منو
 کاربر Online
708 کاربر online
Lines: 1-51Lines: 1-53
 همانطور که می دانید، در ((قیاس اقترانی)) سه حد وجود دارد: ((قیاس اقترانی|حد اصغر))، ((قیاس اقترانی|حد اکبر))، ((قیاس اقترانی|حد اوسط)) همانطور که می دانید، در ((قیاس اقترانی)) سه حد وجود دارد: ((قیاس اقترانی|حد اصغر))، ((قیاس اقترانی|حد اکبر))، ((قیاس اقترانی|حد اوسط))
 اما موقعیت حد وسط نسبت به اصغر و اکبر در دو ((قیاس|مقدمه قیاس))، صورتهای مختلفی دارد که قیاس بر اساس آن ها چند گونه است. به عبارت دیگر، قیاس اقترانی از لحاظ موقعیت حد وسط در ((قیاس اقترانی|صغری)) و ((قیاس اقترانی|کبرای)) آن، به چهار شکل منقسم می شود. اما موقعیت حد وسط نسبت به اصغر و اکبر در دو ((قیاس|مقدمه قیاس))، صورتهای مختلفی دارد که قیاس بر اساس آن ها چند گونه است. به عبارت دیگر، قیاس اقترانی از لحاظ موقعیت حد وسط در ((قیاس اقترانی|صغری)) و ((قیاس اقترانی|کبرای)) آن، به چهار شکل منقسم می شود.
 این چهار شکل عبارتند از: این چهار شکل عبارتند از:
 1-(شکل اول) حد وسط یا ((قضیه حملی|محمول)) در صغری است و ((قضیه حملی|موضوع)) در کبری. 1-(شکل اول) حد وسط یا ((قضیه حملی|محمول)) در صغری است و ((قضیه حملی|موضوع)) در کبری.
 2-(شکل دوم) حد وسط یا هم در صغری محمول است و هم در کبری. 2-(شکل دوم) حد وسط یا هم در صغری محمول است و هم در کبری.
 3-(شکل سوم) حد وسط یا هم در صغری موضوع است و هم در کبری. 3-(شکل سوم) حد وسط یا هم در صغری موضوع است و هم در کبری.
 4-(شکل چهارم) حد وسط بر عکس شکل اول است؛ یعنی در صغری موضوع است و در کبری محمول. 4-(شکل چهارم) حد وسط بر عکس شکل اول است؛ یعنی در صغری موضوع است و در کبری محمول.
 هر یک از این صورت ها را __شکل__ می نامند. بر همین اساس، ((منطق دانان))، شکل را اینگونه تعریف کرده اند: هر یک از این صورت ها را __شکل__ می نامند. بر همین اساس، ((منطق دانان))، شکل را اینگونه تعریف کرده اند:
 ''شکل یعنی قیاس اقترانی به لحاظ موقعیت حد وسط نسبت به طرفین خود (یعنی اصغر و اکبر).'' ''شکل یعنی قیاس اقترانی به لحاظ موقعیت حد وسط نسبت به طرفین خود (یعنی اصغر و اکبر).''
 ((نور علیشاه اصفهانی)) در منظومه کبرای خود، این اشکال چهارگانه قیاس اقترانی را که اهمیت بسیار دارند، برای سهولت در حفظ، در دو بیت زیر به نظم در آورده است: ((نور علیشاه اصفهانی)) در منظومه کبرای خود، این اشکال چهارگانه قیاس اقترانی را که اهمیت بسیار دارند، برای سهولت در حفظ، در دو بیت زیر به نظم در آورده است:
 اوسط اگر حمل یافت در بر صغری و باز،،، وضع به کبری گرفت شکل نخستین شمار  اوسط اگر حمل یافت در بر صغری و باز،،، وضع به کبری گرفت شکل نخستین شمار
 حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم،،، رابع اشکال را عکس نخستین شمار  حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم،،، رابع اشکال را عکس نخستین شمار
 اکنون برای هر یک از این اشکال، مثالی می زنیم: اکنون برای هر یک از این اشکال، مثالی می زنیم:
-1- شکل اول (حد وسط در صغری محمول باشد و در کبری موضوع): +1- __شکل اول__ (حد وسط در صغری محمول باشد و در کبری موضوع):
 __زمین__ (موضوع) (اصغر) __ سیاره __ (محمول) (حد وسط) __ است.__ (صغری) __زمین__ (موضوع) (اصغر) __ سیاره __ (محمول) (حد وسط) __ است.__ (صغری)
 __هر سیاره__ (موضوع) (حد وسط) __کروی__ (محمول) (حد اکبر) __است.__ (کبری) __هر سیاره__ (موضوع) (حد وسط) __کروی__ (محمول) (حد اکبر) __است.__ (کبری)
 __زمین کروی است.__ (نتیجه) __زمین کروی است.__ (نتیجه)
-2- شکل دوم (حد وسط در هر دو مقدمه قیاس(صغری و کبری) محمول واقع شود): +2- __شکل دوم__ (حد وسط در هر دو مقدمه قیاس(صغری و کبری) محمول واقع شود):
