منو
 صفحه های تصادفی
پایداری سنگ در برابر هوازدگی
کریم خان زند و اعراب بنی کعب
مناظره امام باقر علیه السلام با عثمان الاعمی
ارسلان پسر مسعود غزنوی
مسیحیت اولیه
سازگاری دستگاه گیرنده
مشاغل دانشگاهی
مستزاد
نفتگیر چینه‌ای
زنجیره و شبکه غذایی
 کاربر Online
792 کاربر online
تاریخچه ی: اشتقاق قاره‌ای

نگارش: 1

مقدمه

قبل از طرح پدیده اشتقاق قاره ای ، که بر پایه شواهد متعدد هندسی ، تکتونیکی ، تطابق لیتولوژیک ، تطابق چینه شناختی و ... به جهانیان عرضه شد ، لازم است نحوه تکوین پوسته قاره ای نخستین و متعاقب آن علت اساسی اشتقاق قاره ای بیان شود.

تکوین پوسته قاره ای نخستین

براساس مدل تجمعی همگن که برای تکوین سیارات لایه لایه ای شبه زمینی در نظر گرفته شده است ، حرکت مایع فلزی مخروج نشده Fe-Ni از سطح سیاره به مرکز آن توام با ایجاد انرژی فوق العاده زیادی بوده است. این انرژی حرارتی به احتمال زیاد در پیشانی حرکت این قطره عظیم تجمع یافته و علاوه بر ذوب ترکیب کندریتی گوشته نخستین که منجر به تکوین مذابهای غیرقابل امتزاج سیلیکاته و آلیاژ Fe-Ni شده است ، باعث ایجاد سلولهای کنوکسیونی در گوشته نخستین شده است. دیاپیرهای سیلیکاته تولید شده نسبت به محیط در بر گیرنده چگالی کمتری داشته اند. به احتمال زیاد محل چکیدن قطره فلزی از بخش شمالی سیاره و تشکیل ابر قاره نخستین در قطب جنوب آن میسر شده است. وجود آثار متعدد یخچالی و روسوبات مربوطه به سن پرکامبرین در اغلب سپرهای قدیمی حکایت از استقرار آنها در موقعیت قطبی می باشد. بر اساس تئوری تکتونیک غشایی و تلیسون ، صفحات صلب که بر روی کره ای مانند زمین قرار می گیرند ، باتوجه به محل استقرار خود استرسهای متفاوتی را تجربه می کنند. زمین کره ای است ، با قطبین تخت و استوای برآمده و محدب و بر اساس این تئوری قطعات صلب لیتوسفری زمانی که در قطب زمین مستقر باشند. در مرکز آنها استرسهای فشارشی و در حواشی آنها استرسهای کششی و در حواشی آنها استرسهای فشارشی متمرکز خواهد شد ، با توجه به پدیده تقارن شعاعی در سلولهای کنوکسیونی ، حرکت ابرقاره پانژه آ از محل قطب جنوب به موقعیت استوایی شاید ناشی از عدم استقرار این ابر قاره بصورت متقارن نسبت به مرکز سلولهای کنوکسیونی بوده است. این امر باعث حرکت جهت دار ابرقاره به سمت استوای زمین شده است و با تغییر محل استقرار آن و توسعه رژیم کششی در مرکز آن ، مقدمات اشتقاق قاره ای فراهم شده است.

