منو
 کاربر Online
1181 کاربر online
تاریخچه ی: اسکلت بدن

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-28Lines: 1-50
-center>
+!مقدمه
انجام حرکات بدن در یک جانور پرسلولی فقط بر عهده ((بافت ماهیچه‌ای|ماهیچه‌ها)) نیست و جانوری که تنها از ماهیچه‌های خود برای حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسیار کند خواهد بود. در عوض جانورانی که برای ماهیچه‌های خود تکیه‌گاهی دارند حرکتشان هم به نسبت سریع است این تکیه‌گاه را اسکلت می‌نامند. جانوران دارای اسکلت خارجی معمولا جثه‌های کوچکی دارند. در عوض امروزه بزرگترین جانوران کره زمین مانند ((فیل)) دارای اسکلت داخلی هستند جنس اسکلت داخلی از ((استخوان)) یا ((غضروف)) و یا هر دو باهم است.= left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/walkingskeleton.gif} +{img src=img/daneshnameh_up/0/07/skeleton1.JPG}
  
 
 
 
 
-
+!نقش اسکلت آدمی
در انسان هم مانند جانوران دیگر ، وظیفه اسکلت عبارتست از: حفاظت اندامهایی مانند ((مغز انسان|مغز)) ، ((قلب)) ، ((ریه|ششها)) و حرکت. چون اسکلت تکیه‌گاه عضلات قرار می‌گیرد. در عین حال ((مغز استخوان)) مرکز گلبول سازی است. همچنین استخوان را باید منبع مهم ذخیره مواد معدنی بخصوص ((کلسیم)) شمرد که وجود آنها در فعالیتهای حیاتی بدن ضرورت دارد.

::||__~~green:اسکلت آدمی برای سهولت مطالعه به سه بخش سر ، تنه ، دست و پا تقسیم می‌شود.~~__||::
!استخوانهای سر
استخوانهای سر عموما از نوع استخوانهای پهن هستند اسکلت سر شامل دو بخش ((استخوان جمجمه|جمجمه)) و چهره است. استخوانهای جمجمه 8 تا است و عبارتند از: یک پیشانی در جلو ، یک استخوان پس سری که در پشت و زیر جمجمه قرار دارد این استخوان سوراخی بیضوی دارد که از آن راه ، مغز با ((نخاع)) مربوط می‌شود. دو استخوان آهیانه در طرف بالای جمجمه ، دو استخوان گیجگاه در دو پهلوی جمجمه ، یک استخوان پروانه که کف جمجمه را تشکیل می‌دهد. یک استخوان غربالی در پشت و بالای ((آناتومی بینی|حفره‌های بینی)). استخوانهای چهره 14 قطعه است. 13 قطعه چسبیده به جمجمه و بی‌حرکت است و یک قطعه آرواره تحتانی متحرک است.
!استخوانهای تنه
!!ستون فقرات
((ستون فقرات)) از 29 قطعه استخوان ساخته شده است به هر یک از قطعات ستون مهره یک مهره می‌گویند. مهره‌های پشت به قسمی روی هم قرار گرفته‌اند که جسم آنها روی هم و سوراخ آنها در امتداد یکدیگر و در نتیجه لوله درازی بوجود می‌آید محل استقرار نخاع است. میان جسم هر دو مهره یک تیغه غضروفی قرار گرفته است. مهره‌های ستون مهره‌ها را از نظر شکل و محل به پنج بخش تقسیم می‌کنند. __~~green:مهره‌های گردن~~__ که تعداد آنها 7 تا است. __~~green:مهر‌های پشت~~__ که تعداد آنها 12 تا است و به دو زایده پهلویی و مهره پشت دو دنده متصل است. __~~green:مهره‌های کمر~~__ که تعداد آن 5 تا است. استخوان یکپارچه دنبالچه که از اتصال که از اتصال 4 یا 5 مهره جنینی بوجود آمده است.
!قفسه سینه
دنده‌ها ، دوازده جفت کمان استخوانی هستند که از عقب به زایده پهلویی مهره‌های پشت متصلند و از جلو به جز دو جفت آخر با واسطه غضروف به جناغ مربوطند. جناغ ، استخوان پهن است شبیه خنجر که غضروف دنده‌ها به آن متصل می‌شوند. از 12 جفت دنده و ستون مهره‌ها و جناغ فضای محدودی بوجود می‌آید که دیافراگم ، آن را از پاینی مسدود می‌کند. این فضا که ((ریه|شش)) و ((قلب)) را در خود جای می‌دهد، ((قفسه سینه)) نام دارد.= left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/skeleton4.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/skeleton2.JPG}
  
 
 
 
 
-__اسکلت__ بن ک ی ده به عنوان تکیه اهی برای م کند و ا ن ات ی ند. این اسکلت ا 206 ((استخوان)) کیل می ود که و ای ((روف)) (یک ماده فت و یی) ار درند. اسکلت موری ((()) ((ستون رات)) ((فسه سینه))) از 80 ((استخوان)) تشی می ود از ((م))، نا نخای، ((قلب)) و ((یه|یه ها)) ا می ند. اسکت ای 126 استخوان دا و ال استخوان های اندا ها وه ((اوان کتف)) ((تخوان گن|استخوان های لن)) ات. مام استخوان ها اف های زنده ستند لول هایی ارند که متا با مد دید یزین اتخان قیمی می شوند. استخوان اوی یک ماده نرم و چری ار هند ک م استخوان نام دار اطرف آ اان اسفنی رار می گد ک د با اتخوان تراک که چگای بیتری دارد، مو ی ود. م استخوان ر ستون رات، مه دنه ها ر، سل ی وی ر می سزد.

