/>

    
 منو
 کاربر Online
1137 کاربر online
تاریخچه ی: اسکلت بدن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-10Lines: 1-50
-__اکل__ به بن ک می دهد، به عنوان تکیه گاهی برای ن عمل ی کند و از ن ا می ک. این اسکلت ا 206 ((استخوان)) تشکیل می که ود تت حمای ((غ)) (ک ه ت و لی) قرار درن. اسکلت موری (((ممه))، ((سون فرات))، ((سه سنه))) ا 80 ((استخوان)) تکیل می د ا ((م)) نا نای، ((قل)) و ((ریه|ریه ا)) ات ی کند. اسکلت انبی 126 استخوان دارد و م استخوان های انا ا، ته ((استخوان ت)) و ((استوان ن|استخوان های گن)) است. تما استخوان ها ت هی زنه هتند هیی ارند که متبا ا اد دید جایی استخان دیمی می ود. استان ه ای یک مه نم چری دا هست که استخو ام د ارا آن استخوان انی ا می ید که ود ا استخوان ک که چگالی یشتری دا ور ی ود. غ استخوان در ستن فا، مم دنده ها و گد، و های ونی را می ساد.

!انواع مفصل

مفا د ح ا هر ی چند استخوان تکیل می شوند. انا متف مفا، جات مخی ا رکت را تین می ند. تادکی ا ال، جمله ((مف جه|مفا ه))، ثات هستند. ا ی متک مثل مفا ((ستون ات))، ایدای و تا دی انطاف یی امین می کنن. بیتر فال ک ((مفصل ینویا|ال ینوی)) نام درند، آزادان رکت می کند. نوا اصلی مفصل سینوویا و فا رکت نا در زیر ب تصویر شیه ده است.

!ستون رات /> />ستون فقرات که ستون مر ا نیز وانه می شود بد را در ی ا نه می دارد تکیه گاه ر است و ناب نخای ر رر گرفته ا ن مات ی کند. ستون ات ا 33 استخوان به نا مه تکی شد است. مال و دیک هی اوی ((بافت یی)) ر بین م ها ستون قت ر انا پذی می کند و ا ایدای ((رب|را ا عات و کنت کات ن ی وند.
+!مقدمه
انام حرکات بدن در یک جانور پرسلولی فق بر عهده ((بت ماهیه‌ای|ماهیچه‌ها)) نیت و جانوری ک تنها از ماهیچه‌های خود برای حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسیار کند خواهد بود. در عوض جانورانی که برای ماهیچه‌های خود تکیهگاهی دارند حرکتشان هم به نسبت سریع است این کیه‌گاه را اسکلت می‌نامند. جانوران دارای اسکلت خارجی معمولا جث‌های ککی دارند. در عوض امروزه زرگترین اوران که مین مانند ((فیل)) دارای اسک داخلی هستند جنس اسکلت دالی از ((استخوان)) یا ((غضروف)) و یا هر دو باهم است.
{img src=img/daneshnameh_up/0/07/skeleton1.JPG}

!نق
ش اسکلت آدمی />ر اان هم منند جانوران دیگر ، وظیفه اسکلت بارتست از: حفاظت اندامهایی منند ((مغ سا|مغز)) ، ((قلب)) ((ری|ه)) حرکت. چون اسکلت تکیگاه عضلات قرار می‌گیرد. ر عین ال ((مغز استخوان)) مرکز گلبول سازی است. همچنین ستخوان را بای منع مهم خره مواد معدنی بخصوص ((کلسیم)) مرد که وجود آنها در فعایتهای حیاتی بدن ضرورت دارد.

::||__~~green:اسکل
ت دم برای سلت مطالعه به سه بخش سر تنه ، دست و پا قسیم می‌شود.~~__||::
!
استخوانهای سر
اس
توانهای سر عموما از نوع استخوانهای پهن هتد اسکت سر شامل و بخش ((استخوان جممه|مجمه)) و چهه ست. استخوانهای مجمه 8 تا است و عبارتن ا: یک پیان در جلو یک استخوان پس سری که در پشت و زیر جمجمه رار ارد ای اتخوان سراخی بیضوی دارد که از آن راه ، مغز با ((نخاع)) مربوط می‌شود. دو استخوان هیانه در طرف بالای جمجمه ، دو استخوان گیاه در دو پهلوی مم ، یک استخوان پروانه که کف جمجمه را تشکیل می‌دهد. یک استخوان ربای در شت و بال ((آناتومی یی|حره‌های بینی)). استخوانهای هره 14 قطعه است. 13 طعه چسبیده به جمجمه و بی‌حرکت است و یک قعه آرواره تحتانی تحر است.
!
استخوانهای ته
!!ستو
ن فقرات
((
ستون فقرات)) از 29 طعه استخوان ساته است به ه یک از قطعات ستون مهه یک مهه می‌گویند. های شت به قمی روی هم قار گرفته‌اند که جسم نها ر هم و وراخ آا در متداد یکدیگر و در نتیجه لوله درازی بوجو می‌ید حل استقرار نخاع است. یان جس هر دو مهره یک تیغه ضروی قار رفته است. مه‌های ستون مههها ا از ظر شکل و مل ه پن بخش تقسیم ی‌ند. __~~green:مهره‌هی گردن~~__ که تعدا آنها 7 تا است. __~~green:ه‌های پشت~~__ که تعداد آه 12 ا است و د زایده پهلویی و مهره پ و دنه متصل ات. __~~green:مهره‌های کر~~__ که تعداد آن 5 تا است. استخوان یکپاچ دنالچه ک ز اصال که از اتصال 4 یا 5 مهره جنینی بوجو آمده است.
!قفسه س
ینه
نده‌ها دوازده فت کمان استخوانی ن ک از عقب به زایده پهلویی مهه‌های پشت متصلند و ا لو ه جز د ف آخر با واسطه غضروف ب ناغ مربوطند. جاغ استخوان پهن است شبی خنجر که غضروف ده‌ها ه ن مصل می‌شن. از 12 جفت دنده و ستون مهره‌ها و ناغ فضای محد جود ی‌آید که دیافراگم ، آن را از پاینی مدود می‌کند. این فضا که ((ریه|شش)) و ((قلب)) را در خود جای م‌دهد ((قفسه سینه)) نام ارد.
>
>
dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/skeleton2.JPG}

