منو
 کاربر Online
560 کاربر online
تاریخچه ی: اطلاعات دارویی

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-130Lines: 1-199
 H{maketoc} H{maketoc}
 !الف !الف
 +
 +
 +
 +{picture=pink_pills.jpg}
 +
 +
 +
 *__((آتنولول)) ATENOLOL __ *__((آتنولول)) ATENOLOL __
 *__((آزیترومایسین)) AZITHROMYCIN __ *__((آزیترومایسین)) AZITHROMYCIN __
 *__((آسپیرین)) ASPIRIN __ *__((آسپیرین)) ASPIRIN __
 *__((آسیکلوویر)) ACYCLOVIR __ *__((آسیکلوویر)) ACYCLOVIR __
 *__((آلبوترول)) ALBUTEROL __ *__((آلبوترول)) ALBUTEROL __
 *__((آلپرازولام)) ALPRAZOLAM __ *__((آلپرازولام)) ALPRAZOLAM __
 *__((آلندرونات)) ALENDRONATE __ *__((آلندرونات)) ALENDRONATE __
 *__((آمپی سیلین)) AMPICILLIN __ *__((آمپی سیلین)) AMPICILLIN __
 *__((آملودیپین)) AMLODIPINE __ *__((آملودیپین)) AMLODIPINE __
 *__((آموکسی سیلین)) AMOXICILLINE __ *__((آموکسی سیلین)) AMOXICILLINE __
 *__((آموکسی سیلین کلاوولانات)) AMOXICILLINE CLAVULANATE__  *__((آموکسی سیلین کلاوولانات)) AMOXICILLINE CLAVULANATE__
 *__((آمی تریپتیلین)) AMITRIPTYLINE__  *__((آمی تریپتیلین)) AMITRIPTYLINE__
 *__((اریترومایسین)) ERYTHROMYCIN __ *__((اریترومایسین)) ERYTHROMYCIN __
-*__((سبوتولول)) ACEBUTOLOL__ +*__((سبوتولول)) ACEBUTOLOL__
 *__((اسپری بینی بکلومتازون)) BECLOMETHASONE NASAL SPRAY __ *__((اسپری بینی بکلومتازون)) BECLOMETHASONE NASAL SPRAY __
 *__((استامینوفن)) ACETAMINOPHEN__  *__((استامینوفن)) ACETAMINOPHEN__
-*__((استامیوفن با کدئین)) __ +*__((ایبپروفن)) __
 ! ب ! ب
- +
{picture=54227.jpg}
 *__((بکلومتازون استنشاقی)) BECLOMETHASONE INHALATION __ *__((بکلومتازون استنشاقی)) BECLOMETHASONE INHALATION __
 *__((بوسپیرون)) __ *__((بوسپیرون)) __
 ! پ ! پ
 *__((پاروکستین)) PAROXETINE __ *__((پاروکستین)) PAROXETINE __
 *__((پروپرانولول)) PROPRANOLOL __ *__((پروپرانولول)) PROPRANOLOL __
 *__((پنتوکسیفیلین)) PENTOXIFYLLINE__  *__((پنتوکسیفیلین)) PENTOXIFYLLINE__
 *__((پنی سیلین جی)) PENICILLIN G__ *__((پنی سیلین جی)) PENICILLIN G__
 *__((پنی سیلین وی)) PENICILLIN V __ *__((پنی سیلین وی)) PENICILLIN V __
 ! ت ! ت
 +
 +
 +
 +{picture=drug.jpg}
 +
 +
 +
 *__((تاموکسیفن ))TAMOXIFEN__  *__((تاموکسیفن ))TAMOXIFEN__
 *__((تریامترن هیدروکلروتیازید)) TRIAMTERENE HYDROCHLOROTIAZIDE __ *__((تریامترن هیدروکلروتیازید)) TRIAMTERENE HYDROCHLOROTIAZIDE __
 *__((تیمولول)) TIMOLOL __ *__((تیمولول)) TIMOLOL __
 ! ث ! ث
 ! ج ! ج
 +
 +
 +
 +{picture=92.jpg}
 +
 +
 +
   
 *__((جمفیبروزیل)) GEMFIBROZIL__  *__((جمفیبروزیل)) GEMFIBROZIL__
 ! چ ! چ
 ! ح ! ح
 ! خ ! خ
 ! د ! د
 +
 +
 +
 +{picture=006633.jpg}
 +
 +
 +
   
