منو
 صفحه های تصادفی
اعتقادات
فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام
ایجاد تشکیلات اداری منسجم وهماهنگ درعهد صفوی
نبض فشاری شریانات
سازمان نظامی
سنایی
امام صادق علیه السلام و صدقه پنهانی
جنگل برگریز معتدل
انواع زمانبندی ها در سیستم عامل
بدنسازی
 کاربر Online
481 کاربر online
Lines: 1-29Lines: 1-32
 +اسماعیل بزرگترین فرزند ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) بود و بسیار مورد علاقه پدر، تا آنجا که گروهی از شیعیان گمان می کردند بعد از امام صادق علیه السلام او به امامت می‌رسد.
 +===اما اسماعیل در زمان حیات امام صادق علیه السلام، در سال 133 هجری در محلی به نام «عریض» در ((مدینه، مدینة النبی، یثرب|مدینه )) از دنیا رفت و او را در ((بقیع|بقیع ))به خاک سپردند. ===
 +امام صادق در سوگ اسماعیل بسیار محزون شد و بدون کفش و رداء در تشییع جنازه‌اش حضور یافت.
 +''===در طی مسیر تشییع جنازه، امام صادق علیه السلام چندین بار دستور فرمود جنازه را بر زمین بگذارند، و کفن از صورت اسماعیل کنار زد تا همگان از مرگ او مطمئن شوند و کسی مدعی نشود که اسماعیل زنده است و امام بعدی خواهد بود.===''
-اای زرگتی رزند امام صادق علیه السلام است ا سیا مور مت و علاقه ت بود ات. ا که روی ا ییان گمن می ک بع از امم ادق یه اسل ا م مت ی رسد. +((زرا|زراه)) می گید:
پ
از فوت سماعی، زد امام صادق علیه السلام رفتم. سمت راست اام، ((ضرت امام موسی کام علیه السلام|موسی بن جعفر لیه السلام)) نته بود. بر روی جنازه‌ی اسماعیل پارچه ی ناخته بودد. />امم فو:« زراره، برو و ((اود رقی)) و ((حران)) و ((ابوبصیر)) را بر کن ییند.»
همزم
ان ((مفل بن عمر کوفی ی|مفل بن عم )) نیز وارد شد. من فتم و فراد نبرده را خبر کرد. پیوس اراد یگری ارد م د تا ای که به سی نفر رسیدیم.
-امای د من امام صق ی اا ر ال 133 هجری د می به نا عریض در ((منه مدینة انی، یب|مینه ))ا نیا ر و او ر در ((قیع|بیع ))ب خاک سرد مای ارل اسماعی امم اد عیه سلا بسیر ون شند بدون کش و ا شیی زه ا ر یافد و چندین تبه ی سیر یی جنزه اا د ی اس دستور فروند اه ا بر زمی گذاشتند و کفن از صورت اسماعیل کنار ند همان مئ ه مر او ون و زمینه پیدایش عتاد به امت اسمعیل و زنده بودن او پس از امام صاد ی للام از ی بو . +آن گاه مام دود فمو:~~green: اره را از صو برای کنار بز.~~
اد ای کر ا کرد.
م به ا فرمود~~green::« ی دا، معیل زنده ا یا مرد» ~~ />داود عر کرد:« ی ولای ن، او رد ت.» />~~green:مم ا ک ک حاضرن مجلس خواست همی کا ا بکنند مه ی ا نی خ‌شن ای بود ک مایل نی ه ا.ام در پایان فود: خدایا گه ~~. /> دستور ن که ا را غس هد ط ک در کف پیچند.
پ ام ه مفل فرمد کفن را از صورت اسماعیل کنار ند. />عد م مره ا یا ده؟» />مف گفت مده است.» />امام د:« ایا گو ب.»
-پس از وفات امام صادق علی السلام برخی از مردم که مت ه مامت ماعیل بدند به ((حضرت امام موسی ظم علیه اللام|حضرت موسی بن فر عله اسلام ))مراجعه کردند و باقی افراد دو فرقه شدند عده ای دو مرتبه معتقد به حیات و زنده ودن اسماعیل ند ولی اممت رزند اسماعی یعنی محم را پذیرفتن یرا می گفد اامت به فزند پسر می رسد پسر سزاوارتر است به امامت تا برادر، ک منظور حضرت موی بن ف علیه اللا باش گوهی نیز ه بسیار کم هستن هنو معتقد به زنده بودن اماعیل هستند و این دو فرقه هم کسانی که امامت محمد ر اسماعیل ا پیرتند و هم متدین به یات اسعیل ((فه ماعیلیه|اسماعیلیه ))می یند و عیده مهور این گروه آن ست ک امت عد از اماعیل دررزندان است تا روز قیمت.