!
نو مف /> />مفال در مح اصال ه یا چن استخوان تشکی ی ند. انواع متلف مفصل، درات مخی ا کت ر تأین ی کنند. دکی از ا، ه ((مفصل جم|فال جمه))، ت ستند. فال نیه محرک مص ((ن فقا)) پایدا و ا دی نعطاف پیی راین می ک. شر ما که ((مف ینوویا|فص سیا)) ام داد، آزادانه رکت می کنند. انو ای مفصل سیویا و ا کتی نها د یر ه توی کی ش ست.

!
ستون قرت />
ون رات که ستون مهر ها نی خوانده ی شود بدن را ر وعیت قائ نه می داد؛ تکی ه ر است و ناب خاعی رر گرفته، از آن محاظت ی کند. ست فقرات ز 33 استخوان ب نام هه تکیل شده ات. مفال دیسک ی ای ((ف یفی)) ی مهه و فقرات ا انعطاف پذیر می کند باث ایداری ((باطباط ا و ضات و کنت کات ن ی وند.+!استنهای ست ا />دست و پا ه ک بوسیله چند استخوان به تنه متصل می‌شون. استخوانهای رابط دسته را شانه و اخوانهای ابط ا ا به تنه ، یم‌لن می‌گویند. />!!استخوان شانه
و استخوان ت. یکی رقوه در جلو که یک ف ه ا و طرف دیگر به کتف مربوط است دیگری کتف در پشت شانه کف استخوان پهن و ازکی است ک شک ملث دارد ر استخوان بازو ، در گودی استخوان کتف فرو می‌ود و در آن می‌چرخد.
!!
ستخ م‌لگن />استخوان فردی است که ز چسبید سه استخوان جنینی به نام استخوانهای __~~green:تهی‌گاهی~~__ ، __~~green:شرم‌اهی~~__ __~~green:نشیمن‌گاهی~~__ وجود آده است. از ممو و نیم‌لگن و اتخوان خای فای بوود میید که به ((لگن خاه)) میویند.
!!
استخان دست
ست شال ین استخوانها ا. استخوان از استخوانی است دراز ا ا وراخ کتف فصل می‌و و از ایین با استخوانهای ساع اتباط ارد. استخوانها اد که شامل زند زبرین و زند زیری است زند زیری زایده‌ای ه نام ((آرنج)) دارد که ا استوا بازو مل می‌ود ولی ند زبرین ا ایین ه مچ مفصل میشود. دست ، هشت استخوان که ارد که در دو ریف قار رد. ک ت ، پنج استخوان نسبتا در دار ک ا یک با مف میود ز طر دیگر با انگتان. اگشتا دست که ر یک سه بن دارد، ست ک دارای و بند ت.
!!
استخوان پ />((استخوان را)) ک درازتن تخن بدن ست. سر برجسته آ ر یلگن و میود در ن م‌چرخد س دیگر ن دو ستگی یک شیار داد. در مال یار استخوان کچک هنی نام ککک دار. استخوای ساق مل درت ی نازک نی ت. دت ی از باا با را و ا ین ستخاهای مچ پا مفصل می‌د. زک دالی ، رشت ی است. اک نی از باا به رشت ی کی می‌ک ایین ، قوک خا پا را مسازد.

مچ پ
ا ، 7 استخوان ارد که رترین نها پنه را ود می‌آورد. ک ، شم پنج اتخان است. استخوانهای مچ ز پاشنه و استخواای کف ه صرت قوسی رار گرتاد کاملا زمین کیه نمیکنند. انگان پ ک هر یک شامل س بد است. ب جز شست که دو داد. توانهای نتان پ کوچکتر ز استونهی گشا ست هستند تحرک متصری دارند.
!ش و ن استخوان />هه اتخوانها در دوره جینی د ابتدا ه صوت بات پیونی ظاهر می‌شوند ام تبدی شن نها ه استخون ب یک یق ور نمی‌گیرد. استخوانه پهن از حات یوندی مستیا ه ((استخوان)) تبدی می‌شوند. اما استخنهی دراز اتدا ا حالت ینی ((ف)) ی ده پ رو استوانی می‌شد. />!باث ربط با عوان />*((آناتومی یی))
*((
استخوان))
*((اس
تان ممه))
*((
استخوان ان)) />*((بات ستخوانی))
*((ستون فقرات))
*((غضروف))
*((لگن خاصره))
*((قفسه سینه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 23 دی 1384 [07:58 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 06 بهمن 1383 [07:56 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 بهمن 1383 [07:55 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [07:24 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [07:21 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [07:11 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [07:10 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:18 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..