تخانهای دت ا
پا هر یک وسیله چند استخوان به تنه مصل میشوند. استخوانای ابط ست را تنه ، نه و استخوای راط پ را به تنه یم‌لگن مییند. />!!استون شانه
د اتخا ا. یک قوه در جلو که از یک طرف جغ از طرف دیگر به کتف مربوط است دیگری کتف در پشت شانه ک ستخ پهن و نزک ات که شکل مثلث دارد سر استخوان بازو ، در گدی استخان ک رو می‌رد در آن می‌چرخد.
!!اس
تون نیملگن
استخوان
منفردی ات ک از چسبیدن سه استخوان جیی ه نام استوانها __~~green:تی‌گاهی~~__ __~~green:شرم‌اهی~~__ و __~~green:نیمن‌گاهی~~__ بوجود آمده است. از مموع دو نیم‌لگن و استخوان اجی فضایی بود مید که ه آن ((لگن خاه)) می‌گویند.
!!استخوان دست
دست شا
مل این استخوانه است. استخوان بازو استخوانی ست دراز ا بالا در سوراخ کت مفصل می‌ود و از پایین با استخواهای ساعد ارتباط دارد. استخاای اعد که شامل ند زبرین و زد زیی است زند یرین ، زایده‌ای به نا ((رنج)) دارد که با استخوان بازو مفصل می‌شود لی زند برین ا پایین به مچ مفصل می‌شد. م دست ، هشت استخوان کوتا دارد که در دو دیف قا ارد. کف دست پن استخوان سبتا دراز دارد که از یک طرف با چ مفصل می‌شود و از طرف دیگر با انشتان. انگشتان دست که هر یک ه ند دارد، جز شست که دارای دو بند است.
!!استخوان پا
((استخوان را)) ک درازترین استخوان بدن است. سر برجسته آن در گودی نیم‌لگن فرو می‌رود و در آن می‌چرخد، سر دیگر آن دو برجستگی و یک شیار دارد. در مقابل شیار ، استخوان کوچک پهنی به نام کشکک جای دارد. استخوانهای ساق ، شام درشت ی نازک نی است. درشت نی از الا با ران و از پایین ا استخوانهای مچ پا مفصل میشود. قوک داخی پا ، سر درشت ی ت. نازک نی ز باا درشت نی تیه می‌کند و از پایین ، قوزک خاجی پا را می‌سازد.

مچ پ
، 7 استخوان دارد که بزرگترین آنها پاشنه ا بوجود می‌آورد. کف پا ، شامل پنج استخوان ست. استخوانهای مچ به جز پاشنه و استخوانهی کف به صور قوی قرر گرفتهاند و کامل ه زمین تکیه نمی‌کنن. اگتان ا که هر یک شامل سه بند است. به جز شست که دو بند دارد. استخاهی انگشتان پا کوچکر از استخوانهای انگشتا دست هتد و ترک مختصری دارد.
شد نمو استخوان />هم اتخوانها د دوره نینی ر ابتدا به صورت بافت یندی اهر می‌شوند اما تبدی د آنها ه استخوان ب یک طریق وت نمی‌گیر. استخوانهی پهن ز حات پیونی مستقیما ب ((استخوان)) تبدیل می‌شوند. ما تخانهای درا ابتدا از حالت پیوندی به ((غضروف)) تبیل ده و سپس غضروف ستخوانی می‌ود. />!باحث رتبط با عنو
*((آن
اتومی بینی))
*((اس
تان)) />*((تخوان جمجمه))
*((اس
تخوان ان)) />*((بات استخوانی)) />*((تون فقات))
*((غضروف))
*((ل
ن خاصره))
*((قفسه سینه))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 23 دی 1384 [07:58 ]   8   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 06 بهمن 1383 [07:56 ]   7   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 بهمن 1383 [07:55 ]   6   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [07:24 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [07:21 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [07:11 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [07:10 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:18 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..