تشعشعی))
 +*((تنفس مصنوعی))
 +*((درجه سوختگی))
 +*((ساختمان پوست))
 +*((سوختگی))
 +*((سوختگی تشعشعی))
 +*((سوختگی شیمیایی))
 +*((عوارض سوختگی))
 +*((عوامل تعیین کننده شدت سوختگی))
 +*((عوامل سوختگی))
 +*((ماساژ قلبی))
 *((مایع درمانی در سوختگی)) *((مایع درمانی در سوختگی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [15:50 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 20 فروردین 1385 [10:21 ]   3   سبحانی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [03:54 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [21:35 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..