* ((زر
ار|زراره ))می گوید: خدمت اما ادق علیه السلام سید در حالی که در سمت راست حضرت آقا و رر فرزندن موسی علیه اسلام نشسته ب در ابر حضر روی اای رچه اداخه ودند ر فرمود: ای زرار و و ((داو رقی )) ((حمران ))و ((ابوبصیر ))را خر کن بیایند.

مان ((مفل بن عم کوفی جعفی|مفضل ن م ))نی ارد شد من رفم و افراد نامبرده را خبر کرد و مد و یسته فراد دیگری وارد منزل شدن تا این ک به سی نفر سیدیم آنگاه مام داود فرمود: پارچه ز و ابراهیم ر بزن یکار را کرد.

ضرت ب ا فمود: ای اود، او زنده ست یا مده؟

داد ض کرد: ای مولی ن او مرده است، با همه حاضران در مجلس این کار صورت گرفت آگاه در پایان حضرت فرمود: خدایا گو با و ستر ادند که او را غسل بدهد و نو کنن و کفن بپیچند.

پس از دوا ت ه مفل گف: ارچ ر از ورت اسماعیل کنار بزن، مف اینکار را کرد.

حضرت مود: مرد است یا ده؟

مف
ل گفت: مرده اس.

حضرت فرمو: مد ت.

حض
رت فد: ایا برایتان گو ش و ناز را به طرف قبر حرکت دادند و در حد که گذاش شد دوباره ه مفل فود: کفن کنار بزن پس از آن فرمود: آیا اسماعیل زنده است یا مد

همه ا
فرد گفن: مده است .

ضرت فود: یا اسماعی نده است یا مه؟

همه ا
فرد گفتند: رده است.

حض
رت فرمود: خدایا هد باش و ش گوه اشید ک کن که نا بال هستن ه وی ه ک و شبهه می افن می خواهن نور ا ر با داهیشان اموش سازند.

(
م ادق علیه السلام ر اینل به فرزدش وسی - ام هفتم - اره کردد) فموند: خداند نوش کال می کند گر چه مرکان را ناخوش آید، و آنگاه بر بدن اسماعیل اک ریختند دوباره حضرت فرمود: (امیت الکن الم لمدفون ی هذاا ل ن هو )،رده کفن شده و حط زد ک در این قبر به اک سپرده شده کیست؟)

م
ا همگی گفتیم: اسماعیل است.

حض
ر فرد: (اللهم اد )، (خدایا گواه با) آگاه ست موسی علیه السلام را گرفت و رمود: و ق و حق مه و منه الی ان یرث اله ا و من علیها) (ا است و حق ب و و از اوست یا دا زمی را هر ک ک آن است ه ار رد. )
+پس از ایکه ه ا بر اتن، اام دوباره همین وال ا م ی حار تکر فود همه گفند مرد است />امام رمو: /> یا اد باش. نیز گوه باید که کسانی که دال ا هتد به ی ک هه میند و ی واهن دا را ا دانایا خام ساد. /> و فرزند موسی ===اام ه === اره کر و اا خوند نو ر کم می ک ار چ مشرکان را خو نیاید.»
ی امعیل فن د ام فمودمرده ای ک و ک د و د این بر ه اک رده کی»
همه ن ی.»
ا گف:«خدایا واه ا
__::^ن ا د موی عه السام را گرفت فرمود: او ا و ا او و و.^::__پس از اد ام ق لیه لا بری از یعیان ((حضرت ام مسی کا لیه السلم|حضرت موی فر ی للام )) ایمان آود و ای افراد دو فره شد:
~~brown:ع
ده ی مد ند اسماعیل زنده است و ام فرند ممد، را پیرفد؛ یرا می گند امام ه فرند سر می د و ر ه ما، اات برار ک منور ر ی ن علیه السلام ا. /> گری ی که یار ک ند نو مد ه نده بودن اسماعیل هتند و هم کسای ک ام ممد سر اسمایل رفتند و دین به یات اسماعیل ر ((فر اسماییه|اایلیه)) می گوید و قی مهور این گره ا که ات ب از اسمای دررن اوست ا رو قیم. ~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 30 تیر 1385 [16:39 ]   6   رضا معرب      جاری 
 جمعه 30 تیر 1385 [16:37 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [10:56 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [05:37 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [16:48 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 مرداد 1383 [08:58 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..