منو
 کاربر Online
280 کاربر online
تاریخچه ی: اسم

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-98Lines: 1-138
-  
 V{maketoc} V{maketoc}
 !انواع اسم !انواع اسم
 __~~violet:اسم کلمه اى است که معنى مستقل دارد; زمان خاصّى را نشان نمى دهد; براى نامیدن موجودات به کار مى رود.~~__ __~~violet:اسم کلمه اى است که معنى مستقل دارد; زمان خاصّى را نشان نمى دهد; براى نامیدن موجودات به کار مى رود.~~__
 گروه اسمى = اسم + وابسته. گروه اسمى = اسم + وابسته.
 گروه اسمى دو گونه است: گروه اسمى دو گونه است:
  موصوف + صفت  موصوف + صفت
 مضاف + مضافٌ الیه. مضاف + مضافٌ الیه.
 !!اسم مشتق !!اسم مشتق
-~~green:اسمى است که در ساخت آن، بن فعل وجود داشته باشد:
«من به برکت این پیام خداوند، آرامش یافتم.»~~
+~~green:اسمى است که در ساخت آن، بن فعل وجود داشته باشد. ~~
. مثال
:( بن مضارع +ش= آرامش)
«من به برکت این پیام خداوند، آرامش یافتم.»
 !!اسم جامد !!اسم جامد
 ~~green:اسمی است که در ساختمانش بن فعل نباشد.~~ ~~green:اسمی است که در ساختمانش بن فعل نباشد.~~
 +مثال:گلاب/کتاب/رخسار
 +!!اسم خاص
 +~~green:اسمی که بر فرد یاافرادی خاص و معین دلالت میکند.~~
 +مثال:مدیترانه/خزر
 +!!اسم عام
 +~~green:اسمی که شامل همه گروه همجنس باشد.~~
 +مثال:دریا
 !!اسم ساده !!اسم ساده
-~~brown:اسمى است که داراى بیش از یک جزء معنادار نباشد.~~ +~~green:اسمى است که داراى بیش از یک جزء معنادار نباشد.~~
مثال:قلم/ کتاب
 !!اسم مرکّب !!اسم مرکّب
- ~~brown:اسمى است که در عین برخوردارى از مفهوم واحد، داراى بیش از یک جزء باشد، خواه چند جزء معنادار و خواه یک جزء معنادار به اضافه جزء معناساز (= وَند). مثال: روزگار، روزنامه، دت، گریه.~~ +~~green: اسمى است که در عین برخوردارى از مفهوم واحد، داراى بیش از یک جزء باشد،~~ /> مثال: روزگار، روزنامه، قلمد، گریه
 !!اسم نکره !!اسم نکره
 ~~green: اسمى است که نزد مخاطب، بر فردى نامعیّن از یک جنس دلالت کند.~~ ~~green: اسمى است که نزد مخاطب، بر فردى نامعیّن از یک جنس دلالت کند.~~
-!!اس معرفه
~~green:
سمی است که ند مخاطب نشانگر فردى معیّن از یک جنس باشد.~~
+مثا:مری کاب می خواند.
 +!!اسم معرفه
 +~~green:اسمی است که نزد مخاطب نشانگر فرد یا مفهومی معیّن از یک جنس باشد.~~
 +مثال:پیامبر قرآن تلاوت می فرمود.
 معمولا اسم نکره علامت ندارد و آن را از معنى باید شناخت.  معمولا اسم نکره علامت ندارد و آن را از معنى باید شناخت.
 !!اسم مفرد  !!اسم مفرد
-~~purple:اسمی است که بر یک موجود دلالت کند.~~ +~~green:اسمی است که بر یک موجود یا مفهوم دلالت کند.~~
مثال:درس/کتاب
 !!اسم جمع !!اسم جمع
- ~~purple:اسمی است که هم بر بیش از یک موجود دلالت کند و هم داراى نشانه جمع (ها ـ ان) باشد. +~~green: اسمی است که هم بر بیش از یک موجود دلالت کند و هم داراى نشانه جمع (ها ـ ان) باشد.~~
مثال:دروس/کتابها
-گاهی اسم جمع اسمى است که بر واحدى دلالت دارد که آن واحد بیش از یک فرد یا شىء را شامل مى شود. اسم جمع داراى نشانه جمع نیست. مثال: رمه، لشکر، مردم. اسم جمع مى تواند جمع بسته شود.~~ +گاهی اسم جمع اسمى است که بر واحدى دلالت دارد که آن واحد بیش از یک فرد یا شىء را شامل مى شود. اسم جمع داراى نشانه جمع نیست.
مثال: رمه، لشکر، مردم
اسم جمع مى تواند جمع بسته شود.