 __هر سنگی__ (موضوع) (اصغر) __جامد__ (محمول) (حد وسط) __است.__ (صغری) __هر سنگی__ (موضوع) (اصغر) __جامد__ (محمول) (حد وسط) __است.__ (صغری)
 __هیچ جیوه ای__ (موضوع) (اکبر) __جامد__ (محمول) (حد وسط) __نیست.__ (کبری) __هیچ جیوه ای__ (موضوع) (اکبر) __جامد__ (محمول) (حد وسط) __نیست.__ (کبری)
 __هیچ سنگی جیوه نیست.__ (نتیجه) __هیچ سنگی جیوه نیست.__ (نتیجه)
-3- شکل سوم (حد وسط در هر دو مقدمه (یعنی هم در صغری و هم در کبری) موضوع باشد): +3- __شکل سوم__ (حد وسط در هر دو مقدمه (یعنی هم در صغری و هم در کبری) موضوع باشد):
 __هر انسانی__ (موضوع) (حد وسط) __حیوان__ (محمول) (اصغر) __است.__ (صغری) __هر انسانی__ (موضوع) (حد وسط) __حیوان__ (محمول) (اصغر) __است.__ (صغری)
 __هر انسانی__ (موضوع) (حد وسط) __جسم__ (محمول) (اکبر) __است.__ (کبری) __هر انسانی__ (موضوع) (حد وسط) __جسم__ (محمول) (اکبر) __است.__ (کبری)
 __بعضی حیوان ها جسم هستند.__ (نتیجه) __بعضی حیوان ها جسم هستند.__ (نتیجه)
-4- شکل چهارم(حد وسط در صغری موضوع و در کبری محمول باشد):
هر انسانی حیوان است (صغری) هر کاتبی انسان است(کبری)
موضوع محمول رابه وع محمول رابطه
حد وسط ممول موو وسط
نتیجه: بعضی حیوان ها کاتبند.
درباه شکل چهارم />ک هارم قیاس اقترانی درترین اشکال به ذهن است و به سختی قاب تصور است ارسطو که مدون منق است این کل را (شاید به لت دوری آن از هن) من خوی نیاورده است.
و بد ها کلودیوس اینوس و که این کل را به اشکا ه نه اسطوئی ازود و به همین دلیل این شکل به نام و به نام شکل لینوس معروف است این شل ارای تالیف و هیات طبیعی نیت و به همین جهت دور از ذهن است.
فلفه و و منق انن قن وسطی (ه ر عام مسیحیت و ه در عام اسلا)ربار ارزش و اصالت این شکل با م اختلاف ظر داشته اند بعضی این کل را ب کل د کرده اند و برخی آن را دارای ارزش دانسته اند. در کتب نطقی سامی یز آن را ور از ذن خوانده اند البته نباید تصور کرد که منطق دانان به کلی نسبت به این شکل ی اعتنا بود اد چنانچه عد ها اوه اند که شرایط این شکل یات یست: یعی می توان و صورت باشد:
1-ص ول:
الف) در هر دو مقمه موبه اشد. />) صغری کلیه باشد. />و ا ی نحو
2-صورت دوم:
ا
ف) مقه در جاب و سل مف اشند.
ب) یکی از دو مقدمه کلیه باد. />منطق مر2 ص 30/33/31/ن صوری ص317، 318/مجموعهآثار ج 5 ص94و95
+4- __شکل چهارم__ (حد وسط در صغری موضوع و در کبری محمول باشد):

__
هر انسانی__ (موضوع) (حد وسط) __حیوان__ (محمول) (اصغر) __است.__ (صغری) />__هر کاتبی__ (موضوع) (اکب) __اا__ (محمول) (حد وسط) __.__ ی)
__بعضی حیوان ها کاتبند.__ (نتیجه)

ه
ر یک ا اشکال چهار گنه قیاس اقترانی ی تواد انده الت یا خو بگیرد.
بای گای این ملب د ااه همین مال، نگاه کنی به:
*((و ان گانه در یاس ارای)) />*((شکل ال یا ارانی)) />*((شک م یا اترانی)) />*((شکل و یا اانی)) />*((شکل چا یا رانی))
!ن
*مموه ثار(شهید مهر) جلد 5 94و 95
*م مر،جل 2 صف 30 31 33
*کلیا منطق ری ص 317 و 318

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 اسفند 1383 [08:15 ]   4   محمدحسین حقیقت      جاری 
 شنبه 08 اسفند 1383 [08:12 ]   3   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [08:01 ]   2   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [07:50 ]   1   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..