منو
 صفحه های تصادفی
میثاق الهی علی علیه السلام
اکسترمم
جدول توزیع فراوانی
آشنایی با دانشمندان
Chromium
زهری
دوره تریاس
زخم پای دیابتی
خسارت وارده بر گیاهان زراعی توسط گیاه‌کشها
فردریک بروکز
 کاربر Online
411 کاربر online
تاریخچه ی: اصطلاحات ورزش تنیس

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

اصطلاحات تنیس

در هر ورزش اصطلاحاتی وجود دارد که اکثر ما از آنها بی اطلاع هستیم . بیشتر این اصطلاحات که به زبان لاتین می باشند وارد فرهنگ ورزش ما شده اند و معادل فارسی بعضی از آنها هنوز پیدا نشده به همین دلیل از آنها در فرهنگ فارسی استفاده می شود . ورزش تنیس نیز از این قاعده مستثنی نیست . کلماتی نظیر بک هند ، فورهند ، لوپ ، سرویس و ... از این دسته می باشند .

برای کسب اطلاعات کامل از اصطلاحات تنیس و معنی فارسی آنها به سایت زیر مراجعه کنید

منبع:

تصویر

اصطلاحات تنیس

در هر ورزش اصطلاحاتی وجود دارد که اکثر ما از آنها بی اطلاع هستیم . بیشتر این اصطلاحات که به زبان لاتین می باشند وارد فرهنگ ورزش ما شده اند و معادل فارسی بعضی از آنها هنوز پیدا نشده به همین دلیل از آنها در فرهنگ فارسی استفاده می شود . ورزش تنیس نیز از این قاعده مستثنی نیست . کلماتی نظیر بک هند ، فورهند ، لوپ ، سرویس و ... از این دسته می باشند . در زیر اصطلاحات ورزش تنیس را با هم مرور می کنیم :