!!اسم ذات
~~green:اسمی که بطور مستقل مفهومی خارج از ذهن داشته باشد و قابل لمس باشد.~~
مثال :خانه/ میز

!!اسم معنی
~~green:اسمی که به طور مستقل در خارج از ذهن وجود ندارد و وجود آن وابسته به مفهوم دیگریست.~~
مثال:ادب/هوش
 !!اسم مصدر !!اسم مصدر
 ~~green: اسمى است که حاصل و نتیجه معناى مصدر را نشان مى دهد، بى آن که خود داراى علامت مصدر باشد.~~ ~~green: اسمى است که حاصل و نتیجه معناى مصدر را نشان مى دهد، بى آن که خود داراى علامت مصدر باشد.~~
 +مثال:دانش/ستایش
 ~~green:حاصل مصدر همان اسم مصدر است، منتها ساختى خاص از آن، یعنى: اسم یا صفت + ى; همچون: شادى (نتیجه شاد بودن)، مَردى (نتیجه مَرد بودن). ~~green:حاصل مصدر همان اسم مصدر است، منتها ساختى خاص از آن، یعنى: اسم یا صفت + ى; همچون: شادى (نتیجه شاد بودن)، مَردى (نتیجه مَرد بودن).
 دیگر ساخت هاى مشهور اسم مصدر از این قرارند: دیگر ساخت هاى مشهور اسم مصدر از این قرارند:
 1. بن مضارع + ـِ ش: دانش. 1. بن مضارع + ـِ ش: دانش.
 2. بن مضارع + هاى غیر ملفوظ: گریه. 2. بن مضارع + هاى غیر ملفوظ: گریه.
 3. بن ماضى + آر: گفتار. 3. بن ماضى + آر: گفتار.
 4. بن مضارع + آن: حنابندان. 4. بن مضارع + آن: حنابندان.
 5. اسم + آن: چراغان. 5. اسم + آن: چراغان.
 6. بن مضارع: دو. 6. بن مضارع: دو.
 7. بن ماضى + و + بن مضارع: گفتگو.~~ 7. بن ماضى + و + بن مضارع: گفتگو.~~
 !نقش هاى اسم !نقش هاى اسم
-نقشِ اسم یعنى وظیفه اى که اسم در جمله بر عهده دارد. این وظیفه در دانش نحو (Syntax) بررسى مى شود، در مقابل دانش صرف یا تکواژشناسى (Morphology) که صرفاً نوع کلمه را بررسى مى کند. نقش هاى گوناگون اسم از این قرارند: +نقشِ اسم یعنى وظیفه اى که اسم در جمله بر عهده دارد. این وظیفه در دانش نحو (Syntax) بررسى مى شود، در مقابل دانش صرف یا تکواژشناسى (Morphology) که صرفاً نوع کلمه را بررسى مى کند.
نقش هاى گوناگون اسم از این قرارند:
 !! نهاد  !! نهاد
-~~green: اسمى که فعل به آن نسبت داده مى شود:

الف. کننده کار (فاعل)
ب. پذیرنده کار (نایب فاعل)
ج. داراى صفت یا حالتى (مسندٌالیه)~~
+~~green: اسمى که فعل به آن نسبت داده مى شود:~~
الف. کننده کار (فاعل):محمد آمد.
ب. پذیرنده کار (نایب فاعل): ماه دیده شد.
ج. داراى صفت یا حالتى (مسندٌالیه) :علی با هوش است.
 !!. مُسند  !!. مُسند
-~~green: اسمى که با فعل ربطى به نهاد نسبت داده مى شود:~~ +~~green: اسمى که با فعل ربطى به نهاد نسبت داده مى شود.~~
مثال :خراسان استان است.
 !! مفعول  !! مفعول
-~~green:اسمى که فعل بر آن واقع شود:

تنها افعال متعدّى، مفعول مى پذیرند. مفعول معمولا پیش از حرف نشانه __را __مى آید.~~
+~~green:اسمى که فعل بر آن واقع شود:~~
مثال :سعید را دیدم.
تنها افعال متعدّى، مفعول مى پذیرند. مفعول معمولا پیش از حرف نشانه __را __مى آید.
 !!. مُتَمِّم (مفعول با واسطه) !!. مُتَمِّم (مفعول با واسطه)
- ~~green:اسمى که به وسیله حرف اضافه، معنى فعل را در جمله تکمیل کند. +~~green: اسمى که به وسیله حرف اضافه، معنى فعل را در جمله تکمیل کند.~~
مثال :علی تکالیفش را در کلاس با خودکار در دفترش نوشت
.
 هم فعل متعدّى چنین مفعولى را مى پذیرد و هم فعل لازم. هم فعل متعدّى چنین مفعولى را مى پذیرد و هم فعل لازم.
  وجوه معانىِ فعل که با متمّم تکمیل مى شوند، از این قبیلند: زمان، مکان، غرض و منظور، ابزار، و چگونگى وقوع فعل.   وجوه معانىِ فعل که با متمّم تکمیل مى شوند، از این قبیلند: زمان، مکان، غرض و منظور، ابزار، و چگونگى وقوع فعل.
-حروف اضافه مشهور این هایند: از،به، با، در، براى، بر.~~ +حروف اضافه مشهور : از،به، با، در، براى، بر.
 !! قید  !! قید
- ~~green:اسم یا گروه اسمى که بدون واسطه حرف اضافه، راجع به فعل و گاه غیرِ فعل توضیح دهد: +~~green: اسم یا گروه اسمى که بدون واسطه حرف اضافه، راجع به فعل و گاه غیرِ فعل توضیح دهد:~~
-در همان دقایق اوّل، یکدیگر را شناختیم.» +مال :"در همان دقایق اول یکدیگر را شناختیم."
-قید، ممکن است همون مثال بالا شاملِ حرف اضافه و متمم باشد.~~ +قید ممکن است ماند مثال شامل حرف اضافه و متمم باشد.
 !!. بَدَل  !!. بَدَل
-~~green: اسمى که پیش یا پس از اسم دیگر مى آید تا آن را بهتر بشناساند، مثلا لقب، مقام، یا پیشه اش را بیان کند: +~~green: اسمى که پیش یا پس از اسم دیگر مى آید تا آن را بهتر بشناساند، مثلا لقب، مقام، یا پیشه اش را بیان کند:~~
مثال:«پدرم ...به پشتوانه ابوطالب، بزرگِ سرزمینِ بَطحا، در برابر طوفان قامت راست مى کرد.»
-«پدرم ...به پشتوانه ابوطالب، بزرگِ سرزمینِ بَطحا، در برابر طوفان قامت راست مى کرد.»r />
کلمه اى که بدل آن را مى شناساند، مبدَلٌ منه نام دارد. مبدَلٌ منه مُرادِ اصلى است، گر چه گاه پس از بدل قرار مى گیرد.~~
+~~green:کلمه اى که بدل آن را مى شناساند، مبدَلٌ منه نام دارد. مبدَلٌ منه مُرادِ اصلى است، گر چه گاه پس از بدل قرار مى گیرد.~~
 !!. مضافٌ الیه  !!. مضافٌ الیه
-~~green: اسمى که به اسم دیگر مى پیوندد تا مفهومى از این قبیل را به آن بیفزاید: ملکیّت (کتابِ حسین)، تشبیه (کتاب گل)، استعاره (کتابِ جدایى)، اختصاص (کتابِ درس)، توضیح (کتابِ مکاسب)، بیان جنس (کتابِ زر)، فرزندى (محمّدِ زکریّا). +~~green: اسمى که به اسم دیگر مى پیوندد تا مفهومى از این قبیل را به آن بیفزاید: ~~

ملکیّت (کتابِ حسین)، تشبیه (کتاب گل)، استعاره (کتابِ جدایى)، اختصاص (کتابِ درس)، توضیح (کتابِ مکاسب)، بیان جنس (کتابِ زر)، فرزندى (محمّدِ زکریّا).

~~green:اسمى که پیش از مضافٌ الیه قرار دارد، مضاف نامیده مى شود که خود مى تواند نقش هایى بپذیرد.~~
گاه نیز مضافٌ الیه پیش از مضاف مى آید که آن را اضافه مَقلوب مى نامند; مثل: کوهپایه (= پایه کوه)، دریا کنار (= کنارِ دریا)~~

!!منادا
~~green:اسمی که در جمله مورد خطاب قرار گیرد.~~
مثال:"برادر! خوش آمدی."

!!وصفی
~~green:اسمی که در جمله به مفهوم و در نقش صفت بیاید.~~
مثال:"سنگینترین دل ، دل اوست."
-اسمى که پیش از مضافٌ الیه قرار دارد، مضاف نامیده مى شود که خود مى تواند نقش هایى بپذیرد. گاه نیز مضافٌ الیه پیش از مضاف مى آید که آن را اضافه مَقلوب مى نامند; همچون: کوهپایه (= پایه کوه)، دریا کنار (= کنارِ دریا)~~ 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:15 ]   7   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 دوشنبه 29 آبان 1385 [06:10 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [08:47 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [08:45 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [08:42 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [08:38 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [08:29 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..