شواهد اشتقاق قاره ای

کاربرد تکنیک پالئو مغناطیسی در دهه های 1950 و 1960 نشان داد که قاره ها در جهت شمال – جنوب در طی زمان زمین شناسی مهاجرت کرده اند. با در نظر گرفتن قطب چرخشی صفحات و زاویه چرخش می توان از نظر هندسی حواشی مشابه قاره ها را به هم متصل کرد ، این کار امروزه با مدلهای ریاضی و کامپیوتری به خوبی انجام شده است. نخستین بازسازی توسط اهمیت و هالام (1970) انجام شد. در حالت کلی شواهد زیر از اشتقاق قاره حمایت می کنند:
 • کمربندهای چین خورده: ادامه کمربندهای چین خورده پالوزوئیک در ابرقاره های گندوانا و لورازیا یکی از شواهد اشتقاق قاره ای است. بهترین مثال کمربندهای چین خورده کالدونین اروپای شمالی و آپالاشین در شرق آمریکای شمالی است. تشابه رسوبات از نظر جنس ، ابعاد و دانه بندی و محتوای فسیلی از شواهد مهم به شمار می آیند.
 • تشابهات ساختاری: روندهای اصلی ساختاری در حواشی قاره ای مشابه از دیگر علائم اثبات اشتقاق قاره ای محسوب می شوند. مثلا روند محورهای چین خوردگی ، گسلهای اصلی و ساز و کار مشابه آنها در حواشی متشابه.
 • انطباق سنی:
  انطباق سنی واحدهای سنگی در طرفین قاره هایی که زمانی به هم متصل بوده اند از دیگر علائم اثبات اشتقاق قاره ای محسوب می شوند.
 • مناطق آذرین مشابه:
  توده های نفوذی و یا سنگهای ولکانیک مشابه در حواشی متشابه از دلایل ا اشتقاق قاره ای محسوب می شوند.
 • مقاطع چینه ای:
  سکانسهای رسوبی همسن و مشابه از نظر ترکیب ، دانه بندی و دیگر اختصاصات رسوبی می تواند یکی دیگر از دلایل اشتقاق قاره ها در حواشی قاره ها محسوب شوند.
 • مناطق فلز زایی:
  تشابه مناطق کانی سازی شده در حواشی قاره هایی که اکنون از هم فاصله زیادی دارند ، می تواند در بازسازی وضعیت قاره ها در گذشته و اشتقاق آنها کمک کند.
 • شواهد آب و هوایی:
  شرایط آب و هوایی نوع رسوبات تشکیل شده و تنوع زیستی را کنترل می کند و به همین دلیل انواع نهشته های ریفی ، کربناته ، تبخیرها ، طبقات قرمز قاره ای ، طبقات نفت و زغالدار ، فسفریتها ، لاتریتها و بوکسیت ها و نهشته های یخچالی در محیط های مختلف از نظر آب و هوایی تشکیل می شوند که خود تابعی از عرض جغرافیایی است. لذا با تکیه بر این شواهد می توان حواشی مشابه قاره ای را از نقطه نظر شواهد آب و هوایی ، عرض جغرافیایی و نوع رسوب تشکیل شده کنترل نمود.
 • شواهد دیرینه شناسی:
  اشتقاق قاره ای علاوه بر این که باعث جدایش قطعات قاره ای و یافت شدن فسیلهای مشابه در دو قطعه ای که اکنون فاصله زیادی از هم دارند می شود ، از طرف دیگر می تواند با مهاجرت قاره ها به عرضهای جغرافیایی متفاوت باعث ایجاد روندهای تحولی و تکاملی متفاوتی بر روی جانوران مشابهی گردد که بعد از اشتقاق پروسه های تحولی متفاوتی را پشت سر گذاشته اند. از جمله این شواهد می توان به یافته شدن بقایای گیاهان و جانوران (گانگاموپتریس و گلوموپتریس و لیستروزوروس و مزوزوروس) در قاره های افریقا ، امریکای جنوبی و قطب جنوب اشاره کرد. اطلاعات جالبی از مهاجرت قاره ها در طول زمان در اختیار ما قرار دهد. تغییرات جهت آن درطول زمان و اندازه گیری دقیق آن می تواند الگوی حرکتی قاره ها را مشخص نماید. موقعیت قطب ظاهری در زمانهای مختلف منحنی را معرفی می کند که به نام منحنی سرگردانی قطبی (APW) معروف است. اگر منحنی سرگردانی برای قطعات قاره ای یکسان باشد ، به معنی آن است که اشتقاق صورت نگرفته است ولی تفاوت در منحنی سرگردانی قاره ها نشان می دهد که قطعات قاره ای نسبت به هم حرکات متفاوتی داشته اند. البته در بررسی حرکت قاره ها ، حرکت شمالی – جنوبی به خوبی از روی منحنی سرگردانی قطبی قابل درک و دریافت است. ولی حرکت در جهت شرقی – غربی را نمی توان استنباط نمود. مطالعات پالئومغناطیس برای سرزمینهای قبل از مزوزوئیک بهترین وسیله است ، چرا که الگوی حرکتی بسیاری از قطعات لیتوسفری را با توجه به نوارهای مغناطیسی بستر اقیانوسها که سنی قدیمی تر از 200 میلیون سال ندارند را می توان تعیین کرد. ولی برای بررسی الگوی حرکتی قاره ها در قبل از مزوزوئیک نمی توان از نوارهای مغناطیسی بستر اقیانوس ها مدد گرفت. مطالعات دقیق نشان داده است که منحنی سرگردانی قطبی آمریکای شمالی اوراسیا مشابه اند و برای این دو قاره قطب چرخش نیز تعیین شده است.

روش تعیین حرکت نسبی صفحات با استفاده از لیزر

در نقشه برداری با لیزر ، با استفاده از نقاط ثابت واقع در پشت منظومه شمسی (استفاده از یک کواسار) یا ماهواره ای که در مدار زمین در حال چرخش است یا با استفاده از یک بازتابنده لیزری واقع بر سطح ماه ، از چند ایستگاه رصدهایی انجام می شود و با انجام مشاهدات دوره ای در دو سر خط مبنایی که در دو صفحه مجاور قبلا مشخص شده اند ، می توان سرعت و جهت حرکت صفحه ها را بدست آورد. مهمترین روشهای فرازمینی VLBI و SLR است. روش دقیقتر موقعیت یابی رادیویی ماهواره ای SRP است که وقتی در حد یک در میلیون دارد و تلاش می شود این دقت به یک در ده میلیون برسد. در حالت کلی عوامل مختلفی بر روی سرعت صفحات اثر می گذارند که شامل فاصله نقاط از قطب چرخش ، وجود مناطق فرورانش در اطراف یک صفحه که با افزایش این مرزها ، سرعت حرکت پلیت افزایش می یابد ، وجود بلوکهای قاره ای متصل به قطعات لیتوسفری که بزرگی و وسعت آنها تعیین کننده سرعت حرکت پلیت است و با افزایش حجم قطعات قاره ای سرعت کاهش می یابد.

مباحث مرتبط با عنوان

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 25 تیر 1385 [20:01 ]   7   اصغر نامور      جاری 
 شنبه 24 دی 1384 [06:04 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:55 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [07:08 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [11:24 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [05:49 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [07:03 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..