منو
 کاربر Online
830 کاربر online
تاریخچه ی: افشاریه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-6Lines: 1-7
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
-~w:30% ::مقدمه ::
انحطاط سلسله صفوی و تزلزلی که در ارکان قدرت دوست و پنجاه ساله آن پدید آمد موجب بروز فتنه های بسیار در ایران گردید . هجوم افغانان و حاکمیت هفت ساله آنان بر ایران آشوبها و نابسامانیهای ناشی از آن ، قیام و طغیانهای محلی ، عدم کفایت و لیاقت بازماندگان صفوی هجوم و تجاوز دشمنان مرزی ، دوران انفجار آمیزی را در جامعه پدید آورد . در چنین شرایطی ظهور سردار نیرومند افشاریه تحولی را در جامعه پدید آورد . و باعث شد بار دیگر کشور ایران به مدت قلیل عظمت از دست رفته خورد زا باز یابد . روی کار آمدن سلسله افشاریه به رهبری نادر دگرگونی در ایران پدید آورد که این دگرگونیها عبادت بودند از :
1- شکست دادن افغانان واخراج آنها از ایران
2- پایان بخشیدن به هرج ومرجهای داخلی
3- سرکوب قیامها و شورشها
4- دفع تاخت وتاز دشمنان در مرزها
5- توسعه قلمرو و ایجاد یک امپراطوری وسیع
6- به دست آوردن ثروت و خزاین وسیع از طریق غنائم جنگها لشکرکشیها . ~|~


::منبع:CDایرانیا

((شاخصه های مهم سلسله افشاریه))
((مراحل مختلف حکومت افشاریان))
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دو افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه ::~|~ ~w:30%


اما این امپراطوری وسیع عمر چندانی نداشت و رونق و شکوه آن خیلی موقتی بود . اقدامات ناسنجیده اواخر عمر نادر ، فعالیتهای نادرست و سوء رفتار اطرافیان نادر و قیامها ی و شورشهای آنان سبب شد که قدرت وسیعی که نادر بدست آورده بود از هم بپاشد .جانشینان نیز به دلیل ناتوان بودن در امر کشورداری و رقابت شدید میان آنهای مدت خیلی کوتاهی حکومت کردند . اگر چه ظهور سلسله افشاریه سبب شد که بار دیگر عظمت ایران تجدید شود . اما کشتارها و قتل و غارتهای به وجود ‌آمده در اواخر این سلسله و ناامنیها و آشوبها عواقب سنگینی را برای جامعه ایران بار آورد که با ظهور اسلام سلسله زندیه منجر شد . ~|~ ~rs:2 ~cbgc:olive::((شاخصه های مهم افشاریه))

((مرحله اول افشاریه))

((مرحله دوم افشاریه))

((مرحله سوم افشاریه)) ::~w:10%
~|~


1.((معماری درعهد فوی|معماری))
2.((علوم درعهد فوی|علوم))
3.((دین درعهد فوی|دین))
4.((فنون درعهد فوی|فنون))
5.((هنردرعهد فوی|هنر))
6.((شهرسازی درعهد فوی|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد فوی|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد فوی|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
+~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
~w:30% ::مقدمه ::
انحطاط سلسله صفوی و تزلزلی که در ارکان قدرت دوست و پنجاه ساله آن پدید آمد موجب بروز فتنه های بسیار در ایران گردید . هجوم افغانان و حاکمیت هفت ساله آنان بر ایران آشوبها و نابسامانیهای ناشی از آن ، قیام و طغیانهای محلی ، عدم کفایت و لیاقت بازماندگان صفوی هجوم و تجاوز دشمنان مرزی ، دوران انفجار آمیزی را در جامعه پدید آورد . در چنین شرایطی ظهور سردار نیرومند افشاریه تحولی را در جامعه پدید آورد . و باعث شد بار دیگر کشور ایران به مدت قلیل عظمت از دست رفته خورد زا باز یابد . روی کار آمدن سلسله افشاریه به رهبری نادر دگرگونی در ایران پدید آورد که این دگرگونیها عبادت بودند از :
1- شکست دادن افغانان واخراج آنها از ایران
2- پایان بخشیدن به هرج ومرجهای داخلی
3- سرکوب قیامها و شورشها
4- دفع تاخت وتاز دشمنان در مرزها
5- توسعه قلمرو و ایجاد یک امپراطوری وسیع
6- به دست آوردن ثروت و خزاین وسیع از طریق غنائم جنگها لشکرکشیها . ~|~

/4/41/03NADR1.JPG">
::منبع:CDایرانیا

((شاخصه های مهم سلسله افشاریه))
((مراحل مختلف حکومت افشاریان))
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دو افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه ::~|~ ~w:30%


اما این امپراطوری وسیع عمر چندانی نداشت و رونق و شکوه آن خیلی موقتی بود . اقدامات ناسنجیده اواخر عمر نادر ، فعالیتهای نادرست و سوء رفتار اطرافیان نادر و قیامها ی و شورشهای آنان سبب شد که قدرت وسیعی که نادر بدست آورده بود از هم بپاشد .جانشینان نیز به دلیل ناتوان بودن در امر کشورداری و رقابت شدید میان آنهای مدت خیلی کوتاهی حکومت کردند . اگر چه ظهور سلسله افشاریه سبب شد که بار دیگر عظمت ایران تجدید شود . اما کشتارها و قتل و غارتهای به وجود ‌آمده در اواخر این سلسله و ناامنیها و آشوبها عواقب سنگینی را برای جامعه ایران بار آورد که با ظهور اسلام سلسله زندیه منجر شد . ~|~ ~rs:2 ~cbgc:olive::((شاخصه های مهم سلسله افشاریه))

((مرحله اول افشاریه))

((مرحله دوم افشاریه))

((مرحله سوم افشاریه)) ::~w:10%
~|~


1.((معماری درعهد فشاری|معماری))
2.((علوم درعهد فشاری|علوم))
3.((دین درعهد فشاری|دین))
4.((فنون درعهد فشاری|فنون))
5.((هنردرعهد فشاری|هنر))
6.((شهرسازی درعهد فشاری|شهرسازی))
7.((نژادها درعهد فشاری|نژادها))
8.((مهاجرت هادرعهد فشاری|مهاجرت ها)) ~|~ 1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
2.((فلسفه تاریخ ))
  ~|~ ~|~   ~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [14:09 ]   3   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [08:52 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 خرداد 1384 [08:20 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..