کلمات لاتین
معادل فارسی::
aceامتیاز سرویس
ad courtزمین سرویس سمت چپ
(ad(advantageامتیاز برتری
allمساوی
alleyحاشیه اضافی زمین (در بازی دوبل)
American twistسرویس چرخشی
Approach shotضربه تهاجمی به تور
backboard دیوار تمرین تنیس
backcourtپشت خط انتهای زمین
backhhand بک هند, ضربه با پشت راکت
backroomمحوطه بین خط پایانی و دیوار
(backspin (underspin چرخش توپ به عقب ، پیچ زیر
backstopحصار سیمی
backswing تاب اولیه راکت ( به سمت عقب )
(ball boy(ball girl)توپ جمع کن (پسر - دختر)
ball tossپرتاب توپ به هوا برای زدن سرویس
baselineخط انتهای زمین
baseline gameبازی در انتهای زمین
baselinerبازیگر انتهای زمین
baselinesmanخط نگه دار خط عرضی
block volleyضربه هوایی (والی) بدون حرکت راکت ( بلوکه کردن توپ )
breakبرگرداندن سریع سرویس
break pointامتیاز پایانی
buttقسمت انتهای راکت
(center strap ( center stropنوار پهن تور
centermarkخط سرویس در انتهای زمین
chalkپودر گچی خط کشی
change-overتعویض زمین
cheatموضعگیری برای دفاع
chopضربه بریده
clayزمین تنیس خاک رس
club player بازیکن باشگاهی
conditioningبدن سازی ( خاص تنیس ) آمادگی جسمانی
contact pointنقطه تماس راکت با توپ
courtزمین تنیس (طول23/70, عرض 10/95 متر)
court surfaceپوشاننده سطح زمین تنیس (انواع زمین تنیس)
court tennisزمین تنیس
coverآمادگی
crosscourt shotضربه به سمت مخالف
cutکات, توپ قوسدار کوتاه
defending shampionمدافع عنوان قهرمانی
defensive lobتوپ بلند و عمیق در بازی دفاعی
deliverفرستادن توپ به هدف
deuceدیوس: برابر در امتیاز 40
deuce courtزمین سرویس سمت راست
Devis Cupجام بین المللی دیویس
dinkضربه آهسته
double foultخراب کردن پی در پی دو سرویس
doublesبازی دوبل (دو به دو ) ، مسابقه چهار نفره ( بازی دونفره)
drillsتمرین ، الگوی تمرینی
driveضربه محکم
drive-volleyضربه های پی در پی کوتاه و مستقیم
drop shotجاخالی ، ضربه کوتاه جلوی تور
drop volley جاخالی ، ضربه کوتاه یکضرب جلوی تور
faceصفحه راکت ، سطح زه کشی شده راکت
fast courtsنوعی پوشش زمین که سرعت توپ را بیشتر و قوس آنرا کوتاه تر می کند مثل چوب و چمن
faultخطا
(fifteen(15نخستین امتیاز گیم
finishپایان چرخش
fitnessتناسب اندام
flat backswingآماده کردن راکت در پشت سر برای چرخش (سوئینگ)
followthroughحرکت پایانی چرخش پس از ضربه زدن به توپ
foot faultخطای پای سرویس
footworkحرکت صحیح پا برای زدن بهترین ضربه
forcing shotضربه ای که حریف را وادار به دفاع کند
forehandفورهند : ضربه با روی راکت
former shampionقهرمان سابق
(forty(40سومین امتیاز در یک گیم
frameبخشی از راکت که زه در آن قرار دارد
galleryجایگاه تماشاگران
game گیم ( واحد شمارش هر دوره بازی )
game pointگیم پوینت (امتیاز پایانی گیم )
garbageجاخالی
getبرگشت عالی توپ
grassزمین چمن
gripشکل خاص گرفتن دسته راکت ، دسته راکت ، نوار دسته راکت
grip changeتغییر موقعیت گرفتن دسته راکت
grip sizeاندازه قطر دسته راکت
groundstrokeضربه پس از برخورد توپ با زمین (ضربات عادی زمینی)
gutزه راکت
hackضربه ناشیانه
hackerتنیسور ضعیف
half-court lineخط زیر تور
half courtقسمت سرویس زمین
headسر راکت
hip rotationحرکت باسن در چرخش (چرخش باسن)
(kick serve (kikerسرویس پیچشی
(kill (kill shotسرویس بدون بازگشت
lawn tennisتنیس روی چمن
letتکرار ( اعلام بجا زدن )
line callاعلام خط نگهدار
lineballداخل (توپ روی خط)
linesmanخط نگه دار مرد
lineswomanخط نگهدار زن
lobلوب: توپ قوسدار بلند
lollipopضربه آسان
longتوپ بلند به اوت
loop driveضربه یا پیچش زیاد نزدیگ تور حریف
loveامتیاز صفر
love setبازنده محض (بدون حتی یک گیم برنده )
match pointمچ پوینت : آخرین امتیاز بازی
mixed doublesدونفره مختلط
netنت : توپ را به تور زدن
net playبازی نزدیک تور
netballتوپ گدایی (که پس از برخورد با لبه توربه زمین می افتد)
(netcord umpire(net-cord judgeداور تور
netmanتنیس باز نزدیک تور
no-man's landمنطقه بین خط سرویس و خط پایان
not upدبل
on guardآماده برای توپ گیری
one-handed backhandبک هند یک دست
open stanceایستادن باز
outاوت
(overhand(overheadآبشار
overhead smashضربه از بالای سر ( پاسخ ضربه لوب )
(pass(passing shotضربه دور از دسترس
placeجاخالی
placement جاخالی
poachگرفتن توپ هم تیمی (دزدیدن توپ در مسابقه دو نفره)
pointپوینت: کوچکترین واحد شمارش بازی
pop-upضربه قوسی بلند از نزدیک تور
powe game بازی قدرتی
pressقاب راکت
pushضربه فشاری
(put away(smashاسمش : آبشار
quarter finalیک چهارم نهایی
rallyتبادل ضربات میان بازیکنان
ready positionآمادگی برای زدن هر ضربه
semi-finals نیمه نهایی
seniorبازیگر سالمند
serveسرو زدن
serviceسرویس
service aceامتیاز سرویس
service boxمحدوده سرویس
service courtمحل فرود سرویس
service lineخط محدوده سرویس
setیک دور مسابقه (مجموع هر شش گیم)
set pointست پوینت : آخرین امتیاز
(setter (setیک مسابقه
shotضربه
singlesمسابقه انفرادی
smashاسمش : آبشار
smasherآبشار زن
speciality shotsضربه های خاص (مانند آبشار ، لوب ، جاخالی و …)
sportfaceچمن مصنوعی
stop volley جاخالی ( ضربه کوتاه یکضرب )
stringزه راکت
strokeضربه با کنترل
swing from one'sheelsضربه های قدرتی
Tمنطقه وسط زمین
tacticsتاکتیک بازی
tapeنوار بالای تور
team tennisبازیهای مختلف تنیس
tennis elbowآسیب آرنج
tennis grip طرز گرفتن راکت
tennistتنیسور
tensionکشیدگی ( سفتی ) زه راکت
(thirty(30دومین امتیاز گیم
throatقسمت اتصال دسته به سر راکت
tieمسابقه بین دو تیم
(tie-break(tie-breakerتای برک : بهم خوردن وضع مساوی
tourیک دوره مسابقه
tournamentمسابقات قهرمانی
two-handed backhand بک هند با دو دست
(umpire(umpداور خط
up and backبازیگران عقب و جلو ( در بازی دوبل )
vallاعلام امتیاز
vannon ballسرویس چکشی
vertical faceزاویه عمودی صفحه راکت نسبت به زمین هنگام ضربه
volleyرفت و برگشت توپ بدون برخورد به زمین
volleyerزننده توپ در هوا ( قبل از برخورد توپ با زمین )
Wimbledonجام بین المللی ویمبلدون
winnerضربه بدون بازگشت
wood shotضربه با قسمت چوبی راکت
closed faceموقعیت صفحه راکت با زاویه بسته
open face موقعیت صفحه راکت با زاویه باز
::


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [21:30 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:24 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 جمعه 01 مهر 1384 [08:31 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..