منو
 صفحه های تصادفی
سرنوشت شهربانو مادر امام چهارم علیه السلام
جفت الکترون آزاد
تکمیل انتهای مولکول DNA خطی
نقش روحانیت در مشروطه
خطر تابش هسته ای و اصول اخلاقی
دیدگاه فلسفی علم
وجه تسمیه اصفهان
دوربینی چشم
نظریات آسیب شناسی اجتماعی
آزمایش جواهر غواص
 کاربر Online
518 کاربر online
تاریخچه ی: استیلن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-25Lines: 1-60
 +
 +
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/3/32/Acetylene.jpg}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +ساختمان استیلن
 +
 +
 +
 +
 +
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-استیلن گازی بی‌رنگ و دردمای معمولی و فشار بشدت آتشگیر و با بویی شبیه بوی سیر می‌باشد. این ((گاز)) در سال 1836 توسط ((ادموند داوی)) کشف شد. در هوا به شدت و با شعله‌ای درخشان می‌سوزد. مخلوط استیلن و هوا بسیار منفجر شونده است. بنابراین آن را به صورت محلول در ((استون)) و به همراه مواد متخلخل ذخیره و حمل می‌کنند. ((انرژی شیمیایی)) بالای استیلن به علت بند سه‌گانه C≡C آن می‌باشد. +استیلن ، گازی بی‌رنگ و در دمای معمولی و فشار بشدت آتشگیر و با بویی شبیه بوی سیر می‌باشد. این ((حالات ماده|گاز)) در سال 1836 توسط "__ادموند داوی__" کشف شد. در هوا بهشدت و با شعله‌ای درخشان می‌سوزد. مخلوط استیلن و هوا بسیار منفجر شونده است. بنابراین آن را بهصورت محلول در ((استون)) و به همراه مواد متخلخل ذخیره و حمل می‌کنند. انرژی شیمیایی بالای استیلن بهعلت بند سه‌گانه C≡C آن می‌باشد.
 !تولید استیلن !تولید استیلن
-عمده‌ترین ماده خام برای تولید استیلن ، کربنات کلسیم (((سنگ آهک))) و ((زغال سنگ)) می‌باشد. کربنات کلسیم را ابتدا با حرارت دادن به ((اکسید کلسیم)) تبدیل کرده و زغال سنگ را هم به ((زغال کک)) تبدیل می‌کنند. سپس اکسید کلسیم و کک باهم واکنش داده و ((مونوکسید کربن)) و ((کاربید کلسیم)) تولید می‌کند. با اضافه کردن آب به کاربید کلسیم استیلن و هیدروکسید کلسیم تولید می‌شود. ~~green:__استیلن__~~ را همچنین می‌توان از سوختن ناقص متان با اکسیژن و یا از ((کراکینگ هیدروکربنها)) تولید کرد. +عمده‌ترین ماده خام برای تولید استیلن ، کربنات کلسیم ( سنگ آهک ) و ((زغال سنگ)) می‌باشد. کربنات کلسیم را ابتدا با حرارت دادن به اکسید کلسیم تبدیل کرده و زغال سنگ را هم به زغال کک تبدیل می‌کنند. سپس اکسید کلسیم و کک باهم واکنش داده و ((منوکسید کربن)) و کاربید کلسیم تولید می‌کند. با اضافه کردن آب به کاربید کلسیم استیلن و هیدروکسید کلسیم تولید می‌شود. ~~green:__استیلن__~~ را همچنین می‌توان از سوختن ناقص متان با اکسیژن و یا از کراکینگ هیدروکربنها تولید کرد.
 !واکنشهای استیلن !واکنشهای استیلن
-پیرولیز استیلن در دمای بالاتر از {TEX()} {400\circC} {TEX} شروع می‌شود و عمده ترین محصول این فرآیند دیمروینیل استیلن {TEX()} {C_4H_4} {TEX} و ((بنزن)) می‌باشد. در دمای بالاتر از {TEX()} {900\circC} {TEX} مهمترین ((فراورده دوده)) می‌باشد. استیلن با استفاده از کاتالیزوزهای فلزی نرم مانند pt ، Ni و… به ((اتیلن)) و سپس به ((اتان)) احیاء می‌شود. با واکنش با ((آب)) در مجاورت ((اسید سولفوریک)) و ((گروه سولفات|سولفات)) ، ((وینیل الکل)) ناپایدار تولید می‌کند که سپس به ((اتانول)) تبدیل می‌شود.