 *__((داکسی سایکلین)) DOXYCYCLINE __ *__((داکسی سایکلین)) DOXYCYCLINE __
 *__((دیازپام)) DIAZEPAM __ *__((دیازپام)) DIAZEPAM __
 *__((دیفن هیدرامین)) DIPHENHYDRAMINE __ *__((دیفن هیدرامین)) DIPHENHYDRAMINE __
 *__((دیکلوفناک)) DICLOFENAC __ *__((دیکلوفناک)) DICLOFENAC __
-*__((دیگوسین)) DIGOXIN __ +*__((دیگوسین)) DIGOXIN __
 *__((دیلتیازم))__  *__((دیلتیازم))__
 ! ذ ! ذ
 ! ر ! ر
 ! ز ! ز
 ! ژ ! ژ
 ! س ! س
 +
 +
 +
 +{picture=19329.jpg}
 +
 +
 +
 *__((سایمتیدین)) CIMETIDINE __ *__((سایمتیدین)) CIMETIDINE __
 *__((سفادروکسیل)) CEFADROXIL __ *__((سفادروکسیل)) CEFADROXIL __
 *__((سفاکلور)) CEFACLOR__  *__((سفاکلور)) CEFACLOR__
 *__((سفالکسین)) CEPHALEXIN__  *__((سفالکسین)) CEPHALEXIN__
 *__((سفوروکسیم)) CEFUROXIME __ *__((سفوروکسیم)) CEFUROXIME __
 *__((سفیکسیم)) CEFIXIME __ *__((سفیکسیم)) CEFIXIME __
 *__((سیپروفلوکساسین)) CIPROFLOXACIN __ *__((سیپروفلوکساسین)) CIPROFLOXACIN __
 *__((سیزاپراید)) CISAPRIDE __ *__((سیزاپراید)) CISAPRIDE __
 ! ش ! ش
 ! ص ! ص
 ! ض ! ض
 ! ط ! ط
 ! ظ ! ظ
 ! ع ! ع
 ! غ ! غ
 ! ف ! ف
 +
 +
 +
 +{picture=needle.jpg}
 +
 +
 +
 *__((فاموتیدین)) FAMOTIDINE__  *__((فاموتیدین)) FAMOTIDINE__
 *__((فکسوفنادین)) FEXOFENADINE __ *__((فکسوفنادین)) FEXOFENADINE __
 *__((فلوکستین)) FLUOXETINE__  *__((فلوکستین)) FLUOXETINE__
 *__((فلوکونازول)) FLUCONAZOLE__  *__((فلوکونازول)) FLUCONAZOLE__
 *__((فلووستاتین)) FLUVASTATIN __ *__((فلووستاتین)) FLUVASTATIN __
 *__((فنی توئین)) __ *__((فنی توئین)) __
 ! ق ! ق
 ! ک ! ک
 *__((کاپتوپریل)) CAPTOPRIL __ *__((کاپتوپریل)) CAPTOPRIL __
 *__((کاربامازپین)) CARBAMAZEPINE __ *__((کاربامازپین)) CARBAMAZEPINE __
 *__((کرومولین)) CROMOLYN __ *__((کرومولین)) CROMOLYN __
 *__((کلاریترومایسین)) CLARITHROMYCIN __ *__((کلاریترومایسین)) CLARITHROMYCIN __
 *__((کلستیرامین)) CHOLESTYRAMINE __ *__((کلستیرامین)) CHOLESTYRAMINE __
 *__((کلومپرامین)) CLOMIPRAMINE __ *__((کلومپرامین)) CLOMIPRAMINE __
 *__((کلونازپام)) CLONAZEPAM __ *__((کلونازپام)) CLONAZEPAM __
 ! گ ! گ
 ! ل ! ل
 *__((لورازپام)) LORAZEPAM __ *__((لورازپام)) LORAZEPAM __
 *__((لووستاتین)) LOVASTATIN __ *__((لووستاتین)) LOVASTATIN __
 ! م ! م
 *__((مترونیدازول)) METRONIDAZOLE __ *__((مترونیدازول)) METRONIDAZOLE __
 *__((متفورمین)) METFORMIN__  *__((متفورمین)) METFORMIN__
 *__((متیل پردنیزولون)) METHYLPREDNISOLONE __ *__((متیل پردنیزولون)) METHYLPREDNISOLONE __
 *__((متیل فنیدات)) METHYLPHENIDATE __ *__((متیل فنیدات)) METHYLPHENIDATE __
 *__((مدروکسی پروژسترون)) __ *__((مدروکسی پروژسترون)) __
 ! ن ! ن
 ! و ! و
 *__((وارپامیل)) VERAPAMILE__  *__((وارپامیل)) VERAPAMILE__
 *__((وارفارین)) WARFARIN __ *__((وارفارین)) WARFARIN __
 *__((والپروئیک اسید)) VALPRAIC ACID __ *__((والپروئیک اسید)) VALPRAIC ACID __
 ! ه ! ه
 *__((هیدروکلروتیازید)) HYDROCHLOROTHIAZIDE __ *__((هیدروکلروتیازید)) HYDROCHLOROTHIAZIDE __
 ! ی ! ی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 اسفند 1383 [02:43 ]   16   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 09 اسفند 1383 [11:47 ]   15   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 اسفند 1383 [06:59 ]   14   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [02:50 ]   13   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [01:49 ]   12   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 اسفند 1383 [08:45 ]   11   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:35 ]   10   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:29 ]   9   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:13 ]   8   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:09 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:05 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:01 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [08:01 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:58 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:54 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [07:48 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..