در اثر واکنش با کلر ، ((ترکیبات آلی کلر|تتراکلرواتان)) تولید می‌کند که بسیار سمی است. این ترکیب درحضور باز HCL از دست داده و به تری کلرواتیلن تبدیل می‌شود که به عنوان حلال برای چربیها ، ((نفت)) ، ((رزین)) و ((لاک)) بکار می‌رود. استیلن در اثر تماس با ((نقره|فلز نقره)) و ((مس)) به صورت خطرناک و انفجاری واکنش داده و ترکیب استیلید نقره یا ((مس)) ایجاد می‌کند به علت خطرناک بودن این واکنش استیلن نباید با مس و ((نقره)) تماس داشته باشد و واکنش تولید استیلید در محلولهای آبی نمکهای نقره و مس انجام می‌شود این واکنش گاهی برای شناسایی استیلن بکار می‌رود. استیلن به علت داشتن بند سه‌گانه سیر نشده در ((واکنش افزایشی|واکنشهای افزایشی)) فراوانی شرکت می‌کند.
+پیرولیز استیلن در دمای بالاتر از {TEX()} {400\circC} {TEX} درجه سانتی‌گراد شروع می‌شود و عمدهترین محصول این فرآیند دیمر وینیل استیلن {TEX()} {C_4H_4} {TEX} و ((بنزن)) می‌باشد. در دمای بالاتر از {TEX()} {900\circC} {TEX} درجه سانتی‌گراد مهمترین فراورده دوده می‌باشد. استیلن با استفاده از کاتالیزوزهای فلزی نرم مانند pt ، Ni و… به ((اتیلن)) و سپس به اتان احیا می‌شود. با واکنش با ((آب)) در مجاورت ((اسید سولفوریک)) و سولفات ، وینیل الکل ناپایدار تولید می‌کند که سپس به ((الکل صنعتی|اتانول)) تبدیل می‌شود.

در اثر واکنش با کلر ، تتراکلرواتان تولید می‌کند که بسیار سمی است. این ترکیب درحضور باز HCl از دست داده و به تری کلرواتیلن تبدیل می‌شود که بهعنوان حلال برای ((چرب|چربیها)) ، ((نفت خام|نفت)) ، ((رزین)) و ((لاک)) بکار می‌رود. استیلن در اثر تماس با ((نقره|فلز نقره)) و ((مس)) به صورت خطرناک و انفجاری واکنش داده و ترکیب استیلید نقره یا مس ایجاد می‌کند. بهعلت خطرناک بودن این واکنش استیلن نباید با مس و نقره تماس داشته باشد و واکنش تولید استیلید در محلولهای آبی نمکهای نقره و مس انجام می‌شود. این واکنش گاهی برای شناسایی استیلن بکار می‌رود. استیلن به علت داشتن بند سه‌گانه سیر نشده در واکنشهای افزایشی فراوانی شرکت می‌کند.{img src=img/daneshnameh_up/f/fb/proc_acetylene.jpg}استیلن در کپسولهای مخصوص نگهداری می‌شود.


 !کاربردها !کاربردها
-تقریبا 80 درصد استیلن تولید شده در آمریکا برای ((سنتز مواد|سنتز ترکیبات شیمیایی)) و 20 درصد برای تولید اکسی استیلن در ((جوشکاری)) و ((برش فلزات)) استفاده می‌شود. استیلن در اثر احتراق با اکسیژن شعله‌ای تولید می‌کند که بیشتر از {TEX()} {3300\circC} {TEX} حرارت دارد. استیلن به صورت تجارتی در کپسولهای زرد همراه ((استون)) عرضه می‌شود. استیلن در تولید لامپهای استیلن یا کاربید استفاده می‌شود که قبلا در معادن مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای کربنیزه کردن ((فولاد)) هم از استیلن استفاده می‌شود. +تقریبا 80 درصد استیلن تولید شده در آمریکا برای سنتز ترکیبات شیمیایی و 20 درصد برای تولید اکسی استیلن در ((جوشکاری)) و برش فلزات استفاده می‌شود. استیلن در اثر احتراق با ((اکسیژن)) ، شعله‌ای تولید می‌کند که بیشتر از {TEX()} {3300\circC} {TEX} درجه سانتی‌گراد حرارت دارد. استیلن به صورت تجارتی در کپسولهای زرد همراه استون عرضه می‌شود. استیلن در تولید لامپهای استیلن یا کاربید استفاده می‌شود که قبلا در معادن مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای کربنیزه کردن ((فولاد)) هم از استیلن استفاده می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اتان)) *((اتان))
 *((اتیلن)) *((اتیلن))
 *((استون)) *((استون))
 *((بنزن)) *((بنزن))
 *((تولید صنعتی اتیلن)) *((تولید صنعتی اتیلن))
 *((تولید صنعتی استیلن)) *((تولید صنعتی استیلن))
 *((جوش با کاربید)) *((جوش با کاربید))
 *((زغال سنگ)) *((زغال سنگ))
 *((زغال کک)) *((زغال کک))
 *((سنگ آهک)) *((سنگ آهک))
 *((کاربرد صنعتی استیلن)) *((کاربرد صنعتی استیلن))
 *((کاربید کلسیم)) *((کاربید کلسیم))
 *((کراکینگ هیدروکربنها)) *((کراکینگ هیدروکربنها))
 *((مواد آلی)) *((مواد آلی))
-*((هیدروکربن))
+*((هیدروکربنها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [14:29 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [14:27 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [14:25 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [14:18 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..